31996L0099Euroopa Liidu Teataja L 008 , 11/01/1997 Lk 0012 - 0013


Nõukogu Direktiiv 96/99/EÜ,

30. detsember 1996,

aktsiisiga maksustatava kauba üldist korraldust ja selle kauba valdamist, liikumist ning järelevalvet käsitleva direktiivi 92/12/EMÜ muutmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 99,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [1]

ning arvestades, et:

komisjoni ettepaneku osas konsulteeritud majandus- ja sotsiaalkomitee ei ole nõukogu poolt vastavalt asutamislepingu artiklile 198 määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud; asjaolu, et nimetatud komitee arvamust ei esitanud, on sobilik jätta tähelepanuta;

direktiivis 92/12/EMÜ [2] on sätestatud aktsiisiga maksustatavate toodete valdamist, liikumist ning järelevalvet puudutavad sätted;

selle direktiivi artikliga 26 nähakse ette erand, mis võimaldab Taanil kohaldada alates teatavast kogusest aktsiisi alkohoolsetele jookidele ja tubakatoodetele, mida eraisikud impordivad tema territooriumile isiklikuks kasutamiseks;

1994. aasta ühinemisaktis sätestatakse samuti direktiivi 92/12/EMÜ artiklist lähtudes, et Rootsi ja Soome võivad samadel tingimustel rakendada aktsiisi suuremale hulgale eri alkohoolsetele jookidele ja tubakatoodetele;

eespool nimetatud erandite osas jõuti kokkuleppele, kuna piirideta Euroopas, kus aktsiisimäärad suuresti erinevad, oleks aktsiisipiirangute viivitamatu täielik kaotamine kaasa toonud vastuvõetamatuid kauplemis- ja tuluhäireid ning konkurentsimoonutusi asjassepuutuvates liikmesriikides, kes on rakendanud kõnealustele toodetele tavapäraselt kõrgeid aktsiise, mis on oluliseks tuluallikaks kui ka seotud tervishoiu- ja sotsiaalsete kaalutlustega;

erandid kehtestati 31. detsembrini 1996 ning nende suhtes kohaldatakse direktiivi 77/388/EMÜ [3] artiklis 281 sätestatuga sarnast järelevalvemenetlust;

31. detsembril 1996 on ühenduses rakendatavad aktsiisi miinimummäärad siiski madalamad, kui erandite kokkuleppimisel eeldati, mistõttu nende kaotamine kõnealusel kuupäeval tooks kaasa oodatust suuremaid probleeme;

seepärast on kohane anda Taanile, Soomele ja Rootsile täiendav kohanemisaeg, pikendades direktiivi 92/12/EMÜ artikliga 26 ettenähtud tähtaega;

artikli 26 sätted on siiski kõrvalekaldeks siseturu aluspõhimõttest, milleks on kodanike õigus vedada oma tarbeks ostetud kaupa kogu ühenduses ilma, et tekiks uusi maksukohustusi, mistõttu selle mõju on vaja piirata niipalju kui võimalik;

seetõttu on kohane Taani ja Soome osas ühelt poolt ette näha nende kogusepiirangute järk-järguline liberaliseerimine, mida nad võivad kohaldada kuni piirangute täieliku kaotamiseni 31. detsembril 2003, ning teiselt poolt vähendada 36 tunnilt 24 tunnile nõutavat ajavahemikku, mis tuleb väljaspool asjassepuutuva liikmesriigi territooriumi viibida, et tekiks õigus mistahes maksuvabastust saada;

kõnealused liikmesriigid võivad liberaliseerimismenetluse täpsete üksikasjade üle ise otsustada, pidades silmas kõiki seonduvaid asjaolusid;

hiljemalt 30. juuniks 2000 tuleks menetluse suhtes siiski seiret rakendada;

Rootsi osas on sobilik lubada jätta olemasolevad piirangud kehtima 30. juunini 2000 ning rakendada nende suhtes direktiivi 77/388/EMÜ artiklis 281 sätestatuga sarnast järelevalvemenetlust;

ühendusesiseseid lende tegevate isikute salongi- ja registreeritud pagasi ning ühendusesiseseid merereise tegevate isikute pagasi suhtes kohaldatavate kontrollide ja formaalsuste lõpetamist käsitleva nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 3925/91 [4] artikli 1 lõikega 2 nähakse ette, et selle kohaldamine ei mõjuta liikmesriikide kehtestatud keeldude või piirangutega seotud kontrolli, kui see on kooskõlas Euroopa ühenduste kolme asutamislepinguga; seoses sellega tuleb direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 26 osutatud kogusepiirangute rakendamiseks vajalikku kontrolli käsitada nimetatud liiki kontrollina ning sellele vastavalt ühenduse õigusaktide kohasena,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

"Artikkel 26

1. Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, lubatakse Taanil ja Soomel 31. detsembrini 2003 rakendada teises ja kolmandas lõigus sätestatud erikorda teatavatele alkohoolsetele jookidele ja tubakatoodetele, mida eraisikud toovad nende territooriumile isiklikuks otstarbeks.

Alates 1. jaanuarist 1997 lubatakse Taanil ja Soomel jätkata nende territooriumile täiendavat aktsiisi tasumata tuua lubatud kaubakoguste osas samade piirangute kohaldamist, mida nad kohaldasid 31. detsembril 1996. Kõnealused liikmesriigid kaotavad need piirangud järk-järgult.

Kui nimetatud kaupa impordivad nende territooriumil elavad isikud, lubatakse Taanil ja Soomel lubada maksuvaba sissetoomist üksnes isikutele, kes on nende territooriumilt eemal viibinud enam kui 24 tundi.

2. Komisjon esitab 30. juuniks 2000 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lõike 1 kohaldamise kohta.

3. Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist lubatakse Rootsil ajavahemikul 1. jaanuarist 1997 kuni 30. juunini 2000 direktiivi 77/388/EMÜ ning artikliga 281 ettenähtuga sarnase järelevalvemenetluse kohaselt jätkata eraisikute poolt isiklikuks otstarbeks Rootsi territooriumile aktsiisivabalt toodavate alkohoolsete jookide ja tubakatoodete suhtes samade kogusepiirangute kohaldamist, mida ta kohaldas 31. detsembril 1996.

4. Taani, Soome ja Rootsi võivad käesoleva artikliga hõlmatud kauba osas aktsiisi koguda ja vajalikku kontrolli teostada."

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuaril 1997. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub 1. jaanuaril 1997.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. detsember 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

S. Barrett

[1] Arvamus on esitatud 13. detsembril 1996 (Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata).

[2] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 94/74/EÜ (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 46).

[3] EÜT L 145, 13.6.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/7/EÜ (EÜT L 102, 9.5.1995, lk 18).

[4] EÜT L 374, 31.12.1991, lk 4.

--------------------------------------------------