31999L0019Euroopa Liidu Teataja L 083 , 27/03/1999 Lk 0048 - 0049


Komisjoni direktiiv 1999/19/EÜ,

18. märts 1999,

millega muudetakse nõukogu direktiivi 97/70/EÜ, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/70/EÜ, millega kehtestatakse vähemalt 24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord, [1] eriti selle artiklit 8,

ning arvestades, et:

(1) komisjon on uurinud nimetatud direktiivi II lisas olevate IX peatükki käsitlevate sätete kohaldamist 24-45 meetri pikkuste uute kalalaevade suhtes, võttes seejuures asjakohaselt arvesse laevade piiratud suurust ja pardal olevate inimeste arvu;

(2) uurimine osutas, et kui sellised laevad tegutsevad üksnes merealal A1, saab raadioside puhul tagada samaväärse ohutustaseme, nõudes avarii-raadiopoi (EPIRB) asemel sellise täiendava VHF raadio pardalolekut, mis kasutab digitaalset valikkutsungit (DSC);

(3) seda uurimist silmas pidades tuleks kõnealuse direktiivi II lisa muuta;

(4) muutmine on kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni mereohutuskomitee 9. juuni 1997. aasta ringkirjas nr 803 sätestatud suunistega, mis käsitlevad SOLASega hõlmamata laevade osalemist ülemaailmses merepääste- ja -ohutussüsteemis (GMDSS);

(5) käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 93/75/EMÜ, [2] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 98/74/EÜ, [3] artikliga 12 asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 97/70/EÜ II lisas olevasse ossa pealkirjaga "IX PEATÜKK: RAADIOSIDE" lisatakse järgmine tekst:

"7. reegel: Raadioseadmed — mereala A1

Lisatakse uus punkt 4 järgmiselt:

"Olenemata 4. reegli punkti a sätetest võib ametiasutus üksnes merealal A1 sõitvad uued kalalaevad, mille pikkus on vähemalt 24 meetrit, kuid vähem kui 45 meetrit, vabastada 6. reegli punkti 1f ja 7. reegli punkti 3 nõuetest, tingimusel et need laevad on varustatud 6. reegli punktis 1a sätestatud VHF raadioseadmega ja lisaks sellele sellise VHF raadioseadmega, mis kasutab 7. reegli punktis 1a sätestatud laevalt maale edastatava hädakutsungina digitaalset valikkutsungit.""

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 31. maiks 2000. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid võtavad need normid vastu, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. märts 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Neil Kinnock

[1] EÜT L 34, 9.2.1998, lk 1.

[2] EÜT L 247, 5.10.1993, lk 19.

[3] EÜT L 276, 13.10.1998, lk 7.

--------------------------------------------------