31999D0228Euroopa Liidu Teataja L 083 , 27/03/1999 Lk 0077 - 0079


Komisjoni otsus,

5. märts 1999,

millega muudetakse nõukogu otsust 79/542/EMÜ ja otsuseid 92/160/EMÜ, 92/260/EMÜ ja 93/195/EMÜ ja 93/197/EMÜ loomatervishoiunõuete kohta registreeritud hobuste ajutisel impordil, korduval sissetoomisel ja impordil ühendusse Saudi Araabia teatavatest osadest

(teatavaks tehtud numbri K(1999) 496 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(1999/228/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ (hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [1] viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga), eriti selle artikleid 12, 13, 15, 16 ja artikli 19 alapunkti ii,

ning arvestades, et:

nõukogu otsuses 79/542/EMÜ, [2] viimati muudetud komisjoni otsusega 98/662/EÜ, [3] on kehtestatud kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida veiseid, sigu, hobuslasi, lambaid ja kitsi, värsket liha ja lihatooteid;

komisjoni otsusega 92/160/EMÜ, [4] viimati muudetud otsusega 97/685/EÜ, [5] sätestatakse teatavate kolmandate riikide piirkondadeks jaotamine hobuslaste impordi puhul;

tervishoiutingimused ja veterinaarsertifitseerimine seoses registreeritud hobuste ajutise impordi, korduva sissetoomisega ja impordiga on sätestatud vastavalt komisjoni otsustes 92/260/EMÜ, [6] 93/195/EMÜ [7] ja 93/197/EMÜ, [8] viimati muudetud otsusega 98/594/EÜ; [9]

pärast komisjoni veterinaarinspektsiooni kontrolli Saudi Araabias tundub esialgu, et loomade tervislik seisund on veterinaarteenistuste rahuldava kontrolli all ja eelkõige hobuslaste liikumine territooriumi teatavatest osadest riigi ülejäänud ossa tundub olevat hästi kontrollitud;

Saudi Araabia veterinaarasutused on esitanud kirjaliku kohustuse teatada 24 tunni jooksul teleksi, telefaksi või telegrammi teel komisjonile ja liikmesriikidele direktiivi 90/426/EMÜ A lisas nimetatud mis tahes hobuslaste nakkushaiguse, millest teatamine on riigis kohustuslik, kinnitatud esinemisest ning asjakohase aja jooksul muudatustest vaktsineerimis- ja impordipoliitikas seoses hobuslastega;

pärast kogu Saudi Araabia territooriumil läbiviidud seroloogilist uuringut tuleks tunnistada, et riigis ei ole esinenud malleust ja kargtaudi vähemalt kuus kuud; hobuste venetsueela entsefalomüeliiti ja vesikulaarset stomatiiti ei ole kunagi esinenud, hobuseliste viirusliku arteriidi kohta leiti siiski seroloogilisi tõendeid;

eespool nimetatud uuringu tulemuste alusel ei ole osal Saudi Araabia territooriumist esinenud hobuste aafrika katku enam kui kaks aastat ja nimetatud haiguse vastu ei ole riigis vaktsineeritud viimase 12 kuu jooksul ja see on ametlikult keelatud; teatavaid Saudi Araabia osasid ei saa siiski tunnistada nimetatud haigusest vabaks;

Saudi Araabia pädevad asutused on teatanud komisjonile Riyadhi lähedal asuva putukate eest kaitstud karantiinilauda ametlikust tunnustamisest ja edastanud rahvusvaheliste ekspordisertifikaatide allkirjastamise õigusega ametnike allkirjanäidised;

loomade tervisliku seisundi tõttu teatavates Saudi Araabia osades tundub asjakohane jaotada asjaomane riik piirkondadeks, et lubada registreeritud hobuste importi ühendusse üksnes Saudi Araabia territooriumi haigusvabast osast;

loomatervishoiunõuded ja veterinaarsertifikaadid tuleb vastu võtta, arvestades loomade tervislikku seisundit asjaomases kolmandas riigis; antud juhtum puudutab ainult registreeritud hobuseid;

selguse mõttes tuleks kasutada ISO-riigikoodi kolmandate riikide loeteludes muudatuste tegemisel;

otsuses 79/542/EMÜ ja otsustes 92/160/EMÜ, 92/260/EMÜ, 93/195/EMÜ ja 93/197/EMÜ tuleb teha vastavad muudatused;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 79/542/EMÜ lisa 2. osa eritulpa registreeritud hobuste kohta lisatakse vastavalt ISO-riigikoodi tähestikulisele järjekorrale järgmine rida:

"SA | Saudi Araabia | x | (1)" |

Artikkel 2

Otsuse 92/160/EMÜ lisasse lisatakse järgmised sõnad:

"Saudi Araabia

kogu territoorium, välja arvatud direktiivi 90/426/EMÜ artikli 13 lõike 2 punkti a sätetele vastavalt kehtestatud ohustatud ja järelevalvetsoonid, mille piirid on järgmised:

1. Ohustatud tsoon

1.1. Jizani provints

- kogu provints, välja arvatud osa, mis jääb teel nr 5 asuvast Ash Shuqaiqi kontrollpunktist põhja poole ja teest nr 10 põhja poole.

1.2. Asiri provints

- see osa provintsist, mis jääb põhja poole teest nr 10, mis läheb Ad Darbist Abhasse ja Kamis Mushayti, välja arvatud lennu- ja sõjaväebaaside ratsaklubid,

- see osa provintsist, mida põhjast piirab tee nr 15, mis läheb Kamisest läbi Mushayti ja Jarashi, Al Utfahi ja Dhahran Al Janoubi Najrani provintsi piirile,

- see osa provintsist, mida põhjast piirab tee, mis läheb Al Utfahist Al Faydi ja Badr Al Janoubi.

1.3. Najrani provints

- see osa provintsist, mida põhjast piirab tee, mis läheb Al Utfahist (Asiri provints) Badr Al Janoubi ja As Sebti ja As Sebtist edasi piki Wadi Habunahi kuni ristumiseni teega nr 177 Najrani ja Riyadhi vahel, ning pärast nimetatud ristumisest tee nr 177, mis läheb lõunasse kuni ristumiseni teega nr 15, mis läheb Najranist Sharourahi,

- see osa provintsist, mis jääb lõunasse teest nr 15, mis läheb Najranist Sharourahi, ja Jeemeni piirist.

2. Järelevalvetsoon

2.1. Jizani provints

- see osa provintsist, mis jääb teel nr 5 asuvast Ash Shuqaiqi kontrollpunktist põhja poole, mida kontrollib Al Qahmahi kontrollpunkt, ja teest nr 10 põhja poole.

2.2. Asiri provints

- õhu- ja sõjaväebaaside ratsaklubid,

- see osa provintsist, mida mis jääb ohustatud tsooni piiri ja tee nr 209 vahele, mis läheb Ash Shuqaiqist Muhayili kontrollpunkti teel nr 211,

- see osa provintsist, mis jääb Abhast lõunapool teel nr 10 paikneva kontrollpunkti, Abha linna ja Ballasmeri kontrollpunkti, mis asub 65 km Abhast põhjasuunas viiva teel nr 15, vahele,

- see osa provintsist, mis jääb Khamis Mushayti ja Abhast 90 km lõuna pool Samakhi mineval teel nr 255 paikneva kontrollpunkti ja 90 km Abhast Yarahis Riyadhi suunduval teel nr 10 oleva kontrollpunkti vahele,

- see osa provintsist, mis jääb lõuna poole virtuaalsest joonest, mis ühendab Yarahi kontrollpunkti teel nr 10 ja Khashm Ghurabi teel nr 177 kuni Najrani provintsi piirini.

2.3. Najrani provints

- see osa provintsist, mis jääb lõuna poole joonest, mis ühendab Yarahi kontrollpunkti teel nr 10 ja Khashm Ghurabi teel nr 177 Najrani provintsi piirist kuni Khashm Ghurabi kontrollpunktini 80 km Najranist ja lääne poole teest nr 175, mis suundub Sharourahi"

.

Artikkel 3

Otsust 92/260/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) I lisa rühma E kolmandate riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Araabia Ühendemiraadid (AE), Bahrein (BH), Alžeeria (DZ), Egiptus (1) (EG), Iisrael (IL), Jordaania (JO), Kuveit (KW), Liibanon (LB), Liibüa (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Omaan (OM), Katar (QA), Saudi Araabia (1) (SA), Süüria (SY), Tuneesia (TN), Türgi (1) (TR)".

2) II lisa rühma E veterinaarsertifikaadi pealkiri asendatakse järgmisega:

"VETERINAARSERTIFIKAAT

registreeritud hobuste ajutiseks importimiseks ühenduse territooriumile vähem kui 90 päevaks Alžeeriast, Araabia Ühendemiraatidest, Bahreinist, Egiptusest, (1) Iisraelist, Jordaaniast, Katarist, Kuveidist, Liibanonist, Liibüast, Maltalt, Mauritiuselt, Marokost, Omaanist, Saudi Araabist, (1) Süüriast, Tuneesiast, Türgist (1)".

Artikkel 4

Otsust 93/195/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) I lisa rühma E kolmandate riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Araabia Ühendemiraadid (AE), Bahrein (BH), Alžeeria (DZ), Egiptus (EG), (1) Iisrael (IL), Jordaania (JO), Kuveit (KW), Liibanon (LB), Liibüa (LY), Maroko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Omaan (OM), Katar (QA), Saudi Araabia (SA), (1) Süüria (SY), Tuneesia (TN), Türgi (TR) (1)".

2) II lisa rühma E veterinaarsertifikaadi pealkirja kolmandate riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Alžeeriast, Araabia Ühendemiraatidest, Bahreinist, Egiptusest, (1) Iisraelist, Jordaaniast, Katarist, Kuveidist, Liibanonist, Liibüast, Maltalt, Mauritiuselt, Marokost, Omaanist, Saudi Araabiast, (1) Süüriast, Tuneesiast, Türgist (1)".

Artikkel 5

Otsust 93/197/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1) I lisa rühma E kolmandate riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Araabia Ühendemiraadid (AE), (2) Bahrein (BH), (2) Alžeeria (DZ), Egiptus (EG), (1) (2) Iisrael (IL), Jordaania (JO), (2) Kuveit (KW), (2) Liibanon (LB), (2) Liibüa (LY), (2) Maroko (MA), Malta (MT), Mauritius (MU), Omaan (OM), (2) Katar (QA), (2) Saudi Araabia (SA), (1) (2) Süüria (SY), (2) Tuneesia (TN)".

2) II lisa rühma E veterinaarsertifikaadi pealkiri asendatakse järgmisega:

"VETERINAARSERTIFIKAAT

registreeritud hobuste impordiks ühenduse territooriumile Araabia Ühendemiraatidest, Bahreinist, Egiptusest, (1) Jordaaniast, Katarist, Kuveidist, Liibanonist, Liibüast, Omaanist, Saudi Araabiast, (1) Süüriast ja registreeritud hobuslaste ja aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordiks Alžeeriast, Iisraelist, Marokost, Maltast, Mauritiuselt, Tuneesiast".

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. märts 1999

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42.

[2] EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15.

[3] EÜT 296, 5.11.1998, lk 16.

[4] EÜT L 71, 18.3.1992, lk 27.

[5] EÜT 287, 21.10.1997, lk 54.

[6] EÜT L 130, 15.5.1992, lk 67.

[7] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1.

[8] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 16.

[9] EÜT 286, 23.10.1998, lk 53.

--------------------------------------------------