31995R2597Euroopa Liidu Teataja L 270 , 13/11/1995 Lk 0001 - 0033


Nõukogu määrus (EÜ) nr 2597/95,

23. oktoober 1995,

nominaalsaagi statistiliste andmete esitamise kohta liikmesriikide poolt, kes kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

Euroopa Ühendus on saanud ÜRO Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) liikmeks;

Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni vahel sõlmitud protokollis on sätestatud, et komisjon annab FAO-le nõutud statistilised andmed;

subsidiaarsusprintsiibi kohaselt on kavandatava meetme eesmärke võimalik saavutada üksnes ühenduse õigusakti alusel, sest ainult komisjon saab kooskõlastada statistiliste andmete ühtlustamist ühenduse tasandil, kuna kalandusstatistika kogumine ja nende statistiliste andmete töötlemiseks ja usaldusväärsuse kontrollimiseks vajaliku infrastruktuuri eest vastutavad eelkõige liikmesriigid;

konkreetne siseriiklikel statistikasüsteemidel põhinev meetod ühenduse vastava statistika koostamiseks nõuab komisjoni ja liikmesriikide vahel eriti tihedat koostööd, eelkõige otsusega 72/279/EMÜ [3] moodustatud alalise põllumajandusstatistika komitee raames,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Võttes kohaselt arvesse nõukogu 11. juuni 1990. aasta määrust (Euratom, EMÜ) nr 1588/90 konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta, [4] esitab iga liikmesriik komisjonile andmed nende kõnealuses liikmesriigis registreeritud või tema lipu all sõitvate laevade nominaalsaagi kohta, mis kalastavad teatavates väljaspool Atlandi ookeani põhjaosa asuvates piirkondades.

Nominaalsaagi andmed hõlmavad kõiki maaletoimetatud või merel ümberlaaditud kalasaadusi mis tahes kujul, ent sinna hulka ei loeta koguseid, mis on püügi järel merre tagasi heidetud, pardal tarbitud või pardal söödana kasutatud. Andmed kirjutatakse üles maaletoimetatud või ümberlaaditud saagi eluskaalu ekvivalendina lähima tonnini ümardatult.

Artikkel 2

1. Nominaalsaagi andmed tuleb esitada iga peamise püügipiirkonna ja selle alljaotiste kohta, nagu on loetletud 1. lisas, kirjeldatud 2. lisas ja kujutatud 3. lisas. 4. lisas on loetletud iga peamise püügipiirkonna liigid, mille kohta andmeid nõutakse.

2. Kalendriaasta andmed esitatakse kuue kuu jooksul aasta lõpust arvates.

3. Kui liikmesriigi laevad ei ole artikli 1 kohaselt peamises püügipiirkonnas kalendriaasta jooksul kalastanud, teatab liikmesriik sellest komisjonile. Kui aga peamises püügipiirkonnas on kalastatud, nõutakse andmete esitamist üksnes nende liikide ja alljaotiste kohta, mille suhtes aruandeaasta jooksul on näidatud püügi toimumine.

4. Liikmesriikide laevade püütud vähetähtsaid liike ei ole vaja andmete esitamisel ükshaaval nimetada, vaid need võib lisada kogusaagi alla, kui nende saaduste kaal ei ületa 5 % aastasest kogusaagist kõnealuses peamises püügipiirkonnas.

5. Statistiliste kalastuspiirkondade ja nende alljaotiste ning liikide nimekirju võib muuta artiklis 5 sätestatud korras.

Artikkel 3

Kui ühise kalanduspoliitika raames vastuvõetud sätted ei näe ette teisiti, lubatakse liikmesriikidel kasutada püügiandmete tuletamisel valimivõtumeetodit nende kalalaevastiku osade kohta, mille puhul andmete esitamine täies ulatuses põhjustaks liigset haldusprotseduuride rakendamist. Liikmesriik peab artikli 6 lõike 1 alusel esitatavale aruandele lisama üksikasjalikud andmed valimivõtu korra ja selle kohta, kui suur osa koguandmestikust on saadud sel meetodil.

Artikkel 4

Liikmesriigid täidavad oma artiklitest 1 ja 2 tulenevaid kohustusi, esitades andmed magnetkandjal 5. lisas näidatud formaadis.

Liikmesriigid võivad komisjoni eelneval nõusolekul esitada andmed teistsugusel kujul või teistsugusel kandjal.

Artikkel 5

1. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis sätestatud menetlust, esitab eesistuja küsimuse kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel alalisele põllumajandusstatistika komiteele (edaspidi "komitee").

2. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

3. a) Kui kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, võtab komisjon need vastu.

b) Kui kavandatavad meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas või kui komitee ei esita oma arvamust, esitab komisjon võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui nõukogu ei ole otsust teinud kolme kuu jooksul alates nõukogu poole pöördumisest, võtab komisjon ettepandud meetmed vastu.

Artikkel 6

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile kaheteistkümne kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest üksikasjaliku aruande, milles kirjeldatakse, kuidas püügiandmeid tuletatakse, ning näidatakse andmete representatiivsuse ja usaldusväärsuse aste. Komisjon koostab aruannete kokkuvõtte põllumajandusstatistika komitee pädevas töörühmas läbiarutamiseks.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile kõigist muudatustest lõike 1 alusel antud teabes kolme kuu jooksul muudatuste tegemisest arvates.

3. Kui lõike 1 alusel esitatud metoodikaaruannetest nähtub, et liikmesriigil ei ole võimalik käesoleva määruse nõudeid kohe täita ning et vaatlustehnikat ja metoodikat on vaja muuta, võib komisjon koostöös liikmesriigiga kehtestada alalise põllumajandusstatistika komitee raames kuni kaheaastase üleminekuaja, mille jooksul tuleb täita käesoleva määruse programm.

4. Metoodikaaruanded, üleminekukord, andmete kättesaadavus, andmete usaldusväärsus ja muud käesoleva määruse rakendamisega seotud küsimused vaadatakse läbi üks kord aastas põllumajandusstatistika komitee pädevas töörühmas.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamist.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1995.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 23. oktoober 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

P. Solbes Mira

[1] EÜT C 329, 25.11.1994, lk 1.

[2] EÜT C 363, 19.12.1994, lk 60.

[3] EÜT L 179, 7.8.1972, lk 1.

[4] EÜT L 151, 15.6.1990, lk 1.

--------------------------------------------------

1. LISA

FAO PEAMISTE PÜÜGIPIIRKONDADE JA NENDE ALLJAOTISTE LOETELU, MILLE KOHTA TULEB ANDMED ESITADA

(Nende piirkondade ja alljaotiste kirjeldus on toodud II lisas)

KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

34.1.1. | Maroko rannikuäärne rajoon |

34.1.2. | Kanaari saarte ja Madeira rajoon |

34.1.3. | Sahara rannikuäärne rajoon |

34.2. | Põhjapoolne ookeani alapiirkond |

34.3.1. | Cabo Verde rannikuäärne rajoon |

34.3.2. | Cabo Verde saarte rajoon |

34.3.3. | Sherbro rajoon |

34.3.4. | Guinea lahe lääneosa rajoon |

34.3.5. | Guinea lahe keskosa rajoon |

34.3.6. | Guinea lahe lõunaosa rajoon |

34.4.1. | Guinea lahe edelaosa rajoon |

34.4.2. | Edelapoolse ookeaniala rajoon |

VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

37.1.1. | Baleaari rajoon |

37.1.2. | Lioni lahe rajoon |

37.1.3. | Sardiinia rajoon |

37.2.1. | Aadria mere rajoon |

37.2.2. | Joonia mere rajoon |

37.3.1. | Egeuse mere rajoon |

37.3.2. | Levanti rajoon |

37.4.1. | Marmara mere rajoon |

37.4.2. | Musta mere rajoon |

37.4.3. | Aasovi mere rajoon |

ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

41.1.1. | Amazonase rajoon |

41.1.2. | Natali rajoon |

41.1.3. | Salvadori rajoon |

41.1.4. | Põhjapoolse ookeaniala rajoon |

41.2.1. | Santose rajoon |

41.2.2. | Rio Grande rajoon |

41.2.3. | Platense rajoon |

41.2.4. | Keskmise ookeaniala rajoon |

41.3.1. | Põhja-Patagoonia rajoon |

41.3.2. | Lõuna-Patagoonia rajoon |

41.3.3. | Lõunapoolse ookeaniala rajoon |

ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

47.1.1. | Palmeirinhasi neeme rajoon |

47.1.2. | Salinasi neeme rajoon |

47.1.3. | Cunene rajoon |

47.1.4. | Cape Crossi rajoon |

47.1.5. | Oranje jõe rajoon |

47.1.6. | Hea Lootuse neeme rajoon |

47.2.1. | Kesk-Agulhasi rajoon |

47.2.2. | Ida-Agulhasi rajoon |

47.3. | Lõunapoolne ookeani alapiirkond |

47.4. | Tristan da Cunha alapiirkond |

47.5. | St. Helena ja Ascensióni alapiirkond |

INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

51.1. | Punase mere alapiirkond |

51.2. | Pärsia lahe alapiirkond |

51.3. | Araabia mere lääneosa alapiirkond |

51.4. | Araabia mere idaosa, Lakadiivide ja Sri Lanka alapiirkond |

51.5. | Somaalia, Kenya ja Tansaania alapiirkond |

51.6. | Madagaskari ja Mosambiigi väina alapiirkond |

51.7. | Ookeani alapiirkond |

51.8.1. | Marioni-Edwardi rajoon |

51.8.2. | Zambezi rajoon |

--------------------------------------------------

2. LISA

KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

3.A lisas on näidatud Kesk-Atlandi idaosa (püügipiirkond 34 (Ida-Atlandi keskosa)) piirid, selle alapiirkonnad, rajoonid ja alarajoonid. Järgneb piirkonna, alapiirkondade, rajoonide ja alarajoonide kirjeldus. Kesk-Atlandi idaosa hõlmab kõiki Atlandi ookeani vesi, mis jäävad järgmistesse piiridesse:

Põhja-Aafrikas 5°36' läänepikkust tõusuveepiiril asuvast punktist mööda nimetatud ranniku tõusuveepiiri edela suunas Ponta do Padrãos (6°04'36″ lõunalaiust ja 12°19'48″ idapikkust) asuva punktini; sealt mööda loksodroomi loode suunas kuni 6°00' lõunalaiust ja 12°00' idapikkust asuva punktini; sealt mööda 6°00' lõunalaiust otse läände kuni 20°00' läänepikkuseni; sealt otse põhja ekvaatorini; sealt otse läände kuni 30°00' läänepikkuseni; sealt otse põhja kuni 5°00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 40°00' läänepikkuseni, sealt otse põhja kuni 36°00' põhjalaiuseni; sealt otse itta kuni Punta Marroquíni, mis asub punktis 5°36' läänepikkust; sealt otse lõunasse kuni alguspunktini Aafrika rannikul.

Kesk-Atlandi idaosa jaotatakse järgmiselt.

Põhjapoolne rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 34.1)

a) Maroko rannikuäärne rajoon (rajoon 34.1.1)

Veed, mis asuvad 36°00' põhjalaiuse ja 26°00' põhjalaiuse vahel ida pool joont, mis kulgeb mööda 13°00' läänepikkust otse lõunasse 36°00' põhjalaiusest kuni 29°00' põhjalaiuseni, ning sealt mööda loksodroomi edela suunas kuni 26°00' põhjalaiust ja 16°00' läänepikkust asuva punktini.

b) Kanaari saared ja Madeira (rajoon 34.1.2)

Veed, mis asuvad 36°00' põhjalaiuse ja 26°00' põhjalaiuse ning 20°00' läänepikkuse ja joone vahel, mis kulgeb mööda 13°00' läänepikkust 36°00' põhjalaiuskraadist kuni 29°00' põhjalaiuseni ja sealt mööda loksodroomi kuni 26°00' põhjalaiust ja 16°00' läänepikkust asuva punktini.

c) Sahara rannikuäärne rajoon (rajoon 34.1.3)

Veed, mis asuvad 26°00' põhjalaiuse ja 19°00' põhjalaiuse vahel ida pool 20°00' läänepikkust.

Põhjapoolne ookeani alapiirkond (alapiirkond 34.2)

Veed, mis asuvad 36°00' põhjalaiuse ja 20°00' põhjalaiuse ning 40°00' läänepikkuse ja 20°00' läänepikkuse vahel.

Lõunapoolne rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 34.3)

a) Cabo Verde rannikuäärne rajoon (rajoon 34.3.1)

Veed, mis asuvad 19°00' põhjalaiuse ja 9°00' põhjalaiuse vahel ida pool 20°00' läänepikkust.

b) Cabo Verde saarte rajoon (rajoon 34.3.2)

Veed, mis asuvad 20°00' põhjalaiuse ja 10°00' põhjalaiuse ning 30°00' läänepikkuse ja 20°00' läänepikkuse vahel.

c) Sherbro rajoon (rajoon 34.3.3)

Veed, mis asuvad 9°00' põhjalaiuse ja ekvaatori ning 20°00' läänepikkuse ja 8°00' läänepikkuse vahel.

d) Guinea lahe lääneosa rajoon (rajoon 34.3.4)

Veed, mis asuvad põhja pool ekvaatorit 8°00' läänepikkuse ja 3°00' idapikkuse vahel.

e) Guinea lahe keskosa rajoon (rajoon 34.3.5)

Veed, mis asuvad põhja pool ekvaatorit ja ida pool 3°00' idapikkust.

f) Guinea lahe lõunaosa rajoon (rajoon 34.3.6)

Veed, mis asuvad ekvaatori ja 6°00' lõunalaiuse vahel ida pool 3°00' idapikkust. Siia sektorisse kuuluvad ka lõuna pool 6°00' lõunalaiust asuvad Kongo suudme veed alates piirist, mis kulgeb Ponta do Padrãos asuvast punktist (6°04'36″ lõunalaiust ja 12°19'48″ idapikkust) mööda loksodroomi loode suunas kuni 6°00' lõunalaiust ja 12°00' idapikkust asuva punktini, sealt otse itta mööda 6°00' lõunalaiuskraadi kuni Aafrika rannikuni ja sealt mööda Aafrika rannikut tagasi alguspunkti Ponta do Padrãos.

Lõunapoolne ookeani alapiirkond (alapiirkond 34.4)

a) Guinea lahe edelaosa rajoon (rajoon 34.4.1)

Veed, mis asuvad ekvaatori ja 6°00' lõunalaiuse ning 20°00' läänepikkuse ja 3°00' idapikkuse vahel.

b) Edelapoolse ookeaniala rajoon (rajoon 34.4.2)

Veed, mis asuvad 20°00' põhjalaiuse ja 5°00' põhjalaiuse ning 40°00' läänepikkuse ja 30°00' läänepikkuse vahel; veed, mis asuvad 10°00' põhjalaiuse ja ekvaatori ning 30°00' läänepikkuse ja 20°00' läänepikkuse vahel.

VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

3.B lisas on näidatud Vahemere ja Musta mere (püügipiirkonna 37) piirid, selle alapiirkonnad ja rajoonid. Järgneb selle piirkonna ning selle alljaotiste kirjeldus.

Vahemere ja Musta mere statistiline piirkond hõlmab kõiki a) Vahemere, b) Marmara mere, c) Musta mere ja d) Aasovi mere vesi. Merevete hulka loetakse ka riimveed ja kõik muud alad, kus on ülekaalus kalad ja muud merelist päritolu organismid. Lääne- ja kagupiirid on määratud järgmiselt:

a) läänepiir: mööda joont, mis kulgeb mööda 5°36' läänepikkust Punta Marroquíst otse lõunasse Aafrika rannikule;

b) kagupiir: Suessi kanali põhjapoolne (Vahemere-poolne) suue.

VAHEMERE STATISTILISE PIIRKONNA ALAPIIRKONNAD JA RAJOONID

Vahemere lääneosa (alapiirkond 37.1) koosneb järgmistest rajoonidest:

a) Baleaarid (rajoon 37.1.1)

Vahemere lääneosa veed, mille piiriks on joon, mis algab Aafrika rannikult Alžeeria-Tuneesia piirilt ja kulgeb otse põhja kuni 38°00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 8°00' idapikkuseni; sealt otse põhja kuni 41°20' põhjalaiuseni; sealt mööda loksodroomi läände kuni Prantsusmaa ja Hispaania vahelise maismaapiiri idapoolseima punktini mandri rannikul; sealt piki Hispaania rannikut Punta Marroquíni; sealt mööda 5°36' läänepikkust otse lõunasse Aafrika rannikuni; sealt piki Aafrika rannikut ida suunas alguspunktini.

b) Lioni laht (rajoon 37.1.2)

Vahemere loodeosa veed, mille piir algab Prantsusmaa ja Hispaania vahelise maismaapiiri idapoolseimast punktist mandri rannikul ja kulgeb mööda loksodroomi ida suunas kuni 8°00' idapikkust ja 41°20' põhjalaiust asuva punktini; sealt mööda loksodroomi põhja suunas kuni rannikuni Prantsusmaa ja Itaalia vahelisel piiril; sealt piki Prantsusmaa rannikut edela suunas alguspunktini.

c) Sardiinia (rajoon 37.1.3)

Türreeni meri ja sellega külgnevad veed, mille piiriks on joon, mis algab Aafrika rannikul Alžeeria-Tuneesia piiril ja kulgeb otse põhja kuni 38°00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 8°00' idapikkuseni; sealt otse põhja kuni 41°20' põhjalaiuseni; sealt mööda loksodroomi põhja suunas kuni rannikuni Prantsusmaa ja Itaalia vahelisel piiril; sealt piki Itaalia rannikut kuni 38°00' põhjalaiuseni; sealt otse läände mööda 38°00' põhjalaiust Sitsiilia rannikuni; sealt piki Sitsiilia põhjarannikut Trapanini; sealt mööda loksodroomi Boni neemeni; sealt piki Tuneesia rannikut lääne suunas alguspunktini.

Vahemere keskosa (alapiirkond 37.2) koosneb järgmistest rajoonidest:

a) Aadria meri (rajoon 37.2.1)

Aadria mere veed, mis asuvad põhja pool joont, mis kulgeb Albaania ja endise Jugoslaavia Vabariigi piirist Aadria mere idarannikul otse läände Gargano neemeni Itaalia rannikul.

b) Joonia meri (rajoon 37.2.2)

Vahemere keskosa ja sellega külgnevad veed, mille piir algab Põhja-Aafrika rannikul 25°00' idapikkusel ja kulgeb otse põhja kuni 34°00' põhjalaiuseni; sealt otse läände kuni 23°00' idapikkuseni; sealt otse põhja Kreeka rannikuni; sealt piki Kreeka läänerannikut ja Albaania rannikut kuni Albaania ja endise Jugoslaavia Vabariigi piirini; sealt otse läände Gargano neemeni Itaalia rannikul; sealt piki Itaalia rannikut kuni 38°00' põhjalaiuseni; sealt otse läände mööda 38°00' põhjalaiust Sitsiilia rannikuni; sealt piki Sitsiilia põhjarannikut Trapanini; Trapanist Boni mööda loksodroomi neemeni; sealt piki Põhja-Aafrika rannikut ida suunas alguspunktini.

Vahemere idaosa (alapiirkond 37.3) koosneb järgmistest rajoonidest:

a) Egeuse meri (rajoon 37.3.1)

Egeuse meri ja sellega külgnevad veed, mille piiriks on joon, mis algab Kreeka lõunarannikul 23°00' idapikkusel ja kulgeb otse lõunasse kuni 34°00' põhjalaiuseni; sealt otse itta kuni 29°00' idapikkuseni; sealt otse põhja Türgi rannikuni; sealt piki Türgi läänerannikut Kum Kaleni; Kum Kalest mööda loksodroomi Hellase neemeni; sealt piki Türgi ja Kreeka rannikut alguspunktini.

b) Levant (rajoon 37.3.2)

Vahemere veed ida pool joont, mis algab Põhja-Aafrika rannikul 25°00' idapikkusel ja kulgeb otse põhja kuni 34°00' põhjalaiuseni; sealt otse itta kuni 29°00' idapikkuseni; sealt otse põhja Türgi rannikuni; sealt piki Türgi ja muude Vahemere idaosa riikide rannikut alguspunktini.

Must meri (alapiirkond 37.4) koosneb järgmistest rajoonidest:

a) Marmara meri (rajoon 37.4.1)

Marmara mere veed, mille piiriks on lääne pool joon, mis kulgeb Hellase neemest Kum Kaleni Dardanellide suudmes; ida pool joon, mis kulgeb Kumderest üle Bosporuse.

b) Must meri (rajoon 37.4.2)

Must meri ja sellega külgnevad veed, mida piirab edelast joon, mis kulgeb Kumderest üle Bosporuse, ning kirdest joon, mis kulgeb Takili neeme tipust Kertši poolsaarel kuni Panagija neeme tipuni Tamani poolsaarel.

c) Aasovi meri (rajoon 37.4.3)

Aasovi meri põhja pool joont, mis kulgeb piki Kertši väina lõunapoolset suuet Kertši poolsaarel asuvast Takili neeme tipust punktist 45°06'N ja 36°27'E üle väina Tamani poolsaarel asuva Panagija neeme tipuni punktini 45°08'N ja 36°38'E.

ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

3.C lisas on näidatud Atlandi edelaosa (püügipiirkonna 41) piirid ja alljaotised.

Nende kirjeldus on järgmine.

Atlandi edelaosa (püügipiirkond 41) määratletakse kui vesi, mille piiriks on joon, mis algab Lõuna-Ameerika rannikult mööda 5°00' põhjalaiuse paralleeli kuni 30°00' läänepikkust asuva meridiaanini; sealt kulgeb see otse lõunasse ekvaatorini; sealt otse itta meridiaanini 20°00' läänepikkust; sealt otse lõunasse paralleelini 50°00' lõunalaiust; sealt otse läände meridiaanini 50°00' läänepikkust; sealt otse lõunasse paralleelini 60°00' lõunalaiust; sealt otse läände meridiaanini 67°16' läänepikkust; sealt otse põhja punktini 56°22'S ja 67°16'W; sealt mööda 56°22'S otse itta 65°43'W asuva punktini; mööda joont, mis ühendab punkte 55°22'S ja 65°43'W, 55°11'S ja 66°04'W, 55°07'S ja 66°25'W; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Atlandi edelaosa jaguneb järgmisteks rajoonideks:

Amazonase rajoon (rajoon 41.1.1)

Veed, mille piiriks on joon, mis algab Lõuna-Ameerika rannikult 5°00' põhjalaiuskraadil ja kulgeb mööda seda paralleeli kuni lõikumiseni meridiaaniga 40°00' läänepikkust; sealt otse lõunasse punktini, kus see meridiaan lõikub Brasiilia rannikuga; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut loode suunas alguspunktini.

Natali rajoon (rajoon 41.1.2)

Veed, mille piiriks on joon, mis kulgeb Brasiilia rannikust mööda meridiaani 40°00' läänepikkust otse põhja kuni ekvaatorini; sealt mööda ekvaatorit otse itta kuni meridiaanini 32°00'W; sealt otse lõunasse paralleelini 10°00' lõunalaiust; sealt otse läände kuni punktini, kus paralleel 10°00'S lõikub Lõuna-Ameerika rannikuga; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja poole kuni alguspunktini.

Salvadori rajoon (rajoon 41.1.3)

Veed, mille piiriks on joon, mis kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 10°00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 35°00'W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 20°00'S; sealt mööda sama paralleeli otse läände kuni Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja poole alguspunktini.

Põhjapoolse ookeaniala rajoon (rajoon 41.1.4)

Veed, mida piirab joon, mis kulgeb punktist 5°00'N ja 40°00'W otse itta meridiaanini 30°00' W; sealt otse lõunasse ekvaatorini; sealt otse itta meridiaanini 20°00' W; sealt otse lõunasse paralleelini 20°00' S; sealt otse läände meridiaanini 35°00' W; sealt otse põhja paralleelini 10°00' S; sealt otse itta meridiaanini 32°00' W; sealt otse põhja ekvaatorini; sealt otse läände meridiaanini 40°00' W; sealt otse põhja alguspunktini.

Santose rajoon (rajoon 41.2.1)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 20°00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 39°00' W; sealt otse lõunasse paralleelini 29°00' S; sealt mööda sama paralleeli otse läände Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Rio Grande rajoon (rajoon 41.2.2)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 29°00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 45°00' W; sealt otse lõunasse paralleelini 34°00' S; sealt mööda seda paralleeli otse läände Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunkti.

Platense rajoon (rajoon 41.2.3)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 34°00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 50°00' W; sealt otse lõunasse paralleelini 40°00' S; sealt mööda sama paralleeli otse läände kuni Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunkti.

Keskmine ookeaniala (rajoon 41.2.4)

Veed, mille piir kulgeb punktist 20°00'S ja 39°00'W otse itta kuni meridiaanini 20°00' W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 40°00' S; sealt otse läände kuni meridiaanini 50°00' W; sealt otse põhja kuni paralleelini 34°00' S; sealt otse itta kuni meridiaanini 45°00' W; sealt otse põhja paralleelini 29°00' S; sealt otse itta meridiaanini 39°00' W; sealt otse põhja alguspunktini.

Põhja-Patagoonia rajoon (rajoon 41.3.1)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikust mööda 40°00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 50°00' W; sealt otse lõunasse paralleelini 48°00' S; sealt mööda sama paralleeli otse läände Lõuna-Ameerika rannikuni; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Lõuna-Patagoonia rajoon (rajoon 41.3.2)

Veed, mille piir kulgeb Lõuna-Ameerika rannikult mööda 48°00' lõunalaiust otse itta kuni meridiaanini 50°00' W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 60°00' S; sealt mööda sama paralleeli otse läände kuni meridiaanini 67°16' W; sealt otse põhja kuni 56°22'S ja 67°16'W asuva punktini; sealt mööda loksodroomi, mis ühendab punkte 56°22'S ja 65°43'W, 55°22'S ja 65°43'W, 55°11'S ja 66°04'W ning 55°07'S ja 66°25'W; sealt piki Lõuna-Ameerika rannikut põhja suunas alguspunktini.

Lõunapoolse ookeaniala rajoon (rajoon 41.3.3)

Veed, mille piir kulgeb punktist 40°00'S ja 50°00'W otse itta kuni meridiaanini 20°00'W; sealt otse lõunasse kuni paralleelini 50°00' S; siis otse põhja alguspunkti.

ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

3.D lisas on näidatud Atlandi kaguosa piirid ja alljaotised. ICSEAF konventsiooniala kirjeldus on järgmine.

Atlandi kaguosa (püügipiirkond 47) hõlmab vesi, mille piir algab punktis 6°04'36″S ja 12°19'48″ W; sealt kulgeb see mööda loksodroomi loode suunas kuni meridiaani 12° E ja paralleeli 6° S lõikumispunktini; sealt mööda nimetatud paralleeli otse läände kuni meridiaanini 20° W; sealt mööda seda meridiaani otse lõunasse paralleelini 50° S, sealt mööda seda paralleeli otse itta kuni meridiaanini 30° E; sealt mööda seda meridiaani otse põhja Aafrika mandri rannikuni; sealt piki rannikut lääne suunas alguspunktini.

Atlandi kaguosa (püügipiirkond 47) jaotatakse järgmiselt:

Läänepoolne rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 47.1)

a) Palmeirinhasi neeme rajoon (rajoon 47.1.1)

Veed, mis asuvad 6°00' ja 10°00' lõunalaiuse vahel ida pool 10°00' idapikkust. Sellest sektorist on jäetud välja Kongo jõe suudmeala (Zaire), s.o veed, mis asuvad kirde pool joont, mis kulgeb Punta do Padrãost (6°04'36″ S ja 12°19'48″E) punkti 6°00'S 12°00'E.

b) Salinasi neeme rajoon (rajoon 47.1.2)

Veed, mis asuvad 10°00' ja 15°00' lõunalaiuse vahel ida pool 10°00' idapikkust.

c) Cunene rajoon (rajoon 47.1.3)

Veed, mis asuvad 15°00' ja 20°00' lõunalaiuse vahel ida pool 10°00' idapikkust.

d) Cape Crossi rajoon (rajoon 47.1.4)

Veed, mis asuvad 20°00' ja 25°00' lõunalaiuse vahel ida pool 10°00' idapikkust.

e) Oranje jõe rajoon (rajoon 47.1.5)

Veed, mis asuvad 25°00' ja 30°00' lõunalaiuse vahel ida pool 10°00' idapikkust.

f) Hea Lootuse neeme rajoon (rajoon 47.1.6)

Veed, mis asuvad 30°00' ja 40°00' lõunalaiuse ning 10°00' idapikkuse ja 20°00' idapikkuse vahel.

Agulhasi rannikuäärne alapiirkond (alapiirkond 47.2)

a) Kesk-Agulhasi rajoon (rajoon 47.2.1)

Veed, mis asuvad põhja pool 40°00' lõunalaiust 20°00' ja 25°00' idapikkuse vahel.

b) Ida-Agulhasi rajoon (rajoon 47.2.2)

Veed, mis asuvad põhja pool 40°00' lõunalaiust 25°00' ja 30°00' idapikkuse vahel.

Lõunapoolne ookeani alapiirkond (alapiirkond 47.3)

Veed, mis asuvad 40°00' ja 50°00' lõunalaiuse ning 10°00' ja 30°00' idapikkuse vahel.

Tristan da Cunha alapiirkond (alapiirkond 47.4)

Veed, mis asuvad 20°00' ja 50°00' lõunalaiuse ning 20°00' ja 10°00' idapikkuse vahel.

St Helena ja Ascensióni alapiirkond (alapiirkond 47.5)

Veed, mis asuvad 6°00 ja 20°00 lõunalaiuse ning 20°00 ja 10°00 idapikkuse vahel.

INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

India ookeani lääneossa kuulub:

a) Punane meri;

b) Adeni laht;

c) Iraani ranniku ja Araabia poolsaare vaheline laht;

d) Araabia meri;

e) see osa India ookeanist, mis asub meridiaanide 30°00'E ja 80°00'E vahel põhja pool antarktilist konvergentsivööndit; siia kuuluvad ka Sri Lankat ümbritsevad veed ja Mosambiigi väin.

3.E lisas on näidatud India ookeani lääneosa (püügipiirkonna 51) piirid ja alarajoonid.

India ookeani lääneosa on määratletud järgmiste piiridega:

- piir Vahemerega: Suessi kanali põhjapoolne suue,

- läänepoolne merepiir: joon, mis algab Aafrika idarannikult 30°00' idapikkuskraadil ja kulgeb otse lõunasse 45°00' lõunalaiuseni,

- idapoolne merepiir: loksodroom, mis algab India kagurannikult (Calimere'i neeme tipult) ja kulgeb kirde suunas punktini 82°00'E ja 11°00'N, sealt otse itta kuni meridiaanini 85°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 3°00'N; sealt otse läände meridiaanini 80°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 45°00'S,

- lõunapiir: joon, mis kulgeb mööda paralleeli 45°00'S alates 30°00'idapikkusest kuni 80°00' idapikkuseni.

India ookeani lääneosa jagatakse järgmiselt:

Punase mere alapiirkond (alapiirkond 51.1)

- põhjapiir: Suessi kanali põhjapoolne suue,

- lõunapiir: loksodroom Etioopia ja Djibouti Vabariigi vahelisest piirist Aafrika rannikul üle Punase mere suudme kuni endise Jeemeni Araabia Vabariigi ja endise Jeemeni Rahvademokraatliku Vabariigi vahelise piirini Araabia poolsaarel.

Pärsia lahe alapiirkond (alapiirkond 51.2)

Pärsia lahe suudme piiriks on joon, mis algab Ra's Musandam põhjatipust ja kulgeb otse itta Iraani rannikule.

Araabia mere lääneosa alapiirkond (alapiirkond 51.3)

Ida- ja lõunapiiriks on joon, mis kulgeb Iraani-Pakistani piirist Aasia rannikult otse lõunasse paralleelini 20°00'N; sealt otse itta meridiaanini 65°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10°00'N; sealt otse läände Aafrika rannikule; muud merepiirid on ühised alapiirkondadega 51.1 ja 51.2 (vt eespool).

Araabia mere idaosa, Lakadiivide ja Sri Lanka alapiirkond (alapiirkond 51.4)

Merepiiriks on joon, mis algab Aasia rannikult Iraani-Pakistani piirilt ja kulgeb otse lõunasse paralleelini 20°00'N; sealt otse itta meridiaanini 65°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10°00'S; sealt otse itta meridiaanini 80°00'E; sealt otse põhja paralleelini 3°00'N; sealt otse itta meridiaanini 85°00'E; sealt otse põhja paralleelini 11°00'N; sealt otse läände meridiaanini 82°00'E; sealt mööda loksodroomi edela suunas India kagurannikule.

Somaalia, Kenya ja Tansaania alapiirkond (alapiirkond 51.5)

Joon, mis algab Somaalia rannikult punktist 10°00'N ja kulgeb otse itta meridiaanini 65°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10°00'S; sealt otse läände meridiaanini 45°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 10°28'S; sealt otse läände Aafrika idarannikule Ras Mwambo (põhjas) ja Mwambo küla (lõunas) vahel.

Madagaskari ja Mosambiigi väina alapiirkond (alapiirkond 51.6)

Joon, mis algab Aafrika idarannikul Ras Mwambo (põhjas) ja Mwambo küla (lõunas) vahel 10°28' lõunalaiusel ja kulgeb otse itta meridiaanini 45°00'E; sealt otse põhja paralleelini 10°00'S; sealt otse itta meridiaanini 55°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 30°00'S; sealt otse läände meridiaanini 40°00'E; sealt otse põhja Mosambiigi rannikule.

Ookeani alapiirkond (India ookeani lääneosa) (alapiirkond 51.7)

Joon, mis algab punktist 10°00S ja 55°00'E ning kulgeb otse itta meridiaanini 80°00'E; sealt otse lõunasse paralleelini 45°00'S; sealt otse läände meridiaanini 40°00'E; sealt otse põhja paralleelini 30°00'S; sealt otse itta meridiaanini 55°00'E; sealt otse põhja alguspunkti paralleelil 10°00'S.

Mosambiigi alapiirkond (alapiirkond 51.8)

Sellesse alapiirkonda kuuluvad veed, mis asuvad põhja pool paralleeli 45°00'S meridiaanide 30°00'E ja 40°00'E vahel. See jaguneb omakorda kaheks rajooniks.

Marioni-Edwardi rajoon (rajoon 51.8.1)

Veed, mis asuvad paralleelide 40°00'S ja 50°00'S ning meridiaanide 30°00'E ja 40°00'E vahel.

Zambezi rajoon (rajoon 51.8.2)

Veed, mis asuvad põhja pool paralleeli 40°00'S meridiaanide 30°00'E ja 40°00'E vahel.

--------------------------------------------------

3. LISA

A: KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

+++++ TIFF +++++

B: VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

+++++ TIFF +++++

C: ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

+++++ TIFF +++++

D: ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

+++++ TIFF +++++

E: INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

4. LISA

LIIKIDE NIMEKIRI, KELLE ANDMED TULEB ESITADA IGA PEAMISE PÜÜGIPIIRKONNA KOHTA

Allpool on loetletud liigid, mille püügimaht on esitatud ametlikus statistikas. Liikmesriigid peaksid võimaluse korral esitama andmed iga kindlakstehtud liigi kohta. Kui liiki ei ole võimalik kindlaks teha, tuleks andmed koondada ja esitada nimetuse all, mis kirjeldaks liiki võimalikult täpselt.

Märkus:

m.n — mujal nimetamata, n.e.i. — not elsewhere identified

KESK-ATLANDI IDAOSA (püügipiirkond 34)

Eestikeelne nimi | Ingliskeelne nimi | Teaduslik nimi | 3täheline tähis |

harilik e euroopa angerjas | European eel | Anguilla anguilla | ELE |

aloosad, m.n | Shads n.e.i. | Alosa spp. | SHZ |

aafrika iliša | West African ilisha | Ilisha africana | ILI |

lestalised, m.n | Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

rombkalalased | Lefteye flounders | Bothidae | LEF |

harilik merikeel | Common sole | Solea vulgaris | SOL |

merikeellane | Wedge (=Senegal) sole | Dicologoglossa cuneata | CET |

merikeellased, m.n | Soles n.e.i. | Soleidae | SOX |

koerakeellased, m.n | Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

kamellane | Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

niituimluts | Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

tursik | Pouting (=Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

põhjaputassuu | Blue whiting (=Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

euroopa merluus | European hake | Merluccius merluccius | HKE |

merluus | Senegalese hake | Merluccius senegalensis | HKM |

merluusid, m.n | Hakes n.e.i. | Merluccius spp. | HKX |

tursalised, m.n | Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

hammassägalased, m.n | Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

harilik meriangerjas | European conger | Conger conger | COE |

meriangerlased, m.n | Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

kurvitskala | Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

limapead | Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

harilik peetrikala | John dory | Zeus faber | JOD |

hõbedane peetrikala | Silvery John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

hirvkalalased | Boarfishes | Caproidae | BOR |

põhjalähedased ahvenalised, m.n | Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

kivikoha | Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

valgevööt-kivikoha | White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

kivikohad e meruud, m.n | Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

ameerika vrakkahven | Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

kiviahvenlased, m.n | Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

ahvenaline | Spotted seabass | Dicentrarchus punctatus | SPU |

huntahven | Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

suursilmahvenad, m.n | Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

kardinalahvenlased, m.n | Cardinalfishes n.e.i. | Apogonidae | APO |

kübarahvenlased | Tilefishes | Branchiostegidae | TIS |

punasilmlased | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

riffahvenad, m.n | Snappers n.e.i. | Lutjanus spp. | SNA |

riffahvenlased, m.n | Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

urisejalane | Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

triibuline uriseja | Bastard grunt | Pomadasys incisus | BGR |

uriseja | Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

otoperka | Bigeye grunt | Brachydeuterus auritus | GRB |

urisejalased, m.n | Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (=Pomedasyidae) | GRX |

kotkaskalad | Drums | Sciaena spp. | DRU |

hele umbriin | Shi drum (=Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

kotkaskalalane | Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

kotkaskalalane | Boe drum | Pteroscion peli | DRS |

väikesuu-kaptenkala | Law croaker | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

senegali kaptenkala | Cassava croaker | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

kaptenkala | Bobo croaker | Pseudotolithus elongatus | PSE |

kaptenkalad | West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

kotkaskalalased, m.n | Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

besuugo | Red (=Blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

punane besuugo | Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

besuugo | Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

besuugo | Red pandora | Pagellus bellottii | PAR |

besuugod, m.n | Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

peitelhammasahvenad, m.n | Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

suursilm-hammasahven | Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

hammasahven | Common dentex | Dentex dentex | DEC |

hammasahven | Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

hammasahven | Congo dentex | Dentex congoensis | DNC |

hammasahvenad, m.n | Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

merikogerlane | Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

merikogerlane | Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

merikoger | Bluespotted seabream | Sparus caeruleostictus | BSC |

merikoger | Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

kuld-merikoger e doraado | Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

merikogred, pagrused, m.n | Pargo breams, n.e.i. | Sparus (=Pagrus) spp. | SBP |

suursilm-kuldvöötahven | Bogue | Boops boops | BOG |

merikogerlased, m.n | Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

ahvenalised | Picarels | Spicara spp. | PIC |

meripoisurid | Surmullets (=Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

lääneaafrika merisultan | West African goatfish | Pseudupeneus prayensis | GOA |

meripoisurlased, m.n | Goatfishes, red mullets n.e.i. | Mullidae | MUM |

hõbesõõrkala | African sicklefish | Drepane africana | SIC |

merilabidaslased | Spadefishes | Ephippidae | SPA |

pärisahvenalised, m.n | Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

habemik nirkkala | Bearded brotula | Brotula barbata | BRD |

kirurgkalalased | Surgeonfishes | Acanthuridae | SUR |

merikuklased, m.n | Gurnards, searobins n.e.i. | Triglidae | GUX |

ogaselglased | Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

euroopa merikurat e õngitseja | Angler (=Monk) | Lophius piscatorius | MON |

merikuratlased, m.n | Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

tuulehauglased, m.n | Needlefishes, n.e.i. | Belonidae | BEN |

pääsukalalased, m.n | Flyingfishes n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

noolhaugid | Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

harilik kefaal e meriärn | Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

hispaania hulksõrmkala | Giant African threadfin | Polydactylus quadrifilis | TGA |

rehauim | Lesser African threadfin | Galeoides decadactylus | GAL |

pikkuim-viissõrmkala | Royal threadfin | Pentanemus quinquarius | PET |

sõrmuimlased, m.n | Threadfins, tasselfishes n.e.i. | Polynemidae | THF |

pelaagilised ahvenalised, m.n | Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

sinikala e lufar | Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

seersantkala | Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

harilik stauriid | Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

stauriidid, m.n | Jack and horse mackerels n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

sigarstauriidid | Scads | Decapterus spp. | SDX |

hiid-hobumakrell | Crevalle jack | Caranx hippos | CVJ |

harilik sigarstauriid | False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

hobumakrellid, m.n | Jacks, crevalles n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

hõbeküür | Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

pompaanod | Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

serioolid, m.n | Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

harilik lihhia | Leerifish (=Garrleck) | Lichia amia | LEE |

harilik puhverkala | Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

harilik kuldmakrell | Common dophinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

idaatlandi stromateus | Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

stromateuslased | Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

luiskala | Bonefish | Albula vulpes | BOF |

ümar sardinell e alaša | Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

madeira sardinell | Madeiran sardinella | Sardinella madeirensis | SAE |

sardinellid | Sardinellas | Sardinella spp. | SIX |

bonga | Bonga shad | Ethmalosa fimbriata | BOA |

sardiin | European pilchard (Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

euroopa anšoovis | European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

pärisheeringalised, m.n | Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

atlandi pelamiid | Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

vöötideta pelamiid | Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

vahuu | Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

kuningmakrell | West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

makrellased, makrelltuun | Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

harilik tuun | Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

pikkuim-tuun | Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

kulduim-tuun | Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

suursilm-tuun | Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

tuunid, m.n | Tunas n.e.i. | Thunnini | TUN |

purikala | Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

sinine marliin | Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

valge odanina | Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

purikalalased | Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

mõõkkala | Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

makrellilised, m.n | Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

lintsaba | Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

lintuim | Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

süsisaba | Black scabbardfish | Aphanopus carbo | BSF |

lintsabalased, m.n | Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

jaapani makrell | Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

harilik makrell | Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

makrellid, m.n | "Scomber" mackerels n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

makrellilised, m.n | Mackerel-like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

kärphaid | Smoothounds | Mustelus spp. | SDV |

railised, m.n | Skates and rays n.e.i. | Rajiformes | SRX |

varilõpusesed, m.n | Sharks, rays, skates, n.e.i. | Elasmobranchii | SKX |

luukalad, m.n | Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

ronivähilised, m.n | Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

ebalangustid, m.n | Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

langustid, m.n | Palinurid spiny lobsters n.e.i. | Palinurus spp. | CRW |

norra salehomaar | Norway lobster | Nephrops norvegicus | NEP |

euroopa homaar | European lobster | Homarus gammarus | LBE |

viburhännak | Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

viburhännak | Southern pink shrimp | Penaeus notialis | SOP |

viburhännakud, m.n | Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

viburhännak | Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

viburhännak | Guinea shrimp | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

kümnejalaline | Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

krevetlased | Palaemonid shrimps | Palaemonidae | PAL |

krevetilised, m.n | Natantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

vähid, m.n | Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

kõhtjalgsed e teod, m.n | Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

hiidaustrid, m.n | Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

rannakarplased, m.n | Sea mussels n.e.i. | Mytilidae | MSX |

peajalgsed, m.n | Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

harilik seepia | Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

seepialased, pisiseepialased | Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

ebakalmaarid | Common squids | Loligo spp. | SQC |

harilik kaheksajalg | Common octopus | Octopus vulgaris | OCC |

kaheksajalglased | Octopuses | Octopodidae | OCT |

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n | Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

limused, m.n | Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

meres elavad kilpkonnalised, m.n | Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

VAHEMERI JA MUST MERI (püügipiirkond 37)

Eestikeelne nimi | Ingliskeelne nimi | Teaduslik nimi | 3täheline tähis |

tuurlased, m.n | Sturgeons n.e.i. | Acipenseridae | STU |

harilik angerjas | European eel | Anguilla anguilla | ELE |

musta ja aasovi mere aloosa | Pontic shad | Alosa pontica | SHC |

aloosad, m.n | Shads n.e.i. | Alosa spp. | SHD |

tülka | Azov tyulka | Clupeonella cultriventris | CLA |

lestalised, m.n | Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

atlandi merilest | European plaice | Pleuronectes platessa | PLE |

lest | European flounder | Platichthys flesus | FLE |

harilik merikeel | Common sole | Solea vulgaris | SOL |

kammellased | Megrim | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

harilik kammeljas | Turbot | Psetta maxima | TUR |

musta mere kammeljas | Black Sea turbot | Psetta maeotica | TUB |

niituimluts | Greater forkbeard | Phycis blennoides | GFB |

tursik | Poor cod | Trisopterus minutus | POD |

tursik | Pouting (=Bib) | Trisopterus luscus | BIB |

põhjaputassuu | Blue whiting (=Poutassou) | Micromesistius poutassou | WHB |

merlang | Whiting | Merlangius merlangus | WHG |

merluus | European hake | Merluccius merluccius | HKE |

tursalised, m.n | Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

hõbekalad | Argentines | Argentina spp. | ARG |

eso-merisaurus | Brushtooth lizardfish | Saurida undosquamis | LIB |

sisalikkalalased, m.n | Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

harilik meriangerjas | European conger | Conger conger | COE |

meriangerlased, m.n | Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

harilik peetrikala | John dory | Zeus faber | JOD |

põhjalähedased ahvenalised, m.n | Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

kivikoha | Dusky grouper | Epinephelus guaza | GPD |

valgevööt-kivikoha | White grouper | Epinephelus aeneus | GPW |

kivikohad e meruud, m.n | Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

ameerika vrakkahven | Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

kiviahven | Comber | Serranus cabrilla | CBR |

kiviahvenlased, m.n | Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

huntahven | Seabass | Dicentrarchus labrax | BSS |

ahvenalised | Seabasses | Dicentrarchus spp. | BSE |

urisejalane | Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

kotkaskalad | Drums | Sciaena spp. | DRU |

hele umbriin | Shi drum (=Corb) | Umbrina cirrosa | COB |

kotkaskala | Meagre | Argyrosomus regius | MGR |

kotkaskalalased, m.n | Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

besuugo | Red (=Blackspot) seabream | Pagellus bogaraveo | SBR |

punane besuugo | Common pandora | Pagellus erythrinus | PAC |

besuugo | Axillary seabream | Pagellus acarne | SBA |

besuugod, m.n | Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

peitelhammasahven | White seabream | Diplodus sargus | SWA |

peitelhammasahvenad, m.n | Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

suursilm-hammasahven | Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

hammasahven | Common dentex | Dentex dentex | DEC |

hammasahvenad, m.n | Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

merikogerlane | Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

merikogerlane | Saddled seabream | Oblada melanura | SBS |

merikoger | Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

kuld-merikoger e doraado | Gilthead seabream | Sparus auratus | SBG |

merikogred, pagrused, m.n | Pargo breams, n.e.i. | Sparus (=Pagrus) spp. | SBP |

suursilm-kuldvöötahven | Bogue | Boops boops | BOG |

merikogerlane | Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

merikogerlane | Salema (=Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

merikogerlased, m.n | Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

ahvenaline | Blotched picarel | Spicara maena | BPI |

ahvenalised | Picarels | Spicara spp. | PIC |

vahemere meripoisur | Red mullet | Mullus surmuletus | MUR |

harilik meripoisur | Striped mullet | Mullus barbatus | MUT |

meripoisurid | Surmullets (=Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

harilik merilohe | Greater weever | Trachinus draco | WEG |

pärisahvenalised, m.n | Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

tobiad | Sandeels (=Sandlances) | Ammodytes spp. | SAN |

küülikkalad | Spinefeet (=Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

mudilad | Atlantic gobies | Gobius spp. | GOB |

mudillased, m.n | Gobies n.e.i. | Gobiidae | GPA |

meripuuklased, m.n | Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

merikukk | Piper gurnard | Trigla lyra | GUN |

merikuklased, m.n | Gurnards, searobins n.e.i. | Triglidae | GUX |

euroopa merikurat e õngitseja | Angler (=Monk) | Lophius piscatorius | MON |

merikuratlased, m.n | Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

harilik tuulehaug | Garfish | Belone belone | GAR |

noolhaugid | Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

harilik kefaal e meriärn | Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

ateriinlased | Silversides (=Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

pelaagilised ahvenalised, m.n | Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

sinikala e lufar | Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

harilik stauriid | Atlantic horse mackerel | Trachurus trachurus | HOM |

vahemere stauriid | Mediterranean horse mackerel | Trachurus mediterraneus | HMM |

stauriidid, m.n | Jack and horse mackerels n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

hobumakrellid, m.n | Jacks, crevalles n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

merevaik-seriool | Greater amberjack | Seriola dumerili | AMB |

serioolid, m.n | Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

harilik lihhia | Leerfish (=Garrick) | Lichia amia | LEE |

hobumakrellased, m.n | Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

atlandi merilatikas | Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

harilik kuldmakrell | Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

sardinellid, m.n | Sardinellas n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

sardiin | European pilchard (=Sardine) | Sardina pilchardus | PIL |

euroopa kilu | European sprat | Sprattus sprattus | SPR |

euroopa anšoovis | European anchovy | Engraulis encrasicolus | ANE |

pärisheeringalised, m.n | Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

atlandi pelamiid | Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

vöötideta pelamiid | Plain bonito | Orcynopsis unicolor | BOP |

makrelltuun | Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

atlandi väiketuun | Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

vööttuun e skipjack | Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

harilik tuun | Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

pikkuim-tuun | Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

suursilm-tuun | Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

tuunid, m.n | Tunas n.e.i. | Thunnini | TUN |

purikala | Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

purikalalased | Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

mõõkkala | Swordfishes | Xiphias gladius | SWO |

makrellilised, m.n | Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

lintuim | Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

jaapani makrell | Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

harilik makrell | Atlantic mackerel | Scomber scombrus | MAC |

makrellid, m.n | Scomber mackerels n.e.i. | Scomber spp. | MAZ |

makrellilised, m.n | Mackerel-like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

harilik e atlandi heeringahai | Porbeagle | Lamna nasus | POR |

koerhailased | Catsharks, nursehound | Scyliorhinus spp. | SCL |

kärphaid | Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

harilik ogahai | Picked (=Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

ogahailased, m.n | Dogfish sharks n.e.i. | Squalidae | DGX |

euroopa ingelhai | Angelshark | Squatina squatina | AGN |

ingelhailased | Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

ogahailised, m.n | Large sharks n.e.i. | Squaliformes | SHX |

logardrailased | Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

raid | Skates | Raja spp. | SKA |

railised, m.n | Skates and rays n.e.i. | Rajiformes | SRX |

varilõpusesed | Sharks, rays and skates etc. | Elasmobranchii | SKX |

luukalad, m.n | Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

harilik taskukrabi | Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

rannakrabi | Mediterranean shore crab | Carcinus aestuaria | CMR |

roosa ämblikkrabi | Spinous spider crab | Maja squinado | SCR |

ronivähilised, m.n | Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

langust | Pink spiny lobster | Palinurus mauritanicus | PSL |

harilik e euroopa langust | Common spiny lobster | Palinurus elephas | SLO |

langustid, m.n | Palinurid spiny lobsters n.e.i. | Palinurus spp. | CRW |

norra salehomaar | Norway lobster | Nephrops norvegicus | NEP |

euroopa homaar | European lobster | Homarus gammarus | LBE |

viburhännak | Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

viburhännak | Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

kümnejalaline | Scarlet shrimp | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

kümnejalalised vähid | Blue and red shrimp | Aristeus antennatus | ARA |

krevett | Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

põhjamere garneel | Common shrimp | Crangon crangon | CSH |

krevetilised, m.n | Natantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

harilik ritsikvähk | Mantis squillid | Squilla mantis | MTS |

vähid, m.n | Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

kõhtjalgsed e teod, m.n | Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

harilik ranniklane | Periwinkle | Littorina littorea | PEE |

söödav auster | European flat oystar | Ostrea edulis | OYF |

portugali hiidauster | Portuguese cupped oyster | Crassostrea angulata | OYP |

vahemere rannakarp | Mediterranean mussel | Mytilus galloprovincialis | MSM |

jakobi kammkarp | Great scallop | Pecten jacobeus | SJA |

ogakodalased | Murex | Murex spp. | MUE |

söödav südakarp | Common cockle | Cardium edule | COC |

veenuskarp | Striped venus | Venus (=Chamelea) gallina | SVE |

veenuskarp | Grooved carpet shell | Ruditapes decussatus | CTG |

veenuskarp | Carpet shell | Tapes pullastra | CTS |

veenuskarplased, m.n | Carpet shells n.e.i. | Tapes spp. | TPS |

kolmnurk-karbid | Donax clams | Donax spp. | DON |

kaunkarbid | Razor clams | Solen spp. | RAZ |

karbid, m.n | Clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

peajalgsed, m.n | Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

harilik seepia | Common cuttlefish | Sepia officinalis | CTC |

seepialased, pisiseepialased | Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

ebakalmaarid | Common squids | Loligo spp. | SQC |

kalmaar | European flying squid | Todarodes sagittatus sagitt. | SQE |

harilik kaheksajalg | Common octopus | Octopus vulgaris | OCC |

muskuspolüübid | Horned and musky octopuses | Eledone spp. | OCM |

kaheksajalglased | Octopuses | Octopodidae | OCZ |

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n | Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

limused, m.n | Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

meres elavad kilpkonnalised, m.n | Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

mantelloon | Grooved sea-squirt | Microcosmus sulcatus | SSG |

tavaline kaljusiilik | Stony sea-urchin | Paracentrotus lividus | URM |

meduusid | Jellyfishes | Phopilema spp. | JEL |

ATLANDI EDELAOSA (püügipiirkond 41)

Eestikeelne nimi | Ingliskeelne nimi | Teaduslik nimi | 3täheline tähis |

aloosad, m.n | Shads n.e.i. | Alosa spp. | SHZ |

lestalised, m.n | Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

ebapaltused | Bastard halibuts | Paralichthys spp. | BAX |

koerakeellased, m.n | Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

… | … | Salilota australis | SAO |

morilased | Moras | Moridae | MOR |

ameerikaluts | Brazilian codling | Urophycis brasiliensis | HKU |

lõunaputassuu | Southern blue whiting | Micromesistius australis | POS |

argentiina merluus | Argentine hake | Merluccius hubbsi | HKP |

merluus | Patagonian hake | Merluccius polylepis | HPA |

merluusid, m.n | Hakes n.e.i. | Merluccius spp. | HKX |

argentiina piitsmerluus | Patagonian grenadier | Macruronus magellanicus | GRM |

piitsmerluusid | Blue grenadiers | Macruronus spp. | GRS |

pikksabad | Grenadiers | Macrourus spp. | GRV |

tursalised, m.n | Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

hammassägalased, m.n | Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

tumbil-merisaurus | Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

meriangerjas | Argentine conger | Conger orbignyanus | COS |

põhjalähedased ahvenalised, m.n | Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

robalod, m.n | Snooks (=Robalos) n.e.i. | Centropomus spp. | ROB |

kiviahvenlased | Brazilian groupers | Mycteroperca spp. | GPB |

ameerika kivikoha | Red grouper | Epinephelus morio | GPR |

kivikohad e meruud, m.n | Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

kotkaskalalane | Argentine seabass | Acanthistius brasilianus | BSZ |

kiviahvenlased, m.n | Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

riffahven | Southern red snapper | Lutjanus purpureus | SNC |

kuldsaba | Yellowtail snapper | Ocyurus chrysurus | SNY |

riffahvenlased, m.n | Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

ronko | Barred grunt | Conodon nobilis | BRG |

urisejalased, m.n | Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

vöödiline varjukala | Striped weakfish | Cynoscion striatus | SWF |

varjukalad, m.n | Weakfishes n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

krookskala | Atlantic croaker | Micropogonias undulatus | CKA |

kotkaskalalane | Southern kingcroaker | Menticirrhus americanus | KGB |

argentiina umbriin | Argentine croaker | Umbrina canosai | CKY |

kotkaskalalane | King weakfish | Macrodon ancylodon | WKK |

trummkala | Black drum | Pogonias cromis | BDM |

kotkaskalalased, m.n | Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

peitelhammasahvenad, m.n | Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

hammasahvenad, m.n | Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

merikoger | Red porgy | Sparus pagrus | RPG |

merikogerlased, m.n | Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

meripoisurid | Surmullets (= Redmullets) | Mullus spp. | MUX |

küüsuim | Castaneta | Cheilodactylus bergi | CTA |

ahvenalised | Brazilian sandperches | Pinguipes spp. | SPB |

ahvenaline | Brazilian flathead | Percophis brasiliensis | FLA |

nototeenialane | Patagonian blennie | Eleginops maclovinus | BLP |

patagoonia kihvkala | Patagonian toothfish | Dissostichus eleginoides | TOP |

nototeenia | Humped rockcod | Notothenia gibbenfrons | NOG |

hall nototeenia | Grey rockcod | Notothenia squamifrons | NOS |

nototeenialane | Patagonian rockcod | Patagonotothen brevicauda | NOT |

nototeenialane | … | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

nototeenialased, m.n | Antarctic rockcods, noties n.e.i. | Nototheniidae | NOX |

krokodilljääkala | Blackfin icefish | Chaenocephalus aceratus | SSI |

haugjääkala | Mackerel icefish | Champsocephalus gunnari | ANI |

jääkalalased, m.n | Icefishes n.e.i. | Chaenichthyidae | ICX |

pärisahvenalised, m.n | Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

lõunakongrio | Pink cusk-eel | Genypterus blacodes | CUS |

tsentrolooflased, m.n | Ruffs, barrelfishes n.e.i. | Centrolophidae | CEN |

sinisuu-liftahven | Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

meripuuklased, m.n | Scorpionishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

ogakuked | Atlantic searobins | Prionotus spp. | SRA |

poolkoonlane | Ballyhoo halfbeak | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

pääsukalalased, m.n | Flyingfishes n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

noolhaugid | Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

kefaallased, m.n | Mullets n.e.i. | Mugilidae | MUL |

ateriinlased | Silversides (=Sandsmelts) | Atherinidae | SIL |

pelaagilised ahvenalised, m.n | Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

sinikala e lufar | Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

stauriid | Blue jack mackerel | Trachurus picturatus | JAA |

stauriidid, m.n | Jack and horse mackerels n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

hobumakrellid, m.n | Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

serioolid, m.n | Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

paroona | Parona leatherjack | Parona signata | PAO |

hobumakrelllased, m.n | Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

harilik kuldmakrell | Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

müntkalad | Gulf butterfish, harvestfishes | Peprilus spp. | BTG |

stromateuslased | Butterfishes silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

atlandi elops | Ladyfish | Elops saurus | LAD |

atlandi tarpoon | Tarpon | Tarpon (= Megalops) atlanticus | TAR |

brasiilia sardinell | Brazilian sardinella | Sardinella brasiliensis | BSR |

sardinellid, m.n | Sardinellas n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

menheden | Brazilian menhaden | Brevoortia aurea | MHS |

menheden | Argentine menhaden | Brevoortia pectinata | MHP |

sardiinikesed | Scaled sardines | Harengula spp. | SAS |

tulemaa kilu | Falkland sprat | Sprattus fuegensis | FAS |

argentiina anšoovis | Argentine anchoita | Engraulis anchoita | ANA |

anšoovislased, m.n | Anchovies n.e.i. | Engraulidae | ANX |

pärisheeringalised, m.n | Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

atlandi pelamiid | Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

vahuu | Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

kavalla-kuningmakrell | King mackerel | Scomberomorus cavalla | KGM |

tähniline kuningmakrell | Atlantic Spanish mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

kuningmakrellid, m.n | Seerfishes n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

makrellased | Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

atlandi väiketuun | Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

vööttuun e skipjack | Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

harilik tuun | Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

tuun | Blackfin tuna | Thunnus atlanticus | BLF |

pikkuim-tuun | Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

tuun | Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

kulduim-tuun | Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

suursilm-tuun | Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

tuunid, m.n | Tunas n.e.i. | Thunnini | TUN |

purikala | Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

sinine marliinAtlantic blue marlin | | Makaira nigricans | BUM |

valge odanina | Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

purikalalased | Marlins, sailfishes, speanfishes | Istiophoridae | BIL |

mõõkkala | Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

makrellilised, m.n | Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

snuuk | White snake mackerel | Thyrsitops lepidopodes | WSM |

lintsaba | Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

jaapani makrell | Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

kärphai | Patagonian smoothhound | Mustelus schmitti | SDP |

kärphaid | Smoothhounds | Mustelus spp. | SDV |

supihaid | Liveroil sharks | Galeorhinus spp. | LSK |

harilik ogahai | Picked (= Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

kitarr-logardrai | Chola guitarfish | Rhinobatos percellens | GUD |

saagrailased | Sawfishes | Pristidae | SAW |

railised, m.n | Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

kõblasninad | Elephantfishes | Callorhinchus spp. | CAH |

varilõpusesed | Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

luukalad, m.n | Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

sinikrabi | Dana swimcrab | Callinectes danae | CRZ |

kivikrabi | Southern kingcrab | Lithodes antarcticus | KCR |

… | Softshell red crab | Paralomis granulosa | PAG |

krabilised, m.n | Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

ronivähilised, m.n | Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

ebalangust | Caribbean spiny lobster | Panulirus argus | SLC |

ebalangustid, m.n | Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

viburhännak | Northern brown shrimp | Penaeus aztecus | ABS |

viburhännak | Redspotted shrimp | Penaeus brasiliensis | PNB |

viburhännakud, m.n | Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

viburhännaklane | Atlantic seabob | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

viburhännaklane | Argentine stiletto shrimp | Artemesia longinaris | ASH |

kümnejalaline | Argentine red shrimp | Pleoticus muelleri | LAA |

krevetilised, m.n | Natantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

tavaline hiilgevähk | Antarctic krill | Euphausia superba | KRX |

vähid, m.n | Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

kõhtjalgsed e teod, m.n | Gastropods n.e.i. | Gastropoda | GAS |

hiidaustrid, m.n | Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

rannakarp | River Plata mussel | Mytilus platensis | MSR |

rannakarplane | Magellan mussel | Aulacomya ater | MSC |

kammkarplased, m.n | Scallops n.e.i. | Pectinidae | SCX |

kolmnurk-karbid | Donax clams | Donax spp. | DON |

karbid, m.n | Clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

seepialased, pisiseepialased | Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

ebakalmaar | Patagonian squid | Loligo gahi | SQP |

ebakalmaarid | Common squids | Loligo spp. | SQC |

kalmaariline | Argentine shortfin squid | Illex argentinus | SQA |

… | Sevenstar flying squid | Martialia hyadesi | SQS |

kaheksajalglased | Octopuses | Octopodidae | OCT |

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n | Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

limused, m.n | Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

meres elavad kilpkonnalised, m.n | Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

ATLANDI KAGUOSA (püügipiirkond 47)

Eestikeelne nimi | Ingliskeelne nimi | Teaduslik nimi | 3täheline tähis |

lestalised, m.n | Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

peensoomus-lõunakeel | West coast sole | Austroglossus microlepis | SOW |

suur-lõunakeel | Mud sole | Austroglossus pectoralis | SOE |

lõunakeeled, m.n | Southeast Atlantic soles n.e.i. | Austroglossus spp. | SOA |

koerakeellased, m.n | Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

merluus | Benguela hake | Merluccius polli | HKB |

lõuna-aafrika merluus e kapimaa merluus | Shallow-water Cape hake | Merluccius capensis | HKK |

merluus | Deepwater Cape hake | Merluccius paradoxus | HKO |

lõuna-aafrika merluus | Cape hakes | Merluccius capensis, M. parad. | HKC |

merluuslased | Merluccid hakes | Merlucciidae | HKZ |

tursalised, m.n | Gadiforms n.e.i. | Gadiformes | GAD |

süvakirveslased | Hatchetfishes | Sternoptychidae | HAF |

mõõksuulased, m.n | Lightfishes n.e.i. | Maurolicus spp. | MAU |

mõõksuulane | Silver lightfish | Maurolicus muelleri | MAV |

rohesilmlased | Greeneyes | Chlorophthalmidae | GRE |

haudesäga | White barbel | Galeichthys feliceps | GAT |

hammassäga | Smoothmouth sea catfish | Arius heudoloti | SMC |

hammassägalased, m.n | Sea catfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

tumbil-merisaurus | Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

sisalikkalalased, m.n | Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

meriangerlased, m.n | Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

kurvitskala | Slender snipefish | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

kurvitskalalased | Snipefishes | Macrorhamphosidae | SNI |

limapead | Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

limapealased, m.n | Alfonsinos n.e.i. | Berycidae | BRX |

harilik peetrikala | John dory | Zeus faber | JOD |

hõbedane peetrikala | Silvery John dory | Zenopsis conchifer | JOS |

peetrikalalased, m.n | Dories n.e.i. | Zeidae | ZEX |

hirvkalalased | Boarfishes | Caproidae | BOR |

hirvkala | Boarfish | Capros aper | BOC |

põhjalähedased ahvenalised, m.n | Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

kivikohad e meruud, m.n | Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

ameerika vrakkahven | Wreckfish | Polyprion americanus | WRF |

kiviahvenlased, m.n | Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

suursilmahvenad, m.n | Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

suursilmahvenlased | Bigeyes, glasseyes, bulleyes | Priacanthidae | PRI |

kardinalahvenlased, m.n | Cardinalfishes n.e.i. | Apogonidae | APO |

helendusahvenlased | Glow-bellies, splitfins | Acropomatidae | ACR |

kardinalahvenlane | Blackmouth splitfin | Synagrops japonicus | SYN |

kardinalahvenlased, m.n | Splitfins n.e.i. | Synagrops spp. | SYS |

lõuna-punasilm | Cape bonnetmouth | Emmelichthys nitidus | EMM |

punasilmlased | Bonnetmouths, rubyfishes, etc. | Emmelichthyidae | EMT |

riffahvenlased, m.n | Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

niituimed | Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

niituimlased | Threadfin, monocle, dwarf breams | Nemipteridae | THD |

otoperka | Bigeye grunt | Brachydeuterus auratus | GRB |

urisejalane | Rubberlip grunt | Plectorhinchus mediterraneus | BRL |

urisejalane | Sompat grunt | Pomadasys jubelini | BUR |

urisejalased, m.n | Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (=Pomadasyidae) | GRX |

kotkaskalalane | Southern meagre (=Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

kotkaskalalane | Geelbek croaker | Atractoscion aequidens | AWE |

punane pootsmankala | Tigertooth croaker | Otolithes ruber | LKR |

kaptenkalad | West African croakers | Pseudotolithus spp. | CKW |

kotkaskalalased, m.n | Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

umbriin | Canary drum (=Baardman) | Umbrina canariensis | UCA |

varjukalad, m.n | Weakfishes n.e.i. | Cynoscion spp. | WKX |

besuugo | Natal pandora | Pagellus natalensis | TJO |

merikogerlased, m.n | Porgies, seabreams n.e.i. | Sparidae | SBX |

besuugod, m.n | Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

peitelhammasahvenad, m.n | Sargo breams, n.e.i. | Diplodus spp. | SRG |

suursilm-hammasahven | Largeeye dentex | Dentex macrophthalmus | DEL |

hammasahven | Angolan dentex | Dentex angolensis | DEA |

hammasahven | Canary dentex | Dentex canariensis | DEN |

hammasahvenad, m.n | Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

merikogerlane | Black seabream | Spondyliosoma cantharus | BRB |

merikogerlane | Carpenter seabream | Argyrozona argyrozona | SLF |

merikogerlane | Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

merikogerlane | Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

merikogerlane | Panga seabream | Pterogymnus laniarius | PGA |

merikogerlane | White stumpnose | Rhabdosargus globiceps | WSN |

merikogred, pagrused, m.n | Pargo breams, n.e.i. | Sparus (=Pagrus) spp. | SBP |

suursilm-kuldvöötahven | Bogue | Boops boops | BOG |

merikogerlased, m.n | Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

merikogerlane | Whitesteenbras | Lithognathus lithognathus | SNW |

merikogerlased, m.n | Steenbrasses, n.e.i. | Lithognathus spp. | STW |

merikogerlane | Sand steenbras | Lithognathus mormyrus | SSB |

merikogerlased | Copper breams | Pachymetopon spp. | CPP |

merikogerlane | Salema (= Strepie) | Sarpa salpa | SLM |

merikogerlased, m.n | Polystegan seabreams n.e.i. | Polysteganus spp. | PLY |

merikogerlane | Scotsman seabream | Polysteganus praeorbitalis | SCM |

merikogerlane | Seventyfour seabream | Polysteganus undulosus | SEV |

merikogerlane | Blueskin seabream | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

merikogerlased, m.n | Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

ahvenalised | Picarels | Spicara spp. | PIC |

meripoisurlased, m.n | Goatfishes, red mullets n.e.i. | Mullidae | MUM |

meripoisurid | Surmullets (=Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

koratsiinlased, m.n | Galjoens n.e.i. | Coracinidae | COT |

kapimaa koratsiin | Galjoen | Coracinus capensis | GAJ |

merilabidaslased | Spadefishes | Ephippidae | SPA |

hõbesõõrkala | African sicklefish | Drepane africana | SIC |

madukalalased, m.n | Cusk-eels, brotulas n.e.i. | Ophidiidae | OPH |

aafrika kongrio | Kingklip | Genypterus capensis | KCP |

mudillased, m.n | Gobies n.e.i. | Gobiidae | GPA |

kapimaa meriahven | Cape redfish | Sebastes capensis | REC |

liftahvenad, m.n | Rosefishes n.e.i. | Helicolenus spp. | ROK |

sinisuu-liftahven | Blackbelly rosefish | Helicolenus dactylopterus | BRF |

meripuuklased, m.n | Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

merikukk | Piper gurnard | Trigla lyra | GUN |

… | Cape gurnard | Chelidonichthys capensis | GUC |

merikuklased, m.n | Gurnards, searobins n.e.i. | Triglidae | GUX |

merikuked | Gurnards | Trigla spp. | GUY |

ogaselglased | Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

merikurat | Cape monk | Lophius upsicephalus | MOK |

merikuratlased, m.n | Anglerfishes n.e.i. | Lophiidae | ANF |

laternkalalane | Lanternfish | Lampanyctodes hectoris | LAN |

laternkalalased | Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

tuulehauglased, m.n | Needlefishes n.e.i. | Belonidae | BEN |

krokodillhaugid | Needlefishes | Tylosaurus spp. | NED |

makrellhauglased, m.n | Sauries n.e.i. | Scomberesocidae | SAX |

makrellhaug | Atlantic saury | Scomberesox saurus | SAU |

noolhaugid | Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

noolhauglased | Barracudas | Sphyraenidae | BAZ |

kefaallased, m.n | Mullets n.e.i. | Mugilidae | MUL |

sõrmuimlased, m.n | Threadfins, tasselfishes n.e.i. | Polynemidae | THF |

rehauim | Lesser African threadfin | Galeoides dedactylus | GAL |

pelaagilised ahvenalised, m.n | Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

sinikala e lufar | Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

sinikalalased, m.n | Bluefishes n.e.i. | Pomatomidae | POT |

seersantkala | Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

seersantkalalased, m.n | Cobias n.e.i. | Rachycentridae | CBX |

stauriid | Cape horse mackerel | Trachurus capensis | HMC |

stauriid | Cunene horse mackerel | Trachurus trecae | HMZ |

stauriidid, m.n | Jack and horse mackerels n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

sigarstauriidid | Scads | Decapterus spp. | SDX |

hiid-hobumakrell | Crevalle jack | Caranx hippos | CVJ |

harilik sigarstauriid | False scad | Decapterus rhonchus | HMV |

hobumakrellid, m.n | Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

hõbeküür | Lookdown fish | Selene dorsalis | LUK |

pompaanod | Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

hiidseriool | Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

serioolid, m.n | Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

harilik lihhia | Leerfish (=Garrick) | Lichia amia | LEE |

harilik puhverkala | Atlantic bumper | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

hobumakrellased, m.n | Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

merilatiklased, m.n | Pomfrets, ocean breams n.e.i. | Bramidae | BRZ |

atlandi merilatikas | Atlantic pomfret | Brama brama | POA |

harilik kuldmakrell | Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

kuldmakrelllased, m.n | Dolphinfishes n.e.i. | Coryphaenidae | DOX |

idaatlandi stromateus | Blue butterfish | Stromateus fiatola | BLB |

stromateuslased | Butterfishes, silverpomfrets | Stromateidae | BUX |

luiskalalased | Bonefishes | Albulidae | ALU |

aafrika gissu | Longfin bonefish | Pterothrissus belloci | BNF |

ümar sardinell e alaša | Round sardinella | Sardinella aurita | SAA |

madeira sardinell | Madeiran sardinella | Sardinella maderensis | SAE |

lõuna-aafrika sardinops | Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

ümarheeringas | Whitehead's round herring | Etrumeus whiteheadi | WRR |

kapimaa anšoovis | Southern African anchovy | Engraulis capensis | ANC |

anšoovislased, m.n | Anchovles n.e.i. | Engraulidae | ANX |

heeringlased, m.n | Herrings, sardines n.e.i. | Clupeidae | CLP |

sardinellid, m.n | Sardinellas n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

pärisheeringalised, m.n | Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

atlandi pelamiid | Atlantic bonito | Sarda sarda | BON |

vahuu | Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

makrelltuun | Frigate tuna | Auxis thazard | FRI |

makrelltuun | Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

india kuningmakrell | Narrow-banded Spanish mackerel | Scomberomorus guttatus | COM |

tähniline kuningmakrell | King mackerel | Scomberomorus maculatus | SSM |

kuningmakrell | West African Spanish mackerel | Scomberomorus tritor | MAW |

kuningmakrell | Kanadi kingfish | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

kuningmakrellid, m.n | Seerfishes n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

atlandi väiketuun | Atlantic black skipjack | Euthynnus alletteratus | LTA |

tähniline väiketuun | Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

vööttuun e skipjack | Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

harilik tuun | Northern bluefin tuna | Thunnus thynnus | BFT |

pikkuim-tuun | Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

tuun | Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

kulduim-tuun | Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

suursilm-tuun | Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

purikala | Atlantic sailfish | Istiophorus albicans | SAI |

sinine marliin | Atlantic blue marlin | Makaira nigricans | BUM |

must marliin | Black marlin | Makaira indica | BLM |

valge odanina | Atlantic white marlin | Tetrapturus albidus | WHM |

purikalalased | Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

mõõkkala | Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

mõõkkalalased | Swordfishes | Xiphiidae | XIP |

makrellilised, m.n | Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

gempüüllased, m.n | Snake mackerels, escolars n.e.i. | Gempylidae | GEP |

snuuk | Snoek | Thyrsites atun | SNK |

lintsaba | Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

lintsabalased, m.n | Hairtails, cutlassfishes n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

lintuim | Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

jaapani makrell | Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

makrellased, m.n | Mackerels n.e.i. | Scombridae | MAX |

makrellilised, m.n | Mackerel-like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

heeringahailased | Mackerel sharks, porbeagles | Lamnidae | MSK |

koerhailased | Catsharks | Scyliorhinidae | SYX |

hallhailased | Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

sinihai | Blue shark | Prionace glauca | BSH |

vasarhailased | Bonnethead, hammerhead sharks | Sphyrnidae | SPY |

kärphai | Smoothhound | Mustelus mustelus | SMD |

supihai | Tope shark | Galeorhinus galeus | GAG |

ogahailased, m.n | Dogfish sharks n.e.i. | Squalidae | DGX |

harilik ogahai | Picked (=Spiny) dogfish | Squalus acanthias | DGS |

ogahai | Shortnose dogfish | Squalus megalops | DOP |

ingelhailased | Angelsharks, sand devils | Squatinidae | ASK |

railised, m.n | Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

logardrailased | Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

saagrailased | Sawfishes | Pristidae | SAW |

railased, m.n | Skates n.e.i. | Rajidae | RAJ |

raid | Skates | Raja spp. | SKA |

astelrailased | Stingrays, butterfly rays | Dasyatididae(=Trygonidae) | STT |

kotkasrailased | Eagle rays | Myliobatidae | EAG |

merisarviklased | Mantas | Mobulidae | MAN |

elektrirailased | Torpedo (=Electric) rays | Torpedinidae | TOD |

kõblasnina | Cape elephantfish | Callorhinchus capensis | CHM |

kõblasninalased, m.n | Elephantfishes n.e.i. | Callorhinchidae | CAH |

railaadsed, m.n | Rays, skates, mantas n.e.i. | Batoidimorpha (Hypotremata) | BAI |

hailaadsed, m.n | Various sharks n.e.i. | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

varilõpusesed | Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

kõhrkalad, m.n | Cartilaginous fishes n.e.i. | Chondrichthyes | CAR |

täispeased, m.n | Chimaeras n.e.i. | Holocephali | HOL |

luukalad, m.n | Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

harilik taskukrabi | Edible crab | Cancer pagurus | CRE |

krabid | Jonah crabs, rock crabs | Cancridae | CAD |

sametkrabilased, m.n | Swimming crabs n.e.i. | Portunidae | SWM |

eba- e kivikrabilased, m.n | King crabs n.e.i. | Lithodidae | KCX |

kivikrabi | Southern king crabs | Lithodes antarcticus | KCR |

kivikrabi | King crab | Lithodes ferox | KCA |

krabilised | West African geryon | Geryon (=Chaecon) maritae | CGE |

krabilised, m.n | Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

krabilised | Deep-sea crabs, geryons | Geryonidae | GEY |

ronivähilised, m.n | Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

ebalangustid, m.n | Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

ebalangust | Royal spiny lobster | Panulirus regius | LOV |

ebalangust | Scalloped spiny lobster | Panulirus homarus | LOK |

langustlane | Caps rock lobster | Jasus lalandii | LBC |

langustlane | Tristan da Cunha rock lobster | Jasus tristani | LBT |

langust | Natal spiny lobster | Palinurus delagoae | SLN |

langust | South coast spiny lobster | Palinurus gilchristi | SLS |

langustlased, m.n | Spiny lobsters n.e.i. | Palinuridae | VLO |

karuvähklased | Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

kümnejalaline | Indian Ocean lobsterette | Nephropsis stewarti | NES |

kümnejalalised | True lobsters, lobsterettes | Nephropidae | NEX |

viburhännak | Caramote prawn | Penaeus kerathurus | TGS |

viburhännak | Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

viburhännak | Southern pink shrimp | Penaeus notialis | SOP |

viburhännakud, m.n | Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

viburhännaklane | Deepwater rose shrimp | Parapenaeus longirostris | DPS |

viburhännaklased | Penaeid shrimps | Penaeidae | PEZ |

kümnejalaline | Striped red shrimp | Aristeus varidens | ARV |

kümnejalalised | Aristeid shrimps | Aristeidae | ARI |

krevett | Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

kümnejalalised | Solenocerid shrimps | Solenoceridae | SOZ |

kümnejalalised | Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

kümnejalalised | Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

kümnejalalised | Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

krevetilised, m.n | Natantian decapoda n.e.i. | Natantia | DCP |

vähid, m.n | Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

merikõrv | Perlemoen abalone | Haliotis midae | ABP |

keeriskodalane | Giant periwinkle | Turbo sarmaticus | GIW |

austrid, m.n | Flat oysters n.e.i. | Ostrea spp. | OYX |

auster | Denticulate rock oyster | Ostrea denticulata | ODE |

portugali hiidauster | Portuguese cupped oyster | Crassostrea angulata | OYP |

hiidaustrid, m.n | Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

rannakarplane | Rock mussel | Perna perna | MSL |

rannakarplased, m.n | Sea mussels n.e.i. | Mytilidae | MSX |

kammkarp | … | Pecten sulcicostatus | PSU |

kammkarplased, m.n | Scallops n.e.i. | Pectinidae | SCX |

mõhkkarp | Smooth mactra | Mactra glabrata | MAG |

mõhkkarplased | Mactra surf clams | Mactridae | MAT |

veenuskarplased | Venus clams | Veneridae | CLV |

veenuskarplane | … | Dosinia orbignyi | DOR |

kolmnurk-karbid | Donax clams | Donax spp. | DON |

kaunkarp | Cape razor clams | Solen capensis | RAC |

kaunkarplased | Razor clams, knife clams | Solenidae | SOI |

karbid, m.n | Clams n.e.i. | Bivalvia | CLX |

seepialased, pisiseepialased | Cuttlefishes, bobtail squids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

ebakalmaar | Chokker squid | Loligo reynaudi | CHO |

kalmaar | Angolan flying squid | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

ebakalmaarid | Common squids | Loligo spp. | SQC |

kaheksajalglased | Octopuses | Octopodidae | OCT |

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n | Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

limused, m.n | Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

aafrika merikaru | South African fur seal | Arctocephalus pusillus | SEK |

mantelloom | Red bait | Pyura stolonifera | SSR |

… | … | Parechinus angulosus | URR |

meripurad, m.n | Sea-cucumbers n.e.i. | Holothurioidea | CUX |

selgrootud veeloomad, m.n | Aquatic invertebrates n.e.i. | Invertebrata | INV |

INDIA OOKEANI LÄÄNEOSA (püügipiirkond 51)

Eestikeelne nimi | Ingliskeelne nimi | Teaduslik nimi | 3täheline tähis |

india ookeani hilsa | Kelee shad | Hilsa kelee | HIX |

india hilsa | Hilsa shad | Tenualosa ilisha | HIL |

piimkala | Milkfish | Chanos chanos | MIL |

lates | Giant seaperch (=Barramundi) | Lates calcarifer | GIP |

lestalised, m.n | Flatfishes n.e.i. | Pleuronectiformes | FLX |

aasia psettood | Indian halibut | Psettodes erumei | HAI |

koerakeellased, m.n | Tonguefishes n.e.i. | Cynoglossidae | TOX |

harilik troopikatursk | Unicorn cod | Bregmaceros macclellandi | UNC |

tursalised, m.n | Gadiformes n.e.i. | Gadiformes | GAD |

india ookeani bombiil | Bombay duck | Harpadon nehereus | BUC |

hammassägalased, m.n | Seacatfishes n.e.i. | Ariidae | CAX |

tumbil-merisaurus | Greater lizardfish | Saurida tumbil | LIG |

eso-merisaurus | Brushtooth lizardfish | Saurida undosquamis | LIB |

sisalikkalalased, m.n | Lizardfishes n.e.i. | Synodontidae | LIX |

haugangerjad, m.n | Pike-congers n.e.i. | Muraenesox spp. | PCX |

meriangerlased, m.n | Conger eels n.e.i. | Congridae | COX |

limapead | Alfonsinos | Beryx spp. | ALF |

jaapani peetrikala | Japanese John dory | Zeus japonicus | JJD |

põhjalähedased ahvenalised, m.n | Demersal percomorphs n.e.i. | Perciformes | DPX |

kivikohad e meruud, m.n | Groupers n.e.i. | Epinephelus spp. | GPX |

kiviahvenlased, m.n | Groupers, seabasses n.e.i. | Serranidae | BSX |

suursilmahvenad, m.n | Bigeyes n.e.i. | Priacanthus spp. | BIG |

liivaahvenlased | Sillago whitings | Sillaginidae | WHS |

piimahven | False trevally | Lactarius lactarius | TRF |

punasilmlased | Bonnetmouths, rubyfishes, etc | Emmelichthyidae | EMT |

hõbelaik-riffahven | Mangrove red snapper | Lutjanus argentimaculatus | RES |

riffahvenad, m.n | Snappers n.e.i. | Lutjanus spp. | SNA |

riffahvenlased, m.n | Snappers, jobfishes, n.e.i. | Lutjanidae | SNX |

niituimed | Threadfin breams | Nemipterus spp. | THB |

niituimlased | Threadfin, monocle dwarf breams | Nemipteridae | THD |

hõbekõhtlased, m.n | Ponyfishes (=Slipmouths) n.e.i. | Leiognathidae | POY |

urisejalased, m.n | Grunts, sweetlips, n.e.i. | Haemulidae (=Pomadasyidae) | GRX |

kotkaskala | Southern meagre (=Kob) | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

kotkaskalalane | Geelbek croaker | Atractoscion aeqiudens | AWE |

kotkaskalalased, m.n | Croakers, drums n.e.i. | Sciaenidae | CDX |

seaninalased | Emperors (=Scavengers) | Lethrinidae | EMP |

besuugod, m.n | Pandoras n.e.i. | Pagellus spp. | PAX |

hammasahvenad, m.n | Dentex n.e.i. | Dentex spp. | DEX |

niitogaahven | King soldier bream | Argyrops spinifer | KBR |

merikogerlane | Santer seabream | Cheimerius nufar | SLD |

merikogerlane | Red steenbras | Petrus rupestris | RER |

merikogerlased, m.n | Stumpnose, dageraad breams, n.e.i. | Chrysoblephus spp. | RSX |

merikogerlased, m.n | Porgies, seabreams, n.e.i. | Sparidae | SBX |

meripoisurid | Surmullets (=Red mullets) | Mullus spp. | MUX |

merisltanid | Goatfishes | Upeneus spp. | GOX |

meripoisurlased, m.n | Goatfishes, red mullets n.e.i. | Mullidae | MUM |

täpiline hõbesõõrkala | Spotted sicklefish | Drepane punctata | SPS |

huulkalalased | Wrasses, hogfishes, etc. | Labridae | WRA |

hõbeahvenad | Mojarras (=Silver-biddies) | Gerres spp. | MOJ |

pärisahvenalised, m.n | Percoids n.e.i. | Percoidei | PRC |

küülikkalad | Spinefeet (=Rabbitfishes) | Siganus spp. | SPI |

meripuuklased, m.n | Scorpionfishes, n.e.i. | Scorpaenidae | SCO |

lamepealased | Flatheads | Platycephalidae | FLH |

ogaselglased | Triggerfishes, durgons | Balistidae | TRI |

laternkalalased | Lanternfishes | Myctophidae | LXX |

krokodillhaugid | Needlefishes | Tylosurus spp. | NED |

poolkoonud, m.n | Halfbeaks n.e.i. | Hemirhamphus spp. | HAX |

pääsukalalased, m.n | Flyingfishes n.e.i. | Exocoetidae | FLY |

noolhaugid | Barracudas | Sphyraena spp. | BAR |

harilik kefaal e meriärn | Flathead grey mullet | Mugil cephalus | MUF |

kefaallased, m.n | Mullets n.e.i. | Mugilidae | MUL |

nelikiir-sõrmkala | Fourfinger threadfin | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

sõrmuimlased, m.n | Threadfins, tasselfishes n.e.i. | Polynemidae | THF |

pelaagilised ahvenalised, m.n | Pelagic percomorphs n.e.i. | Perciformes | PPX |

sinikala e lufar | Bluefish | Pomatomus saltatrix | BLU |

seersantkala | Cobia | Rachycentron canadum | CBA |

seersantkalalased, m.n | Cobias, n.e.i. | Rachycentridae | CBX |

stauriidid, m.n | Jack and horse mackerels n.e.i. | Trachurus spp. | JAX |

india sigarstauriid | Indian scad | Decapterus russelli | RUS |

sigarstauriidid | Scads | Decapterus spp. | SDX |

hobumakrellid, m.n | Jacks, crevalles, n.e.i. | Caranx spp. | TRE |

pompaanod | Pompanos | Trachinotus spp. | POX |

hiidseriool | Yellowtail amberjack | Seriola lalandi | YTC |

serioolid, m.n | Amberjacks n.e.i. | Seriola spp. | AMX |

ebaseriool | Rainbow runner | Elagatis bipinnulata | RRU |

hobumakrellane | Golden trevally | Gnatanodon speciosus | GLT |

makrellsaturiid | Torpedo scad | Megalaspis cordyla | HAS |

korineemid | Queenfishes | Scomberoides (=Chorinemus) spp. | QUE |

selar | Bigeye scad | Selar crumenophthalmus | BIS |

hobumakrellane | Yellowstripe scad | Selaroides leptolepis | TRY |

hobumakrellased, m.n | Carangids n.e.i. | Carangidae | CGX |

formio | Black pomfret | Formio niger | POB |

harilik kuldmakrell | Common dolphinfish | Coryphaena hippurus | DOL |

hõbedane peegelkala | Silver pomfret | Pampus argenteus | SIP |

stromateuslased | Butterfishes, silver pomfrets | Stromateidae | BUX |

sardinell | Goldstripe sardinella | Sardinella gibbosa | SAG |

rasvane sardinell | Indian oil sardine | Sardinella longiceps | IOS |

sardinellid, m.n | Sardinellas n.e.i. | Sardinella spp. | SIX |

lõuna-aafrika sardinops | Southern African pilchard | Sardinops ocellatus | PIA |

ümarheeringas | Red-eye round herring | Etrumeus teres | RRH |

stolefoorid | Stolephorus anchovies | Stolephorus spp. | STO |

anšoovislased, m.n | Anchovies n.e.i. | Engraulidae | ANX |

pärisheeringalised, m.n | Clupeoids n.e.i. | Clupeoidei | CLU |

harilik huntheeringas | Dorab wolf-herring | Chirocentrus dorab | DOB |

huntheeringad | Wolf-herrings | Chirocentrus spp. | DOS |

vahuu | Wahoo | Acanthocybium solandri | WAH |

vöödiline kuningmakrell | Narrow-barred Spanish mackerel | Scomberomorus commersoni | COM |

india kuningmakrell | Indo-Pacific king mackerel | Scomberomorus guttatus | GUT |

kuningmakrell | Streaked seerfish | Scomberomorus lineolatus | STS |

kuningmakrellid, m.n | Seerfishes n.e.i. | Scomberomorus spp. | KGX |

makrelltuun, makrellane | Frigate and bullet tunas | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

tähniline väiketuun | Kawakawa | Euthynnus affinis | KAW |

vööttuun e skipjack | Skipjack tuna | Katsuwonus pelamis | SKJ |

austraalia tuun | Longtail tuna | Thunnus tonggol | LOT |

pikkuim-tuun | Albacore | Thunnus alalunga | ALB |

tuun | Southern bluefin tuna | Thunnus maccoyii | SBF |

kulduim-tuun | Yellowfin tuna | Thunnus albacares | YFT |

suursilm-tuun | Bigeye tuna | Thunnus obesus | BET |

purikala | Indo-Pacific sailfish | Istiophorus platypterus | SFA |

marliin | Indo-Pacific blue marlin | Makaira mazara | BLZ |

must marliin | Black marlin | Makaira indica | BLM |

vöödiline odanina | Striped marlin | Tetrapturus audax | MLS |

purikalalased | Marlins, sailfishes, spearfishes | Istiophoridae | BIL |

mõõkkala | Swordfish | Xiphias gladius | SWO |

makrellilised, m.n | Tuna-like fishes n.e.i. | Scombroidei | TUX |

snuuk | Snoek | Thyrsites atun | SNK |

lintsaba | Largehead hairtail | Trichiurus lepturus | LHT |

lintuim | Silver scabbardfish | Lepidopus caudatus | SFS |

lintsabalased, m.n | Hairtails, cutlassfishes, n.e.i. | Trichiuridae | CUT |

jaapani makrell | Chub mackerel | Scomber japonicus | MAS |

kanagurt-troopikamakrell | Indian mackerel | Rastrelliger kanagurta | RAG |

troopikamakrellid, m.n | Indian mackerels n.e.i. | Rastrelliger spp. | RAX |

makrellilised, m.n | Mackerel-like fishes n.e.i. | Scombroidei | MKX |

hallhai | Silky shark | Carcharhinus falciformis | FAL |

hallhailased | Requiem sharks | Carcharhinidae | RSK |

logardrailased | Guitarfishes | Rhinobatidae | GTF |

saagrailased | Sawfishes | Pristidae | SAW |

railised, m.n | Skates and rays, n.e.i. | Rajiformes | SRX |

varilõpusesed | Sharks, rays, skates, etc. | Elasmobranchii | SKX |

luukalad, m.n | Marine fishes n.e.i. | Osteichthyes | MZZ |

sametkrabid | Swimcrabs | Portunus spp. | CRS |

sametkrabilane | Mud crab | Scylla serrata | MUD |

krabilised, m.n | Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

ronivähilised, m.n | Marine crabs n.e.i. | Reptantia | CRA |

ebalangustid, m.n | Tropical spiny lobsters n.e.i. | Panulirus spp. | SLV |

langust | Natal spiny lobster | Palinurus delagoae | SLN |

karuvähklased | Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

kümnejalaline | Andaman lobster | Metanephrops andamanicus | NEA |

viburhännak | Giant tiger prawn | Penaeus monodon | GIT |

viburhännak | Green tiger prawn | Penaeus semisulcatus | TIP |

viburhännak | Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

viburhännakud, m.n | Penaeus shrimps n.e.i. | Penaeus spp. | PEN |

kümnejalaline | Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

kümnejalaline | Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

kümnejalalised | Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

krevetilised, m.n | Natantian decapods n.e.i. | Natantia | DCP |

vähid, m.n | Marine crustaceans n.e.i. | Crustacea | CRU |

merikõrvad, m.n | Abalones n.e.i. | Haliotis spp. | ABX |

hiidauster | Rock-cupped oyster | Crassostrea cucullata | CSC |

hiidaustrid, m.n | Cupped oysters n.e.i. | Crassostrea spp. | OYC |

peajalgsed, m.n | Cephalopods n.e.i. | Cephalopoda | CEP |

seepialased, pisiseepialased | Cuttlefishes, bobtailsquids | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

ebakalmaarid | Common squids | Loligo spp. | SQC |

kaheksajalglased | Octopuses | Octopodidae | OCT |

ebakalmaarlased, kalmaarlased, m.n | Squids n.e.i. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

limused, m.n | Marine molluscs n.e.i. | Mollusca | MOL |

rohekilpkonn | Green turtle | Chelonia mydas | TUG |

meres elavad kilpkonnalised, m.n | Marine turtles n.e.i. | Testudinata | TTX |

meripurad, m.n | Sea-cucumbers n.e.i. | Holothurioidea | CUX |

selgrootud veeloomad, m.n | Aquatic invertebrates n.e.i. | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

5. LISA

PÜÜGIANDMETE ESITAMISE VORMING VÄLJASPOOL ATLANDI OOKEANI PÕHJAOSA ASUVATE PIIRKONDADE KOHTA

Magnetkandjad

Arvutilindid: Üheksarajaline tihedusega 1600 või 6250 BPI ning EBCDIC või ASCII koodis, eelistatavalt märgendamata. Märgendamise korral tuleks lisada faililõpukood.

Disketid: MS-DOS-vormindusega 3,5-tollised 720-kilobaidised või 1,4-megabaidised disketid või 5,25-tollised 360-kilobaidised või 1,2-megabaidised disketid.

Kirje vorming

Baidi number | Andmeelement | Märkused |

1—4 | riik (ISO 3täheline tähis) | nt FRA = Prantsusmaa |

5—6 | aasta | nt 93 = 1993 |

7—8 | peamine püügipiirkond | 34 = Ida-Atlandi keskosa |

9—15 | sektor | 3.3 = sektor 3.3 |

16—18 | liik | 3täheline tähis |

19—26 | saak | tonnides |

Märkused:

a) Loomuse väli (baidid 19—26) tuleb joondada paremale ja tühikud lisada selle ette. Kõik muud väljad peavad olema joondatud vasakule ning tühikud peavad olema nende järel.

b) Saak tuleb märkida maaletoimetatud saagi eluskaalu ekvivalendina lähima tonnini ümardatult.

c) Kogused (baidid 19—26), mis on väiksemad kui pool ühikut, tuleb märkida kui "—1".

d) Teadmata kogused (baidid 19—26) tuleb märkida kui "—2".

--------------------------------------------------