31996F1023(01)Euroopa Liidu Teataja C 313 , 23/10/1996 Lk 0001 - 0001


Nõukogu akt,

27. september 1996,

millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokoll

(96/C 313/01)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli K.3 lõike 2 punkti c,

ning arvestades, et:

Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks vaatlevad liikmesriigid võitlust Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava pettuse vastu kui ühise huvi küsimust, mis kuulub lepingu VI jaotises käsitletud koostöövaldkonda;

nõukogu on koostanud oma 26. juuli 1995. aasta aktiga esimese lepinguna Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni, mis on konkreetsemalt suunatud neid huve kahjustavate pettuste tõkestamisele;

teise etapina on nimetatud konventsiooni vaja täiendada protokolliga, mis on eelkõige suunatud riigi ja ühenduse ametnikega seotud Euroopa ühenduste finantshuve kahjustavate või kahjustada võivate korruptiivsete tegude vastu;

OTSUSTAB koostada protokolli, mille tekst on esitatud lisas ja millele liikmesriikide valitsuste esindajad on täna alla kirjutanud,

SOOVITAB liikmesriikidel see kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega vastu võtta.

Brüssel, 27. september 1996

Nõukogu nimel

eesistuja

M. Lowry

--------------------------------------------------