31995R2898Euroopa Liidu Teataja L 304 , 16/12/1995 Lk 0017 - 0021


Komisjoni määrus (EÜ) nr 2898/95,

15. detsember 1995,

banaanide kvaliteedistandardite järgimise kontrolli kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 404/93 banaanituru ühise korralduse kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3290/94, [2] eriti selle artiklit 4,

ning arvestades, et:

vastavalt määruse (EMÜ) nr 404/93 artiklitele 2–4 sätestatakse komisjoni määrusega (EÜ) nr 2257/94 [3] tarbijale värskelt tarnimiseks ettenähtud banaanide kvaliteedistandardid; neid kvaliteedistandardeid kohaldatakse kolmandatest riikidest imporditud banaanide suhtes vabasse ringlusse lubamise etapil, ühendusest pärit banaanide suhtes ühenduse esimeses sadamas mahalaadimise etapil ning tootmispiirkonnas turustamiseks ettenähtud banaanide suhtes pakkimishoonest väljaviimise etapil;

tuleks vastu võtta meetmed eeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks eelkõige vastavuskontrolli osas;

toote kiiret riknemist ning kaubanduses kasutatavaid turustamistavasid ja kontrollimenetlusi asjakohaselt arvesse võttes tuleks sätestada, et vastavuskontroll tuleb põhimõtteliselt läbi viia etapil, mille suhtes standardit kohaldatakse vastavalt määruse (EÜ) nr 2257/94 artikli 1 teisele lõigule;

toodet, mis kõnealusel etapil vastab kontrolli nõuetele, käsitatakse standarditele vastavana; kõnealune hinnang ei tohiks piirata hilisemates turustusetappides kuni järelvalmimishoidlani tehtavaid etteteatamata kontrolle;

vastavuskontrollid ei tohi olla süstemaatilised, vaid juhuslikud, ning hinnata tuleb koondproovi, mis võetakse pädeva asutuse poolt kontrolliks juhuslikult valitud partiist ja mida käsitatakse kõnealuse partii jaoks tüüpilisena; sel eesmärgil ning pidades silmas kõnealuse sektori tavasid ja kogemusi, tuleks kohaldadakomisjoni 29. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2251/92 (värske puu- ja köögivilja kvaliteedikontrolli kohta, [4] viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3148/94 [5]) asjakohaseid sätteid;

banaanikaubanduses esineb tugev konkurents; asjaomased ettevõtjad on ise kehtestanud ranged kontrollireeglid; seetõttu ei tuleks sätestatud etapil kontrollida neid ettevõtjaid, kes pakuvad nõuetekohaseid tagatisi personali ja käitlemisrajatiste osas ning suudavad tagada, et nende poolt ühenduses turustatavad banaanid vastavad ühenduse standarditele; kõnealuse vabastuse peab andma liikmesriik, kelle territooriumil tuleks kontroll põhimõtteliselt teha; kõnealune vabastus tuleb tühistada, kui ei järgita sellega seotud standardeid ja tingimusi;

asjaomased ettevõtjad peavad kontrollide korraldamiseks esitama teavet pädevatele asutustele;

pärast kontrollide lõpetamist väljaantud vastavussertifikaat ei pea olema viimase turustusetapini banaanidega kaasas olev saatedokument, vaid dokument, mis tõendab banaanide vastavust ühenduse standarditele kuni järelvalmimishoidlasse saabumiseni vastavalt standardi reguleerimisalale ja mis tuleb esitada pädevate asutuste nõudel; tuleks rõhutada, et määruses (EÜ) nr 2257/94 sätestatud standarditele mittevastavaid banaane ei või turustada ühenduses värskelt tarbimiseks;

banaanituru korralduskomitee ei ole oma eesistuja määratud tähtaja jooksul arvamust esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid teevad vastavalt käesolevale määrusele kontrollimisi, selleks et veenduda, et CN-koodi ex0803 alla kuuluvad ja tarbijale värskelt tarnimiseks ettenähtud banaanid vastavad määruses (EÜ) nr 2257/94 sätestatud kvaliteedistandarditele.

Artikkel 2

Ühenduses toodetud ja värskelt turustamiseks ettenähtud banaanide vastavust ühenduse kvaliteedistandarditele kontrollitakse enne nende transpordivahendile laadimist. Kõnealuseid kontrolle võib teha pakendamisettevõttes.

Banaane, mida turustatakse väljaspool nende tootmise piirkonda, kontrollitakse ette teatamata esimesel mahalaadimisel mujal ühenduses.

Eelmistes lõikudes osutatud kontrollide läbiviimisel kohaldatakse artiklit 7.

Artikkel 3

Enne vabasse ringlusse lubamist kontrollitakse kolmandatest riikidest imporditud banaanide vastavust ühenduse kvaliteedistandarditele liikmesriigis, kus toimus esimene mahalaadimine ühenduses, kui artikli 7 kohaldamisest ei tulene teisiti.

Artikkel 4

1. Nõuetele vastavuse kontroll toimub vastavalt määruse (EMÜ) nr 2251/92 artiklile 2 ja artiklile 3, välja arvatud lõige 7.

2. Tooteid, mille nõuetele vastavust ei saa tehnilistel põhjustel kontrollida nende esimesel mahalaadimisel ühenduses, kontrollitakse hiljemalt järelvalmimishoidlasse saabumisel ning kolmandatest riikidest imporditud toodete puhul igal juhul enne vabasse ringlusse lubamist.

3. Pärast nõuetele vastavuse kontrolli lõpetamist antakse välja I lisa kohaselt koostatud sertifikaat kauba kohta, mille vastavus standardile on kindlaks tehtud.

Kolmandast riikidest pärit banaanide ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks esitatakse tolliasutusele kõnealuste toodete kohta väljaantud kontrollisertifikaat.

4. Mittevastavuse korral kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 2251/92 artikli 3 lõiget 9 ja järgnevaid lõikeid.

5. Kui pädev asutus ei ole teatavat kaupa kontrollinud, paneb ta oma ametliku templi artiklis 5 sätestatud teatisele, või teavitab importtoodete puhul tolliasutust muul asjakohasel viisil.

6. Ettevõtjad tagavad pädevatele asutustele juurdepääsu kõikidele käesoleva määruse kohaste kontrollide tegemiseks nõutavatele vahenditele.

Artikkel 5

Asjaomane ettevõtja või tema esindaja, kelle suhtes ei kohaldata artiklis 7 sätestatud erandit, esitab pädevale asutusele aegsasti kogu vajaliku teabe partiide identifitseerimiseks ning üksikasjaliku teabe ühenduses koristatud banaanide pakkimise ja lähetamise koha ja kuupäeva kohta, kolmandate riikide või ühenduse tootmispiirkondade banaanide kavandatud mahalaadimiskoha ja -kuupäeva kohta ühenduses ning selliste banaanide tarnete kohta järelvalmimishoidlatesse, mida ei ole võimalik kontrollida esimesel mahalaadimisel ühenduses.

Artikkel 6

1. Nõuetele vastavuse kontrolle teevad riigi pädevate asutuste määratud talitused või asutused. Kõnealused asutused peavad esitama nõuetekohased tagatised niisuguste kontrollide tegemiseks, eelkõige seadmete, väljaõppe ja kogemuste osas.

2. Riigi pädevad asutused võivad vastutuse kontrollide tegemise eest delegeerida selleks volitatud eraõiguslikele asutustele, millel on olemas:

a) kontrollijad, kes on saanud pädeva asutuse tunnustatud väljaõppe;

b) seadmed ja vahendid, mis on vajalikud kontrolli käigus nõutavate katsete ja analüüside tegemiseks; ja

c) asjakohased vahendid teabe edastamiseks.

3. Pädevad asutused kontrollivad korrapäraselt kontrollide läbiviimist ja tõhusust. Pädevad asutused tühistavad kontrolliloa, kui nad avastavad kõrvalekaldeid või eeskirjade eiramisi, mis võivad mõjutada kontrollide korrektset läbiviimist, või kui nõudeid enam ei täideta.

Artikkel 7

1. Ettevõtjaid, kes turustavad banaane, mis on koristatud ühenduses või imporditud kolmandatest riikidest, ei kontrollita kvaliteedistandarditele vastavuse osas artiklites 2 ja 3 osutatud etappidel, kui:

a) nende töötajad on kogenud kvaliteedistandardite ning käitlemis- ja töötlemisrajatiste osas;

b) nad peavad arvestust tehtud toimingute üle; ja

c) nad tagavad, et nende turustavate banaanide kvaliteet vastab ühenduse standarditele.

Kontrollidest vabastatud ettevõtjatele antakse II lisa näidisele vastav vabastussertifikaat.

2. Vabastuse kontrollidest annavad asjaomase ettevõtja taotluse korral ühenduse tootmispiirkonnas turustatavate banaanide puhul tootjaliikmesriigi pädevate asutuste määratud kontrollitalitused või asutused ning mujal ühenduses turustatavate ühenduse banaanide või kolmandatest riikidest imporditud banaanide puhul mahalaadimise liikmesriigi pädevate asutuste määratud kontrollitalitused või asutused. Vabastus kontrollidest antakse maksimaalselt kolmeks aastaks ja seda saab pikendada. Kõnealust vabastust kohaldatakse kogu ühenduse turul toodete suhtes, mis on maha laaditud vabastuse andnud liikmesriigis.

Kõnealused talitused või asutused tühistavad vabastuse, kui nad avastavad kõrvalekaldeid või eeskirjade eiramisi, mis võivad mõjutada banaanide vastavust standarditele, või kui lõikes 1 sätestatud tingimusi enam ei täideta. Tühistamine on ajutine või alatine, sõltuvalt avastatud puudujääkide tõsidusest.

Liikmesriigid asutavad kontrollidest vabastatud ettevõtjate kohta registri, määravad neile registrinumbrid ja võtavad asjakohaseid meetmeid kõnealuse teabe levitamiseks.

3. Liikmesriikide pädevad talitused või asutused kontrollivad korrapäraselt lõikes 1 osutatud ettevõtjate turustatavate banaanide kvaliteeti ning samas lõikes sätestatud tingimuste täitmist. Vabastuse saanud ettevõtjad tagavad juurdepääsu kõikidele kõnealuste kontrollide tegemiseks vajalikele vahenditele.

Pädevad asutused edastavad komisjonile loetelu käesolevas artiklis sätestatud vabastuse saanud ettevõtjatest ning kõikidest vabastuse tühistamiste juhtudest.

Artikkel 8

Käesolevat määrust kohaldatakse ilma, et see piiraks ühtegi etteteatamata kohapealset kontrolli, mida tehakse hiljem kuni järelvalmimisstaadiumini.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 1996.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. detsember 1995

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Franz Fischler

[1] EÜT L 47, 25.2.1993, lk 1.

[2] EÜT L 349, 31.12.1994, lk 105.

[3] EÜT L 245, 20.9.1994, lk 6.

[4] EÜT L 219, 4.8.1992, lk 9.

[5] EÜT L 332, 22.12.1994, lk 28.

--------------------------------------------------

I LISA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

Sertifikaat banaanide kvaliteedistandarditele vastavuse tõendamise kontrollist vabastamise kohta

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------