31998R1677Official Journal L 212 , 30/07/1998 P. 0018 - 0022


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1677/98,

29. juuli 1998,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik[1] (viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 82/97),[2] eriti selle artiklit 249,

ning arvestades, et:

tuleks vastavusse viia komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93[3] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 75/98)[4] sätted, mis käsitlevad tolliväärtuse deklaranti, sätetega, mis kehtivad tollideklarandi suhtes, et saavutada mõlemate ühtsem kohaldamine;

välistöötlemist käsitlevate ühenduse õigusaktidega nähakse ette juhud, kui load antakse välja komisjoni otsusega; kõnealust korda tuleks lihtsustada, muutes lubade väljaandmise korda isikute puhul, kes ise välistöötlemist läbi ei vii, kasutades selleks vajaduse korral komiteementlust;

selleks et käitleda põllumajandustooteid tagasitoodud kaubana, tuleb need reimportida 12 kuu jooksul alates ekspordideklaratsiooni vastuvõtmise kuupäevast, ilma et nimetatud tähtaega oleks võimalik pikendada; kogemused näitavad, et nõuetekohaselt põhjendatud erandolukorras peaks tollil olema õigus kõnealust tähtaega pikendada; selleks et tagada ühise põllumajanduspoliitika kohaste toetuste maksmist käsitlevate sätete ühtsus, tuleb komisjonile edastada juhtumite üksikasjad;

võib esineda olukordi, eriti õhuvedude puhul, mil suured kogused kaupa tuleb välja saata väga kiiresti; see võib põhjustada vigu kaupade staatuse määramisel, mis parandatakse asjaomase isiku algatusel või tema enda poolt siis, kui nimetatud kaup jõuab sihtkohta; juhtumeid, mil kaupa kontrollitakse ainult pärast tollivormistust ja kui viga on parandatud ilma finantshuve kahjustamata, võib käsitada nii, et kõnealune kaup ei ole veel tollijärelevalve alt lõplikult väljunud; sellisel juhul tuleks välistada kuritarvitamiste võimalust;

on asjakohane lihtsustada ühenduse tasandil rakendatavaid menetlusi ühelt poolt sellistes olukordades, kus hiljem ei ole tarvis teha kannet impordi- või eksporditollimakse käsitlevatesse raamatupidamisdokumentidesse, ja teiselt poolt impordi- või eksporditollimaksude tagasimaksmis- või vähendamistaotluste korral;

on soovitatav suurendada olemasolevat künnist, millest allpool võivad liikmesriigid ise otsustada, et nad ei tee kannet tasumata tollimakse käsitlevatesse raamatupidamisdokumentidesse, kui nende arvates on kõik määruse (EMÜ) nr 2913/92, edaspidi "tolliseadustiku", artikli 220 lõike 2 punktis b osutatud tingimused täidetud ning neil ei teki selles osas kahtlusi; lisaks sellele on soovitatav kehtestada eküüdes künnis, millest allpool võivad liikmesriigid ise otsustada, et nad maksavad tollimaksud tagasi või vähendavad neid, kui nende arvates on tolliseadustiku artikli 239 lõikes 1 osutatud tingimused täidetud ning neil ei teki selles osas kahtlusi;

tuleb tagada, et kuulataks ära isikud, kelle huve on kahjustatud otsusega teha tollivormistusjärgne kanne impordi- ja eksporditollimakse käsitlevatesse raamatupidamisdokumentidesse, samuti isikud, kes taotlevad impordi- ja eksporditollimaksude tagasimaksmist või vähendamist; seetõttu tuleks asjast huvitatud isikutele anda võimalus esitada kirjalikult oma kommentaarid kõikide nende vastuväidete kohta, mida komisjon kavatseb oma otsustes esitada; sellises olukorras tuleb korrigeerida kõnesolevate komisjoni otsuste vastuvõtmise tähtaegasid;

nõukogu 3. mai 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta[5] nähakse ette, et alates 1. jaanuarist 1999 peab euro saama rahaliidus osalevate liikmesriikide valuutaks; kuni 31. detsembrini 2001 väljendatakse eurot riiklikes rahaühikutes vastavalt konverteerimiskurssidele; seetõttu on euro ja riiklikud rahaühikud õiguslikult võrdselt kehtivad; üleminekuperioodil võib lepingutes, siseriiklikes õigusaktides ja muude õiguslike vahendite puhul kasutada nii eurot kui ka riiklikku rahaühikut;

seetõttu on vaja kehtestada meetmed ühtset haldusdokumenti käsitlevate eeskirjade kohandamiseks, et euro kasutamine oleks lubatud; seepärast tuleb muuta lisa 37;

nõukogu 12. veebruari 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 374/98, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1172/95, mis käsitleb ühenduse ja selle liikmesriikide ning mitteliikmesriikide vahelise kaubavahetuse statistikat,[6] artikleid 6 ja 9, nähakse ette, et alates 1. jaanuarist 1999 asendatakse riigi nomenklatuur, mida praegu kasutatakse kaubavahetuse statistika pidamiseks, kahetähelisel ISO-koodil põhineva tähestikulise nomenklatuuriga;

seepärast on vaja kohandada ühtse haldusdokumendi kasutamiseeskirju, et arvestada kõnealust muutust; vastavalt sellele tuleb kohandada ka lisa 38; soovitav on siiski lubada liikmesriikidel jätkata praeguste koodide kasutamist nii kaua, kuni lisad 37 ja 38 on asendatud;

pärast infotehnoloogia lepingu jõustumist on majanduslikel põhjustel soovitav laiendada lisa 87 loendit teatavate elektrooniliste komponentide ja nendega sarnaste toodete osas;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE.

Artikkel 1

Määrust (EMÜ) nr 2454/93 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 178 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Lõikes 1 ettenähtud tolliväärtuse deklaratsiooni võib koostada ainult ühenduses asuv isik, kelle käsutuses on vastavad andmed.

Seadustiku artikli 62 lõike 2 punkti b teist taanet ja artikli 64 lõiget 3 kohaldatakse mutatis mutandis."

1) Artikli 759 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"Kui eksporditoimingutega on hõlmatud mitu liikmesriiki ja taotlus esitatakse üheainsa loa kohta, kohaldatakse artikli 751 lõikes 2 sätestatud protseduuri.

Kui loa projekti kohta on vastuväiteid, võib komisjon komiteemenetluse kohaselt otsustada, kas ja mis tingimustel saab luba välja anda."

1) Artikli 844 lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

"Kui kaubad deklareeritakse vabasse ringlusse pärast esimeses lõigus osutatud tähtaega, võib reimportiva liikmesriigi toll põhjendatud erandolukordades lubada siiski kõnealust tähtaega pikendada. Kui toll lubab tähtaega pikendada, saadab ta komisjonile kõnealuse juhtumi üksikasjad."

1) Artiklile 865 lisatakse järgmine lõik:

"Lennuettevõtjate puhul, kellel on lubatud kasutada lihtsustatud transiidiprotseduuri, mille kohaldamisel kasutatakse elektroonilist manifesti, ei käsitata kaupa tollijärelevalve alt kõrvaldatuna, kui asjaomase isiku algatusel käideldakse või ta ise käitleb nimetatud kaupa vastavalt selle staatusele ühendusevälisena, enne kui toll on teinud kindlaks, kas esineb õigusvastast olukorda ja kas asjaomase isiku käitumine ei soodusta pettust."

1) Artikli 869 punktis b asendatakse mõiste "2 000 eküüd" mõistega "50 000 eküüd".

2) Määrusesse lisatakse artikkel 872a:

"Artikkel 872a

Kui komisjon kavatseb vastu võtta otsuse, mis on juhtumiga seotud isiku suhtes ebasoodus, edastab ta mis tahes ajal artiklites 872 ja 873 sätestatud protseduuri kasutamise jooksul nimetatud isikule oma kirjalikud vastuväited koos kõigi neid põhistavate dokumentidega. Komisjonile esitatud juhtumiga seotud isik esitab oma seisukoha kirjalikult ühe kuu jooksul pärast vastuväidete saatmise kuupäeva. Kui kõnealune isik nimetatud aja jooksul oma seisukohta ei esita, tõlgendatakse seda tema loobumisena õigusest väljendada oma seisukohta."

1) Artiklit 873 muudetakse järgmiselt:

2) teise lõigu esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad "kuus kuud" sõnadega "üheksa kuud";

3) artiklisse lisatakse järgmine lõik:

"Kui komisjon on artikli 872a kohaselt edastanud oma vastuväited juhtumiga seotud isikule, pikendatakse üheksakuulist tähtaega alates sellest päevast, kui komisjon saatis oma vastuväited, päevani, millal ta sai asjaomase isiku vastuse, või vastuse puudumise korral tema seisukohtade esitamiseks kehtestatud tähtaja lõpuni."

1) Artikli 905 lõikesse 1 lisatakse teine lõik:

"Välja arvatud otsuseid tegeva tolliasutuse kahtluse korral, võib otsuseid tegev tolliasutus siiski ise vastu võtta otsuse lubada tollimaksude tagasimaksmist või vähendamist juhtudel, kui tema arvates on seadustiku artikli 239 lõikes 1 kehtestatud tingimused täidetud, tingimusel et ühest ja samast eriolukorrast tingitud ühe või mitme impordi- või eksporditoimingu puhul ei ületa asjaomane summa 50 000 eküüd ühe töötleja kohta."

1) Määrusesse lisatakse artikkel 906a:

"Artikkel 906a

Kui komisjon kavatseb vastu võtta otsuse, mis on tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotleja suhtes ebasoodus, edastab ta mis tahes ajal artiklites 906 ja 907 sätestatud protseduuri kasutamise jooksul nimetatud isikule oma kirjalikud vastuväited koos kõigi neid põhistavate dokumentidega. Tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotleja esitab oma seisukoha kirjalikult ühe kuu jooksul pärast vastuväidete saatmise kuupäeva. Kui kõnealune isik nimetatud aja jooksul oma seisukohta ei esita, tõlgendatakse seda tema loobumisena õigusest väljendada oma seisukohta."

1) Artiklit 907 muudetakse järgmiselt:

2) teise lõigu esimeses ja teises lauses asendatakse sõnad "kuus kuud" sõnadega "üheksa kuud";

3) artiklisse lisatakse järgmine lõik:

"Kui komisjon on artikli 906a kohaselt edastanud oma vastuväited tollimaksude tagasimaksmise või vähendamise taotlejale, pikendatakse üheksakuulist tähtaega alates sellest päevast, kui komisjon saatis oma vastuväited, päevani, millal ta sai asjast huvitatud poole vastuse, või vastuse puudumise korral tema seisukohtade esitamiseks kehtestatud tähtaja lõpuni."

1) Lisa 37 muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

2) Lisa 38 muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

3) Lisa 87 muudetakse vastavalt käesoleva määruse III lisale.

Artikkel 2

Käesolev määruse jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikli 1 punkte 11 ja 12 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuli 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mario MONTI

I LISA

Lisa 37 muudetakse järgmiselt:

1) II jaotise A ja C jaos lahtri 44 kohta esitatud selgitavat märkust täiendatakse järgmiste lõikudega:

"Alates 1. jaanuarist 1999 märgitakse nendes liikmesriikides koostatud deklaratsioonidesse, kes tollideklaratsioonide koostamisel lubavad ettevõtjatel kasutada eurot, käesolevasse lahtrisse, soovitavalt ülemises parempoolses nurgas asuvasse ossa kasutatava rahaühiku - riikliku rahaühiku või euro - tähise.

Liikmesriigid võivad näha ette, et tähis märgitakse lahtrisse 44 ainult esimese kaubaartikli kohta. Sel juhul kehtib see kõikide deklaratsioonis käsitletud kaubaartiklite suhtes.

Tähis koosneb rahaühikule kehtestatud kolmetähelisest ISO-koodist (ISO 4217)."

1) II jaotise A jaos lahtri 46 kohta esitatud selgitava märkuse esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Kooskõlas kehtivate ühenduse õigusaktidega esitada statistiline väärtus rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral selle liikmesriigi valuutas, kus täidetakse ekspordiformaalsused."

1) II jaotise A jaos lahtri 47 kohta esitatud selgitava märkuse lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Käesolevas lahtris esitatakse summad rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral selle liikmesriigi valuutas, kus täidetakse ekspordiformaalsused."

1) II jaotise C jaos lahtri 45 kohta esitatud selgitava märkuse lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Käesolevas lahtris esitatakse summad rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral sihtliikmesriigi valuutas."

1) II jaotise C jaos lahtri 46 kohta esitatud selgitava märkuse esimene lõik asendatakse järgmisega:

"Kooskõlas kehtivate ühenduse õigusaktidega esitada statistiline väärtus rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral sihtliikmesriigi valuutas."

1) II jaotise C jaos lahri 47 kohta esitatud selgitava märkuse lõppu lisatakse järgmine lõik:

"Käesolevas lahtris esitatakse summad rahaühikus, mille kood on märgitud lahtrisse 44, või koodi puudumise korral sihtliikmesriigi valuutas."

II LISA

Lisa 38 muudetakse järgmiselt:

Lahtri 22 (kaubaarve vääring) kohta esitatud selgitav märkus asendatakse järgmisega:

"Kaubaarve vääring märgitakse kolmetähelise ISO-koodi abil (ISO 4217).

Liikmesriigid võivad siiski edasi kasutada vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1172/95* artiklile 9 kohaldatavaid kolmekohalisi geonomenklatuuri koode.

* EÜT L 118, 25.05.1995, lk 10."

III LISA

Lisa 87 täiendatakse järgmise punktiga:

1. veerg 2. veerg

Jrk nr Kaubad, mille puhul on lubatud töötlemine Lubatud töötlemistoimingud

tollikontrolli all

"18 Elektroonilised komponendid, osad, koostud Töötlemine järgmistesse alam-

(sh osakoostud) või materjalid (elektroonilist rubriikidesse kuuluvate info-laadi või mitte), mis on olulised töödeldud toote tehnoloogiatoodete saamiseks:

elektroonilise töö puhul

1) nõukogu otsuses 97/359/EÜ* esitatud "EÜ - Infotehnoloogia lepingu ajakavas CXL" sisalduv CN-alamrubriik, kus tollimaksuvabastus hakkab kehtima loa väljaandmiskuupäeval;

2) nõukogu määruse (EÜ) nr 2216/97** artiklitega 1, 2 või 3 ettenähtud CN-alamrubriik, kus tollimaksu peatamine hakkab kehtima loa väljaandmiskuupäeval.

* EÜT L 155, 12.6.1997, lk 1 (Infotehnoloogia leping).

** EÜT L 305, 8.11.1997, lk 1."

[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[2] EÜT L 17, 21.01.1997, lk 1.

[3] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

[4] EÜT L 7, 13.01.1998, lk 3.

[5] EÜT L 139, 11.05.1998, lk 1.

[6] EÜT L 48, 19.02.1998, lk 6.