31998L0070Euroopa Liidu Teataja L 350 , 28/12/1998 Lk 0058 - 0068


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/70/EÜ,

13. oktoober 1998,

bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 189b sätestatud korras [3] vastavalt lepituskomitees 29. juunil 1998 heakskiidetud ühistekstile

ning arvestades, et:

(1) erinevused liikmesriikide vastuvõetud õigusaktides või haldusmeetmetes otto- ja diiselmootoriga varustatud sõidukites kasutatavate tava- ja alternatiivkütuste spetsifikatsioonide osas tekitavad ühenduses kaubandustõkkeid ning võivad seega otseselt mõjutada siseturu rajamist ja toimimist ning Euroopa auto- ja rafineerimistööstuse rahvusvahelist konkurentsivõimet; vastavalt asutamislepingu artikli 3b sätetele on seetõttu vajalik ühtlustada selle valdkonna õigusaktid;

(2) asutamislepingu artikli 100a lõikes 3 nähakse ette, et komisjoni ettepanekutes, mis on suunatud siseturu rajamisele ja toimimisele ning mis käsitlevad muu hulgas tervise- ja keskkonnakaitset, võetakse aluseks kaitstuse kõrge tase;

(3) selliseid esmaseid õhu saasteaineid nagu lämmastikoksiidid, põletamata süsivesinikud, tahked osakesed, süsinikmonooksiid, benseenid ja muud mürgised heitgaasid, mis põhjustavad teiseste saasteainete, nagu osooni tekkimist, paisatakse mootorsõidukite heitgaaside ja -aurudega märkimisväärsel hulgal õhku ning seega kujutavad need otsest ja kaudset arvestatavat ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale;

(4) vaatamata järjest karmimatele sõidukite heitgaaside piirväärtustele, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 70/220/EMÜ [4] ja nõukogu direktiivis 88/77/EMÜ [5], tuleb rahuldava õhukvaliteedi saavutamiseks võtta edasisi meetmeid sõidukite ja muude allikate tekitatud õhusaaste vähendamiseks;

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/12/EÜ [6] artiklis 4 viidi sisse uus lähenemisviis heidete vähendamiseks aastal 2000 ja pärast seda ning nõuti, et komisjon uuriks muu hulgas, mil määral võiks bensiini ja diisli ning muude kütuste kvaliteedi parandamine aidata kaasa õhusaaste vähendamisele;

(6) lisaks 2000. aastal algavale kütusespetsifikatsioonide algetapile tuleks sätestada 2005. aastal jõustuv teine etapp, mis võimaldab tööstusharul teha oma tootmisplaanide kohandamiseks vajalikke investeeringuid;

(7) I, II, III ja IV lisas kehtestatud spetsifikatsioonidele vastav bensiin ja diislikütus on Euroopa Ühenduse turul juba saadaval;

(8) Euroopa programmiga "Auto/Oil", mille üksikasjad on esitatud komisjoni teatises autotranspordi tekitatud õhusaaste kontrollimise tulevikustrateegia kohta, aidatakse kaasa teadusliku, tehnilise ja majandusliku aluse loomisele, millele saab rajada soovitused, võtmaks ühenduse tasandil kasutusele bensiini ja diislikütuse uued keskkonnakaitselised spetsifikatsioonid;

(9) bensiini ja diislikütuse keskkonnakaitseliste spetsifikatsioonide kasutuselevõtmisel on tähtis roll üleeuroopaliste ja siseriiklike/piirkondlike/kohalike majandusliku tasuvuse meetmete paketis, mida tuleks ellu viia nii, et võetakse arvesse iga meetme kulud ja tulud;

(10) üleeuroopaliste ja siseriiklike/piirkondlike/kohalike ühitatud meetmete rakendamine sõidukite heitgaaside vähendamiseks on osa ühenduse üldstrateegiast, mille eesmärk on tasakaalustatud ja kulude-tulude kriteeriumidele vastav liikuvate ja paiksete allikate õhusaaste vähendamine;

(11) eelkõige linnapiirkondades tuleb lühikese ajaga vähendada sõidukite saastavaid heitgaase, mille hulka kuuluvad sellised esmased saasteained nagu põletamata süsivesinikud ja süsinikmonooksiid, teisesed saasteained, nagu osoon, mürgised heitgaasid, nagu benseen, ja tahkete osakeste heitmed; sõidukite saastavaid heitgaase saab linnapiirkondades otsekohe vähendada, muutes mootorsõidukite kütuse koostist;

(12) õhukvaliteedi seisukohalt võimaldab hapniku kaasamine ning aromaatsete süsivesinike, küllastumata süsivesinike, benseeni ja väävli vähendamine saada paremat kütuse kvaliteeti;

(13) nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/81/EMÜ (mineraalõlidele kehtestatud aktsiisimaksude struktuuri ühtlustamise kohta) [7] sätted ning eelkõige selle artikli 8 lõige 4 pärsivad ja võivad takistada liikmesriikidel diferentseeritud aktsiisimaksu kasutamist, mille eesmärk on tõsta kütuse kvaliteeti ühenduse kütusespetsifikatsioonidest kõrgemale;

(14) diferentseeritud aktsiisimaksu kasutamine liikmesriikides võib soodustada täiustatud kütuste kasutuselevõttu, mis on kooskõlas siseriiklike prioriteetide, suutlikkuse ja nõuetega;

(15) komisjon on esitanud energiatoodete direktiivi ettepaneku; muu hulgas on ettepaneku eesmärk lubada liikmesriikidel aktiivsemalt kasutada diferentseeritud aktsiisimaksude näol rahalisi stiimuleid, edendamaks täiustatud kütuste kasutuselevõttu;

(16) üldiselt puuduvad kütusespetsifikatsioonid, mille eesmärk on nii heitgaaside kui -aurude vähendamine;

(17) pliibensiini põletamisest tekkiv pliiõhusaaste kujutab endast ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale; suur samm edasi on see, et aastaks 2000 saavad peaaegu kõik bensiiniga sõitvad maanteesõidukid kasutada tööks pliivaba bensiini, ja seega on kohane rangelt piirata pliibensiini turustamist;

(18) sõidukite heitgaaside vähendamise vajadus ja olemasolev rafineerimistehnoloogia õigustavad pliivaba bensiini ja diislikütuse turustamisel keskkonnakaitseliste kütusespetsifikatsioonide kehtestamist;

(19) tundub asjakohane näha ette kaks liiki diislikütust ja bensiini, millest üks on kõrgema kvaliteediga diislikütus ja teine on kõrgema kvaliteediga bensiin; on vaja, et see kõrgema kvaliteediga diislikütus või bensiin asendaks turul madalama kvaliteediga diislikütuse või bensiini aastaks 2005; kuid tuleb ette näha asjakohane säte selle asendamise edasilükkamiseks, kui 2005. aasta kohaldamine põhjustab liikmesriigile suuri raskusi ja selle tööstusharud ei suuda teha vajalikke muudatusi oma tootmisvõimsustes;

(20) kaitsmaks inimeste tervist ja/või keskkonda konkreetsetes aglomeraatides või konkreetsetes ökoloogiliselt tundlikes piirkondades, kus on õhukvaliteedi eriprobleemid, tuleks liikmesriikidel lubada käesolevas direktiivis sätestatud korra alusel nõuda, et kütuseid võib turustada ainult siis, kui need vastavad käesoleva direktiiviga kehtestatud nõuetest karmimatele keskkonnakaitselistele spetsifikatsioonidele; see kord on erand teabe esitamise korrast, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivis 98/34/EMÜ, millega nähakse ette tehniliste standardite ja normide kohta käiva teabe ning infoühiskonna teenuste eeskirjade esitamise kord; [8]

(21) käesoleva direktiivi alusel nõutava kütuse kvaliteedistandardi täitmise tagamiseks kehtestavad liikmesriigid järelevalvesüsteemid; need järelevalvesüsteemid peaksid rajanema proovide võtmise ja testimise ühisel korral ning liikmesriikide kogutud teave kütuse kvaliteedi kohta edastatakse ühtlustatud vormis komisjonile;

(22) komisjon esitab põhjaliku hinnangu alusel ettepaneku, mis täiendab III ja IV lisas osutatud bensiini ja diislikütuse kohustuslikku spetsifikatsiooni, mida tuleb kohaldada alates 1. jaanuarist 2005; kui see on asjakohane, võib komisjoni ettepanekus sätestada ka teiste kütuste, näiteks vedelgaasi, maagaasi ja biokütuste keskkonnakaitselised spetsifikatsioonid; on olemas suured sõidukipargid (bussid, taksod, kommertsveokid jne), mis põhjustavad suure osa linnasaastest ja millele oleksid kasulikud eraldi spetsifikatsioonid;

(23) arvestades teaduslikke ja tehnilisi edusamme võib olla soovitav täiustada käesolevas direktiivis kehtestatud spetsifikatsioonide mõõtmise standardmeetodeid; selleks tuleks sätestada käesoleva direktiivi lisade kohandamine tehnika arenguga;

(24) tuleks tunnistada kehtetuks nõukogu 20. märtsi 1985. aasta direktiiv 85/210/EMÜ bensiini pliisisaldust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, [9] nõukogu 5. detsembri 1985. aasta direktiiv 85/536/EMÜ bensiini kütusekomponentide asendamisega säästetud toornafta kohta [10] ning nõukogu 23. märtsi 1993. aasta direktiivi 93/12/EMÜ (teatavate vedelkütuste väävlisisalduse kohta) [11] artikli 1 lõike 1 punkt b ja artikli 2 lõige 1;

(25) 1994. aasta ühinemisakti artiklis 69 nimetatud Austria üleminekumeetmed hõlmavad direktiivi 85/210/EMÜ artiklit 7; konkreetsetel keskkonnakaitselistel põhjustel tuleks selle üleminekumeetme kohaldamist pikendada 1. jaanuarini 2000;

(26) 20. detsembril 1994. aastal sõlmiti Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vaheline modus vivendi, mis käsitleb vastavalt asutamislepingu artiklis 189b [12] sätestatud menetlusele vastuvõetud õigusaktide rakendusmeetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse tervise- ja keskkonnakaitselistel põhjustel otto- ja diiselmootoritega varustatud sõidukites kasutatavate kütuste tehnilised spetsifikatsioonid:

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) "bensiin" – igasugune lenduv mineraalõli, mis on mõeldud kasutamiseks sisepõlemisega ottomootorites sõidukite käivitamiseks ja mis kuulub CN-koodide 27100027, 27100029, 27100032, 27100034 ja 27100036 alla;

2) "diislikütus" – CN-koodi 27100066 alla kuuluv gaasiõli, mida kasutatakse direktiivides 70/220/EMÜ ja 88/77/EMÜ nimetatud iseliikuvates sõidukites.

Liikurmasinates ja põllumajandustraktorites kasutatavate gaasiõlide puhul võivad liikmesriigid nõuda sama väävlisisaldust, mis on diislikütustele määratud käesolevas direktiivis, või väävlisisaldust, mis on diislikütustele määratud direktiivis 93/12/EMÜ.

Artikkel 3

Bensiin

1. Liikmesriigid keelustavad oma territooriumil pliibensiini turustamise hiljemalt 1. jaanuaril 2000.

2. a) Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2000 tohib nende territooriumil turustada pliibensiini ainult siis, kui see vastab I lisas sätestatud keskkonnakaitselistele spetsifikatsioonidele.

b) Ilma et see piiraks punkti a kohaldamist, lubavad liikmesriigid alates 1. jaanuarist 2000 turustada oma territooriumil pliibensiini, kui see vastab III lisa spetsifikatsioonidele.

c) Liikmesriigid tagavad ka, et hiljemalt 1. jaanuaril 2005 tohib nende territooriumil turustada pliibensiini ainult siis, kui see vastab III lisas sätestatud keskkonnakaitselistele spetsifikatsioonidele.

3. Erandina lõikest 1 võib taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile hiljemalt 31. augustil 1999, lubada liikmesriigil jätkata pliibensiini turustamist 1. jaanuarini 2005, kui ta suudab näidata, et keelustamine põhjustaks tõsiseid sotsiaal-majanduslikke probleeme või et see ei tooks üldist kasu keskkonnale või tervisele muu hulgas selle liikmesriigi klimaatilise olukorra tõttu.

Pliibensiini pliisisaldus ei ületa 0,15 g/l ja benseenisisaldus vastab I lisa spetsifikatsioonidele. Praeguse olukorraga võrreldes võivad spetsifikatsioonide teised väärtused jääda muutmata.

4. Olenemata lõike 2 sätetest võib taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile hiljemalt 31. augustil 1999, anda liikmesriigile loa jätkata 1. jaanuarini 2005 oma territooriumil pliivaba bensiini turustamist, mille väävlisisaldus ei vasta I lisa väävlisisaldusele, kuid mis ei ületa praegust sisaldust, kui liikmesriik suudab näidata, et vajalike ümberkorralduse tegemine tootmisrajatistes käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeva ja 1. jaanuari 2000 vahelise aja jooksul tekitaks tema tööstusele tõsiseid raskusi.

5. Olenemata lõike 2 sätetest võib taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile hiljemalt 31. augustil 2003, anda liikmesriigile loa jätkata 1. jaanuarini 2007 oma territooriumil pliivaba bensiini turustamist, mille väävlisisaldus ei vasta III lisale, kuid mis vastab I lisale, kui liikmesriik suudab näidata, et vajalike ümberkorralduse tegemine tootmisrajatistes käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeva ja 1. jaanuari 2005 vahelise aja jooksul tekitaks tema tööstusele tõsiseid raskusi.

6. Komisjon võib anda loa teha lõigetes 3, 4 ja 5 osutatud erandeid vastavalt asutamislepingule.

Komisjon teavitab liikmesriike ja teatab oma otsusest Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

7. Olenemata lõikest 1 võivad liikmesriigid jätkata väikese koguse – maksimaalselt 0,5 % müügi kogumahust – lõike 3 teises lõigus osutatud omadustega pliibensiini turustamist, et seda kasutada spetsiifiliste omadustega vanades sõidukites ja levitada erihuvirühmade kaudu.

Artikkel 4

Diislikütus

1. a) Liikmesriigid tagavad, et hiljemalt 1. jaanuaril 2000 tohib nende territooriumil turustada diislikütust ainult siis, kui see vastab II lisas sätestatud keskkonnakaitselistele spetsifikatsioonidele.

b) Ilma et see piiraks punkti a kohaldamist, lubavad liikmesriigid 1. jaanuarist 2000 turustada oma territooriumil diislikütust, kui see vastab IV lisa spetsifikatsioonidele.

c) Liikmesriigid tagavad ka, et hiljemalt 1. jaanuaril 2005 tohib nende territooriumil turustada diislikütust ainult siis, kui see vastab IV lisas sätestatud keskkonnakaitselistele spetsifikatsioonidele.

2. Olenemata lõike 1 sätetest võib taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile hiljemalt 31. augustil 1999, anda liikmesriigile loa jätkata 1. jaanuarini 2005 diislikütuse turustamist, mille väävlisisaldus ei vasta II lisa väävlisisaldusele, kuid mis ei ületa praegust sisaldust, kui liikmesriik suudab näidata, et vajalike ümberkorralduste tegemine tootmisrajatistes käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeva ja 1. jaanuari 2000 vahelise aja jooksul tekitaks tema tööstusele tõsiseid raskusi.

3. Olenemata lõike 1 sätetest võib taotluse alusel, mis on esitatud komisjonile hiljemalt 31. augustil 2003, anda liikmesriigile loa jätkata 1. jaanuarini 2007 oma territooriumil diislikütuse turustamist, mille väävlisisaldus ei vasta IV lisale, kuid mis vastab II lisale, kui liikmesriik suudab näidata, et vajalike ümberkorralduste tegemine tootmisrajatistes käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeva ja 1. jaanuari 2005 vahelise aja jooksul tekitaks tema tööstusele tõsiseid raskusi.

4. Komisjon võib anda loa teha lõigetes 2 ja 3 osutatud erandeid vastavalt asutamislepingule.

Komisjon teavitab liikmesriike ja teatab oma otsusest nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Artikkel 5

Vaba ringlus

Ükski liikmesriik ei tohi keelata, piirata ega vältida käesoleva direktiivi nõuetele vastavate kütuste turuleviimist.

Artikkel 6

Rangemate keskkonnakaitseliste spetsifikatsioonidega kütuste turustamine

1. Kaitsmaks konkreetsetes aglomeratsioonides elanikkonna tervist või liikmesriigi konkreetses ökoloogiliselt tundlikes piirkondades keskkonda, kui õhusaaste on või kui on põhjust arvata, et sellest võib saada tõsine ja korduv probleem inimeste tervisele ja keskkonnale, võib erandina artiklitest 3, 4 ja 5 liikmesriik nõuda, et konkreetsetes piirkondades turustatakse kogu sõidukipargile või selle osale ainult selliseid kütuseid, mis vastavad käesolevas direktiivis sätestatud spetsifikatsioonidest karmimatele keskkonnakaitselistele spetsifikatsioonidele.

2. Kui liikmesriik soovib kasutada lõikes 1 sätestatud erandit, esitab ta komisjonile aegsasti taotluse koos põhjendusega. Põhjendus peab sisaldama tõendeid selle kohta, et erandi kasutamisel arvestatakse proportsionaalsuse põhimõtet ja et see ei tekita isikute ja kaupade vaba liikumise häireid.

3. Asjaomased liikmesriigid esitavad komisjonile andmed kõnealuse piirkonna välisõhu kvaliteedi ning kavandatavate meetmete eeldatavate mõjude kohta õhu kvaliteedile.

4. Komisjon edastab selle teabe viivitamata teistele liikmesriikidele.

5. Liikmesriigid võivad esitada taotluse kohta oma märkused ja põhjendused kahe kuu jooksul alates sellest, kui komisjon on teabe edastanud.

6. Komisjon teeb liikmesriikide taotluse suhtes otsuse kolme kuu jooksul alates kuupäevast, mil liikmesriigid oma märkused esitasid. Komisjon arvestab liikmesriikide märkustega ja teatab neile oma otsusest ning informeerib samal ajal Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

7. Iga liikmesriik võib suunata komisjoni otsuse nõukogule ühe kuu jooksul pärast selle teatavakstegemist ning otsuse tegemata jätmise korral suunata küsimuse nõukogule ühe kuu jooksul pärast lõikes 6 osutatud tähtaja möödumist.

8. Kahe kuu jooksul alates küsimuse suunamisest võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 7

Muutus toornafta tarnimises

Kui erakorraliste sündmuste tagajärjel põhjustab toornafta või naftatoodete tarnimise äkiline muutus liikmesriigi rafineerimistehastele raskusi artiklite 3 ja 4 kütusespetsifikatsioonide nõuete täitmisel, teatab liikmesriik sellest komisjonile. Olles teatanud sellest teistele liikmesriikidele, võib komisjon lubada kasutada selles liikmesriigis kuni kuue kuu jooksul ühe või mitme kütusekomponendi suuremaid piirväärtusi.

Komisjon teavitab liikmesriike ja teatab oma otsusest Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Liikmesriik võib komisjoni otsuse ühe kuu jooksul alates teate saamisest nõukogule suunata.

Ühe kuu jooksul alates küsimuse suunamisest võib nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega teha teistsuguse otsuse.

Artikkel 8

Vastavuse järelevalve ja aruandlus

1. Liikmesriigid teostavad artiklite 3 ja 4 nõuetele vastavuse järelevalvet I ja II lisas kehtestatud analüütiliste meetodite alusel.

2. Komisjon toetab kütusekvaliteedi järelevalve ühtse süsteemi väljatöötamist. Sellise süsteemi väljatöötamiseks võib komisjon paluda Euroopa Standardikomitee abi.

3. Komisjon kehtestab hiljemalt 30. juuniks 2000 riigi kütusekvaliteedi andmete kokkuvõtte esitamiseks ühise vormi.

4. Liikmesriigid esitavad komisjonile kokkuvõtte eelmise kalendriaasta kohta iga aasta 30. juuniks ja esimest korda 30. juuniks 2002.

Artikkel 9

Läbivaatusprotsess

1. Komisjon teeb perioodiliselt ja esimest korda hiljemalt 12 kuu möödumisel käesoleva direktiivi vastuvõtmisest ja igal juhul hiljemalt 31. detsembril 1999 ning pidades silmas hindamist, mis viiakse läbi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/69/EÜ (mootorsõidukite heitgaaside tekitatud õhusaaste vastu võetavate meetmete kohta ja direktiivi 70/220/EMÜ muutmise kohta) [13] artikli 3 nõuetele, Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku vaadata käesolev direktiiv läbi kui ühenduse õhukvaliteedi standardite nõuete täitmiseks ja seotud eesmärkide saavutamiseks kavandatud strateegia lahutamatu osa.

2. Ettepanek sisaldab III lisas sätestatud bensiini ja IV lisas sätestatud diislikütuse kohustuslikke spetsifikatsioone täiendavaid keskkonnakaitselisi spetsifikatsioone, mille aluseks on muu hulgas õhukvaliteediga seotud heitgaaside vähendamise nõuete, reostuse vähendamise uute tehnoloogiate tõhusa toimimise ja rahvusvahelisi kütuseturge mõjutavate arengusuundade kohta kogutud teadmised.

3. Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule võib komisjon muu hulgas teha:

- ettepanekuid, milles võetakse arvesse sõidukiparkide konkreetset olukorda ja vajadust teha ettepanek nende poolt kasutatavate erikütuste spetsifikatsioonide piirmäärade osas,

- ettepanekuid, milles määratakse veeldatud naftagaasi, maagaasi ja biokütuste spetsifikatsioonide piirmäärad.

Artikkel 10

Tehnika arengule kohandamise kord

Käesoleva direktiivi artiklis 11 sätestatud korras võtab komisjon, keda abistab direktiivi 96/62/EÜ [14] artikli 12 kohaselt moodustatud komitee, tehnika arengu arvestamiseks vastu mis tahes muudatusi, mis on vajalikud käesoleva direktiivi I, II, III ja IV lisa parempoolses osas ("katsetamine") kehtestatud mõõtmismeetodite kohandamiseks.

Sellise kohandamise tulemuseks ei tohi olla käesolevas direktiivis sätestatud piirväärtuste otsene või kaudne muutmine ega ka nende kohaldamise alguskuupäevade mis tahes muutmine.

Artikkel 11

Komiteemenetlus

1. Võetavate meetmete eelnõu esitab artiklis 10 osutatud komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtudes küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

2. Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, teeb komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 12

Bensiini ja diislikütuse kvaliteediga seotud direktiivide kehtetuks tunnistamine ja muutmine

1. Direktiivid 85/210/EMÜ, 85/536/EMÜ ja 87/441/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2000.

2. Direktiivi 93/12/EMÜ muudetakse, jättes artikli 1 lõike 1 punkt b ja artikli 2 lõige 1 välja alates 1. jaanuarist 2000.

Artikkel 13

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmine

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 1. juulil 1999. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid meetmeid alates 1. jaanuarist 2000.

Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate siseriiklike põhiliste õigusnormide tekstid.

Artikkel 14

Austria

Austria suhtes ei kohaldata 1. jaanuarini 2000 direktiivi 85/210/EMÜ artiklit 7 selle direktiivi artiklis 4 osutatud bensiini benseenisisalduse osas.

Artikkel 15

Direktiivi jõustumine

Direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 16

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 13. oktoober 1998

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. M. Gil-robles

Nõukogu nimel

eesistuja

C. Einem

[1] EÜT C 77, 11.3.1997, lk 1, ja EÜT C 209, 10.7.1997, lk 25.

[2] EÜT C 206, 7.7.1997, lk 113.

[3] Euroopa Parlamendi 10. aprilli 1997. aasta arvamus (EÜT C 132, 28.4.1997, lk 170), nõukogu 7. oktoobri 1997. aasta ühine seisukoht (EÜT C 351, 19.11.1997, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 18. veebruari 1998. aasta otsus (EÜT C 80, 16.3.1998, lk 92). Euroopa Parlamendi 15. septembri 1998. aasta otsus (EÜT C 313, 12.10.1998). Nõukogu 17. septembri 1998. aasta otsus.

[4] EÜT L 76, 6.4.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 98/69/EÜ (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 1).

[5] EÜT L 36, 9.2.1988, lk 33. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/1/EÜ (EÜT L 40, 17.2.1996, lk 1).

[6] EÜT L 100, 19.4.1994, lk 42.

[7] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 12. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 46).

[8] EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18).

[9] EÜT L 96, 3.4.1985, lk 25. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[10] EÜT L 334, 12.12.1985, lk 20. Direktiivi on muudetud komisjoni direktiiviga 87/441/EMÜ (EÜT L 238, 21.8.1987, lk 40).

[11] EÜT L 74, 27.3.1993, lk 81.

[12] EÜT C 102, 4.4.1996, lk 1.

[13] EÜT L 350, 28.12.1998, lk 1.

[14] EÜT L 296, 21.11.1996, lk 55.

--------------------------------------------------

I LISA

OTTOMOOTORITEGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE KÜTUSTE KESKKONNAKAITSELISED SPETSIFIKATSIOONID

Liik: bensiin

Parameeter | Ühik | Piirväärtused | Maksimaalne |

Katsetamine | Minimaalne | Meetod | Avaldamise aeg |

Uurimismeetodil määratud oktaaniarv | 95 | — | EN 25164 | 1993 |

Mootorimeetodil määratud oktaaniarv | | 85 | — | EN 25163 | 1993 |

Küllastunud aururõhk suveperioodil | kPa | — | 60,0 | EN 12 | 1993 |

Fraktsioonkoostis: | | | | | |

aurustunud 100 °C juures | mahuprotsent | 46,0 | — | EN-ISO 3405 | 1988 |

aurustunud 150 °C juures | mahuprotsent | 75,0 | — | | |

Süsivesinike analüüs: | | | | | |

—olefiinid | mahuprotsent | — | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—aromaatsed süsivesinikud | | — | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benseen | | — | 1,0 | pr. EN 12177 | 1995 |

Hapnikusisaldus | massiprotsent | — | 2,7 | EN 1601 | 1996 |

Lisaained: | | | | | |

—metanool, tuleb lisada stabilisaatoreid | mahuprotsent | — | 3 | EN 1601 | 1996 |

—etanool, stabilisaatorid võivad olla vajalikud | mahuprotsent | — | 5 | EN 1601 | 1996 |

—isopropüülalkohol | mahuprotsent | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—tertbutüülalkohol | mahuprotsent | — | 7 | EN 1601 | 1996 |

—isobutüülalkohol | mahuprotsent | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

—eetrid, mille molekulis on 5 või enam süsinikuaatomit | mahuprotsent | — | 15 | EN 1601 | 1996 |

Muud lisaained | mahuprotsent | — | 10 | EN 1601 | 1996 |

Väävlisisaldus | mahuprotsent | — | 150 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Pliisisaldus | g/l | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

II LISA

DIISELMOOTORITEGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE KÜTUSTE KESKKONNAKAITSELISED SPETSIFIKATSIOONID

Liik: diislikütus

Parameeter | Ühik | Piirväärtused | Maksimaalne |

Katsetamine | Minimaalne | Meetod | Avaldamise aeg |

Tsetaaniarv | 51,0 | – | EN-ISO 5165 | 1992 |

Tihedus 15 °C juures | kg/m3 | – | 845 | EN-ISO 3675 | 1995 |

Fraktsioonkoostis: | | | | | |

95 mahuprotsendi juures aurustunud | °C | – | 360 | EN-ISO 3405 | 1988 |

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud | massiprotsent | – | 11 | IP 391 | 1995 |

Väävlisisaldus | mg/kg | – | 350 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------

III LISA

OTTOMOOTORITEGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE KÜTUSTE KESKKONNAKAITSELISED SPETSIFIKATSIOONID

Liik: bensiin

Parameeter | Ühik | Piirväärtused | Maksimaalne |

Katsetamine | Minimaalne | Meetod | Avaldamise aeg |

Uurimismeetodil määratud oktaaniarv | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Mootorimeetodil määratud oktaaniarv | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Küllastunud aururõhk suveperioodil | kPa | – | | | |

Fraktsioonkoostis: | | | | | |

aurustunud 100 °C juures | mahuprotsent | – | – | | |

aurustunud 150 °C juures | | – | – | | |

Süsivesinike analüüs: | | | | | |

—olefiinid | mahuprotsent | – | | | |

—aromaatsed süsivesinikud | mahuprotsent | – | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benseen | mahuprotsent | – | | | |

Hapnikusisaldus | massiprotsent | – | | | |

Väävlisisaldus | mg/kg | – | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

Pliisisaldus | g/l | – | | | |

--------------------------------------------------

IV LISA

DIISELMOOTORITEGA SÕIDUKITES KASUTAMISEKS TURUSTATAVATE KÜTUSTE KESKKONNAKAITSELISED SPETSIFIKATSIOONID

Liik: diisel

Parameeter | Ühik | Piirväärtused | Maksimaalne |

Katsetamine | Minimaalne | Meetod | Avaldamise aeg |

Tsetaaniarv | | – | | |

Tihedus 15 °C juures | kg/m3 | | – | | |

Fraktsioonkoostis: | | | | | |

95 mahuprotsendi juures aurustunud | °C | – | | | |

Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud | mahuprotsent | – | | | |

Väävlisisaldus | mg/kg | – | 50 | pr. EN-ISO/DIS 14596 | 1996 |

--------------------------------------------------