31996D0282Euroopa Liidu Teataja L 107 , 30/04/1996 Lk 0012 - 0015


Komisjoni otsus,

10. aprill 1996,

Teadusuuringute Ühiskeskuse ümberkorraldamise kohta

(96/282/Euratom)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 8 ja artikli 131 lõiget 2,

võttes arvesse Teadusuuringute Ühiskeskuse juhatajate nõukogu arvamust

ning arvestades, et:

vastavalt komisjoni 20. novembri 1985. aasta otsusele 85/593/Euratom Teadusuuringute Ühiskeskuse ümberkorraldamise kohta, [1] viimati muudetud otsusega 93/95/Euratom [2] ja otsusega 94/809/Euratom, [3] on Teadusuuringute Ühiskeskuse struktuur loodud nii, et see oleks asjakohane talle määratud ülesannete täitmiseks;

seda struktuuri muudetakse alati, kui komisjon peab seda vajalikuks, et tagada Teadusuuringute Ühiskeskuse võimalikult tõhus tegevus, mis oleks ühtlasi kooskõlas komisjoni prioriteetidega;

16. jaanuaril 1996 tegi komisjon otsuse, et Teadusuuringute Ühiskeskus muudetakse komisjoni sõltumatuks peadirektoraadiks, et keskusel oleks oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalik halduslik iseseisvus;

otsus 85/593/Euratom ja selle muudatused tuleks asendada käesoleva otsusega,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Teadusuuringute Ühiskeskus, edaspidi "TÜK", koosneb talitustest, mille komisjon asutab ühenduse uurimisprogrammide ja teiste komisjoni poolt keskusele antud ülesannete elluviimiseks.

Artikkel 2

TÜK organid on:

- peadirektor,

- juhatajate nõukogu,

- teaduskomitee.

Artikkel 3

Teadusuuringute Ühiskeskus allub komisjoni poolt nimetatavale peadirektorile. Peadirektori ja osa talle alluvate talituste asukoht on Brüsselis.

Peadirektor võtab kõik TÜKi tõhusaks toimimiseks vajalikud meetmed, mis on kooskõlas kehtivate eeskirjadega ja talle antud volitustega.

Peadirektor täidab vastavalt järgnevalt kirjeldatud tingimustele järgmisi ülesandeid:

- koostab komisjonile esitamiseks TÜKi eri tegevusvaldkondadega seotud programmide eelnõud koos finantsaspektidega,

- kehtestab TÜKi tegevusstrateegia, mis on eelkõige seotud konkureeriva tegevusega, ning võtab asjakohased meetmed selle elluviimiseks,

- peab läbirääkimisi ja sõlmib uurimistöölepinguid kolmandate isikutega,

- vastutab programmide rakendamise ja finantsjuhtimise eest,

- määrab kindlaks TÜKi sisekorra, võttes eelkõige arvesse eelarvest tulenevaid tingimusi,

- kasutab talle antud volituste piires volitusi, mis on ametisse nimetavale asutusele või ametiisikule antud ametnike personalieeskirjaga ning lepinguid sõlmima volitatud isikule muu personali teenistustingimustega.

Artikkel 4

1. Käesolevaga luuakse TÜKi juhatajate nõukogu. Sinna kuuluvad järgmised liikmed:

a) iga liikmesriigi kõrgetasemeline esindaja, kelle komisjon nimetab kõnealuse riigi asutuste või ametiisikute ülesseatud kandidaatide hulgast;

b) punktis a osutatud liikmesriikide esindajate valitud eesistuja.

Kõik liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks ja neid saab tagasi nimetada.

2. Juhatajate nõukogu abistab peadirektorit ning avaldab komisjonile esitamiseks arvamusi järgmistes küsimustes:

- TÜKi ülesanded ühenduse teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse strateegia kontekstis,

- TÜKi teaduslik/tehniline juhtimine ja finantsjuhtimine ning talle antud ülesannete täitmine.

Küsimuste puhul, mille delegeerib peadirektorile komisjon, ning eelkõige juhatajate nõukoguga seotud küsimuste puhul küsib peadirektor enne oma ettepanekute rakendamist nende kohta juhatajate nõukogu arvamust.

Juhatajate nõukogu eelnevat arvamust on vaja kõigis küsimustes, mille kohta taotletakse komisjoni otsust.

Juhatajate nõukogu tegeleb eelkõige järgmisega:

i) ettepanekud TÜKi poolt rakendatavate eriprogrammide kohta ja muude TÜKle antavate uute ülesannete kohta;

ii) kogu TÜKi tegevust hõlmava mitmeaastase strateegia koostamine ning hiljemalt iga aasta 31. detsembriks aasta tööplaani koostamine, milles on esitatud iga tööprogrammi eesmärgid järgnevaks aastaks ja programmi lühikirjeldus koos peamiste tähtaegade, teaduslike viidete ja kulukalkulatsiooniga;

iii) TÜKi teadusuuringute ja tehnoloogia arenduse eriprogrammide järelevalve, pidades silmas järgmist:

- nende rakendamine ning eelkõige nende vastavus ühenduse vajadustele,

- nende arendamise kooskõla raamprogrammides sisalduva kaudse tegevusega seotud eriprogrammidega; sellega seoses korraldab juhatajate nõukogu üks kord aastas arvamustevahetuse asjaomaste programmikomiteedega,

- neis tehtavad võimalikud muudatused;

iv) teiste komisjoni talitustega ja kolmandate isikutega tellija/tööettevõtja põhimõttel toimivate suhete järelevalve;

v) TÜKi konkureeriva tegevuse strateegia ja selle järelevalve;

vi) TÜKi aastaeelarvega seotud ettepanekute sõnastamine ja selle täitmise kontrollimine;

vii) - TÜKi struktuur,

- selle finantsjuhtimine,

- suured investeeringud,

- teadusuuringute rakendamine,

- teadusuuringute hindamine sõltumatutest ekspertidest moodustatud külastusrühmade abil ja nende antud soovituste järgimine;

viii) personalipoliitika, eelkõige:

- TÜKi personalipoliitikat käsitlevate ettepanekute sõnastamine,

- küsimused, mis on seotud töötajate liikuvusega ning teadus- ja tehnotöötajate vahetusega liikmesriikide avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute vahel;

ix) TÜKi juhtivtöötajate ametissenimetamine ning nende kohustuste pikendamine või lõpetamine.

3. Juhatajate nõukogu avaldab arvamusi Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 118 lõikes 2 sätestatud häälteenamusega, hääli arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud korras. Eesistuja ei hääleta.

Komisjon võtab juhatajate nõukogu esitatud arvamusi võimalikult suurel määral arvesse. Kui juhatajate nõukogu ei anna peadirektori ettepanekule oma nõusolekut, edastatakse see otsuse tegemiseks komisjonile. Juhatajate nõukogule teatatakse komisjoni otsusest. Nõukogu teavitatakse kohe, kui otsus ei ole kooskõlas juhatajate nõukogu arvamusega. Nõukogu teavitatakse ka otsuse põhjendustest.

Kui komisjon ei nõustu juhatajate nõukogu arvamusega küsimustes, mille kohta on nõutav komisjoni otsus, lükatakse nende küsimustega seotud meetmete rakendamine ühe kuu võrra edasi; selle kuu jooksul saadetakse kõnealused küsimused juhatajate nõukogule tagasi ning taotletakse uut arvamust. Pärast arvamuse laekumist või kõnealuse kuu lõpus teeb komisjon lõppotsuse ning teatab sellest juhatajate nõukogule. Kui komisjon ei saa juhatajate nõukogu arvamusega nõustuda, teatab ta nõukogule kohe oma otsuse ja selle põhjendused. Komisjon teavitab juhatajate nõukogu TÜKi puudutavatest otsustest, millega seotud küsimuste kohta juhatajate nõukogu on avaldanud oma arvamuse.

Juhatajate nõukogu võib esitada komisjoni kaudu nõukogule ja Euroopa Parlamendile arvamusi kõikide TÜKga seotud küsimuste kohta.

4. Juhatajate nõukogu esitab oma seisukoha peadirektori koostatava iga-aastase tegevusaruande kohta. See seisukoht ning komisjoni poolt heaks kiidetud iga-aastane tegevusaruanne saadetakse nõukogule ja Euroopa Parlamendile.

Juhatajate nõukogu nõustab peadirektorit TÜKi täidetud ülesannete hindamise korraldamisel nii teaduslike ja tehniliste tulemuste kui ka keskuse haldus- ja finantsjuhtimise seisukohalt; ta annab nõu ka kõnealuses hindamises osalevate sõltumatute ekspertide valikul. Juhatajate nõukogu esitab hindamistulemuste kohta oma seisukoha.

5. Juhatajate nõukogu tuleb kokku vähemalt neli korda aastas.

Juhatajate nõukogu koostab oma protseduurireeglid, sealhulgas töökorraldust käsitlevad eeskirjad.

TÜK tagab juhatajate nõukogule sekretariaaditeenused ning teeb nõukogule kättesaadavaks igasuguse tema poolt taotletava teabe.

Artikkel 5

Käesolevaga moodustatakse peadirektorit abistav TÜKi teaduskomitee.

Pooled teaduskomitee liikmetest määrab peadirektor peamiste üksusejuhatajate või projektijuhtide ja kõrgetasemeliste teadustöötajate hulgast ning teine pool liikmetest on teadus- ja tehnotöötajate esindajad, kelle kõnealused töötajad valivad.

Peadirektor peab teaduskomiteega korrapäraselt nõu kõikides TÜKi tegevusega seotud teaduslikku või tehnilist laadi küsimustes. Sellega seoses osaleb ta eelkõige programmide eelnõude koostamisel.

Artikkel 6

1. Peadirektor koostab TÜKi tegevusvaldkondadega seotud programmide eelnõud, võttes asjakohaselt arvesse nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud üldisi tegevuspõhimõtteid ning komisjoni poolt välja antud üldsuuniseid.

2. Programmide eelnõude osas peetakse nõu juhatajate nõukoguga.

3. Komisjon vaatab programmide eelnõud läbi, pidades silmas ühenduse üldisi tegevuspõhimõtteid ja selle eelarveseisundit. Ta võtab ettepanekud vastu kooskõlas asutamislepingu sätetega ning esitab need nõukogule.

Artikkel 7

1. Peadirektor vastutab TÜKle määratud programmide nõuetekohase elluviimise eest. Ta juhib oma otsustega instituutide ja talituste tegevust ning teeb eelkõige programmiliste eesmärkide elluviimisega seotud valikuid.

2. Ta esitab komisjonile kogu teabe, mida on vaja Euratomi asutamislepingu artiklis 11 sätestatud aruannete koostamiseks.

3. Peadirektor peab programmide koostamisel ja elluviimisel vajaduse korral tagama, et järjestikused programmid oleksid nõuetekohaselt kooskõlastatud ja seotud, võttes eelkõige arvesse TÜKi teaduslikku ja tööstuslikku infrastruktuuri. Peadirektor korraldab iga kahe aasta järel programmide läbivaatamise.

Artikkel 8

1. Peadirektor koostab igal aastal programmide elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kalkulatsiooni, et oleks võimalik koostada ühenduste esialgse eelarveprojekti vastav osa. See kalkulatsioon hõlmab prognoositavaid tulusid ja kulusid, mis on seotud TÜKi konkureerivates tegevusvaldkondades tehtava tööga.

Artiklit 6 kohaldatakse mutatis mutandis teadusuuringute esialgsete eelarveprojektide koostamise suhtes.

2. TÜKi kulud kinnitab peadirektor; ta allkirjastab maksekorraldused ja kviitungid; ta sõlmib lepingud ja annab loa rahaliste vahendite ülekandmiseks.

3. Eelarveaasta lõpus esitab peadirektor komisjonile kõnealuse eelarveaasta tulude ja kulude aruande.

4. Komisjon määrab ametniku, kelle ülesanne on kontrollida kohustuste võtmist, kulude kinnitamist ning tulude laekumist.

5. Komisjon määrab raamatupidaja, kelle ülesanne on maksta kulusid, kasseerida tulusid ning kasutada rahalisi vahendeid ja väärtpabereid, mille turvalise hoidmise eest ta vastutab.

Artikkel 9

1. Peadirektor kasutab talle antud volituste piires TÜKi töötajate suhtes selliseid volitusi, mille ametisse nimetav asutus või ametiisik on talle andnud.

2. Palgaastmetel A1 ja A2 olevate ametnike ja muude teenistujate suhtes kasutab komisjon peadirektori ettepanekul volitusi, mis on sätestatud personalieeskirjade artiklites 29, 49, 50 ja 51 ning VI jaotises.

3. Peadirektor võtab komisjoni nimel kõik meetmed, mida on vaja selleks, et tagada tema vastutusalasse kuuluvate isikute ja seadmete turvalisus.

Artikkel 10

Peadirektor võib delegeerida talle antud volitused asepeadirektorile ja juhatajatele.

Brüssel, 10. aprill 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Édith Cresson

[1] EÜT L, 31.12.1985, lk 6.

[2] EÜT L 37, 13.2.1993, lk 44.

[3] EÜT L 330, 21.12.1994, lk 64.

--------------------------------------------------