31996R2271Euroopa Liidu Teataja L 309 , 29/11/1996 Lk 0001 - 0006


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2271/96,

22. november 1996,

mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 73c, 113 ja 235,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [1]

ning arvestades, et:

ühenduse eesmärkide hulka kuulub maailmakaubanduse harmoonilisele arengule ja rahvusvahelise kaubanduse piirangute järkjärgulisele kaotamisele kaasaaitamine;

ühendus püüab võimalikult laias ulatuses saavutada liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelist kapitali vaba liikumist, sealhulgas otseinvesteeringute (k.a kinnisvarainvesteeringud), finantsteenuste pakkumise ja väärtpaberite kapitaliturule lubamise igasuguste piirangute kõrvaldamist;

kolmas riik on kehtestanud teatavad seadused, määrused ja muud õigusaktid, mille sihiks on reguleerida liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevust;

nende seaduste, määruste ja muude õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamisega rikutakse rahvusvahelist õigust ja takistatakse eespool nimetatud eesmärkide saavutamist;

need seadused, sealhulgas määrused ja muud õigusaktid ja neil põhinevad või nendest tulenevad meetmed mõjutavad või võivad tõenäoliselt mõjutada kehtivat õiguskorda ja kahjustavad ühenduse huve ning Euroopa Ühenduse asutamislepingu alusel oma õigusi kasutavate füüsiliste ja juriidiliste isikute huve;

nimetatud erandlike asjaolude tõttu on vaja võtta ühenduse tasemel meetmed kehtiva õiguskorra, ühenduse huvide ja nimetatud füüsiliste ja juriidiliste isikute kaitseks, eelkõige kõrvaldades, neutraliseerides, tõkestades või muul viisil tõrjudes kõnealuste ühenduseväliste õigusaktide mõju;

nõue esitada infot vastavalt käesolevale määrusele ei takista liikmesriigil nõudmast samalaadse info esitamist oma riigiasutustele;

nõukogu on 22. novembril 1996. aastal vastu võtnud ühismeetme 96/668/CFSP [2] tagamaks, et liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid nende füüsiliste ja juriidiliste isikute kaitseks, kelle huve mõjutavad eespool nimetatud seadused ja neil põhinevad meetmed, kui need huvid ei ole kaitstud käesoleva määrusega;

käesoleva määruse rakendamisel peaks komisjoni abistama liikmesriikide esindajatest koosnev komitee;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on vajalikud Euroopa Ühenduse asutamiselepingu eesmärkide saavutamiseks;

asutamislepingus ei nähta käesoleva määruse teatavate sätete vastuvõtmiseks ette muid volitusi peale artiklis 235 sätestatute,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega nähakse ette kaitse käesoleva määruse lisas esitatud seaduste, sealhulgas määruste ja muude õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju eest ja nendel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest ning selle mõju tõrjumine, kui niisugune kohaldamine mõjutab artiklis 11 nimetatud isikute huve, kes tegutsevad rahvusvahelises kaubanduses ja/või on seotud kapitali liikumisega ning ühenduse ja kolmandate riikide vahelise äritegevusega.

Tegutsedes asutamislepingu asjakohaste sätete alusel ja olenemata artikli 7 punktist c, võib nõukogu käesoleva määruse lisasse seadusi lisada või neid sealt välja jätta.

Artikkel 2

Kui artiklis 11 nimetatud isikute majandus- ja/või finantshuve mõjutavad otseselt või kaudselt lisas määratletud seadused või neil põhinevad või neist tulenevad toimingud, teatab nimetatud isik sellest komisjonile 30 päeva jooksul alates kõnealuse teabe saamisest; kui mõjutatakse juriidiliste isikute huve, käib see kohustus direktorite, juhatajate ja muude juhtimisvastutusega isikute kohta. [3].

Komisjoni taotlusel esitab see isik kogu käesoleva määruse seisukohast asjakohase ja komisjoni taotlusele vastava teabe 30 päeva jooksul taotluse kuupäevast alates.

Kogu teave edastatakse komisjonile kas otse või liikmesriikide pädevate asutuste kaudu.. Kui teave edastatakse otse komisjonile, teatab komisjon sellest viivitamata selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus teabe esitanud isik elab või on registreeritud.

Artikkel 3

Vastavalt artiklile 2 esitatud teavet kasutatakse ainult selleks, milleks seda nõuti.

Konfidentsiaalse või konfidentsiaalselt edastatud teabe kohta kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus. Komisjon ei avalda teavet ilma seda andnud isiku otsese loata.

Niisuguse teabe edastamist lubatakse, kui komisjon on kohustatud või volitatud seda tegema, eelkõige seoses kohtumenetlusega. Teabe edastamisel tuleb arvesse võtta asjaomase isiku õigustatud huvi, et ei avaldataks tema ärisaladusi.

Käesolev määrus ei välista üldinfo avaldamist komisjoni poolt. Avaldamist ei lubata, kui see ei ole kooskõlas teabe esitamise esialgse eesmärgiga.

Kui rikutakse salastatuse nõuet, on teabe algsel edastajal õigus nõuda, et see olenevalt asjaoludest kas kustutatakse, jäetakse arvesse võtmata või korrigeeritakse.

Artikkel 4

Ühtki ühendusevälise kohtu otsust ega ühtki ühendusest väljaspool asuva haldusasutuse otsust, mis otseselt või kaudselt jõustavad lisas nimetatud seadusi või neil põhinevaid või neist tulenevaid meetmeid, ei tunnustata ega pöörata täitmisele ühelgi viisil.

Artikkel 5

Ükski artiklis 11 nimetatud isik ei täida vahetult ega oma tütarettevõtja või muu vahendusisiku kaudu tegutsedes või tahtlikult tegutsemata jättes mingeid nõudeid ega keelde, sealhulgas ühenduseväliste kohtute nõudeid, mis otseselt või kaudselt põhinevad lisas määratletud seadustel või neil põhinevatel või neist tulenevatel toimingutel.

Isikutele võib artiklites 7 ja 8 sätestatud korras anda loa neid seadusi täielikult või osaliselt täita niivõrd, kuivõrd mittetäitmine kahjustaks oluliselt nende või ühenduse huve. Käesoleva sätte kohaldamise kriteeriumid kehtestatakse artiklis 8 sätestatud korras. Kui on piisavalt tõendeid, et mittetäitmine võiks põhjustada füüsilisele või juriidilisele isikule olulist kahju, esitab komisjon viivitamata artiklis 8 nimetatud komiteele vastavalt käesoleva määruse tingimustele võetavate asjakohaste meetmete eelnõu.

Artikkel 6

Igal artiklis 11 nimetatud isikul, kes tegutseb artiklis 1 nimetatud valdkondades, on õigus nõuda selliste kahjude, sealhulgas kohtukulude, hüvitamist, mida kõnealusele isikule on põhjustanud lisas nimetatud seaduste või neil põhinevate või neist tulenevate meetmete kohaldamine.

Kahjusid võib sisse nõuda füüsiliselt või juriidiliselt isikult või muult kahju põhjustanud üksuselt või mis tahes isikult, kes tegutseb nende nimel või nende vahendajana.

Vastavalt käesolevale artiklile algatatud menetluste ja tehtud otsuste suhtes kohaldatakse 27. septembri 1968. aasta Brüsseli konventsiooni kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Kahjude hüvitamist võib taotleda kõnealuse konventsiooni II jaotise jagude 2-6 sätete alusel, samuti vastavalt kõnelause konventsiooni artikli 57 lõikele 3 iga liikmesriigi kohtute algatatud kohtumenetluse kaudu, kus sel isikul, üksusel, tema nimel tegutseval isikul või vahendajal on vara.

Kooskõlas kohaldatava seadusega võib kahjude sissenõudmine toimuda nende isikute, üksuste, nende nimel tegutsevate isikute või vahendajate ühenduses oleva vara, sealhulgas ühenduses registreeritud juriidilise isiku aktsiate või osade konfiskeerimise ja müümise vormis ilma et see piiraks muude asjakohaste vahendite kasutamist.

Artikkel 7

Käesoleva määruse rakendamisel peab komisjon:

a) teavitama käesoleva määruse kohaselt saadud teabe alusel Euroopa Parlamenti ja nõukogu viivitamata ja täies ulatuses artiklis 1 nimetatud seaduste, määruste ja muude õigusaktide ja neist tulenevate meetmete mõjust ning korrapäraselt avaldama täiemahulise aruande;

b) andma loa artiklis 5 sätestatud tingimustele, ja kui kehtestatakse komitee arvamuse esitamise tähtajad, arvestama täiel määral tähtaegu, millest peavad kinni pidama isikud, kes peavad luba taotlema;

c) vastavalt vajadusele kas lisama või välja jätma viiteid määrustele või muudele õigusaktidele, mis tulenevad lisas määratletud seadustest ja kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse;

d) avaldama teate Euroopa Ühenduste Teatajas kohtuotsuste ja otsuste kohta, mille suhtes kohaldatakse artikleid 4 ja 6;

e) avaldama Euroopa Ühenduste Teatajas artiklis 2 nimetatud liikmesriikide pädevate asutuste nimed ja aadressid.

Artikkel 8

Artikli 7 punktide b ja c kohaldamisel abistab komisjoni komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

Kui kavandatavad meetmed on komisjoni arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kahe nädala jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 9

Iga liikmesriik määrab käesoleva määruse vastavate sätete rikkumise korral rakendatavad sanktsioonid. Need sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 10

Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele meetmetest, mida nad on võtnud vastavalt käesolevale määrusele, ja edastavad kõikvõimaliku muu käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe.

Artikkel 11

Käesolevat määrust kohaldatakse:

1. kõikide ühenduses elavate füüsiliste isikute [4] suhtes, kes on liikmesriigi kodanikud,

2. kõikide ühenduses registreeritud juriidiliste isikute suhtes,

3. kõikide määruse (EMÜ) nr 4055/86 [5] artikli 1 lõikes 2 nimetatud füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes,

4. kõikide muude füüsiliste isikute suhtes, kes elavad ühenduses, kui see isik ei viibi riigis, mille kodanik ta on,

5. kõikide muude tööülesandeid täitvate füüsiliste isikute suhtes ühenduse territooriumil, kuhu on arvatud ühenduse territoriaalveed ja õhuruum ja liikmesriigi jurisdiktsiooni või kontrolli all olevad mis tahes õhusõidukid või laevad.

Artikkel 12

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. november 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Barrett

[1] Arvamus on esitatud 25. oktoobril 1996 (EÜT C 347, 18.11.1996).

[2] EÜT L 309, 29.11.1996, lk 7.

[3] Teave esitada järgmisel aadressil: Euroopa Komisjon, I peadirektoraat, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüssel (faks (32-2) 295 65 05).

[4] Käesolevas määruses tähendab mõiste "ühenduses elav isik" isiku vähemalt 6kuulist seaduslikku viibimist ühenduses nende 12 kuu jooksul, mis eelnevad vahetult kuupäevale, mil vastavalt käesolevale määrusele tekivad kohustused või kasutatakse õigusi.

[5] Nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määrus (EMÜ) nr 4055/86 teenuste osutamise vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta liikmesriikide ning liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelises mereveos (EÜT L 378, 31.12.1986, lk 1). Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3573/90 (EÜT C 353, 17.12.1990, lk 16).

--------------------------------------------------

LISA

Artiklis 1 nimetatud [1]

SEADUSED, MÄÄRUSED JA MUUD ÕIGUSAKTID

RIIK: AMEERIKA ÜHENDRIIGID

ÕIGUSAKTID

1. "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993", Title XII — "Cuban Democracy Act 1992", jaod 1704 ja 1706

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Nõuded on konsolideeritud õigusakti "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996" I jaotisse, vt allpool.

EL huvide võimalik kahjustamine:

Tekkinud kohustused sisalduvad õigusaktis "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996" I jaotises, vt allpool.

2. "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996"

I jaotis

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Kohustus olla kooskõlas USA Kuuba suhtes kehtestatud majandus- ja finantsembargoga, mis muu hulgas tähendab, et USAsse ei impordita otse ega kolmandate riikide kaudu kaupu ega teenuseid, mis on Kuubast pärit või mis sisaldavad Kuubast pärit materjale või kaupu, ei kaubelda kaupadega, mis asusid või on asunud Kuubas või transporditakse või on transporditud Kuubast või Kuuba kaudu, ei reekspordita USAsse Kuubast pärit suhkrut ilma eksportija pädevale riigiasutusele teatamata, USAsse ei impordita suhkrutooteid, millel puudub kinnitus, et need ei ole Kuuba tooted, ning külmutatakse Kuuba vara ja finantstehingud Kuubaga.

EL huvide võimalik kahjustamine:

Keeld laadida või lossida laeva lasti mis tahes USA paigas või siseneda USA sadamatesse; keeld importida Kuubast pärit kaupu või teenuseid ja importida Kuubasse USAst pärit kaupu või teenuseid, niisuguste finantstehingute blokeerimine, kuhu on kaasatud Kuuba.

III ja IV jaotis

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Kohustus lõpetada tehingud varem USA kodanikele (sealhulgas USA kodakondsuse saanud kuubalaste) kuulunud ja Kuuba režiimi poolt sundvõõrandatud varaga ("trafficking"). (Tehingud ("trafficking") hõlmavad: kasutamist, müüki, loovutamist, kontrolli, haldamist ja muid isikule kasutoovaid toiminguid).

EL huvide võimalik kahjustamine:

Juba tekkinud vastutusel põhinevad USA kohtumenetlused EL kodanike või ettevõtete vastu, kes on kaasatud nimetatud tehingutesse ("trafficking"), mis viivad kohtuotsusteni/otsusteni maksta (mitmekordset) hüvitist USA poolele. Nimetatud tehingutesse ("trafficking") kaasatud isikute USAsse sisenemise keeld, kaasa arvatud nende abikaasad, alaealised lapsed ja esindajad.

3. "Iran and Libya Sanctions Act of 1996"

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Kohustus mitte investeerida Iraani või Liibüasse 12 kuu jooksul suuremaid summasid kui 40 miljonit USD, mis otseselt ja oluliselt aitab kaasa Iraani või Liibüa suutlikkusele arendada oma naftavarusid. (Mõiste "investeering" tähendab nimetatud arengut käsitlevate lepingute sõlmimist, lepingute tagamist, neist kasumi saamist või nendes osaluse ostmist).

NB:

Siit on välja arvatud investeeringud, mis on tehtud enne 5. augustit 1996 sõlmitud lepingute alusel.

Arvestada Liibüa suhtes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega 748 (1992) ja 883 (1993) kehtestatud embargot. [2]

EL huvide võimalik kahjustamine:

USA presidendi võetud meetmed impordi või hangete piiramiseks USAsse, keeld olla määratud USA valitsusfondide esimeseks vahendajaks või hoidjaks, juurdepääsukeeld USA finantsasutuste laenudele, USA ekspordipiirangud või EXIM-Bank'i toetuse andmisest keeldumine.

MÄÄRUSED

1. 31 CFR (Code of Federal Regulations) Ch. V (7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Põhimõtted, mille järgimist nõutakse:

Keelud on konsolideeritud dokumendi "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996" I jaotisse, vt allpool. Lisaks nõutakse litsentside ja/või lubade saamist Kuubaga seotud majandustegevuse suhtes.

EL huvide võimalik kahjustamine:

Rikkumise korral trahvid, vara või õiguste kaotamine, vabadusekaotus.

[1] Lisateavet eespool nimetatud seaduste ja määruste kohta saab Euroopa Komisjoni IE 3 peadirektoraadist, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Brüssel (faks: (32-2) 295 65 05).

[2] Nende resolutsioonide ühendusepoolset rakendamist nõukogu määrusega (EÜ) nr 3274/93 (EÜT L 295, 30.11.1993, lk 1).

--------------------------------------------------