31999L0010Euroopa Liidu Teataja L 069 , 16/03/1999 Lk 0022 - 0023


Komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ,

8. märts 1999,

millega toiduainete märgistamise osas nähakse ette erandid nõukogu direktiivi 79/112/EMÜ artiklist 7

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/112/EMÜ toiduainete märgistust, esitlust ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [1] viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/4/EÜ, [2] eriti selle artikli 7 lõike 3 punkti d ja lõiget 4,

ning arvestades, et:

direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktidega a ja b nähakse ette, et koostisosa kogus tuleb märkida toiduaine märgistusele, kui asjaomane koostisosa esineb nimetuses, mille all toiduainet müüakse, või kui seda on märgistusel rõhutatud;

ühelt poolt nõutakse komisjoni direktiiviga 94/54/EÜ [3] (muudetud nõukogu direktiiviga 96/21/EÜ [4]) märgete "magusaine(te)ga" või "suhkru(te) ja magusaine(te)ga" kandmist kõnealuseid koostisosi sisaldavate toiduainete märgisele; kõnealused märked peavad esinema nimetuses, mille all toodet müüakse;

direktiivi 94/54/EÜ alusel nõutavatele märgetele esitamise tulemusena on muutunud kohustuslikuks märkida kõnealuse koostisosa või koostisosade kogus vastavalt direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktile a ja/või punktile b;

magusainete koguse märge ei mõjuta ilmselt tarbija valikut ostu sooritamisel;

teiselt poolt muudab vitamiinide ja mineraalide lisamist käsitlevate märgete lisamine toitumisalase teabega märgistuse kohustuslikuks vastavalt nõukogu direktiivile 90/496/EMÜ; [5]

selliseid märkeid käsitatakse toote müüginimetuse lahutamatu osana või koostisosa rõhutajana direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõike 2 punktis a ja/või punktis b määratletud tähenduses ning seetõttu on vitamiinide ja mineraalide koguse märkimine muutunud kohustuslikuks;

selline kahekordne teave ei ole tarbijale vajalik ning võib isegi olla eksitav, kuna direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõike 4 kohaselt tuleb kogus märkida protsentides, kuid toitumisalase teabega märgistusel on see esitatud milligrammides;

selliste asjaolude tõttu on vaja ette näha täiendavad erandid koostisosade koguste märkimise eeskirjast;

direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõikes 4 on sätestatud, et märgitud kogus, mida väljendatakse protsentides, peab vastama koostisosa või koostisosade kogusele selle/nende kasutamise ajal; kõnealuse lõikega nähakse siiski ette erandid sellest põhimõttest;

lisaks muutub teatavate toiduainete koostis märgatavalt küpsetamisel või muude protsesside tõttu, mis põhjustavad koostisosade vee aurustumist;

nende toodete puhul on vaja kehtestada erand direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõikega 4 sätestatud koostisosade koguse arvutamise meetodist, et kajastada toiduainete tõelist koostist paremini ning seega vältida tarbija eksitamist;

direktiivi 79/112/EMÜ artikli 6 lõike 5 punktiga a kohaldatakse sama põhimõtet koostisosade järjestuse suhtes koostisosade loetelus;

artikliga 6 nähakse siiski ette erandid teatavate toiduainete või koostisosade puhul; järjepidevuse huvides tuleks samad erandid ette näha ka koguse arvutamise meetodi puhul;

asutamislepingu artiklis 3b sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei saa liikmesriigid koostisosade koguse märkimise põhimõtte tõhusaks rakendamiseks kavandatud meetmete eesmärke piisaval määral saavutada, kuivõrd põhieeskirjad sisalduvad ühenduse õigusaktides; käesolev direktiiv kehtib üksnes ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise toiduainekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõike 2 punkte a ja b ei kohaldata juhul, kui direktiivi 94/54/EÜ kohaselt nõutavad märked "magusaine(te)ga" ja "suhkru(te)ga ja magusaine(te)ga" esinevad nimetuses, mille all toiduainet müüakse.

2. Direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõike 2 punkte a ja b ei kohaldata märgete suhtes, milles käsitletakse vitamiinide ja mineraalide lisamist, juhul kui kõnealused ained on märgitud toitumisalase teabega märgistusele.

Artikkel 2

1. Erandina direktiivi 79/112/EMÜ artikli 7 lõikes 4 kehtestatud põhimõttest kohaldatakse koostisosade koguste märkimisel käesoleva artikli lõikeid 2 ja 3.

2. Kuumtöötlusel või muu töötlemise tulemusena niiskust kaotanud toiduainete puhul vastab kogus valmistootes kasutatud koostisosa või koostisosade kogusele. Kogust väljendatakse protsentides.

Kui koostisosa kogus või kõikide märgistusel esitatud koostisosade üldkogus ületab 100 %, asendatakse protsent 100 g valmistoote valmistamiseks kasutatud koostisosa(de) massiga.

3. Lenduvate koostisosade koguse märkimisel lähtutakse nende osakaalust valmistootes.

Kontsentreeritud või veetustatud ning tootmise ajal taastatavate kasutatud koostisainete koguse märkimisel võib lähtuda nende osakaalust enne kontsentreerimist või veetustamist.

Kontsentreeritud või veetustatud toiduainete puhul, mida kavatsetakse taastada vee lisamise teel, võib koostisosade koguse märkimisel lähtuda nende osakaalust taastatud tootes.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad vajadusel vastu ja avaldavad vajalikud õigusnormid 31. augustiks 1999, selleks et:

- võimaldada käesolevale direktiivile vastavate toodetega kauplemist hiljemalt alates 1. septembrist 1999,

- keelata käesolevale direktiivile mittevastavate toodetega kauplemine hiljemalt alates 14. veebruarist 2000. Enne nimetatud kuupäeva turule viidud või märgistatud tooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile, võib siiski turustada kuni varude ammendumiseni.

Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 5

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. märts 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 33, 8.2.1979, lk 1.

[2] EÜT L 43, 14.2.1997, lk 21.

[3] EÜT L 300, 23.11.1994, lk 14.

[4] EÜT L 88, 5.4.1996, lk 5.

[5] EÜT L 276, 6.10.1990, lk 40.

--------------------------------------------------