31997F0719(02)Euroopa Liidu Teataja C 221 , 19/07/1997 Lk 0011 - 0011


Nõukogu akt,

19. juuni 1997,

millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teine protokoll

(97/C 221/02)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli K.3 lõike 2 punkti c,

ning arvestades, et:

liidu eesmärkide saavutamiseks vaatlevad liikmesriigid võitlust Euroopa ühenduste finantshuve kahjustavate kuritegude vastu kui ühise huvi küsimust, mis kuulub lepingu VI jaotises käsitletud koostöövaldkonda;

nõukogu on koostanud oma 26. juuli 1995. aasta aktiga [1] esimese lepinguna Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni, mis on konkreetsemalt suunatud neid huve kahjustavate pettuste tõkestamisele;

nõukogu on koostanud oma 27. septembri 1996. aasta aktiga [2] teise etapina konventsiooni protokolli, mis on eelkõige suunatud riigi ja ühenduse ametnikega seotud Euroopa ühenduste finantshuve kahjustavate või kahjustada võivate korruptiivsete tegude vastu;

nimetatud konventsiooni on vaja edasi täiendada teise protokolliga, mis käsitleb eelkõige juriidiliste isikute vastutust, konfiskeerimist, rahapesu ning liikmesriikide ja komisjoni vahelist koostööd, millega kaitstakse Euroopa ühenduste finantshuve ja sellega seotud isikuandmeid;

ON OTSUSTANUD koostada teise protokolli, mille tekst on lisatud käesolevale aktile ja millele Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajad on täna alla kirjutanud,

SOOVITAB liikmesriikidel protokolli kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega vastu võtta.

Luxembourg, 19. juuni 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

M. De Boer

[1] EÜT C 316, 27.11.1995, lk 48.

[2] EÜT C 313, 23.10.1996, lk 1.

--------------------------------------------------