31997L0079Euroopa Liidu Teataja L 024 , 30/01/1998 Lk 0031 - 0032


Nõukogu direktiiv 97/79/EÜ,

18. detsember 1997,

millega muudetakse direktiive 71/118/EMÜ, 72/462/EMÜ, 85/73/EMÜ, 91/67/EMÜ, 91/492/EMÜ, 91/493/EMÜ, 92/45/EMÜ ja 92/118/EMÜ kolmandatest riikidest ühendusse saabuvate toodete veterinaarkontrolli korraldamise osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

selguse ja otstarbekuse huvides on nõukogu direktiiv 90/675/EMÜ kolmandatest riikidest ühendusse saabuvate toodete veterinaarkontrolli korraldamise kohta, [4] asendatud direktiiviga 97/78/EÜ [5];

direktiivi 90/675/EMÜ asendamine direktiiviga 97/78/EÜ mõjutab järgmiste nõukogu direktiivide tekste:

- 15. veebruari 1971. aasta direktiiv 71/118/EMÜ värske kodulinnuliha tootmist ja turuleviimist mõjutavate tervishoiuküsimuste kohta, [6]

- 12. detsembri 1972. aasta direktiiv 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste, lammaste ja kitsede ning sigade, värske liha ja lihatoodete impordil kolmandatest riikidest, [7]

- 29. jaanuari 1985. aasta direktiiv 85/73/EMÜ direktiividega 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 90/675/EMÜ ja 91/496/EMÜ hõlmatud veterinaarinspektsioonide ja -kontrollide rahastamise kohta [8] (mida on muudetud ja konsolideeritud),

- 28. jaanuari 1991. aasta direktiiv 91/67/EMÜ akvakultuuriloomade ja -toodete turuleviimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [9]

- 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/492/EMÜ, milles sätestatakse elusate kahepoolmeliste karploomade tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [10]

- 22. juuli 1991. aasta direktiiv 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [11]

- 16. juuni 1992. aasta direktiiv 92/45/EMÜ looduslike ulukite tapmisega ja looduslike ulukite liha turuleviimisega seotud loomade ja inimeste terviseohutuse probleemide kohta, [12]

- 17. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/118/EMÜ, milles sätestatakse selliste toodete ühendusesisest kaubandust ja ühendusse importimist reguleerivad loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 89/662/EMÜ A lisa I peatükis ja nakkusetekitajate puhul direktiivis 90/425/EMÜ osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud nõudeid [13];

seepärast tuleb kõnealused direktiivid viia vastavusse direktiivi 97/78/EÜ tekstiga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Direktiivi 71/118/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artikli 14b lõike 2 punkti a teine lause jäetakse välja;

b) artikli 17 teine lõik jäetakse välja.

2. Direktiivi 72/462/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artiklis 31a asendatakse viide "direktiivi 90/675/EMÜ artikkel 17" viitega "direktiivi 97/78/EÜ artikkel 18";

b) artikkel 31 jäetakse välja.

3. Direktiivi 85/73/EÜ artikli 3 lõikes 1 asendatakse viide "direktiivi 90/675/EMÜ artikkel 20" viitega "direktiivi 98/78/EÜ artikkel 23".

4. Direktiivi 91/67/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artikkel 23 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 23

Direktiivides 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ sätestatud põhimõtteid ja eeskirju kohaldatakse eelkõige liikmesriikide poolt tehtavate kontrollide korraldamise ja järelevalve ning rakendatavate kaitsemeetmete osas.";

b) artikkel 24 jäetakse välja.

5. Direktiivi 91/492/EMÜ artikli 10 lõike 2 teine lõik tunnistatakse kehtetuks.

6. Direktiivi 91/493/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artikli 10 teises lõigus asendatakse viide "direktiivi 90/675/EMÜ artikli 18 lõige 3" viitega "direktiivi 97/78/EÜ artikli 19 lõige 2";

b) artikli 12 lõige 2 jäetakse välja.

7. Direktiivi 92/45/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artikli 17 lõige 2 jäetakse välja;

b) artikli 19 teine lõik jäetakse välja.

8. Direktiivi 92/118/EMÜ muudetakse järgmiselt:

a) artikli 12 lõike 1 teises lõigus asendatakse viide "direktiivi 90/675/EMÜ artikli 8 lõige 2" viitega "direktiivi 97/78/EÜ artikli 4 lõike 4 punkt b";

b) artikli 12 lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid enne 1. juulit 1999. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid õigusnorme alates 1. juulist 1999.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 18. detsember 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

F. Boden

[1] EÜT C 258, 23.8.1997, lk 7.

[2] EÜT C 85, 17.3.1997, lk 76.

[3] EÜT C 66, 3.3.1997, lk 43.

[4] EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1).

[5] EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

[6] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

[7] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/91/EÜ (EÜT L 13, 16.1.1997, lk 27).

[8] EÜT L 32, 5.2.1985, lk 14. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, 1.7.1996, lk 1).

[9] EÜT L 46, 19.2.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/22/EÜ (EÜT L 243, 11.10.1995, lk 1).

[10] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 97/61/EÜ (EÜT L 295, 29.10.1997, lk 35).

[11] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Direktiivi on muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

[12] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 35. Direktiivi on muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

[13] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 49. Direktiivi on viimati muudetud otsusega 96/90/EÜ (EÜT L 13, 16.1.1997, lk 24).

--------------------------------------------------