31996R1107Euroopa Liidu Teataja L 148 , 21/06/1996 Lk 0001 - 0010


Komisjoni määrus (EÜ) nr 1107/96,

12. juuni 1996,

geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste registreerimise kohta nõukogu määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korras

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandussaaduste ja toiduainete geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste kaitse kohta, [1] eriti selle artiklit 17,

ning arvestades, et:

vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklile 17 edastasid liikmesriigid kuue kuu jooksul pärast selle määruse jõustumist komisjonile seaduslikult kaitstud või kasutamisel kinnistunud nimed, mida nad soovivad registreerida;

pärast nende nimede läbivaatamist vastavalt määrusele (EMÜ) nr 2081/92 leiti, et mõned neist on selle määruse sätetega kooskõlas ja neid võib geograafiliste tähiste ja päritolunimetustena ühenduse tasandil registreerida ning kaitsta;

üldnimetusi ei registreerita;

määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 17 sätestatud korra suhtes ei kohaldata artiklit 7;

vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artikli 14 lõikele 3 ei saa päritolunimetust või geograafilist tähist registreerida, kui registreerimine võib tarbijat toote tegeliku olemuse suhtes eksitada, pidades silmas kaubamärgi mainet ja tuntust ning kasutamisaja pikkust;

kui juba kaubamärgina registreeritud päritolunimetusele või geograafilisele tähisele antakse üksiku tootja algatusel kaitse vastavalt komisjoni määruses (EMÜ) nr 2037/93 [2] sätestatud kriteeriumidele, ei tohi see tootja takistada kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähise kasutamist teistel määratletud piirkonna tootjatel, kelle toodang on kooskõlas registreeritud kirjeldusega;

kui kaubamärk ja registreeritud päritolunimetus või geograafiline tähis võivad kokku langeda, tohib kaubamärki määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 13 nimetatud olukordades jätkuvalt kasutada ainult juhul, kui kaubamärk täidab selle määruse artikli 14 lõikes 2 ettenähtud tingimused;

mõned liikmesriigid on teatanud, et nimetuse mõnele osale ei ole kaitset taotletud, ja seda tuleks silmas pidada;

kaitstud päritolunimetuste või geograafiliste tähiste registreerimine ei too kaasa erandit kohustusest järgida kehtivaid põllumajandussaadusi ja toiduaineid reguleerivaid eeskirju;

määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklis 15 sätestatud komitee hääletuse tulemusena ei selgunud arvamust; arvamuse puudumise tõttu ja vastavalt kõnealusele artiklile edastas komisjon nõukogule ettepaneku teha otsus kvalifitseeritud häälteenamusega kolme kuu jooksul; et nõukogu selle ajavahemiku jooksul otsust ei teinud, peaks komisjon pakutavad meetmed vastu võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud nimed registreeritakse kaitstud geograafiliste tähistena (KGT) või kaitstud päritolunimetustena (KPN) vastavalt määruse (EMÜ) nr 2081/92 artiklile 17.

Lisaga hõlmamata nimesid, mis on edastatud vastavalt artiklile 17, kaitstakse jätkuvalt siseriiklikul tasandil, kuni nende suhtes otsusele jõutakse.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1.

[2] EÜT L 185, 28.7.1993, lk 5.

--------------------------------------------------

LISA

A. EÜ ASUTAMISLEPINGU II LISAS LOETLETUD INIMTOIDUKS MÕELDUD TOOTED

Värske liha (ja rups)

HISPAANIA

- Carne de Ávila (KGT)

- Carne de Morucha de Salamanca (KGT)

- Pollo y Capón del Prat (KGT)

- Ternasco de Aragón (KGT)

PRANTSUSMAA

- Agneau du Quercy (KGT)

- Bœuf de Chalosse (KGT)

- Veau de l’Aveyron et du Ségala (KGT)

- Dinde de Bresse (KPN)

- Volailles de Bresse (KPN)

- Volailles de Houdan (KGT)

- Agneau de l’Aveyron (KGT)

- Agneau du Bourbonnais (KGT)

- Bœuf charolais du Bourbonnais (KGT)

- Bœuf du Maine (KGT)

- Veau du Limousin (KGT)

- Volailles de l’Ain (KGT)

- Volailles du Gers (KGT)

- Volailles du Maine (KGT)

- Volailles de Loué (KGT)

- Volailles de l’Orléanais (KGT)

- Volailles de Bourgogne (KGT)

- Volailles du plateau de Langres (KGT)

- Volailles du Charolais (KGT)

- Volailles de Normandie (KGT)

- Volailles de Bretagne (KGT)

- Volailles de Challans (KGT)

- Volailles de Vendée (KGT)

- Volailles d’Alsace (KGT)

- Volailles du Forez (KGT)

- Volailles du Béarn (KGT)

- Volailles de Cholet (KGT)

- Volailles des Landes (KGT)

- Volailles de Licques (KGT)

- Volailles d’Auvergne (KGT)

- Volailles du Velay (KGT)

- Volailles du Val de Sèvres (KGT)

- Volailles d’Ancenis (KGT)

- Volailles de Janzé (KGT)

- Volailles du Gatinais (KGT)

- Volailles du Berry (KGT)

- Volailles de la Champagne (KGT)

- Volailles du Languedoc (KGT)

- Volailles du Lauragais (KGT)

- Volailles de Gascogne (KGT)

- Volailles de la Drôme (KGT)

LUKSEMBURG

- Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg (KGT)

PORTUGAL

- Borrego de Montemor-o-Novo (KGT)

- Borrego Serra da Estrela (KPN)

- Cabrito das Terras Altas do Minho (KGT)

- Cabrito da Gralheira (KGT)

- Cabrito da Beira (KGT)

- Vitela de Lafões (KGT)

- Borrego da Beira (KGT)

- Cabrito de Barroso (KGT)

- Borrego Terrincho (KPN)

- Carnalentejana (KPN)

- Carne Arouquesa (KPN)

- Carne Marinhoa (KPN)

- Carne Mertolenga (KPN)

- Cordeiro Bragançano (KPN)

ÜHENDKUNINGRIIK

- Orkney beef (KPN)

- Orkney lamb (KPN)

- Scott beef (KGT)

- Scott lamb (KGT)

- Shetland lamb (KPN)

Lihal põhinevad tooted

BELGIA

- Jambon d’Ardenne (KGT)

HISPAANIA

- Cecina de León (KGT)

- Dehesa de Extremadura (KPN)

- Guijuelo (KPN)

- Jamón de Teruel (KPN)

- Sobrasada de Mallorca (KGT)

ITAALIA

- Prosciutto di Parma (KPN)

- Prosciutto di S. Daniele (KPN)

- Prosciutto di Modena (KPN)

- Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (KPN)

- Salame di Varzi (KPN)

- Salame Brianza (KPN)

- Speck dell’Alto Adige (KGT)

LUKSEMBURG

- Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg (KGT)

PORTUGAL

- Presunto de Barroso (KGT)

Juustud

TAANI

- Danablu (KGT)

- Esrom (KGT)

KREEKA

- Ανεβατό (Anevato) (KPN)

- Γαλοτύρι (Galotyri) (KPN)

- Γραβιέρα Aγράφων (Graviera Agrafon) (KPN) [1]

- Γραβιέρα Kρήτης (Graviera Kritis) (KPN) [2]

- Γραβιέρα Nάξου (Graviera Naxou) (KPN) [3]

- Kαλαθάκι Λήμνου (Kalathaki Limnou) (KPN)

- Kασέρι (Kasseri) (KPN)

- Kατίκι Δoμoκoύ (Katiki Domokou) (KPN)

- Kεφαλογραβιέρα (Kefalograviera) (KPN)

- Koπανιστή (Kopanisti) (KPN)

- Λαδοτύρι Mυτιλήνης (Ladotyri Mytilinis) (KPN)

- Mανούρι (Manouri) (KPN)

- Mετσοβόνε (Metsovone) (KPN)

- Mπάτζος (Batzos) (KPN)

- Ξυνομυζήθρα (Xynomyzithra Kritis) (KPN)

- Πηχτόγαλο (Pichtogalo Chanion) (KPN)

- Σαν Mιχάλη (San Michali) (KPN)

- Σφέλα (Sfela) (KPN)

- Φέτα (Feta) (KPN)

- Φορμαέλλα Aράχωβας Παρνασσού (Formaella Arachovas Parnassou) (KPN)

HISPAANIA

- Cabrales (KPN)

- Idiazábal (KPN)

- Mahón (KPN)

- Picón Bejes-Tresviso (KPN)

- Queso de Cantabria (KPN)

- Queso de La Serena (KPN)

- Queso Manchego (KPN)

- Queso Tetilla (KPN)

- Queso Zamorano (KPN)

- Quesucos de Liébana (KPN)

- Roncal (KPN)

PRANTSUSMAA

- Beaufort (KPN)

- Bleu des Causses (KPN)

- Bleu du Haut-Jura, de Gex, de Septmoncel (KPN)

- Brocciu Corse ou brocciu (KPN)

- Chabichou du Poitou (KPN) [4]

- Crottin de Chavingol ou Chavignol (KPN) [5]

- Époisses de Bourgogne (KPN)

- Laguiole (KPN)

- Ossau-Iraty-Brebis Pyrénées (KPN) [6]

- Pouligny-Saint-Pierre (KPN)

- Picodon de l’Ardèche ou picodon de la Drôme (KPN) [7]

- Salers (KPN)

- Selles-sur-Cher (KPN)

- Sainte-Maure de Touraine (KPN) [8]

- Tomme de Savoie (KGT) [9]

- Langres (KPN)

- Neufchâtel (KPN)

- Abondance (KPN)

- Camembert de Normandie (KPN) [10]

- Cantal ou fourme de Cantal ou cantalet (KPN)

- Chaource (KPN)

- Comté (KPN)

- Emmental de Savoie (KGT) [11]

- Emmental français est-central (KGT) [12]

- Livarot (KPN)

- Maroilles ou Marolles (KPN)

- Munster ou Munster-Géromé (KPN)

- Pont-l’Évêque (KPN)

- Reblochon ou reblochon de Savoie (KPN)

- Roquefort (KPN)

- Saint-Nectaire (KPN)

- Tomme des Pyrénées (KGT) [13]

- Bleu d’Auvergne (KPN)

- Brie de Meaux (KPN) [14]

- Brie de Melun (KPN) [15]

- Mont d’or ou vacherin du Haut-Doubs (KPN)

ITAALIA

- Canestrato Pugliese (KGT) [16]

- Fontina (KPN)

- Gorgonzola (KPN)

- Grana Padano (KPN)

- Parmigiano Reggiano (KPN)

- Pecorino Siciliano (KPN) [17]

- Provolone Valpadana (KPN) [18]

- Casciotta d’Urbino (KPN) [19]

- Pecorino Romano (KPN) [20]

- Quartirolo Lombardo (KPN)

- Taleggio (KPN)

- Asiago (KPN)

- Formai de Mut Dell’alta Valle Brembana (KPN) [21]

- Montasio (KPN)

- Mozzarella di Bufala Campana (KPN) [22]

- Murazzano (KPN)

HOLLAND

- Noord-Hollandse Edammer (KPN) [23] [24]

- Noord-Hollandse Gouda (KPN) [25] [26]

PORTUGAL

- Queijo de Nisa (KPN)

- Queijo de Azeitão (KPN)

- Queijo de Évora (KPN)

- Queijo de Jorge (KPN)

- Queijo Rabaçal (KPN)

- Queijo Serpa (KPN)

- Queijo Serra da Estrela (KPN)

- Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) (KPN)

- Queijo Terrincho (KPN)

ÜHENDKUNINGRIIK

- White Stilton cheese (KPN)/Blue Stilton cheese (KPN)

- West Country farmhouse Cheddar cheese (KPN) [27] [28]

- Beacon Fell traditional Lancashire cheese (KPN) [29]

- Swaledale cheese (KPN)/Swaledale ewes’ cheese (KPN)

- Bonchester cheese (KPN)

- Buxton blue (KPN)

- Dovedale cheese (KPN)

- Single Gloucester (KPN)

Muud loomse päritoluga tooted (munad, mesi, piimatooted, välja arvatud või, jne)

HISPAANIA

- Miel de La Alcarria (KPN)

PRANTSUSMAA

- Crème d’Isigny (KPN)

- Crème fraîche fluide d’Alsace (KGT)

LUKSEMBURG

- Miel luxembourgeois de marque nationale (KPN)

PORTUGAL

- Mel da Serra da Lousã (KPN)

- Mel das Terras Altas do Minho (KPN)

- Mel da Terra Quente (KPN)

- Mel da Serra de Monchique (KPN)

- Mel do Parque de Montezinho (KPN)

- Mel do Alentejo (KPN)

- Mel dos Açores (KPN)

- Mel de Barroso (KPN)

- Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo do Bode, Bairro, Alto Nabão) (KPN)

Õlid ja rasvad

BELGIA

- Beurre d’Ardenne (KPN)

Oliiviõlid

KREEKA

- Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης (Viannos Iraklion Crete) (KPN) [30] [31]

- Λυγουριό Aσκληπιείου (Lygourio Asklipiou) (KPN)

- Bόρειος Mυλοπόταμος Pεθύμνης Kρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymno Crète) (KPN) [32] [33]

- Kροκεές Λακωνίας (Krokees Lakonia) (KPN) [34]

- Πέτρινα Λακωνίας (Petrina Lakonia) (KPN) [35]

- Kρανίδι Aργολίδας (Kranidi Argolidas) (KPN) [36]

- Πεζά Ηρακλείου Kρήτης (Peza Iraklion Crete) (KPN) [37] [38]

- Aρχάνες Ηρακλείου Kρήτης (Archanes Iraklion Crete) (KPN) [39] [40]

- Λακωνία (Lakonia) (KGT)

- Χανιά Kρήτης (Hania Crète) (KGT) [41]

- Kεφαλονιά (Kefallonia) (KGT)

- Oλυμπία (Olympia) (KGT)

- Λέσβος (Lesbos) (KGT)

- Πρέβεζα (Preveza) (KGT)

- Ρόδος (Rhodes) (KGT)

- Θάσος (Thassos) (KGT)

HISPAANIA

- Baena (KPN)

- Les Garrigues (KPN)

- Sierra de Segura (KPN)

- Siurana (KPN)

PRANTSUSMAA

- Huile d’olive de Nyons (KPN)

- Beurre d’Isigny (KPN)

- Beurre Charentes-Poitou – Beurre des Charentes – Beurre des Deux-Sèvres (KPN)

LUKSEMBURG

- Beurre rose de marque nationale grand-duché de Luxembourg (KPN)

PORTUGAL

- Azeite de Moura (KPN)

- Azeite de Trás-os-Montes (KPN)

- Azeites do Ribatejo (KPN)

- Azeite do Norte Alentejano (KPN)

- Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) (KPN)

Puuvili, köögivili ja teravili

KREEKA

- Aκτινίδιο Σπερχειού(kiwi Sperchiou) (KPN)

- Eλιά Καλαμάτας(olive de Kalamata) (KPN)

- Kελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας(pistache de Phtiotida) (KPN)

- Κουμ Κουάτ Κερκύρας(kumquat de Corfou) (KGT)

- Ξερά σύκα Κύμης(figues sèches de Kimi) (KPN)

- Mήλα Ζαγοράς Πηλίου(pommes Zagoras Piliou) (KPN) [42]

- Tσακώνικη Mελιτζάνα Λεωνιδίου(aubergine tsakonique de Léonidio) (KPN)

HISPAANIA

- Arroz del Delta del Ebro (KGT)

- Calasparra (KPN)

- Cerezas de la Montaña de Alicante (KGT)

- Espárrago de Navarra (KGT)

- Faba Asturiana (KGT)

- Judías de El Barco de Ávila (KGT)

- Lenteja de La Armuña (KGT)

- Nísperos Callosa d’En Sarriá (KPN)

- Pimientos del Piquillo de Lodosa (KPN)

- Uva de mesa embolsada "Vinalopó" (KPN)

PRANTSUSMAA

- Ail rose de Lautrec (KGT)

- Noix de Grenoble (KPN)

- Pommes et poires de Savoie (KGT)

- Poireaux de Créances (KGT)

- Chasselas de Moissac (KPN)

- Mirabelles de Lorraine (KGT)

- Olives noires de Nyons (KPN)

- Pommes de terre de Merville (KGT)

ITAALIA

- Arancia Rossa di Sicilia (KGT)

- Cappero di Pantelleria (KGT)

- Castagna di Montella (KGT)

- Fungo di Borgotaro (KGT)

- Nocciola del Piemonte (KGT)

HOLLAND

- Opperdoezer Ronde (KPN)

AUSTRIA

- Wachauer Marille (KPN)

PORTUGAL

- Amêndoa Douro (KPN)

- Ameixa d’Elvas (KPN)

- Ananás dos Açores/São Miguel (KPN)

- Azeitona de conserva Negrinha de Freixo (KPN)

- Castanha dos Soutos da Lapa (KPN)

- Castanha Marvão-Portalegre (KPN)

- Castanha da Pradela (KPN)

- Castanha da Terra Fria (KPN)

- Citrinos do Algarve (KGT)

- Cereja de São Julião-Portalegre (KPN)

- Cereja da Cova da Beira (KGT)

- Maçã de Portalegre (KGT)

- Maçã da Beira Alta (KGT)

- Maçã Bravo de Esmolfe (KPN)

- Maçã da Cova da Beira (KGT)

- Maçã de Alcobaça (KGT)

- Maracujá dos Açores/S. Miguel (KPN)

- Pêssego da Cova da Beira (KGT)

ÜHENDKUNINGRIIK

- Jersey Royal potatoes (KPN)

Muud II lisa tooted

Siidrid

ÜHENDKUNINGRIIK

- Herefordshire cider/perry (KGT)

- Worcestershire cider/perry (KGT)

- Gloucestershire cider/perry (KGT)

B. MÄÄRUSE (EMÜ) nr 2081/92 I LISAS LOETLETUD TOOTED

Õlu

ÜHENDKUNINGRIIK

- Newcastle brown ale (KGT)

- Kentish ale and Kentish strong ale (KGT)

- Rutland bitter (KGT)

Looduslik mineraalvesi ja allikavesi

SAKSAMAA

- Bad Hersfelder Naturquell (KPN)

- Bad Pyrmonter (KPN)

- Birresborner (KPN)

- Bissinger Auerquelle (KPN)

- Caldener Mineralbrunnen (KPN)

- Ensinger Mineralquelle (KPN)

- Felsenquelle Beiseförth (KPN)

- Gemminger Mineralquelle (KPN)

- Graf Meinhard Quelle Gieβen (KPN)

- Haaner Felsenquelle (KPN)

- Haltern-Quelle (KPN)

- Katlenburger Burgbergquelle (KPN)

- Kißlegger Mineralquellen (KPN)

- Leisslinger Mineralbrunnen (KPN)

- Löwensteiner Mineral Quelle (KPN)

- Rhenser Mineralbrunnen (KPN)

- Rilchinger Amandus-Quelle (KPN)

- Rilchinger Gräfin Mariannen-Quelle (KPN)

- Siegsdorfer Petrusquelle (KPN)

- Teinacher Mineralquellen (KPN)

- Überkinger Mineralquell (KPN)

- Vesalia-Quelle (KPN)

- Bad Niedernauer Quelle (KPN)

- Göppinger Quelle (KPN)

- Höllen-Sprudel (KPN)

- Lieler Quelle (KPN)

- Schwollener Sprudel (KPN)

- Steinsieker Mineralwasser (KPN)

- Blankenburger Wiesenquell (KPN)

- Wernigeröder Mineralbrunnen (KPN)

- Wildenrath-Quelle (KPN)

Leib, küpsetised, koogid, kondiitritooted, küpsised ja muud pagaritooted

KREEKA

- Κρητικό παξιμάδι(Cretan biscotte) (KGT)

HISPAANIA

- Jijona (KGT)

- Turrón de Alicante (KGT)

PRANTSUSMAA

- Bergamote(s) de Nancy (KGT)

C. MÄÄRUSE (EMÜ) nr 2081/92 II LISAS LOETLETUD TOOTED

Eeterlikud õlid

PRANTSUSMAA

- Huile essentielle de lavande de Haute-Provence (KPN)

[1] Nime "Γραδιέρα" (Graviera) kaitset ei taotleta.

[2] Nime "Γραδιέρα" (Graviera) kaitset ei taotleta.

[3] Nime "Γραδιέρα" (Graviera) kaitset ei taotleta.

[4] Nime "Chabichou" kaitset ei taotleta.

[5] Nime "Crottin" kaitset ei taotleta.

[6] Nime "Brebis Pyrénées" kaitset ei taotleta.

[7] Nime "Picodon" kaitset ei taotleta.

[8] Nime "Sainte Maure" kaitset ei taotleta.

[9] Nime "Tomme" kaitset ei taotleta.

[10] Nime "Camembert" kaitset ei taotleta.

[11] Nime "Emmental" kaitset ei taotleta.

[12] Nime "Emmental" kaitset ei taotleta.

[13] Nime "Tomme" kaitset ei taotleta.

[14] Nime "Brie" kaitset ei taotleta.

[15] Nime "Brie" kaitset ei taotleta.

[16] Nime "Canestrato" kaitset ei taotleta.

[17] Nime "Pecorino" kaitset ei taotleta.

[18] Nime "Provolone" kaitset ei taotleta.

[19] Nime "Casciotta" kaitset ei taotleta.

[20] Nime "Pecorino" kaitset ei taotleta.

[21] Nime "Formai de Mut" kaitset ei taotleta.

[22] Nime "Mozzarella" kaitset ei taotleta.

[23] Nime "Noord-hollandse" kaitset ei taotleta.

[24] Nime "Edammer" kaitset ei taotleta.

[25] Nime "Noord-hollandse" kaitset ei taotleta.

[26] Nime "Gouda" kaitset ei taotleta.

[27] Nime "Cheddar" kaitset ei taotleta.

[28] Nime "West country" kaitset ei taotleta.

[29] Nime "Lancashire" kaitset ei taotleta.

[30] Nime "Ηρακλείου" (Iraklion) kaitset ei taotleta.

[31] Nime "Κρήτης" (Crete) kaitset ei taotleta.

[32] Nime "Κρήτης" (Crete) kaitset ei taotleta.

[33] Nime "Pεθύμνης" (Rethymno) kaitset ei taotleta.

[34] Nime "Λακωνίας" (Lakonias) kaitset ei taotleta.

[35] Nime "Λακωνίας" (Lakonias) kaitset ei taotleta.

[36] Nime "Aργολίδας" (Argolidas) kaitset ei taotleta.

[37] Nime "Ηρακλείου" (Iraklion) kaitset ei taotleta.

[38] Nime "Κρήτης" (Crete) kaitset ei taotleta.

[39] Nime "Ηρακλείου" (Iraklion) kaitset ei taotleta.

[40] Nime "Κρήτης" (Crete) kaitset ei taotleta.

[41] Nime "Κρήτης" (Crete) kaitset ei taotleta.

[42] Nime "Πηλίου" (Pilios) kaitset ei taotleta.

--------------------------------------------------