31998D0292Euroopa Liidu Teataja L 131 , 05/05/1998 Lk 0028 - 0029


Komisjoni otsus,

22. aprill 1998,

geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L. liin Bt-11) turuleviimise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 90/220/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(98/292/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiivi 90/220/EMÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 97/35/EÜ, [2] eriti selle artiklit 13,

ning arvestades, et:

direktiivi 90/220/EMÜ artiklitega 10–18 nähakse ette ühenduse menetlus, mille kohaselt võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada turule viia geneetiliselt muundatud organisme sisaldavaid või geneetiliselt muundatud organismidest koosnevaid tooteid;

Ühendkuningriigi pädevatele asutustele on esitatud taotlus sellise toote turuleviimiseks;

kõnealuse toote kohta on esitatud taotlus selle käitlemiseks keskkonnas impordi ja ladustamise ajal, mille järel kasutatakse seda loomatoiduks ning tööstustoodete ja toiduainete tootmiseks, kuid mitte maisiterade edasiseks kasvatamiseks;

Ühendkuningriigi pädevad asutused on seejärel esitanud komisjonile asjakohase toimiku koos pooldava arvamusega;

teiste liikmesriikide pädevad asutused on kõnealuse toimiku suhtes vastuväiteid esitanud;

kuna kõnealune toode tuuakse ühenduse turule muude maisiterade, sealhulgas geneetiliselt muundamata maisiterade hulka segatult, on taotleja muutnud algses toimikus kavandatud märgistust järgmiselt:

- kõnealust toodet kasvatavate riikide eksportijatele, ühendusse importijatele ning ka ühenduse toiduaine- ja söödatööstusele esitatakse tootedokumendid, milles neid teavitatakse, et lahtistes maisipartiides võib esineda kõnealust toodet,

- esitatavad tootedokumendid sisaldavad muu hulgas teavet selle kohta, et toode on valmistatud geneetilise muundamise teel, samuti teavet toote võimalike kasutusotstarvete kohta,

- tootedokumentides märgitakse samuti, et maisiliinist Bt-11 saadud toodete suhtes võib ühenduses kohaldada märgistuse erinõudeid;

teataja on seejärel lisanud algsesse toimikusse täiendavat teavet;

komisjon peab vastavalt direktiivi 90/220/EMÜ artikli 13 lõikele 3 tegema otsuse kõnealuse direktiivi artiklis 21 sätestatud korras;

komisjon on küsinud kõnealuse toimiku kohta komisjoni otsusega 97/579/EÜ [3] moodustatud asjakohaste teaduskomiteede arvamust; taimede teaduskomitee on 10. veebruaril 1998 esitanud oma arvamuse, milles on jõutud järeldusele, et ei ole alust arvata, et kõnealuse toote importimine, eesmärgiga kasutada seda samalaadselt muude maisiteradega, mõjuks kahjulikult inimeste tervisele või keskkonnale;

pärast direktiivi 90/220/EMÜ alusel esitatud vastuväidete, toimikus esitatud teabe ja taimede teaduskomitee arvamuse läbivaatamist on komisjon jõudnud järeldusele, et ei ole alust arvata, et teatavate liblikaliste taimekahjurite suhtes resistentse sünteetilise cry IA (b) geeni ja glufosinaatammooniumherbitsiidide suhtes kõrgendatud taluvusega sünteetilise pat-geeni lisamine maisi võiks mõjuda kahjulikult inimeste tervisele või keskkonnale;

direktiivi 90/220/EMÜ artikli 11 lõikes 6 ja artikli 16 lõikes 1 sätestatakse täiendavad kaitsemeetmed juhuks, kui saadakse uut teavet tootega seotud riskide kohta;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 90/220/EMÜ artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1. Ilma, et see piiraks muude ühenduse õigusaktide, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 [4] kohaldamist ning juhul, kui käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 ei ole sätestatud teisiti, lubavad Ühendkuningriigi pädevad asutused turule viia järgmist toodet, mille kohta on taotluse esitanud Novartis Seeds Inc. (viitenumber C/UK/96/M4/1):

liini Bt-11 geneetiliselt muundatud maisi terad, mis sisaldavad:

a) Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki tüvest HD1 saadud cry IA (b) sünteetilist versiooni, mida kontrollivad lillkapsa mosaiikviiruse 35S promootor, maisialkoholi dehüdrogenaasi geeni IVS 6 intron ja Agrobacterium tumefaciens’i nopaliini süntaasi stoppkoodon; ja

b) Streptomyces viridochromogenes’ist saadud pat-geeni sünteetilist versiooni, mida kontrollivad lillkapsa mosaiikviiruse 35S promootor, maisialkoholi dehüdrogenaasi geeni IVS 2 intron ja Agrobacterium tumefaciens’i nopaliini süntaasi stoppkoodon.

2. Turule lubatakse viia ka ühendusse imporditud, liini Bt-11 maisiterade ja tavapäraselt aretatud maisi hübriidide järglaskonna maisiteri.

3. Turule lubatakse viia toodet selle kasutamiseks samaväärselt mistahes muude maisiteradega, kuid mitte kultiveerimiseks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. aprill 1998

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ritt Bjerregaard

[1] EÜT L 117, 8.5.1990, lk 15.

[2] EÜT L 169, 27.6.1997, lk 72.

[3] EÜT L 237, 28.8.1997, lk 18.

[4] EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

--------------------------------------------------