31998R2825Euroopa Liidu Teataja L 351 , 29/12/1998 Lk 0015 - 0015


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2825/98,

22. detsember 1998,

millega vabastatakse Marokost pärit sardiinitoodete ja -konservide ühendusse importimine ühise tollitariifistiku maksumääradest

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

26. veebruaril 1996. aastal allkirjastatud ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist assotsieerumist käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu protokollis 2 on sätestatud, et CN-koodide 16041311, 16041319 ja ex16042050 alla kuuluvate Marokost pärit sardiinitoodete ja -konservide ühendusse importimine vabastatakse tollimaksudest alates 1. jaanuarist 1999;

kuni lepingu sõlmimiseni ja jõustumiseni peaks ühendus kehtestama asjakohase korra ühepoolselt,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

CN-koodide 16041311, 16041319 ja ex16042050 alla kuuluvate Marokost pärit sardiinitoodete ja -konservide ühendusse importimine on tollimaksudest vabastatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999 kuni Marokoga sõlmitud Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu jõustumiseni.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. detsember 1998

Nõukogu nimel

eesistuja

C. Einem

--------------------------------------------------