31996L0022Euroopa Liidu Teataja L 125 , 23/05/1996 Lk 0003 - 0009


Nõukogu direktiiv 96/22/EÜ,

29. aprill 1996,

mis käsitleb teatavate hormonaalse või türostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

(1) direktiiviga 81/602/EMÜ [4] keelatakse teatavad hormonaalse toimega ained ja kõik türostaatilise toimega ained ning direktiiviga 88/146/EMÜ [5] keelatakse teatavate hormonaalse toimega ainete kasutamine loomakasvatuses, lubades samas erandeid;

(2) nõukogu direktiiviga 88/299/EMÜ [6] kehtestatakse tingimused, mille alusel kohaldada direktiivi 88/146/EMÜ artiklis 7 ettenähtud erandeid teatavate loomakategooriate ja nende lihaga kauplemise keelu suhtes;

(3) teatavad türostaatilise, östrogeense, androgeense või gestageense toimega ained võivad lihasse ja muudesse loomse päritoluga toiduainetesse jäänud jääkide tõttu olla tarbijale ohtlikud ning mõjutada loomse päritoluga toiduainete kvaliteeti;

(4) uusi anaboolse toimega aineid nagu beetaagoniste kasutatakse ebaseaduslikult karjakasvatuses loomade kasvu ja tootlikkuse stimuleerimiseks;

(5) komisjoni aastatel 1990–1992 liikmesriikides korraldatud uurimuse tulemused näitavad, et beetaagonistid on karjakasvatussektoris laialdaselt saadaval, mis soodustab nende ebaseaduslikku kasutamist;

(6) beetaagonistide väärkasutus võib põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele; tarbija huve silmas pidades tuleks keelata beetaagonistide omamine, mis tahes liiki loomadele manustamine ja turuleviimine; tuleks keelata ka stilbeenide ja türostaatiliste ainete omamine, mis tahes liiki loomadele manustamine ja turuleviimine ning reguleerida muude ainete kasutust;

(7) täpselt määratletud ravieesmärkidel võib siiski lubada manustada beetaagonistidel põhinevaid ravimeid teatavatele veise-, kabjaliste- ja lemmikloomaliikidele;

(8) seejuures on vaja tagada, et kõikidel tarbijatel oleks võimalik saada liha ja lihast valmistatud toiduaineid ühesuguste tarnetingimuste alusel ning et need tooted vastaksid võimalikult hästi nende nõudmistele ja ootustele; tarbijate tundlikkust arvestades võib see kaasa tuua kõnealuste toodete tarbimise kasvu;

(9) endiselt tuleks keelata hormonaalse toimega ainete kasutamine nuumamiseks; võib lubada teatavate ainete kasutamist ravi- või zootehnilistel eesmärkidel, kuid seda tuleb väärkasutuste vältimiseks rangelt kontrollida;

(10) keeluaeg ei ole ühenduse tasandil ühtlustatud ja liikmesriikide vahel on suured erinevused eelkõige hormonaalse toimega aineid ja beetaagoniste sisaldavate lubatud veterinaarravimite suhtes; seetõttu tuleks ühtlustamise eesmärgil selliste ravimite suhtes kehtestada maksimaalne keeluaeg;

(11) ravi- või zootehnilistel eesmärkidel sel viisil ravitud elusloomade ja nende lihaga ei tohiks üldjuhul kaubelda, sest see võib kahjustada kogu süsteemi kontrollikorra tõhusust; teatavatel tingimustel võib siiski selle keelu suhtes erandeid teha ühendusesisese kaubanduse ning tõuaretuseks mõeldud loomade ja paljunemisea lõppjärgus olevate aretusloomade kolmandatest riikidest importimise puhul;

(12) selliseid erandeid võib lubada, kui esitatakse piisavad tagatised kaubandusmoonutuste vältimise kohta; sellised tagatised peaksid hõlmama tooteid, mida tohib kasutada, nende kasutamistingimusi ja muude tingimuste, eelkõige ettenähtud keeluaja täitmise kontrolli;

(13) tuleks ette näha käesoleva direktiivi sätete kohaldamise tõhus kontroll;

(14) direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ tuleks kehtetuks tunnistada;

(15) loomakasvatuses kasvukiirendajate ja tootlikkuse parandajate ebaseadusliku kasutamise vastaseks tõhusaks võitlemiseks kõikides liikmesriikides tuleb võtta meetmeid ühenduse tasandil;

(16) Euroopa Parlament nõudis 18. jaanuaril 1996 komisjonilt ja nõukogult, et nad jätkaksid vastuseisu hormoonidega töödeldud liha importimisele ühendusse, ta nõudis loomakasvatuse kasvukiirendajate täieliku keelamise jätkamist ja käskis nõukogul sel eesmärgil viivitamata vastu võtta komisjoni ettepanek, mille kohta Euroopa Parlament oli esitanud oma arvamuse 19. aprillil 1994,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesolevas direktiivis kohaldatakse direktiivides 64/433/EMÜ, [7] 71/118/EMÜ, [8] 77/99/EMÜ [9] ja 91/495/EMÜ [10] esitatud liha ja lihatoodete mõisteid, direktiivis 91/493/EMÜ [11] esitatud akvakultuuritoodete mõistet ja direktiivides 81/851/EMÜ [12] ja 81/852/EMÜ [13] esitatud veterinaarravimite mõistet.

2. Lisaks kohaldatakse järgmisi mõisteid:

a) põllumajandusloomad – koduloomadena peetavad veised, kodusead, lambad, kitsed, kabjalised, linnud ja küülikud, samuti vastavatesse liikidesse kuuluvad metsloomad ja mäletsejad metsloomad, kui neid kasvatatakse põllumajandusettevõttes;

b) raviotstarbeline kasutamine – lubatud aine manustamine (vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 4 konkreetsele põllumajandusloomale pärast veterinaari poolt läbivaatamist viljakushäirete ravimiseks, k.a soovimatu tiinuse katkestamine, ja beetaagonistide manustamine poegimisaegse tokolüüsi indutseerimiseks lehmadel ning muuks otstarbeks kui liha tootmiseks kasvatatud kabjalistel respiratoorsete häirete raviks ja tokolüüsi indutseerimiseks;

c) zootehnilisel otstarbel kasutamine:

i) käesoleva direktiivi artikli 5 alusel lubatud aine manustamine konkreetsele põllumajandusloomale inna sünkroonimiseks ning loodete implanteerimise jaoks doonorite ja retsipientide ettevalmistamiseks pärast veterinaari poolt looma läbivaatamist või vastavalt artikli 5 teisele lõigule veterinaari vastutusel;

ii) akvakultuurloomade puhul nimetatud aine manustamine aretuskarja rühmale soo muutmiseks vastavalt veterinaari ettekirjutustele ja tema vastutusel;

d) ebaseaduslik kasutus – keelatud ainete või toodete kasutamine või ühenduse õigusaktide alusel lubatud ainete või toodete kasutamine muudel eesmärkidel või tingimustel, kui on sätestatud ühenduse õigusaktides.

Artikkel 2

Liikmesriigid kannavad hoolt, et oleks keelatud:

a) turule viia stilbeene, stilbeeni derivaate, nende soolasid ja estreid ja türostaatilisi aineid, mis on mõeldud manustamiseks iga liiki loomadele;

b) turule viia beetaagoniste manustamiseks niisugustele loomadele, kelle liha ja muud tooted on mõeldud inimtoiduks, muul kui artikli 4 lõikes 2 ettenähtud otstarbel.

Artikkel 3

Liikmesriigid kannavad hoolt, et oleks keelatud:

a) manustada põllumajandusloomadele või akvakultuurloomadele mis tahes viisil türostaatilise, östrogeense, androgeense või gestageense toimega aineid ja beetaagoniste;

b) pidada, välja arvatud ametliku järelevalve all, põllumajandusettevõttes punktis a nimetatud loomi, viia turule või tappa inimtoiduks kasutamise eesmärgil põllumajandusloomi või akvakultuurloomi, kes sisaldavad punktis a nimetatud aineid või kelle puhul on niisuguse aine esinemine kindlaks tehtud, välja arvatud juhul, kui esitatakse tõend, et kõnealuseid loomi on ravitud vastavalt artiklile 4 või 5;

c) turule viia inimtoiduks mõeldud akvakultuurloomi, kellele on manustatud punktis a nimetatud aineid ja niisugustest loomadest valmistatud töödeldud tooteid;

d) turule viia punktis b nimetatud loomade liha;

e) töödelda punktis d nimetatud liha.

Artikkel 4

Hoolimata artiklitest 2 ja 3, võivad liikmesriigid lubada:

1) manustada põllumajandusloomadele ravi otstarbel 17-beeta-östradiooli, testostrerooni ja progesterooni ning nende ainete derivaate, mis pärast absorbeerumist manustamiskohas muutuvad kergesti hüdrolüüsi tagajärjel lähteaineteks. Ravi otstarbel kasutatavad veterinaarravimid peavad vastama direktiiviga 81/851/EMÜ kehtestatud turuleviimise nõuetele ja ainult veterinaar võib neid selgelt identifitseeritud põllumajandusloomadele manustada süstla abil või munasarjatalituse häirete raviks vaginaalspiraali kujul, kuid mitte implantaatidena. Vastutav veterinaar peab identifitseeritud loomade ravi registreerima. Veterinaar peab registrisse, mis võib olla direktiivis 81/851/EMÜ ettenähtud register, kirjutama vähemalt järgmised andmed:

- ravi liik,

- lubatud ainete liik,

- ravimise kuupäev,

- milliseid loomi raviti.

Pädeval asutusel peab nõudmise korral olema juurdepääs nimetatud registrile;

2) manustada ravi otstarbel lubatud veterinaarravimeid, mis sisaldavad:

i) suu kaudu manustatavat allüültrenbolooni või beetaagoniste kabjalistele ja lemmikloomadele, tingimusel et nimetatud aineid kasutatakse vastavalt tootja juhendile;

ii) beetaagoniste süstla abil, et tekitada lehmadel poegimisaegset tokolüüsi.

Neid aineid saab manustada ainult veterinaar või, alapunktis i nimetatud veterinaarravimite puhul, tema otsesel vastutusel; vastutav veterinaar peab ravi registreerima, pannes kirja vähemalt punktis 1 nimetatud andmed.

Põllumajandustootjatel on keelatud omada veterinaarravimeid, mis sisaldavad selliseid beetaagoniste, mida võib kasutada indutseerimiseks tokolüüsi ravis.

Piiramata esimese lõigu punkti 2 alapunkti ii kohaldamist, on siiski keelatud ravida produktiivloomi, sealhulgas paljunemisea lõppjärgus olevaid aretusloomi.

Artikkel 5

Hoolimata artikli 3 punktist a ja piiramata artikli 2 kohaldamist, võivad liikmesriigid lubada zootehnilise ravi eesmärgil põllumajandusloomadele manustada östrogeense, androgeense ja gestageense toimega veterinaarravimeid, mis on lubatud vastavalt direktiividele 81/851/EMÜ ja 81/852/EMÜ. Selliseid veterinaarravimeid saab manustada ainult veterinaar selgelt identifitseeritud loomadele. Vastutav veterinaar peab registreerima ravi vastavalt artikli 4 punktile 1.

Liikmesriigid võivad lubada, et inna sünkroonimise ning loodete implanteerimiseks doonorite ja retsipientide ettevalmistamisega ei tegele otseselt veterinaar, vaid et see toimub tema vastutusel.

Akvakultuurloomade puhul võib noorkaladele esimese kolme elukuu jooksul soo muutmiseks manustada androgeense toimega veterinaarravimeid vastavalt direktiividele 81/851/EMÜ ja 81/852/EMÜ.

Käesolevas artiklis ettenähtud juhtudel kirjutab veterinaar välja ühekordse retsepti, milles määratakse kindlaks ravi ja vajaliku toote kogus, ning paneb määratud tooted kirja.

Zootehniline ravi on siiski keelatud produktiivloomade puhul, sealhulgas paljunemisea lõppjärgus olevate aretusloomade nuumamisperioodi ajal.

Artikkel 6

1. Hormoontooted ja beetaagonistid, mille manustamine põllumajandusloomadele on lubatud vastavalt artiklitele 4 ja 5, peavad vastama direktiivide 81/851/EMÜ ja 81/852/EMÜ nõuetele.

2. Lõike 1 alusel ei tohi siiski lubada:

a) järgmisi hormoontooteid:

i) tooted, mis ladestuvad kudedesse;

ii) tooted, mille toime kestab pärast ravi lõppu üle 15 päeva;

iii) tooted:

- mis olid lubatud vastavalt eeskirjadele, mis kehtisid enne määrusega (EMÜ) nr 2309/93 [14] tehtud muudatust,

- mille kasutustingimused pole teada,

- mille jaoks ei ole reaktiive või vahendeid, mida kasutatakse lubatud piirnorme ületavate jääkainete olemasolu kindlakstegemise analüüsides;

b) veterinaarravimid, mis sisaldavad niisuguseid beetaagoniste, mille toime kestab pärast ravi lõppu üle 28 päeva.

Artikkel 7

1. Liikmesriigid võivad kauplemise eesmärgil lubada turule viia tõuaretuseks mõeldud loomi ja paljunemisea lõppjärgus olevaid aretusloomi, kes on viimase aja jooksul läbi teinud artiklites 4 ja 5 nimetatud ravi, ja võivad lubada kasutada ühenduse templit selliste loomade liha märgistamiseks, kui artiklites 4 ja 5 sätestatud tingimused on täidetud ja artikli 6 lõike 2 punkti a alapunktis ii või punktis b sätestatud minimaalsest keeluajast või turuleviimise loaga ettenähtud keeluajast on kinni peetud.

Hinnaliste hobustega, eelkõige ratsahobuste, võistlushobuste, tsirkusehobuste või paaritamiseks või näitusteks ettenähtud hobustega, sealhulgas registreeritud kabjalistega, kellele on artiklis 4 nimetatud eesmärgil manustatud allüültrenbolooni või beetaagoniste sisaldavaid veterinaarravimeid, võib siiski kaubelda enne keeluaja lõppu, tingimusel et manustamist reguleerivad tingimused on täidetud ning ravi liik ja kuupäev on kantud nende loomade tõendile või passi.

2. Niisugustest loomadest, kellele on vastavalt käesoleva direktiivi erandeid lubavatele sätetele manustatud östrogeense, androgeense või gestageense toimega aineid või beetaagoniste, saadud liha või neist valmistatud tooteid ei või inimtoiduks kasutamiseks turule viia, välja arvatud juhul, kui kõnealuseid loomi on ravitud niisuguste veterinaarravimitega, mis vastavad artikli 6 nõuetele ning kui enne nende loomade tapmist on järgitud ettenähtud keeluaega.

Artikkel 8

Liikmesriigid kannavad hoolt, et:

1) artiklis 2 ja artikli 3 punktis a nimetatud ainete importimise, valmistamise, ladustamise, jaotamise, müügi ja kasutamise ajal piirduks nende ainete omamine isikutega, kellel on selleks siseriiklike õigusaktidega ettenähtud luba vastavalt direktiivi 90/676/EMÜ [15] artiklile 1;

2) lisaks mitmete kõnealuste toodete turuleviimist käsitlevate direktiividega ettenähtud kontrollimistele korraldavad pädevad asutused ette teatamata direktiivi 96/23/EÜ [16] artiklis 11 ettenähtud ametlikke kontrollimisi, et kindlaks teha:

a) loomade nuumamiseks mõeldud ainete omamist või esinemist, mis on keelatud vastavalt artiklile 2;

b) loomade ebaseaduslikku ravimist;

c) artiklis 6 ettenähtud keeluaegade eiramist;

d) artiklites 4 ja 5 ettenähtud teatavate ainete ja toodete kasutuspiirangute eiramist;

3) uuritakse:

a) punktis 1 nimetatud ainete esinemist loomades, loomade joogivees ja kõikides kohtades, kus loomi kasvatatakse või peetakse;

b) eespool nimetatud ainete jääkainete esinemist elusloomades, nende ekskrementides ja kehavedelikes ning kudedes ja toodetes

vastavalt direktiivi 96/23/EÜ III ja IV lisale;

4) kui punktides 2 ja 3 sätestatud kontrollimisel ilmneb:

a) niisuguste ainete esinemine, mille kasutamine ja omamine on keelatud, või selliste ainete jääkainete esinemine, mille manustamine kuulub ebaseadusliku ravi hulka, siis kõnealused ained või tooted konfiskeeritakse ning sel viisil ravitud loomade või nende liha suhtes kohaldatakse ametlikku järelevalvet kuni vastavate sanktsioonide rakendamiseni;

b) punkti 2 alapunktide b ja c nõuete eiramine, võtab pädev asutus vastavad meetmed, arvestades rikkumise raskust.

Artikkel 9

Piiramata direktiivi 81/851/EMÜ kohaldamist, peavad ettevõtjad, kes toodavad või ostavad türostaatilise, östrogeense, androgeense või gestageense toimega ained ja beetaagoniste, ja ettevõtjad, kellel on lubatud mis tahes mahus selliseid aineid müüa, ning ettevõtjad, kes toodavad või ostavad sellistest ainetest valmistatud farmaatsiatooteid või veterinaarravimeid, pidama registrit, kuhu kantakse kronoloogilises järjekorras andmed toodetud või omandatud koguste kohta ning müüdud ja farmaatsiatoodete ja veterinaarravimite tootmiseks kasutatud koguste kohta, ja nende isikute nimed, kellele nimetatud kogused on müüdud või kellelt need on ostetud.

Pädeval asutusel peab nõudmise korral olema juurdepääs nimetatud teabele; kui andmed on elektroonilisel kujul, tehakse väljatrükk.

Artikkel 10

Kui liikmesriigis toimunud kontrollimistel ilmneb, et loomade või toodete päritoluriigis on käesoleva direktiivi nõudeid eiratud, juhindub selle riigi pädev asutus nõukogu 21. novembri 1989. aasta direktiivist 89/608/EMÜ liikmesriikide haldusasutuste vastastikuse abi ning haldusasutuste ja komisjoni koostöö kohta veterinaar- ja zootehnikaküsimusi käsitlevate õigusaktide nõuetekohase kohaldamise tagamiseks [17].

Artikkel 11

1. Ühenduse õigusaktidega ettenähtud selliste maade loeteludes, kust liikmesriikidel on lubatud importida põllumajandus- või akvakultuurloomi või niisuguste loomade liha või neist valmistatud tooteid, ei tohi esineda kolmandaid riike, kelle õigusaktid lubavad turule viia ja manustada stilbeene, stilbeeni derivaate, nende soolasid ja estreid või mis tahes liigist loomadele manustamiseks mõeldud türostaatilisi aineid.

2. Liikmesriigid peavad hoolt kandma, et keelatakse lõikes 1 nimetatud loeteludes esinevatest kolmandatest riikidest importida:

a) põllumajandus- või akvakultuurloomi,

i) kellele on mis tahes viisil manustatud artikli 2 punktis a nimetatud tooteid või aineid;

ii) kellele on manustatud artikli 3 punktis a nimetatud tooteid või aineid, välja arvatud juhul, kui neid aineid või tooteid on manustatud vastavalt artiklites 4, 5 ja 7 ettenähtud sätetele ja nõuetele ning kui on kinni peetud rahvusvahelistes soovitustes lubatud keeluaegadest;

b) selliste loomade liha või tooteid, mille importimine on keelatud vastavalt punktile a.

3. Kolmandatest riikidest võib siiski importida tõuaretuseks mõeldud loomi ja paljunemisea lõppjärgus olevaid aretusloomi ja nende liha, kui on olemas tagatised, mis on vähemalt samaväärsed kui käesoleva direktiiviga ettenähtud tagatised või mis on kehtestatud direktiivi 96/23/EÜ artiklis 33 ettenähtud korras, et kohaldada kõnealuse direktiivi V peatükki.

4. Kolmandatest riikidest pärit importi kontrollitakse vastavalt nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi 91/496/EMÜ (millega nähakse ette kolmandatest riikidest ühendusse toodavate loomade veterinaarkontrolli põhimõtted) [18] artikli 4 lõike 2 punktile c ja nõukogu 10. detsembri 1990. aasta direktiivi 90/675/EMÜ (millega nähakse ette kolmandatest riikidest ühendusse tulevate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted) [19] artikli 8 lõikele 2.

Artikkel 12

Nõukogu võib komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võtta üleminekumeetmed käesolevas direktiivis sätestatud korra rakendamiseks.

Artikkel 13

1. Direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 1997.

2. Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiividele tõlgendatakse viidetena käesolevale direktiivile ja loetakse vastavalt lisa vastavustabelile.

Artikkel 14

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid ning võimalikud sanktsioonid 1. juulil 1997 ja beetaagonistide suhtes 1. juuliks 1997. Nad teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

3. Kuni käesoleva direktiivi beetaagoniste käsitlevate sätete kohaldamiseni rakendatakse asjakohaseid siseriiklikke eeskirju vastavalt asutamislepingu üldsätetele.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 16

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 29. aprill 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

W. Luchetti

[1] EÜT C 302, 9.11.1993, lk 8 ja EÜT C 222, 10.8.1994, lk 16.

[2] EÜT C 128, 9.5.1994, lk 107.

[3] EÜT C 52, 19.2.1994, lk 30.

[4] EÜT L 222, 7.8.1981, lk 32. Direktiivi on muudetud direktiiviga 85/358/EMÜ (EÜT L 191, 23.7.1985, lk 46).

[5] EÜT L 70, 16.3.1988, lk 16. Direktiivi on muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[6] EÜT L 128, 21.5.1988, lk 36.

[7] EÜT 121, 29.7.1964, lk 2012/64. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/23/EÜ (EÜT L 243, 11.10.1995, lk 7).

[8] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[9] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 85. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/68/EÜ (EÜT L 332, 30.12.1995, lk 10).

[10] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 41. Direktiivi on viimati muudetud 1994. aasta ühinemisaktiga.

[11] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/71/EÜ (EÜT L 332, 30.12.1995, lk 40).

[12] EÜT L 317, 6.11.1981, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/40/EMÜ (EÜT L 214, 24.8.1993, lk 31).

[13] EÜT L 317, 6.11.1981, lk 16. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 93/40/EMÜ (EÜT L 214, 24.8.1993, lk 31).

[14] EÜT L 214, 24.8.1993, lk 1.

[15] EÜT L 373, 31.12.1990, lk 15.

[16] EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

[17] EÜT L 351, 2.12.1989, lk 34.

[18] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 56. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 95/157/EÜ (EÜT L 103, 6.5.1995, lk 40).

[19] EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 95/52/EÜ (EÜT L 265, 8.11.1995, lk 16).

--------------------------------------------------

LISA

Vastavustabel

Käesolev direktiiv | Direktiivid 81/602/EMÜ, 88/146/EMÜ ja 88/299/EMÜ |

| |

Artikli 1 lõige 1 | artikli 1 lõige 1 | 81/602/EMÜ |

artikli 1 lõige 1 | 88/146/EMÜ |

Artikli 1 lõike 2 punktid a ja b | artikli 1 lõige 2 | 81/602/EMÜ |

artikli 1 lõige 2 | 88/146/EMÜ |

artikli 2 lõike 1 punkt b | 88/299/EMÜ |

Artikli 2 punkt a | artikkel 3 | 81/602/EMÜ |

Artikli 2 punkt b | – | |

Artikkel 3 | artikkel 2 | 81/602/EMÜ |

Artikli 4 lõige 1 | artikkel 4 | 81/602/EMÜ |

artikkel 2 ja artikli 3 punkt b | 88/146/EMÜ |

artikli 2 lõike 1 punkt a ja lõiked 2 ja 4 | 88/299/EMÜ |

Artikli 4 lõige 2 | – | |

Artikkel 5 | artikkel 4 | 81/602/EMÜ |

artikli 2 lõike 1 punkt b ja lõiked 2 ja 4 | 88/299/EMÜ |

Artikkel 6 | artikli 2 lõige 3 | 88/299/EMÜ |

Artikli 7 lõige 1 | artikkel 7 | 88/146/EMÜ |

artiklid 2 ja 3 | 88/299/EMÜ |

Artikli 7 lõige 2 | artikkel 4 | 88/299/EMÜ |

Artikkel 8 | artikkel 7 | 81/602/EMÜ |

Artikkel 9 | artikkel 4 | 88/146/EMÜ |

Artikkel 10 | – | |

Artikli 11 lõige 1 | – | |

Artikli 11 lõige 2 | artikli 6 lõiked 1 ja 2 | 88/146/EMÜ |

Artikli 11 lõige 3 | artikkel 5 | 88/299/EMÜ |

Artikli 11 lõige 4 | artikli 6 lõige 7 | 88/146/EMÜ |

Artikkel 12 | – | |

Artikkel 13 | – | |

Artikkel 14 | – | |

Artikkel 15 | – | |

Artikkel 16 | – | |

Lisa | – | |

--------------------------------------------------