31996D0279Euroopa Liidu Teataja L 107 , 30/04/1996 Lk 0001 - 0003


Komisjoni otsus,

26. veebruar 1996,

millega muudetakse nõukogu otsust 79/542/EMÜ ja komisjoni otsuseid 92/260/EMÜ, 93/195/EMÜ, 93/196/EMÜ ja 93/197/EMÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

(96/279/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/426/EMÜ (hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, [1] viimati muudetud Austria, Soome ja Rootsi ühinemisaktiga), eriti selle artikleid 12, 13, 14, 15, 16, 18 ja artikli 19 alapunkte i ja ii;

ning arvestades, et:

nõukogu otsuses 79/542/EMÜ [2] viimati muudetud komisjoni otsusega 96/132/EÜ, [3] kehtestatakse loetelu kolmandate riikide kohta, millest liikmesriigid lubavad muu hulgas importida hobuslasi;

komisjoni otsusega 92/160/EMÜ, [4] viimati muudetud otsusega 95/536/EÜ, [5] kehtestati teatavate kolmandate riikide piirkondadeks jaotamine seoses hobuslaste impordiga;

tervishoiutingimused ja veterinaarsertifitseerimine seoses registreeritud hobuste ajutise impordi, tapmiseks ettenähtud hobuslaste impordi ja registreeritud hobuslaste ning aretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordiga on sätestatud vastavalt komisjoni otsustega 92/260/EMÜ, [6] viimati muudetud otsusega 96/81/EÜ, [7] 93/196/EMÜ [8] ja 93/197/EMÜ, [9] mõlemad viimati muudetud otsusega 96/82/EÜ, [10] ning registreeritud hobuste korduva sissetoomisega pärast ajutist eksporti otsusega 93/195/EMÜ, [11] viimati muudetud komisjoni otsusega 95/323/EÜ [12];

eespool nimetatud otsuste muutmisel on arvesse võetud tervishoiuolukorra muutusi kolmandates riikides; mõnikord ilmnes, et need muudatused olid mittetäielikud ja esines väljajätte, ning olukord on vaja heastada ja teha kõnealustes otsustes vastavad muudatused;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 79/542/EMÜ artikli 1 lõike 3 punkt c jäetakse välja.

Artikkel 2

Otsust 92/260/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. I lisa rühma B riikide loetelu asetatakse järgmisega:

"Austraalia, Bulgaaria, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Ungari, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Venemaa, (1) Sloveenia, Slovaki Vabariik, Ukraina."

2. I lisa rühma D riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Argentiina, Barbados, Bermuda, Boliivia, Brasiilia, (1) Tšiili, Kuuba, Jamaica, Mehhiko, Paraguai, Uruguay."

3. II lisa sertifikaadi B pealkiri asendatakse järgmisega:

"VETERINAARSERTIFIKAAT

registreeritud hobuste ajutisel impordil ühenduse territooriumile vähem kui 90 päevaks Austraaliast, Bulgaariast, Valgevenest, Bosnia-Hertsegoviinast, Küproselt, Tšehhi Vabariigist, Eestist, Horvaatiast, Ungarist, Leedust, Lätist, endisest Jugoslaavia Vabariigist Makedooniast, Uus-Meremaalt, Poolast, Rumeeniast, Venemaalt, (1) Sloveeniast, Slovaki Vabariigist ja Ukrainast."

4. II lisa sertifikaatide A, B, C, D ja E III peatüki punkti d kolmas taane asendatakse järgmisega:

"— Austraalia, Bulgaaria, Valgevene, Kanada, Šveits, Küpros, Tšehhi Vabariik Eesti, Gröönimaa, Hongkong, Horvaatia, Ungari, Island, Jaapan, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Aomen, Malaisia (poolsaar), Norra, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Venemaa, (1) Singapur, Sloveenia, Slovaki Vabariik, Ukraina, Ameerika Ühendriigid."

Artikkel 3

Otsust 93/195/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. I lisa rühma A riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Šveits, Gröönimaa, Island,".

2. I lisa rühma B riikide loetelu asetatakse järgmisega:

"Austraalia, Bulgaaria, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Ungari, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Venemaa, (1) Sloveenia, Slovaki Vabariik, Ukraina".

3. II lisa rühma A veterinaarsertifikaadi pealkirjas olev riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Šveits, Gröönimaa, Island".

4. II lisa rühma B veterinaarsertifikaadi pealkirjas olev riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Austraalia, Bulgaaria, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Ungari, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Venemaa, (1) Sloveenia, Slovaki Vabariik, Ukraina".

Artikkel 4

Otsust 93/196/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. I lisa joonealuse märkuse 5 riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Austraalia, Kanada, Šveits, Gröönimaa, Island, Uus-Meremaa ja Ameerika Ühendriigid".

2. II lisa joonealuse märkuse 3 rühma A riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Šveits, Gröönimaa, Island,".

3. II lisa joonealuse märkuse 3 rühma B riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Austraalia, Bulgaaria, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Ungari, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Venemaa, (1) Sloveenia, Slovaki Vabariik, Ukraina".

Artikkel 5

Otsust 93/197/EMÜ muudetakse järgmiselt.

1. I lisa rühma A riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Šveits, Gröönimaa, Island".

2. I lisa rühma B riikide loetelu asendatakse järgmisega:

"Austraalia, Bulgaaria, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Horvaatia, Ungari, Leedu, Läti, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Venemaa, (1) Sloveenia, Slovaki Vabariik, Ukraina".

3. II lisa sertifikaadi A pealkiri asendatakse järgmisega:

"VETERINAARSERTIFIKAAT

registreeritud hobuslaste ning aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordiks ühenduse territooriumile Šveitsist, Gröönimaalt ja Islandist"

.

4. II lisa sertifikaadi B pealkiri asendatakse järgmisega:

"VETERINAARSERTIFIKAAT

registreeritud hobuslaste ning aretuseks ja tootmiseks ettenähtud hobuslaste impordiks ühenduse territooriumile Austraaliast, Bulgaariast, Valgevenest, Bosnia-Hertsegoviinast, Küproselt, Tšehhi Vabariigist, Eestist, Horvaatiast, Ungarist, Leedust, Lätist, endisest Jugoslaavia vabariigist Makedooniast, Uus-Meremaalt, Poolast, Rumeeniast, Venemaalt, (1) Sloveeniast, Slovaki Vabariigist ja Ukrainast"

.

Artikkel 6

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 26. veebruar 1996

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 42.

[2] EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15.

[3] EÜT L 30, 8.2.1996, lk 52.

[4] EÜT L 71, 18.3.1992, lk 27.

[5] EÜT L 304, 16.12.1995, lk 49.

[6] EÜT L 130, 15.5.1992, lk 67.

[7] EÜT L 19, 25.1.1996, lk 52.

[8] EÜT L 86, 6.4.1993 lk 7.

[9] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 16.

[10] EÜT L 19, 25.1.1996, lk 56.

[11] EÜT L 86, 6.4.1993, lk 1.

[12] EÜT L 190, 11.8.1995, lk 11.

--------------------------------------------------