31997D0138Euroopa Liidu Teataja L 052 , 22/02/1997 Lk 0022 - 0030


Komisjoni Otsus,

3. veebruar 1997,

millega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatakse andmebaasisüsteemi vormid

(EMPs kohaldatav tekst)

(97/138/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, [1] eriti selle artikli 12 lõiget 3,

ning arvestades, et:

vormid ja andmesüsteem tuleks praktilise kogemuse alusel korrapäraselt üle vaadata ja vajaduse korral tuleks neid muuta;

käesolevas otsuses ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 94/62/EÜ artikli 21 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva, direktiivi 94/62/EÜ artikli 2 lõikes 1 täpsustatud kõiki ühenduse turule viidavaid pakendeid ja pakendijäätmeid hõlmava otsuse eesmärk on kehtestada pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevate andmebaasisüsteemide vormid, et võimaldada liikmesriikidel ja komisjonil jälgida direktiivis 94/62/EÜ sätestatud eesmärkide täitmist.

Need vormid on ette nähtud andmete omaduste ja esitamise ühtlustamiseks ja eri liikmesriikide andmete kooskõlastamiseks.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- vajaduse korral direktiivi 94/62/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisted,

- komposiitpakend – pakend, mis on valmistatud eri materjalidest, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ja millest ühegi puhul ei ületata direktiivi 94/62/EÜ artiklis 21 sätestatud korra kohaselt kehtestatud massiprotsenti. Sama korraga võib kehtestada võimalikud erandid mõnede materjalide jaoks.

Artikkel 3

Lisades esitatud vormid täidetakse igal aastal iga täieliku kalendriaasta kohta aasta 1997 andmetest alates ja esitatakse komisjonile 18 kuu möödumisel vastava aasta lõpust. Vormid tehakse komisjonile kättesaadavaks ka riiklike aruannetega, mis koostatakse vastavalt direktiivi 94/62/EÜ artiklile 17.

Artikkel 4

Liikmesriigid esitavad komisjonile asjakohased kvalitatiivsed andmed pakendite raskmetallide kontsentratsioonitasemete kohta direktiivi 94/62/EÜ artikli 11 tähenduses ning mürgiste ja teiste ohtlike ainete sisalduse kohta direktiivi 94/62/EÜ II lisa punkti 1 kolmanda taande tähenduses.

Liikmesriigid esitavad komisjonile ka kvantitatiivsed andmed toote koostisest tingitud saastumise tõttu ohtlikeks peetavate pakendijäätmete kohta nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ [2] ja nõukogu otsuse 94/904/EMÜ [3] tähenduses, eriti kui pakendijäätmed ei sobi taaskasutamiseks.

Aruanne tuleb komisjonile esitada hiljemalt direktiivi 94/62/EÜ artikli 6 lõikes 1 nimetatud esimese viieaastase etapi lõpus. Aruanne tuleb esitada ka iga järgmise viieaastase ajavahemiku lõpus.

Artikkel 5

Liikmesriigid esitavad komisjonile käesolevas otsuses sätestatud täidetud vormid koos asjakohase kirjeldusega andmete kogumise kohta ning nende andmebaaside põhiomadused, millest andmed on saadud.

Kirjeldus peab eelkõige sisaldama taaskasutatud ja ringlussevõetud pakendijäätmete koguste ja määrade ning korduskasutamise määrade arvutamisel kasutatud hinnanguid.

Artikkel 6

III lisasse (tabelid 3, 4.1 ja 4.2) lisatavad, ringlussevõetud või taaskasutatud pakendijäätmete massiga seotud andmed näitavad pakendijäätmete osa tõhusas ringlus- või taaskasutamisprotsessis.

Pakendijäätmete osa arvutamisel võib arvesse võtta ainult turuleviidud pakenditest pärinevaid jäätmeid, jättes välja pakendite või pakendimaterjalide tootmisel või muus tootmisprotsessis tekkinud tootmisjäägid.

Artikkel 7

Vormides olevad andmed on ette nähtud direktiivi 94/62/EÜ eesmärkide täitmise jälgimiseks, teabe andmiseks ja tulevaste otsuste aluseks.

II lisa (tabel 2) täitmine on vabatahtlik.

III lisa (tabelid 3, 4.1 ja 4.2) andmete jaotamine bioloogilise ja muu ringlussevõtu, energiakasutuse ja muu taaskasutamise, põletamise ja prügilasse ladestamise kaupa on vabatahtlik ja seda tehakse üksnes teavitamiseks.

Veergudes "kokku", "kogu ringlussevõtt" ja "kogu taaskasutamine" nõutavate andmete esitamine on kohustuslik. Veerus "sorditud ringlussevõtuks" nõutavate andmete esitamine on vabatahtlik.

Pakendimaterjalid, mille kohta andmete esitamine on kohustuslik, on klaas, plast, paber ja puitkiudplaat ning metallid.

Artikkel 8

Komisjon vaatab vastavalt direktiivi 94/62/EÜ artiklis 21 sätestatud korrale läbi juhised, mille kohaselt liikmesriigid andmeid esitavad, et kõnealused andmed oleksid võrreldavad ja omavahel kooskõlas. Neis juhistes antakse kasutatavad mõisted, sealhulgas komposiitpakendi mõiste, ja täpsuse piirmäärad, mille poole andmetes tuleb pürgida.

Liikmesriigid tagavad esitatavate andmete vastavuse nimetatud juhistele.

Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. veebruar 1997

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ritt Bjerregaard

[1] EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10.

[2] EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20.

[3] EÜT L 356, 31.12.1994, lk 14.

--------------------------------------------------

I LISA

Tabel 1

Liikmesriikides turuleviidud pakendite kogus

+++++ TIFF +++++

1. 2, 3. ja 4. veerg tuleb täita juhul, kui 5. veeru täitmiseks kasutatud meetod viitab tootmisele ning impordi- ja ekspordistatistikale.

2. 3. ja 4. veerus võib teha jaotuse tühjade ja täidetud pakendite vahel.

3. Andmed, mis viitavad plastide jaotusele erinevateks kategooriateks, metallide jaotusele teraseks ja alumiiniumiks, komposiitpakenditele ja puidule esitatakse vabatahtlikult. Varjutatud lahtrite täitmine on vabatahtlik.

4. Andmed komposiitpakendite kohta lisatakse kas vastavalt põhimaterjali sisaldusele kogumassist või täpsustatakse eraldi.

--------------------------------------------------

II LISA

Tabel 2

Ringluspakend

+++++ TIFF +++++

Tabel 2 täidetakse vabatahtlikult ja on ette nähtud ainult nende toote- ja/või pakendikategooriate jaoks, mida riigi ametiasutus peab direktiivi 94/62/EÜ artikli 5 raames olulisteks.

Vastavalt käsitletakse pakendiliikide ja toodetega seotud veergudes kõiki võimalikke korduskasutusse minevaid liike, kuid teha tuleb ainult need kirjed, mis on olulised riiklike korduskasutussüsteemide seisukohast. Vajaduse korral võib rubriigid kohandada nimetatud süsteemidega.

Andmete kättesaadavuse korral võib peamised kirjed joogid/toit/toiduks mittetarvitatavad tooted jaotada liikideks, nagu mineraalvesi, karastusjoogid, piim, alkohoolsed joogid, liha, kala, pesupulber jne.

Esitatavad andmed ja nende täpsus peavad vastama nende kättesaadavusele ja nendega seotud kuludele ja neid võib kohandada olukorraga liikmesriikides.

Märkused:

Ringluses olevad üksused – | tagastamissüsteemis ringlevate üksuste arv. |

Aastane ringluskordade arv – | aasta keskmine lõpetatud ringluskordade arv. |

Musti lahtreid ei peeta alati asjakohaseks.

Jookide/vedelike kogused antakse liitrites, muudel juhtudel antakse kogused kilogrammides.

--------------------------------------------------

III LISA

Tabel 3

Liikmesriikides tekkinud ja käideldud pakendijäätmete kogused (tonnides)

+++++ TIFF +++++

Tabel 4.1

Liikmesriigis tekkinud ja väljaspool liikmesriiki taaskasutatud pakendijäätmete täheldatud kogused (tonnides)

+++++ TIFF +++++

Tabel 4.2

Liikmesriigis tekkinud ja liikmesriigis taaskasutatud pakendijäätmete täheldatud kogused (tonnides)

+++++ TIFF +++++

Märkus tabelite 3, 4.1 ja 4.2 kohta

1. Tabeli 3 andmed võib soovi korral jaotada olme- ja muudeks jäätmeteks.

2. Veerg "kokku" on siduv. Veeru "sorditud ringlussevõtuks" täitmine on vabatahtlik.

3. Veergude "bioloogiline ringlussevõtt" ja "muud ringlussevõtu viisid" täitmine on vabatahtlik.

Veerg "kogu ringlussevõtt" on siduv.

4. Veergude "energiakasutus" ja "muud taaskasutamisviisid" täitmine on vabatahtlik.

Veerg "kogu taaskasutamine" on siduv.

5. Veergude "põletamine" ja "prügila" täitmine on vabatahtlik.

6. Andmed, mis viitavad plastide jaotusele erinevateks kategooriateks, metallide jaotusele teraseks ja alumiiniumiks, komposiitpakenditele ja puidule esitatakse vabatahtlikult.

7. Andmed komposiitpakendite kohta lisatakse kas vastavalt põhimaterjalile kogumassist või täpsustatakse eraldi.

8. Musti lahtreid ei peeta alati asjakohaseks. Varjutatud lahtrite täitmine on vabatahtlik.

--------------------------------------------------