31996R1523Euroopa Liidu Teataja L 190 , 31/07/1996 Lk 0011 - 0012


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1523/96,

24. juuli 1996,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1617/93 asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, mis käsitlevad sõiduplaanide ühist planeerimist ja kooskõlastamist, ühist tegutsemist, regulaarlennuliinide reisijate- ja lastiveotariifidega seotud konsultatsioone ning teenindusaegade jaotamist lennujaamades

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 3976/87 asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes õhutranspordi sektoris [1] (viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga), eriti selle artiklit 3,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega, kes tegeleb õhutranspordi alal konkurentsi piirava tegevuse ja turgu valitseva seisundi küsimustega,

olles avaldanud käesoleva määruse eelnõu [2]

ning arvestades, et:

(1) Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1617/93, [3] mida on muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga, teatab, et asutamislepingu artikli 85 lõiget 3 kohaldatakse õhutranspordisektoris tegutsevate ettevõtjate vahel sõlmitud kokkulepete, kõnealuste ettevõtjate ühenduste otsuste ning nende ettevõtjate vahelise kooskõlastatud tegevuse suhtes, kelle eesmärk muu hulgas on pidada konsultatsioone reisijate ja pagasiveo- ning lastitariifide kohta ühenduse lennujaamade vahelistel regulaarlendudel.

(2) Erandi andmist lastiveotariife käsitlevatele konsultatsioonidele käsitleva määruse vastuvõtmist põhjendavad kaks järgmist olulist aspekti:

- vajadus anda lennuettevõtjatele aega konkurentsiga kohaneda,

- vajadus kiita üldjoontes heaks lennuettevõtjate ühistegevuse tingimused, millest saavad kasu nii lennuettevõtjad kui ka õhuveoteenuste kasutajad.

(3) Esimese aspekti kohta tuleb märkida, et pärast määruse (EMÜ) nr 3976/87 vastuvõtmist on lennuettevõtjatel olnud aega kaheksa aastat, et kohaneda konkurentsi tihedama keskkonnaga. Vastavalt nõukogu 23. juuli 1992. aasta määrusele (EMÜ) nr 2408/92 ühenduse lennuettevõtjate juurdepääsu kohta ühendusesisestele lennuliinidele [4] (viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga) tuleb turulepääs täielikult liberaliseerida alates 1. aprillist 1997.

(4) Kõnealune tähtaeg on piisav uute turutingimustega kohanemiseks ning selle pikendamine ei ole põhjendatud.

(5) Lennuettevõtjate ühise tegutsemise puhul tuleb võtta arvesse järgmisi asjaolusid:

- lennuettevõtjate ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni esitatud teabe ning dokumentide kohaselt on tariifikonsultatsioonide tulemusena kehtestatud hinnad kuni 70 % turuhindadest kõrgemad. See tingib eelkõige asjaolu, et lennuettevõtjate interline-lepingute kohaldamisalasse kuuluvad kaubasaadetised lähetatakse selliste tariifide alusel, mille suhtes kaubasaatjad ja lennuettevõtjad või nende esindajad on omavahel kokku leppinud ning millel ei ole mingit seost tariifikonsultatsioonidel kehtestatud tariifidega. Seetõttu on kindlaks tehtud, et mõnel juhul toimib interline-süsteem selliste tariifide alusel, mis on konsultatsioonide käigus kehtestatud tariifidest üle 50 % madalamad,

- samuti on kindlaks tehtud, et tariifikonsultatsioonidel mitteosalevad lennuettevõtjad veavad kaupa lennuettevõtjate interline-lepingu kohaselt,

- lennuettevõtjate esitatud teabe kohaselt langes interline-lepingutega ühendusesiseste kaubasaadetiste osakaal 30 %lt 1991. aastal 11 %le 1994. aasta lõpus. Mõne lennuettevõtja puhul on vastav näitaja alla 2 %,

- mõnel juhul kohaldatakse konsultatsioonide käigus kehtestatud väga kõrgeid tariife kaubasaatjate suhtes ka interline-lepingu puudumise korral,

- mõned lennuettevõtjad on tariifikonsultatsioonide käigus püüdnud ümber kujundada tariifide kehtestamise süsteemi ning võtta kasutusele madalamaid tariife, kuid sellised püüdlused ei ole õnnestunud.

(6) Kõnealuseid aspekte silmas pidades ei ole tariifikonsultatsioonidel enam olulist tähtsust interline-süsteemi üldiste eelduste ja tingimuste aktsepteerimisel. Nimetatud konsultatsioonide tulemuseks on ka lennuteenuse kasutaja kulul kehtestatud kõrged tariifid, mis lennuettevõtjate ühistegevuse toimimise seisukohalt ei ole enam olulised, arvestades asjaomaste lepingute vähesust ning asjaolu, et peamiselt on need kahepoolsed.

(7) Seepärast tuleb määruse (EMÜ) nr 1617/93 reguleerimisalast jätta välja lastiveotariife käsitlevad konsultatsioonid.

(8) Kõnesolevate kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse muutmiseks tuleb anda aega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

A. Määrust (EMÜ) nr 1617/93 muudetakse järgmiselt:

1. Artikli 1 kolmas alapunkt asendatakse järgmisega:

"— konsultatsioonid reisijate- ja pagasiveotariifide kohta ühenduse lennujaamade vahelistel regulaarlendudel."

2. Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:"Reisijateveotariife käsitlevate konsultatsioonide erisätted";

b) lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:"Reisijateveotariife käsitlevate konsultatsioonide suhtes antakse erand ainult juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:";

ii) punkt a asendatakse järgmisega:

"a) osalejad arutavad ainult neid piletihindu, mida õhutranspordi kasutajad tasuvad otse osalevale lennuettevõtjale või tema volitatud esindajale reisijate veo eest regulaarlennul, ning hindade ja tariifidega seotud tingimusi. Konsultatsioonid ei hõlma kõnealuste tariifide aluseks olevate õhuveoteenuste mahtu;"

iii) punkt c asendatakse järgmisega:

"c) osalevad lennuettevõtjad kohaldavad konsultatsioonide käigus arutuse all olevaid reisijateveotariife, diskrimineerimata reisijaid nende kodakondsuse või ühenduses oleva elukoha alusel;"

iv) punkt e asendatakse järgmisega:

"e) konsultatsioonid ei ole osalejate suhtes siduvad, seega jääb pärast kõnealuseid konsultatsioone osalejatele õigus toimida iseseisvalt reisijateveotariifide suhtes;".

Artikkel 2

Olemasolevaid kokkuleppeid ja kooskõlastatud tegevust võib muuta 30. juunini 1997, et need oleksid vastavuses käesoleva määrusega.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuli 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karel Van Miert

[1] EÜT L 374, 31.12.1987, lk 9.

[2] EÜT C 322, 2.12.1995, lk 15.

[3] EÜT L 155, 26.6.1993, lk 18.

[4] EÜT L 240, 24.8.1992, lk 8.

--------------------------------------------------