31995R2917Euroopa Liidu Teataja L 305 , 19/12/1995 Lk 0053 - 0053


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2917/95,

18. detsember 1995,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, mis sätestab üksikasjalikud erieeskirjad teravilja ja riisi impordi- ning ekspordilitsentside süsteemi kohaldamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse komisjoni 23. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1162/95, mis sätestab üksikasjalikud erieeskirjad teravilja ja riisi impordi- ning ekspordilitsentside süsteemi kohaldamiseks [1] (viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2147/95 [2]), eriti selle artiklit 12,

ning arvestades, et:

toetuse kohandamisel tuleks arvesse võtta toorriisile ajavahemikus oktoobrist juulini kehtestatud sekkumishinna igakuise tõusuga võrdset summat;

käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1162/95 artiklile 12 lisatakse lõiked 4 ja 5:

"4. Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikli 14 alusel nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktides a ja b loetletud saaduste ja toodete suhtes kohaldatava toetuse määra kohandatakse ajavahemikus oktoobrikuust juulikuuni, viimane kaasa arvatud, summa võrra, mis on võrdne nimetatud majandusaastaks toorriisile töötlemisastme ja kohaldatava töötluskoefitsiendi alusel kindlaksmääratud sekkumishinna suhtes kohaldatava igakuise tõusuga.

5. Kui litsentsi kehtivusaeg läheb üle järgmisse majandusaastasse, vähendatakse toorriisile töötlemisastme ja kohaldatava töötluskoefitsiendi alusel antavaid toetusi kahel majandusaastal kehtiva sekkumishinna vahe võrra.

Nimetatud hinnavahe määratletakse 1. septembril ja selle all mõistetakse:

a) toorriisile kehtestatud sekkumishinna erinevust, välja arvatud eelneva ja järgneva majandusaasta igakuine hinnatõus;

b) igakuise hinnatõusuga võrdne summa korrutatud oktoobrikuu ja litsentsitaotluse esitamise vahele jäävate kuude arvuga, viimane kaasa arvatud.

Nimetatud kahe teguri ümberarvestamine toimub vastavalt saaduse eksportimise ajal kohaldatavale asjakohasele töötluskoefitsiendile.

Toetusi vähendatakse toote jahvatusastme alusel vastavalt eespool nimetatud punktidele a ja b ja suurendatakse alates uue majandusaasta oktoobrist nimetatud aastal kohaldatava igakuise hinnatõusu võrra vastavalt lõikes 4 kehtestatud eeskirjadele."

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Määrust kohaldatakse 1. septembril 1995 või pärast seda väljaantud lubade suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. detsember 1995

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 117, 24.5.1995, lk 2.

[2] EÜT L 215, 9.9.1995, lk 4.

--------------------------------------------------