31996R1125Euroopa Liidu Teataja L 150 , 25/06/1996 Lk 0001 - 0002


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1125/96,

24. juuni 1996,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 97/95, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks nõukogu määrust (EMÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes ning nõukogu määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 1766/92 teraviljaturu ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 923/96, [2] eriti selle artikli 8 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem, [3] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 206/96, [4] eriti selle artiklit 8,

ning arvestades, et:

komisjoni määruses (EÜ) nr 97/95 [5] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 206/96) on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad kohaldamaks määrust (EMÜ) nr 1766/92 kartulitootjatele makstavate miinimumhindade ja kompensatsioonide suhtes, ning nõukogu määrust (EÜ) nr 1868/94, millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem;

määrusega (EÜ) nr 97/95 on tärklist tootvatele ettevõtjatele tarnitavate kartulite väikseimaks lubatud tärklisesisalduseks kinnitatud 13 %; komisjoni 20. detsembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2953/95, millega on kinnitatud tärklisekartulite väikseim tärklisesisaldus teatavates liikmesriikides majandusaastal 1995/96, [6] kaldutakse määruse (EÜ) nr 97/95 artikli 6 lõike 2 teise lõigu alusel sellest reeglist siiski kõrvale, kinnitades Austrias, Prantsusmaal, Hollandis, Saksamaal ja Taanis väikseimaks lubatud tärklisesisalduseks 12,8 %;

kogemusi silmas pidades tuleks see erand määrusesse (EÜ) nr 97/95 alaliselt sisse viia, lubades tärklisetootjatel vastu võtta kartulisaadetisi, mille tärklisesisaldus on väiksem kui 13 %, tingimusel et nendest kartulitest toodetava tärklise kogus ei ületa 1 % nendele kehtestatud alamkvoodist; tuleb täpsustada sanktsioonid, mida rakendatakse väikseimast lubatud tärklisesisaldusest madalama sisaldusega kartulisaadetiste vastuvõtmise korral, täiendades artiklit 13;

tuleb läbi vaadata artikli 1 punktis f antud kartulite mõiste;

tuleb täpsustada kompensatsiooni ja lisatasu maksmise tingimused, täiendades vastavalt artikleid 7 ja 11;

teraviljaturu korralduskomitee ei ole oma arvamust eesistuja määratud ajavahemiku jooksul esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 97/95 muudetakse järgmiselt.

1. Artikli 1 punkt f asendatakse järgmisega:

"f) kartulid – kartulid määruse (EMÜ) nr 1766/92 artiklis 8 osutatud kartulitärklise tootmiseks tärklisesisaldusega vähemalt 13 %, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 6 lõike 2 teist lõiku."

2. Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Vastuvõetud saadetiste tärklisesisaldus peab olema vähemalt 13 %.

Tärklist tootvad ettevõtjad võivad siiski vastu võtta kartulisaadetisi, mille tärklisesisaldus on alla 13 %, tingimusel et nendest kartulitest toodetava tärklise kogus ei ületa 1 % nendele kehtestatud alamkvoodist. Sellisel juhul makstakse sama miinimumhinda kui 13 % tärklisesisaldusega kartulite eest."

3. Artikli 7 lõike 1 esimesele lõigule lisatakse järgmine lause:

"Lisatasu ei maksta tärklise eest, mis on toodetud kartulitest, mis ei ole veatu ja standardse turustuskvaliteediga, ega tärklise eest, mis on toodetud kartulitest tärklisesisaldusega alla 13 %, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 6 lõike 2 teist lõiku."

4. Artikli 7 järele lisatakse artikkel 7a:

"Artikkel 7a

Tootjatele makstakse kompensatsiooni veatu ja standardse turustuskvaliteediga kartulite eest tarnitud kartulite tärklisesisalduse alusel vastavalt II lisas fikseeritud määradele. Lisatasu ei maksta kartulite eest, mis ei ole veatu ja standardse turustuskvaliteediga, ja mille tärklisesisaldus on alla 13 %, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse artikli 6 lõike 2 teist lõiku."

5. Artikli 11 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

"b) Määruse (EÜ) nr 1868/94 artiklis 5 osutatud lisatasu makstakse tingimusel, et:

- tootev ettevõtja tõendab, et ta tootis kõnealuse tärklise asjaomasel majandusaastal,

- ettevõtja tõendab, et ta maksis ühenduses toodetud kartulite koguhulga eest, mida kasutatakse tärklise tootmiseks, vabrikusse tarnimise hetkel vähemalt määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 8 lõikes 1 osutatud hinna,

- ettevõtja tõendab, et kõnealune tärklis toodeti kartulitest, mis on hõlmatud artiklis 4 osutatud külvieelse lepinguga."

6. Artikli 13 lõike 4 esimeses alapunktis asendatakse sõnad "kõnealune protsent" sõnadega "kindlakstehtud protsent".

7. Artikli 13 lõike 4 järele lisatakse järgmine lõige:

"4a) Kui vastupidiselt artikli 6 lõikele 2 alla 13 % tärklisesisaldusega saadetisest toodetud tärklis:

- ületab tärklist tootva ettevõtja alamkvoodist 1 %, ei maksta ületatud koguse eest lisatasu. Lisaks sellele vähendatakse alamkvoodi suhtes makstud lisatasu ületatud protsendi kümnekordse summa võrra,

- ületab tärklist tootva ettevõtja alamkvoodist 11 %, ei maksta lisatasu kõnealusel majandusaastal. Lisaks sellele ei ole tärklist tootval ettevõtjal õigust saada lisatasu ka järgmisel majandusaastal."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 1996.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. juuni 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21.

[2] EÜT L 126, 24.5.1996, lk 37.

[3] EÜT L 197, 30.7.1994, lk 1.

[4] EÜT L 27, 3.2.1996, lk 7.

[5] EÜT L 16, 24.1.1995, lk 3.

[6] EÜT L 308, 21.12.1995, lk 44.

--------------------------------------------------