31996R2406Euroopa Liidu Teataja L 334 , 23/12/1996 Lk 0001 - 0015


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2406/96,

26. november 1996,

milles sätestatakse teatavate kalandustoodete ühised turustusnormid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 3759/92 kalandus- ja akvakultuuritooteturu ühise korralduse kohta, [1] eriti selle artikli 2 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

määruses (EMÜ) nr 103/76 [2] on sätestatud teatavate kalaliikide ja määruses (EMÜ) nr 104/76 [3] teatavate koorikloomaliikide ühised turustusnormid; kõnealustesse määrustesse tuleb nüüd teha uued olulised muudatused, et kajastada turu arengut ja muutusi kaubanduspraktikas; seepärast on vaja kõnealused sätted täielikult formuleerida ühes õigusaktis, et tagada nende selgus ja laitmatu kohaldamine; sellest tulenevalt tuleb määrused (EMÜ) nr 103/76 ja (EMÜ) nr 104/76 asendada;

kalandustoodete ühiste turustusnormide põhieesmärk on parandada toodete kvaliteeti ja seega kergendada turustamist, millest oleks kasu nii tootjatel kui tarbijatel; kuna kalandustooted on töötlemata ja neid turustatakse värskelt või jahutatult, määrab toodete kvaliteedi põhiliselt nende värskus, mis tehakse kindlaks objektiivsete kriteeriumide põhjal organoleptilise hindamise teel; selleks et kalandustoodete partiid oleks ühtlaselt värsked, peavad partiid koosnema sama liigi toodetest ning võivad pärineda üksnes samast püügipiirkonnast ja samalt laevalt;

tuleks kehtestada väike, kuid küllaldane arv värskuskategooriaid, mis põhineksid eri tooterühmade suhtes kohaldataval asjakohasel hindamisel; silmas pidades vajadust alates hiljemalt 1. jaanuarist 2000 toetada kvaliteettooteid, ei tohiks ühise turukorralduse raames sisseseatud sekkumismehhanismide osana heaks kiita kõiki värskuskategooriaid;

ühiste turustusnormide eesmärk on samuti määratleda kõnealuste toodete ühesugused kaubanduslikud omadused kogu ühenduse turul, et vältida konkurentsi moonutamist ja teiseks selleks, et võimaldada turukorralduses ühtlase hinnasüsteemi rakendamist; sel eesmärgil tuleks kehtestada nõue, et kalandustooted liigitatakse suuruskategooriate põhjal, mis määratakse kaalu või teatavatel erijuhtudel suuruse alusel;

ühiseid turustusnorme kohaldatakse kõikide ühenduse või kolmandate riikide päritoluga inimtoiduks mõeldud asjaomaste toodete ühenduse territooriumil toimuva esmamüügi suhtes; norme kohaldatakse, piiramata seejuures sanitaareeskirjade või kalavarude kaitsemeetmete osana vastuvõetud eeskirjade kohaldamist; eriti peab meeles pidama, et jõus olevaid bioloogilisi miinimumsuurusi tuleb kõikides olukordades pidada tähtsamaks nendest miinimumsuurustest, mis on kalandustoodetele määratud ühistes turustusnormides;

ühiste turustusnormide kohaldamine kolmandatest riikidest pärit toodete suhtes eeldab lisateabe märkimist pakendile; kõnealust teavet ei pea siiski märkima, kui tooted tuuakse ühendusse kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade poolt samadel tingimustel kui ühenduse saagid;

silmas pidades enamiku liikmesriikide tava on soovitatav, et kalandustooted liigitaks värskus- ja suuruskategooriatesse asjatundjad; silmas pidades eriti värskuse hindamist organoleptiliste kriteeriumide põhjal, tuleks sätestada koostöö asjaomaste kutseorganisatsioonide poolt sel eesmärgil määratud ekspertidega;

vastastikuseks teavitamiseks toimetab iga liikmesriik teistele liikmesriikidele ja komisjonile asjaomaste ekspertide ja kutseorganisatsioonide nimede ja aadresside loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

A. Üldsätted

Artikkel 1

1. Käesolevas määruses kehtestatakse teatavatele kalandustoodetele määruse (EMÜ) nr 3759/92 (edaspidi "algmäärus") artikliga 2 ettenähtud ühised turustusnormid.

2. Käesolevas määruses kasutatakse järgmiseid mõisteid:

turustamine — inimtoiduks mõeldud toodete esmamüügiks pakkumine ja/või esmamüük ühenduse territooriumil;

partii — teatav kogus samasse liiki kuuluvaid ja samal viisil töödeldud kalandustooteid, mis võivad olla pärit samast püügipiirkonnast ja samalt laevalt;

püügipiirkond — kalamajanduses kasutatav tavaline nimetus paiga kohta, kust saak on püütud;

esitusviis — kuju, millisena kala turustatakse, näiteks terve, roogitud, ilma peata jne;

nähtav parasiit — parasiit või parasiitide rühm, mille suurus, värv või struktuur on kala koest selgelt eristatav ning mida inimsilmal on heades valgustingimustes võimalik näha ilma optiliste suurendusvahenditeta.

3. a) Käesoleva määruse kalandustoodete värskuskategooriatega seotud sätteid kohaldatakse, piiramata nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ (kalandustoodete tootmise ja turustamise sanitaarnõuded) [4] nõuete kohaldamist.

b) Kuni komisjon võtab vastu direktiivi 91/493/EMÜ kohase otsuse, on inimtoiduks kõlbmatu kala kriteeriumid sätestatud käesoleva määruse I lisa kategoorias "kõlbmatu".

Artikkel 2

1. Artiklis 3 nimetatud ühenduse või kolmandate riikide päritoluga kalandustooteid võib turustada üksnes juhul, kui nad vastavad käesoleva määruse nõuetele.

2. Käesolevat määrust ei kohaldata siiski selliste väikeste tootekoguste suhtes, mis rannakalurid müüvad otse jaekauplejatele või tarbijatele.

3. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 3

1. Käesolevaga sätestatakse ühised turustusnormid järgmistele toodetele:

a) CN-koodi 0302 alla kuuluvad soolase vee kalad:

- atlandi merilest (Pleuronectes platessa),

- pikkuim-tuun (Thunnus alalunga),

- harilik tuun (Thunnus thynnus),

- suursilm-tuun (Thunnus või Parathunnus obesus),

- heeringas liigist Clupea harengus,

- tursk liigist Gadus Morhua,

- sardiin liigist Sardina pilchardus,

- kilttursk (Melanogrammus aeglefinus),

- süsikas (Pollachius virens),

- pollak (Pollachius pollachius),

- makrell liigist Scomber scombrus,

- makrell liigist Scomber japonicus,

- stauriidid (Trachurus spp.),

- ogahaid (Squalus acanthias ja Scyliorhinus spp.),

- meriahvenad (Sebastes spp.),

- merlang (Merlangius merlangus),

- putassuu (Micromestistius poutassou või Gadus poutassou),

- molvad (Molva spp.),

- anšoovised (Engraulis spp.),

- euroopa merluus liigist Merluccius merluccius,

- kotkakeeled (Lepidorhombus spp.),

- merilatikad (Brama spp.),

- merikuradid (Lophius spp.),

- harilik soomuslest (Limanda limanda),

- väikesuulest (Microstomus kitt),

- tursik (Trisopterus luscus ja Trisopterus minutus),

- kuldvöötahven (Boops boops),

- ahvenaline (Maena smaris),

- harilik meriangerjas (Conger conger),

- merikuklased (Trigla spp.),

- kefaalid (Mugil spp.),

- raid (Raja spp.),

- harilik lest (Platichthys flesus),

- merikeeled (Solea spp.),

- lintuim (Lepidopus caudatus ja süsisaba Aphanopus carbo);

b) CN-koodi 0306 alla kuuluvad koorikloomad kas elusalt, värskelt või jahutatult või keedetult või aurutatult:

- krevetid (Crangon crangon) ja harilikud süvameregarneelid (Pandalus borealis),

- taskukrabid (Cancer pagurus),

- norra salehomaarid (Nephrops norvegicus);

c) CN-koodi 0307 alla kuuluvad peajalgsed:

- seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma).

2. Lõikes 1 nimetatud turustusnormid hõlmavad:

a) värskuskategooriaid ja

b) suuruskategooriaid.

B. Värskuskategooriad

Artikkel 4

1. Iga partii värskuskategooria määratakse toote värskuse ja mitmete lisanõuete põhjal.

Värskus määratletakse I lisas eri tootetüüpide jaoks kehtestatud erilise hindamisskaala abil.

2. Artiklis 3 nimetatud tooted liigitatakse lõikes 1 nimetatud hindamisskaala põhjal partiide kaupa ühte järgmistest värskuskategooriatest:

a) ekstra, A või B kalade, haide, peajalgsete ja norra salehomaaride puhul;

b) ekstra või A krevettide puhul.

Elus norra salehomaarid liigitatakse siiski kategooriasse E.

3. Artiklis 3 nimetatud krabisid ei liigitata eriliste värskusstandardite alusel.

Turustada võib ainult terveid krabisid, välja arvatud viljastatud emaskrabid ja pehme kilbiga krabid.

Artikkel 5

1. Iga partii peab sisaldama ühesuguse värskusastmega tooteid. Väike partii ei pea siiski olema värskuselt ühtlane; sellisel juhul liigitatakse partii madalaimasse selles partiis esindatud värskuskategooriasse.

2. Värskuskategooria tuleb märkida partii külge kinnitatud etikettidele vähemalt 5 cm kõrguste tähtedega selgelt ja kustutamatult.

Artikkel 6

1. Artiklis 3 nimetatud kaladele, haidele, peajalgsetele ja norra salehomaaridele, mis on liigitatud partiidena B kategooriasse, ei anta asjaomase partii osas algmääruse artiklis 12, artikli 12 punktis a, artiklis 14 ja artiklis 15 sätestatud kõrvaldamise puhul rahalist abi.

2. Värskuskategooriasse ekstra kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla muljumisjälgi, kahjustusi, määrdumist ega tugevat värvimuutust.

3. Värskuskategooriasse A kuuluvatel kaladel, haidel, peajalgsetel ja norra salehomaaridel ei tohi olla kahjustusi ega tugevat värvimuutust. Väga väike hulk kergete muljumisjälgedega ja pindmiste vigastustega kalu on lubatud.

4. Värskuskategooriasse B kuuluvate kalade, haide, peajalgsete ja norra salehomaaride puhul on lubatud väike hulk tugevamate muljumisjälgedega ja pindmiste vigastustega kalu. Kaladel ei tohi olla määrdumist ega tugevat värvimuutust.

5. Toodete värskuskategooriatesse liigitamisel võetakse sanitaareeskirjadega vastuollu minemata samuti arvesse nähtavate parasiitide olemasolu ja, toote tüübist ja selle esitusviisist olenevalt, nende võimalikku mõju toote kvaliteedile.

6. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vajaduse korral vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

C. Suuruskategooriad

Artikkel 7

1. Artiklis 3 nimetatud toodete mõõtmise aluseks on nende kaal või arv kilogrammis. Krevette ja krabisid liigitatakse suuruskategooriatesse siiski kilbi laiuse põhjal.

2. Kohaldatakse käesoleva määruses II lisas sätestatud skaala kohaselt kehtestatud miinimumsuurusi, ilma et see piiraks miinimumpikkusi, mida on nõutud järgmistes määrustes:

- nõukogu 12. juuni 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 1866/86, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed Läänemere, Beltide ja Sundi vete kalavarude kaitseks, [5]

- nõukogu 7. oktoobri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 3094/86, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed kalavarude kaitseks [6],

- nõukogu 27. juuni 1994. aasta määrus (EÜ) nr 1626/94, milles sätestatakse teatavad tehnilised meetmed Vahemere kalavarude kaitseks [7].

Et võimaldada pädevatel ametiasutustel kontrollimist, tuleb järgida turustusnormidega reguleeritavatele liikidele kehtestatud bioloogilisi miinimumsuurusi, nagu nad on kehtestatud ja esitatud II lisas.

Artikkel 8

1. Partiid liigitatakse suuruskategooriatesse vastavalt II lisas esitatud skaalale.

2. Iga partii peab sisaldama ühesuurusi tooteid. Väike partii ei pea siiski olema suuruselt ühtlane; sellisel juhul liigitatakse partii madalaimasse selles partiis esindatud suuruskategooriasse.

3. Suuruskategooria ja esitusviis tuleb märkida partii külge kinnitatud etikettidele vähemalt 5 cm kõrguste tähtedega selgelt ja kustutamatult.

Igale partiile märgitakse selgelt ja loetavalt netokaal kilogrammides. Standardsetes kastides müüki pandavate partiide puhul pole vaja netokaalu märkida, kui enne müüki panemist tehtud kaalumine näitab, et kastide sisu vastab nende oletatavale kilogrammides väljendatud sisule.

4. Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti mis puudutavad kaalumismeetodit ja iga partii puhul lubatud netokaalu kõikumise määramist märgitud või oletatavast kaalust üles- või allapoole, võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 9

Pelaagilisi liike võib liigitada eri värskus- ja suuruskategooriatesse valimsüsteemi põhjal. Kõnealune süsteem peab tagama, et partiis sisalduvad tooted on värskuse ja suuruse poolest võimalikult ühtlased.

Käesoleva artikli üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eriti mis puudutavad võetavate valimite arvu, igas valimis sisalduvate kalade kaalu või arvu määramist ning müügiks pakutavate partiide liigitamise hindamismeetodeid ja kaalu kontrollimismeetodeid, võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

Artikkel 10

Selleks et tagada ühenduse teatavate rannavööndite piirkondlik varustamine krevettide ja krabidega, on lubatud teha kõnealustele toodetele II lisas määratud miinimumsuuruste osas erandeid.

Kõnealused vööndid määratakse kindlaks ja vastavad turustatavad suurused võetakse vastu algmääruse artiklis 32 ettenähtud korras.

D. Kolmandatest riikidest tulevad tooted

Artikkel 11

1. Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 kohaldamist, võib artiklis 3 nimetatud tooteid, mis on imporditud kolmandatest riikidest, turustada üksnes siis, kui nende pakendil on selgelt ja loetavalt märgitud järgmine teave:

- päritolumaa, trükituna vähemalt 20 mm kõrgustes ladina tähtedes,

- toote teaduslik ja kaubanduslik nimetus,

- esitusviis,

- värskus- ja suuruskategooria,

- pakendis sisalduvate toodete netokaal kilogrammides,

- liigitamiskuupäev ja lähetuskuupäev,

- kaubasaatja nimi ja aadress.

2. Artiklis 3 nimetatud toodete suhtes, mis on lossitud ühenduse sadamas otse püügipiirkonnast tulevalt kolmanda riigi lipu all sõitvalt laevalt ja mõeldud turustamiseks, kohaldatakse samu sätteid kui ühenduse saakide suhtes, ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 1093/94 [8] kohaldamist.

E. Lõppsätted

Artikkel 12

1. Kalamajanduses liigitatakse kalandustooted värskuskategooriatesse ekstra, A ja B ning suuruskategooriatesse asjaomaste kutseorganisatsioonide poolt sel eesmärgil määratud ekspertide osalemisel. Et tagada käesoleva artikli sätete järgimist, korraldavad liikmesriigid kontrollimisi.

2. Kui liigitamine ei toimu vastavalt lõikega 1 ettenähtud menetlusele, võivad pädevad riigiasutused kõnealuse liigitamise sooritada ise.

Artikkel 13

Iga liikmesriik toimetab teistele liikmesriikidele ja komisjonile hiljemalt üks kuu enne käesoleva määruse jõustumist artiklis 12 viidatud ekspertide ja kutseorganisatsioonide nimede ja aadresside loetelu. Teistele liikmesriikidele ja komisjonile tuleb teatada kõikidest kõnealusesse nimekirja tehtavatest muudatustest.

Artikkel 14

Komisjon esitab nõukogule enne 31. detsembrit 2001 käesoleva määruse artikli 6 lõike 1 kohaldamise tulemuste aruande ja vajaduse korral asjakohased ettepanekud.

Artikkel 15

Käesolevaga tunnistatakse määrused (EMÜ) nr 103/76 ja (EMÜ) nr 104/76 kehtetuks. Viiteid kõnealustele määrustele käsitletakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 16

1. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1997.

2. Olenemata lõikest 1 kohaldatakse artikli 6 lõike 1 sätteid alates 1. jaanuarist 2000.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

E. Kenny

[1] EÜT L 388, 31.12.1992, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3318/94 (EÜT L 350, 31.12.1994, lk 15).

[2] EÜT L 20, 28.1.1976, lk 9. Viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1935/93 (EÜT L 176, 20.7.1993, lk 1).

[3] EÜT L 20, 28.1.1976, lk 35. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1300/95 (EÜT L 126, 9.6.1995, lk 3).

[4] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Viimati muudetud direktiiviga 96/23/EÜ (EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10).

[5] EÜT L 162, 18.6.1986, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1821/96 (EÜT L 241, 21.9.1996, lk 8).

[6] EÜT L 288, 11.10.1986, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3071/95, 22.12.1995 (EÜT L 329, 30.12.1995, lk 14).

[7] EÜT L 171, 6.7.1994, lk 1. Viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1075/96 (EÜT L 142, 15.6.1996, lk 1).

[8] EÜT L 121, 12.5.1994, lk 3.

--------------------------------------------------

I LISA

VÄRSKUSE HINDAMISSKAALA

Käesolevas lisas kehtestatud hindamisskaalat kohaldatakse järgmiste toodete või tooterühmade suhtes vastavalt nende eriomastele hindamiskriteeriumidele.

A. Valge lihaga kalad

Kilttursk, tursk, süsikas, pollak, meriahven, merlang, molva, merluus, atlandi merilatikas, merikurat, tursik, kuldvöötahven, ahvenaline, harilik meriangerjas, merikuklane, kefaal, atlandi merilest, kotkakeel, merikeel, harilik soomuslest, väikesuulest, jõelest, lintuim.

B. Tumeda lihaga kalad

Pikkuim-tuun, harilik tuun, suursilm-tuun, putassuu, heeringas, sardiin, makrell, hailik stauriid, euroopa anšoovis.

C. Haid

Ogahai, rai.

D. Peajalgsed

Seepia.

E. Koorikloomad

1. Krevetid.

2. Norra salehomaar.

A. VALGE LIHAGA KALAD

| Kriteeriumid |

Värskuskategooria | Kõlbmatu |

Ekstra | A | B |

Nahk | Kirgas, sillerdav või opalestsentne pigment (välja arvatud meriahvena puhul); ilma värvi muutusteta | Kirgas, kuid mitte läikiv pigment | Pigment tuhm ja muutmas värvi | Tuhm pigment |

Naha lima | Vesine, läbipistev | Kergelt hägune | Piimjas | Kollakashall ja läbipaistmatu lima |

Silm | Kumer (punduv); must ja kirgas pupill; läbipaistev sarvkest | Kumer ja kergelt sissevajunud; must tuhm pupill; kergelt opalestsentne sarvkest | Lame; opalestsentne sarvkest; läbipaistmatu pupill | Keskelt nõgus; hall pupill; piimjas sarvkest |

Lõpused | Kirgas värv; ilma limata | Vähem kirkad; läbipaistev lima | Pruunid/hallid ja muutmas värvi; paks ja läbipaistmatu lima | Kollakad; piimjas lima |

Kõhukelme (roogitud kalade puhul) | Sile; kirgas, lihast raskesti eraldatav | Kergelt tuhm; saab eraldada lihast | Tähniline; lihast kergesti eraldatav | Ei ole kinni |

Lõpuste ja kõhuõõne lõhn | | | | |

—muud valge lihaga kalad kui atlandi merilest | Merevetika lõhn | Ilma merevetika lõhnata; neutraalne lõhn | Käärimislõhn; kergelt hapu | Hapu |

— atlandi merilest | Värske õli lõhn; piprane; mulla lõhn | Õli lõhn; merevetika lõhn või kergelt magus lõhn | Õli lõhn; käärimislõhn; halvaks läinud, kergelt räästunud | Hapu |

Liha | Tugev ja elastne; sile pind | Vähem elastne | Kergelt pehme (lõtv), vähem elastne; vahajas (velvetjas) ja tuhm pind | Pehme (lõtv); soomused nahast kergesti eraldatavad, võrdlemisi kortsus pind |

Erikriteeriumid peaga merikuradi kohta

Veresooned (kõhulihased) | Selgete kontuuridega ja erepunased | Selgete kontuuridega; vere tumenemine | Laialivalguvad ja pruunid | Täiesti laialivalguvad, pruunid, liha kollaseks muutumine |

| Kriteeriumid |

| Värskuskategooria | Kõlbmatu |

| Ekstra | A | B |

Nahk | Kirgas pigment, kirkad, läikivad ja sillerdavad värvid; selge erinevus selja- ja kõhupinna vahel | Läike ja sära vähenemine; tuhmimad värvid; väiksem erinevus selja- ja kõhupinna vahel | Tuhm, läiketa, kahvatud värvid; kala painutades läheb nahk volti | Väga tuhm pigment; nahk eraldub lihast |

Naha lima | Vesine, läbipaistev | Kergelt hägune | Piimjas | Kollakashall ja läbipaistmatu lima |

Liha koostis | Väga tugev, jäik | Küllaltki jäik, tugev | Kergelt pehme | Pehme (lõtv) |

Lõpuskaaned | Hõbedased | Hõbedased, kergelt punased või pruunid | Pruunikad ja ohtralt verevalumeid | Kollakad |

Silm | Kumer (punduv); sinakasmust ja kirgas pupill; läbipaistev "silmalaug" | Kumer ja kergelt sissevajunud; tume pupill; kergelt opalestsentne sarvkest | Lame; hägune pupill; silma ümbruses verevalumeid | Keskelt nõgus; hall pupill; piimjas sarvkest |

| Kriteeriumid |

| Värskuskategooria | Kõlbmatu |

| Ekstra | A | B |

Silm | Kumer, väga kirgas ja sillerdav; väiksed pupillid | Kumer ja kergelt sissevajunud; kirkuse ja sillerdus vähenenud, ovaalsed pupillid | Lame, tuhm | Nõgus, kollakas |

Välimus | Täielikult või osaliselt koolnukangestuses; nahal väike kogus selget lima | Koolnukangestus lõppenud; nahal ning eriti suus ja lõpuseavades lima ei ole | Veidi lima suus ja lõpuseavades; lõuad kergelt lamenenud | Suured limakogused suus ja lõpuseavades |

Lõhn | Merevetika lõhn | Ilma lõhnata või väga õrn halvaksläinud lõhn, kuid mitte ammoniaagi lõhn | Kerge ammoniaagi lõhn; hapu | Kirbe ammoniaagilõhn |

Eri- või lisakriteeriumid rai kohta

| Ekstra | A | B | Kõlbmatu |

Nahk | Kirgas, sillerdav ja läikiv pigment, vesine lima | Kirgas pigment, vesine lima | Pigment tuhm ja muutmas värvi, läbipaistmatu lima | Värvimuutus, kortsus nahk, paks lima |

Liha koostis | Tugev ja elastne | Tugev | Pehme | Lõtv |

Välimus | Uimede servad läbikumavad ja kaarduvad | Jäigad uimed | Pehmed | Longus |

Kõhunahk | Valge ja läikiv, uimede ümber kahvatulilla äär | Valge ja läikiv, ainult uimede ümber punased laigud | Valge ja tuhm, arvukad punased või kollased laigud | Kollane kuni rohekas kõhunahk, punased laigud lihas eneses |

D. PEAJALGSED

| Kriteeriumid |

| Värskuskategooria |

| Ekstra | A | B |

Nahk | Kirgas pigment, nahk liha küljes kinni | Tuhm pigment; nahk liha küljes kinni | Värvimuutus, nahk lihast kergesti eraldatav |

Liha | Väga tugev; pärlvalge | Tugev; kriitvalge | Kergelt pehme; roosakasvalge või kergelt kollakaks muutuv |

Kombitsad | Raskesti eraldatavad | Raskesti eraldatavad | Kergemini eraldatavad |

Lõhn | Värske; merevetika lõhn | Lõhnatu või nõrk lõhn | Tindi lõhn |

E. KOORIKLOOMAD

1. Krevetid

| Kriteeriumid |

Värskusklass |

Ekstra | A |

Miinimumnõuded | kilbi pind: niiske ja läikivühest mahutist teise kallamisel peavad langema eraldilihal ei tohi olla mingit võõrast lõhnakrevetid peavad olema puhtad liivast, limast ja muudest võõrkehadest | Samad kui ekstra kategoorias |

Välimus

1. Kilbiga krevett | Selge punakasroosa värv, väiksed valged tähnid; kilbi rinnaosa põhiliselt hele | —värv varieerub kergelt pleekinud punakasroosast kuni valgete tähnidega sinakaspunaseni; kilbi rinnaosa peaks olema hele, hallika varjundiga |

2. Harilik süvameregarneel | Ühtlaselt roosa | — roosa, võimaliku peast algava tumenemisega |

Liha seisund koorimise ajal ja pärast seda | kilp eraldub kergesti, liha läheb raisku üksnes niipalju, kui see on tehniliselt vältimatutugev, kuid mitte vintske | kilp eraldub raskemini ja liha läheb rohkem raiskuvähem tugev, kergelt vintske |

Tükid | Lubatud juhuslikud krevetitükid | Lubatud väike kogus krevetitükke |

Lõhn | Värske merevetika lõhn, kergelt magus lõhn | Hapukas; ilma merevetika lõhnata |

2. Norra salehomaar

| Kriteeriumid |

| Värskusklass |

| Ekstra | A | B |

Kilp | Kahvaturoosa või roosa kuni oranžikaspunaseni | Kahvaturoosa või roosa kuni oranžikaspunaseni, ilma mustade täppideta | Kerge värvimuutus; mõned mustad täpid ja hallikas värv, eriti kilbil ja sabalülide vahel |

Silm ja lõpused | Läikivad ja mustad silmad; roosad lõpused | Tuhmid ja hallid/mustad silmad; hallikad lõpused | Lõpused tumehallid, kilbi seljaosa pind veidi rohekas |

Lõhn | Iseloomulik mahe karpkala lõhn | Iseloomuliku maheda karpkala lõhna kadumine. Ilma ammoniaagi lõhnata | Kergelt hapu |

Liha (saba) | Läbikumav ja sinine, valge varjundiga | Kaotanud läbikumavuse, kuid värv ei ole muutunud | Läbipaistmatu ja tuhm |

--------------------------------------------------

II LISA

SUURUSKATEGOORIAD

Kaaluskaala | Artiklis 7 nimetatud määrustes sätestatud tingimustel järgitavad miinimumsuurused |

Liik | Suurus | Kg/kala | Kalade arv/kg | Piirkond | Geograafiline piirkond | Miinimumsuurus |

Heeringas (Clupea harengus) | 1 | 0,25 ja enam | 4 või vähem | 1 | ICES Vb (EÜ vöönd) | 20 cm |

2 | 0,125–0,25 | 5–8 | 2 | | 20 cm |

3 | 0,085–0,125 | 9–11 | | | 18 cm |

4 | 0,05–0,085 | 12–20 | 3 | | 20 cm |

Räim, püütud ja lossitud 59o 30′ põhjalaiusest põhja pool | 5 | 0,031–0,085 | 12–32 | | | |

Sardiin (Sardina pilchardus) | 1 | 0,067 ja enam | 15 või vähem | | | veel määramata |

2 | 0,042–0,067 | 16–24 | | |

3 | 0,028–0,042 | 25–35 | | |

4 | 0,015–0,028 | 36–67 | | |

Vahemeri | | 0,011–0,028 | 36–91 | | |

Koerhaid (Scyliorhinus spp.) | 1 | 2 ja enam | — | | | — |

2 | 1–2 | | |

3 | 0,5–1 | | |

Ogahai (Squalus acanthias) | 1 | 2,2 ja enam | — | | | — |

2 | 1–2,2 | | |

3 | 0,5–1 | | |

Meriahven (Sebastes spp.) | 1 | 2 ja enam | — | | | — |

2 | 0,6–2 | | |

3 | 0,35–0,6 | | |

Tursk (Gadus morhua) | 1 | 7 ja enam | — | 1 | | 35 cm |

2 | 4–7 | 2 | | 35 cm |

3 | 2–4 | | | 30 cm |

4 | 1–2 | 3 | | 35 cm |

5 | 0,3–1 | Läänemeri | 59o 30' põhjalaiusest lõuna pool | 35 cm |

Süsikas (Pollachius virens) | 1 | 5 ja enam | — | 1 | | 35 cm |

2 | 3–5 | 2 | | 35 cm |

3 | 1,5–3 | | | 30 cm |

4 | 0,3–1,5 | 3 | | 35 cm |

| | Läänemeri | 59o 30' põhjalaiusest lõuna pool | 30 cm |

Kilttursk (Melanogrammus aeglefinus) | 1 | 1 ja enam | — | 1 | ICES Vb (EÜ vöönd) | 30 cm |

2 | 0,57–1 | 2 | | 30 cm |

3 | 0,37–0,57 | | | 27 cm |

4 | 0,17–0,37 | 3 | | 30 cm |

Merlang (Merlangius merlangus) | 1 | 0,5 ja enam | — | 1 | | 27 cm |

2 | 0,35–0,5 | 2 | | 23 cm |

3 | 0,25–0,35 | | | 23 cm |

4 | 0,11–0,25 | 3 | | 23 cm |

Molvad (Molva spp.) | 1 | 5 ja enam | — | 1 | | — |

2 | 3–5 | 2 | | veel määramata |

3 | 1,2–3 | | | — |

| | 3 | | 63 cm |

Makrell liigist Scomber scombrus | 1 | 0,5 ja enam | 50 või vähem | 1 | | 20 cm |

2 | 0,2–0,5 | 51–125 | 2 | välja arvatud Põhjameri | 20 cm |

3 | 0,1–0,2 | 126–250 | | Põhjameri | 30 cm |

| 0,08–0,2 | 126–325 | 3 | | 20 cm |

| | | 5 | | 20 cm |

| | | | Vahemeri | 18 cm |

Makrell liigist Scomber japonicus | 1 | 0,5 ja enam | — | | | — |

2 | 0,25–0,5 | | |

3 | 0,14–0,25 | | |

4 | 0,05–0,14 | | |

Anšoovised (Engraulis spp.) | 1 | 0,033 ja enam | 30 või vähem | 3 | välja arvatud ICES IXa | 12 cm |

2 | 0,020–0,033 | 31–50 | 3 | ICES IXa | 10 cm |

3 | 0,012–0,020 | 51–83 | | Vahemeri | 9 cm |

4 | 0,008–0,012 | 84–125 | | | |

Atlandi merilest (Pleuronectes platessa) | 1 | 0,6 ja enam | — | 1 | | 25 cm |

2 | 0,4–0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | 0,3–0,4 | | | 27 cm |

4 | 0,15–0,3 | | Põhjameri | 27 cm |

| | 3 | | 25 cm |

| | Läänemeri | alarajoonid 22–25 | 25 cm |

| | | alarajoonid 26–28 | 21 cm |

| | | alarajoon 29 59o 30' põhjalaiusest lõunasse | 18 cm |

Merluus (Merluccius merluccius) | 1 | 2,5 ja enam | — | 1 | | 30 cm |

2 | 1,2–2,5 | 2 | | 30 cm |

3 | 0,6–1,2 | | | 30 cm |

4 | 0,28–0,6 | 3 | | 27 cm |

5 | 0,2–0,28 | | Vahemeri | 20 cm |

Vahemeri | | 0,15–0,28 | | | | |

Kotkakeeled (Lepidorhombus spp.) | 1 | 0,45 ja enam | — | 1 | | 25 cm |

2 | 0,25–0,45 | 2 | | 25 cm |

3 | 0,20–0,25 | | | 25 cm |

4 | 0,11–0,20 | 3 | | 20 cm |

Vahemeri | | 0,05–0,20 | | | | |

Merilatikad (Brama spp.) | 1 | 0,8 ja enam | — | | | — |

2 | 0,2–0,8 | | |

Merikuradid (Lophius spp.) terve, roogitud | 1 | 8 ja enam | — | 1 | | — |

2 | 4–8 | 2 | | veel määramata |

3 | 2–4 | | | — |

4 | 1–2 | 3 | | veel määramata |

5 | 0,5–1 | | Vahemeri | 30 cm |

Merikuradid (Lophius spp.) ilma peata | 1 | 4 ja enam | — | | | — |

2 | 2–4 | | |

3 | 1–2 | | |

4 | 0,5–1 | | |

5 | 0,2–0,5 | | |

Harilik soomuslest (Limanda limanda) | 1 | 0,25 ja enam | — | 1 | | 15 cm |

2 | 0,13–0,25 | 2 | | 15 cm |

| | | 23 cm |

| | | Põhjameri | 23 cm |

| | 3 | 23 cm |

Väikesuulest (Microstomus kitt) | 1 | 0,6 ja enam | — | 1 | | 25 cm |

2 | 0,35–0,6 | 2 | | 25 cm |

3 | 0,18–0,35 | | | 25 cm |

| | 3 | | 25 cm |

Pikkuim-tuun (Thunnus alalunga) | 1 | 4 ja enam | — | | | — |

2 | 1,5–4 | | |

Harilik tuun (Thunnus thynnus) | 1 | 70 ja enam | — | | Vahemeri | 70 cm või 6,4 kg |

2 | 50–70 | |

3 | 25–50 | |

4 | 10–25 | |

5 | 6,4–10 | |

Suursilm-tuun (Thunnus obesus) | 1 | 10 ja enam | — | | | — |

2 | 3,2–10 | | |

Pollak (Pollachius pollachius) | 1 | 5 ja enam | — | 1 | | — |

2 | 3–5 | 2 | | 30 cm |

3 | 1,5–3 | | | — |

4 | 0,3–1,5 | 3 | | 30 cm |

Putassuu (Micromesistius poutassou või Gadus poutassou) | 1 | — | 7 või vähem | | | — |

2 | 8–14 | | |

3 | 15–25 | | |

4 | 26–30 | | |

Tursik (Trisopterus luscus ja Trisopterus minutus) | 1 | 0,4 ja enam | — | 3 | | veel määramata |

2 | 0,25–0,4 | |

3 | 0,125–0,25 | |

4 | 0,05–0,125 | |

Kuldvöötahvenad (Boops boops) | 1 | — | 5 või vähem | | | — |

2 | 6–31 | | |

3 | 32–70 | | |

Ahvenaline (Maena sararis) | 1 | — | 20 või vähem | | | — |

2 | 21–40 | | |

3 | 41–90 | | |

Harilik meriangerjas (Conger conger) | 1 | 7 ja enam | — | 1 | | — |

2 | 5–7 | 2 | | 58 cm |

3 | 0,5–5 | | | — |

| | 3 | | 58 cm |

Merikuklased (Trigla spp.) Ruuge merikukk | 1 | 1 ja enam | — | | | — |

2 | 0,4–1 | | |

3 | 0,2–0,4 | | |

4 | 0,06–0,2 | | |

Muud merikuklased | 1 | 0,25 ja enam | | | | |

2 | 0,2–0,25 | | | | |

Stauriidid (Trachurus spp.) | 1 | 0,6 ja enam | — | 1 | | 15 cm |

2 | 0,4–0,6 | 2 | | 15 cm |

3 | 0,2–0,4 | 3 | | 15 cm |

4 | 0,08–0,2 | 5 | | 15 cm |

5 | 0,02–0,08 | | Vahemeri | 12 cm |

Kefaalid (Mugil spp.) | 1 | 1 ja enam | — | 1 | | — |

2 | 0,5–1 | 2 | | 20 cm |

3 | 0,2–0,5 | | | — |

4 | 0,1–0,2 | 3 | | 20 cm |

| | | Vahemeri | 16 cm |

Raid (Raja spp.) | 1 | 5 ja enam | — | | | — |

2 | 3–5 | | |

3 | 1–3 | | |

4 | 0,3–1 | | |

Raid (uimed) | 1 | 3 ja enam | — | | | — |

2 | 0,5–3 | | |

Lest (Platichthys Flesus) | 1 | üle 0,3 | — | 1 | | 24 cm |

2 | 0,2–0,3 kaasa arvatud | 2 | | 24 cm |

| | 24 cm |

| | 3 | | 24 cm |

| | Läänemeri | alarajoonid 22–25 | 25 cm |

| | alarajoonid 26–28 | 21 cm |

| | alarajoonid 29–32 59o 30' põhjalaiusest lõuna pool | 18 cm |

Merikeeled (Solea spp.) | 1 | 0,5 ja enam | — | 1 | | 24 cm |

2 | 0,33–0,5 | 2 | | 24 cm |

3 | 0,25–0,33 | | 24 cm |

4 | 0,17–0,25 | 3 | | 24 cm |

5 | 0,12–0,17 | | Vahemeri | 20 cm |

| 1 | 0,5 ja enam | | | | |

| 2 | 0,33–0,5 | | | | |

| 3 | 0,25–0,35 | | | | |

| 4 | 0,20–0,25 | | | | |

| 5 | 0,12–0,2 | | | | |

Lintuim (Lepidopus caudatus) | 1 | 3 ja enam | — | | | — |

2 | 2–3 | | |

3 | 1–2 | | |

4 | 0,5–1 | | |

Süsisaba (Alphanopus carbo) | 1 | 3 ja enam | | | — | |

2 | 0,5–3 | | | | |

| — | | | | |

Seepia (Sepia officinalis ja Rossia macrosoma) | 1 | 0,5 ja enam | — | | | — |

2 | 0,3–0,5 | | |

3 | 0,1–0,3 | | |

Norra salehomaar (Nephrops norvegicus) | 1 | — | 20 ja vähem | 2 | Skagerrak ja Kattegat | 40 mm |

2 | 21–30 | | | 130 mm |

3 | 31–40 | 2 | välja arvatud Šotimaa | |

4 | enam kui 40 | | Iiri meri | 25 mm |

| | | (ICES VIa ja VII a), Skagerrak ja Kattegat | 85 mm |

| | 2 | Lääne-Šotimaa ja Iiri meri | 20 mm |

| | (ICES VIa ja VIIa) | 70 mm |

| | 3 | | 20 mm |

| | | 70 mm |

| | Vahemeri | 20 mm |

| | 70 mm |

Norra salehomaaride sabad | 1 | — | 60 ja vähem | 2 | Skagerrak ja Kattegat | 72 mm |

2 | 61–120 | | | |

| | 2 | välja arvatud Lääne- Šotimaa | 46 mm |

3 | 121–180 | | Iiri meri | |

4 | enam kui 180 | | (ICES VIa ja VIIa), Skagerrak ja Kattegat | |

| | 2 | Lääne-Šotimaa ja Iiri meri (ICES VIa ja VIIa) | 37 mm |

| | 3 | | 37 mm |

Garneel (Crangon crangon) | 1 | 6,8 mm ja enam | — | | | — |

2 | 6,5 mm ja enam | | |

Harilikud süvameregarneelid (Pandalus borealis), värsked või jahutatud | üks suurus | — | 250 ja vähem | | | — |

Harilikud süvameregarneelid, keedetud või aurutatud | 1 | — | 160 ja vähem | | | — |

2 | 161–250 | | |

Harilik taskukrabi (Cancer pagurus) | 1 | 16 cm ja enam | — | | | — |

2 | 13–16 cm | | |

--------------------------------------------------