31997L0064Euroopa Liidu Teataja L 315 , 19/11/1997 Lk 0013 - 0014


Komisjoni direktiiv 97/64/EÜ,

10. november 1997,

millega neljandat korda kohandatakse tehnika arengule I lisa nõukogu direktiivis 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe (lambiõlid) turustamise ja kasutamise piirangutega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega, [1] mida on viimati muudetud direktiiviga 97/16/EÜ, [2] ning eriti selle direktiivi artiklit 2a, mis on lisatud nõukogu direktiiviga 89/678/EMÜ, [3]

ning arvestades, et:

nõukogu direktiiviga 89/677/EMÜ, [4] millega kaheksandat korda muudeti direktiivi 76/769/EMÜ, on keelatud teatavate ohtlike ainete ja valmististe kasutamine iluesemetes, triki- ja naljavahendites ning mängudes;

pärast seda on saadud teada, et teatavad sellised ohtlikud ained ja valmistised õlidena, mis on liigitatud ohtlikuks hingamisele, eriti värvitud kujul, kujutavad endast ohtu inimese, ennekõike väikeste laste tervisele ja eelkõige siis, kui neid kasutatakse dekoratiivlampides;

tuleks piirata selliste värvitud õlide turustamist kasutamiseks dekoratiivlampides;

käesolevas direktiivis selliste värvitud õlide turustamise suhtes piirangute sätestamisel on võetud arvesse praegust teadmiste ja tehnika olukorda seoses ohutumate alternatiividega;

käesolev direktiiv ei mõjuta ühenduse õigusakte, milles on sätestatud töötajate kaitse miinimumnõuded, mis sisalduvad nõukogu direktiivis 89/391/EMÜ [5] ja sellel põhinevates üksikdirektiivides, eriti direktiivis 90/394/EMÜ [6];

käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on ohtlike ainete ja valmististe sektoris tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamist käsitlevate direktiivide tehnika arengule kohandamise komitee arvamusega kooskõlas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa kohandatakse tehnika arengule vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud sätted hiljemalt 30. juuniks 1998 ning teatavad sellest viivitamata komisjonile. Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 31. detsembrist 1998.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse sätetesse või nende sätete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 10. november 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Martin Bangemann

[1] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 24.

[2] EÜT L 116, 6.5.1997, lk 31.

[3] EÜT L 398, 30.12.1989, lk 24.

[4] EÜT L 398, 30.12.1989, lk 19.

[5] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.

[6] EÜT L 196, 26.7.1990, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa punkt 3 asendatakse järgmise tekstiga:

"Vedelad ained või valmistised, mida peetakse ohtlikuks vastavalt määratlustele artikli 2 lõikes 2 ja kriteeriumidele VI lisa 2., 3. ja 4. osas nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivis 67/548/EMÜ ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta, mida on kohandatud tehnika arengule komisjoni direktiividega 93/21/EMÜ ja 96/54/EÜ. | 1.Ei tohi kasutada:iluesemetes, mis on ette nähtud valguse või värviefektide andmiseks eri faaside abil, näiteks kaunistusliku otstarbega lampides ja tuhatoosides,triki- ja naljavahendites,ühe või mitme osalejaga mängudes ega üheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte üksnes kaunistamiseks.2.Ained ja valmistised:mis kujutavad endast ohtu hingamisele ning on märgistatud tähisega R65, jamida saab kasutada kütusena dekoratiivlampides, jamida turustatakse 15-liitristes või väiksema mahuga pakendites,ei tohi sisaldada värviagenti, välja arvatud juhul kui seda nõutakse fiskaalsetel põhjustel, ega lõhnaainet või mõlemat, ilma et see piiraks eespool esitatud sätete kohaldamist.Lõikega 2 hõlmatud ainete ja valmististe pakendil, kui need ained või valmistised on ette nähtud kasutamiseks lampides, peab olema loetav ja kustutamatu märge: "Hoidke selle vedelikuga täidetud lampe laste eest.", ilma et see piiraks ohtlike ainete ja valmististe liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate muude ühenduse sätete kohaldamist. |

--------------------------------------------------