31997F0625(01)Euroopa Liidu Teataja C 195 , 25/06/1997 Lk 0001 - 0001


Nõukogu akt,

26. mai 1997,

millega koostatakse Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 lõike 2 punktil c põhinev Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon

(97/C 195/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli K.3 lõike 2 punkti c

ning arvestades, et:

liikmesriigid peavad õigusalase koostöö parandamist ühist huvi pakkuvaks küsimuseks, mis on hõlmatud lepingu VI jaotises sätestatud koostööga;

seetõttu on vaja koostada Euroopa ühenduste ametnike või Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikega seotud korruptsiooni vastast võitlust käsitlev konventsioon, pidades silmas Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolli [1] sätteid,

OTSUSTAB koostada konventsiooni, mille tekst on esitatud lisas ning millele liikmesriikide valitsuste esindajad on täna alla kirjutanud,

SOOVITAB liikmesriikidel konventsiooni kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega vastu võtta.

Brüssel, 26. mai 1997

Nõukogu nimel

eesistuja

W. Sorgdrager

[1] EÜT C 313, 23.10.1996, lk 2.

--------------------------------------------------