31995R0603Euroopa Liidu Teataja L 063 , 21/03/1995 Lk 0001 - 0006


Nõukogu määrus (EÜ) nr 603/95,

21. veebruar 1995,

kuivsöödaturu ühise korralduse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 42 ja 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

määrusega (EMÜ) nr 1117/78 [3] on kehtestatud kuivsöödaturu ühine korraldus; määrusega (EMÜ) nr 1417/78 [4] on kehtestatud kuivsööda toetussüsteem;

kuivsööda puhul tuleks maksta ühekordset kindlasummalist toetust; kunstlikult kuivatatud sööda toetuse määr peaks olema kõrgem kui päikese käes kuivatatud sööda puhul, et võtta arvesse asjaomaseid lisakulusid;

kuivsööda tootmise piiramiseks ühenduses tuleks piirata kogust, mille puhul võib toetust anda;

tuleks kindlaks määrata kaks erinevat garanteeritud maksimumkogust, üks kunstlikult kuivatatud sööda ja teine päikesekuiva sööda jaoks;

kõnealused garanteeritud maksimumkogused tuleks jaotada liikmesriikide vahel õiglaselt, võttes eelkõige arvesse nende keskmist toodangut, mille eest maksti 1992/93. ja 1993/94. turustusaastal toetust määruse (EMÜ) nr 1117/78 artikli 5 lõike 2 alusel vastavalt andmetele, mis olid komisjonile kättesaadavad 1994. aasta juulis;

garanteeritud maksimumkoguste järgimise tagamiseks ja ülemäärase tootmise tõkestamiseks kogu ühenduses tuleks koguste ületamise korral vähendada kuivsööda puhul makstavat toetust; kõnealust vähendamist tuleks võrdselt kohaldada kõigis liikmesriikides esimese 5 % puhul, mille võrra ületatakse garanteeritud maksimumkogust; suurema ületamise korral tuleks garanteeritud riiklikke koguseid ületanud liikmesriikide suhtes kohaldada täiendavat vähendamist;

toetuse lõplikku summat ei saa maksta enne, kui on välja arvutatud, kas on ületatud garanteeritud maksimumkogust; seepärast tuleb toetuse ettemaksed teha pärast seda, kui kuivsööt on töötlemisettevõttest välja viidud;

Euroopa Parlament on taotlenud suuremat ettemakset kui komisjoni ettepanekus sätestatud 50 %; komisjon on kõnealuse seisukoha heaks kiitnud; sellest tulenevalt on artiklis 6 esitatud summad muutunud ajutiseks; kõnealuse nõude täitmiseks uurib nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal viivitamata ettemaksete summa küsimust, et võimalikult kiiresti saaks vastu võtta määruse, mis lahendab asjaomase küsimuse lõplikult;

toetuse maksmise aluseks oleva kuivsööda turustusaasta peaks algama 1. aprillil ja kestma järgmise aasta 31. märtsini, kuna lõunapoolsemates liikmesriikides algab tootmine juba aprillis;

tuleks kindlaks määrata toetuse saamise tingimustele vastava kuivsööda miinimumkvaliteedi kriteeriumid;

selleks et soodustada haljassööda korrapärast tarnimist töötlejatele ja võimaldada tootjatel toetuskavas osaleda, peaks teatavatel juhtudel olema toetuse andmise tingimuseks lepingute sõlmimine tootjate ja töötlemisettevõtete vahel;

lepingud peaksid ühelt poolt soodustama korrapäraseid tarneid töötlemisettevõtetele ja teiselt poolt võimaldama tootjatel saada toetust; sel eesmärgil tuleks sätestada, et lepingud peavad sisaldama teatavat teavet;

töötlemisettevõtted peaksid vastama teatavatele toetuse saamiseks vajalikele tingimustele; asjaomased ettevõtted peaksid seepärast pidama laoarvestust, mis hõlmab toetuse saamise õiguse kontrollimiseks vajalikke andmeid, ning esitama kõik muud vajalikud tõendid;

kui tootjate ja töötlemisettevõtete vahel ei ole lepinguid sõlmitud, peaksid töötlemisettevõtted esitama muud teavet, et oleks võimalik kontrollida toetuse saamise õigust;

tootja tarnitud sööda töötlemist käsitlevate tootmislepingute puhul tuleks ette näha säte, mis võimaldaks toetuse edasimaksmist tootjale;

kavandatavate meetmete rakendamise hõlbustamiseks tuleks ette näha kord, millega kehtestatakse korralduskomitee raames liikmesriikide ja komisjoni vaheline tihe koostöö;

mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay vooru käigus on ühendus pidanud läbirääkimisi mitmete lepingute üle (edaspidi "GATTi lepingud"); mitmed kõnealused lepingud, eelkõige põllumajandusleping (edaspidi "leping"), käsitlevad põllumajandust;

kuna kaitsemeetmete lepingus on sätestatud selged eeskirjad kaitseklauslite kohaldamiseks, nagu need on inkorporeeritud turukorraldusse, tuleks kuivsööda suhtes kohaldatavat kaitseklauslit täiendada viitega rahvusvahelistest lepingutest tulenevatele kohustustele;

on vaja tagada, et kolmandate riikidega kauplemist käsitlevate uute eeskirjade jõustumine langeks kokku kuupäevaga, mil hakkavad kehtima ühenduse kohustused, mis tulenevad mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorust;

tuleks kehtetuks tunnistada määrused (EMÜ) nr 1117/78 ja (EMÜ) nr 1417/78, välja arvatud määruse (EMÜ) nr 1417/78 teatavad artiklid, mis jäävad kehtima kuni läbirääkimiste Uruguay vooru tulemusi jõustavate õigusaktide kohaldamise kuupäevani,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kuivsöödaturu ühine korraldus hõlmab järgmisi tooteid.

CN-kood | Kirjeldus |

a)ex12141000 | —kunstlikult kuivatatud lutsernijahu ja graanulid |

| —muul viisil kuivatatud ja jahvatatud lutsernijahu ja graanulid |

ex12149091 ja ex12149099 | —lutsern, esparsett, ristik, lupiin, vikk jm kunstlikult kuivatatud söödad, v.a hein, söödakapsas ja heina sisaldavad tooted |

| —muul viisil kuivatatud ja jahvatatud lutsern, esparsett, ristik, lupiin, vikk, mesikas, põldseahernes ja harilik nõiahammas |

b)ex23099098 | —lutsernimahlast ja rohumahlast saadud valgukontsentraadid |

| —veetustatud tooted, mis on eranditult saadud esimeses taandes osutatud kontsentraatide valmistamisel tekkinud tahketest jääkidest ja mahlast |

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud toodete turustusaasta algab 1. aprillil ja lõpeb järgmise aasta 31. märtsil.

I JAOTIS

Toetussüsteem

Artikkel 3

1. Toetust antakse artiklis 1 loetletud toodete puhul.

2. Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, on toetus artikli 1 punkti a ja artikli 1 punkti b esimeses ja kolmandas taandes loetletud toodete puhul 68,83 eküüd tonni kohta.

3. Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, on toetus artikli 1 punkti a teises ja neljandas taandes loetletud toodete puhul 38,64 eküüd tonni kohta.

Artikkel 4

1. Ühe turustusaasta garanteeritud maksimumkoguseks, mille puhul võib anda artikli 3 lõikes 2 osutatud toetust, kehtestatakse 4394 miljonit tonni kunstlikult kuivatatud sööta.

2. Artiklis 1 osutatud garanteeritud maksimumkogus jagatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

Garanteeritud riiklik kogus

| (tonnides) |

Belgia ja Luksemburgi majandusliit | 8000 |

Taani | 334000 |

Saksamaa | 421000 |

Kreeka | 32000 |

Hispaania | 1224000 |

Prantsusmaa | 1455000 |

Iirimaa | 5000 |

Itaalia | 523000 |

Madalmaad | 285000 |

Portugal | 5000 |

Ühendkuningriik | 102000 |

3. Ühe turustusaasta garanteeritud maksimumkoguseks, mille puhul võib anda artikli 3 lõikes 3 osutatud toetust, kehtestatakse 443500 tonni päikesekuiva sööta.

4. Lõikes 3 osutatud garanteeritud maksimumkogus jagatakse liikmesriikide vahel järgmiselt:

Garanteeritud riiklik kogus

| (tonnides) |

Belgia ja Luksemburgi majandusliit | – |

Taani | – |

Saksamaa | – |

Kreeka | 5500 |

Hispaania | 101000 |

Prantsusmaa | 150000 |

Iirimaa | – |

Itaalia | 162000 |

Madalmaad | – |

Portugal | 25000 |

Ühendkuningriik | – |

Artikkel 5

Kui kuivsööda kogus, mille puhul taotletakse toetust vastavalt artikli 3 lõikele 2 või artikli 3 lõikele 3, ületab mis tahes turustusaastal artikli 4 lõikes 1 või artikli 4 lõikes 3 osutatud garanteeritud maksimumkoguse, arvutatakse kõnealusel aastal makstav toetus järgmiselt:

- esimese 5 % puhul, mille võrra ületatakse garanteeritud maksimumkogust, vähendatakse kõikides liikmesriikides toetust kõnealuse ületamisega võrdelise summa võrra,

- suurema kui 5 % ületamise puhul suurendatakse igas liikmesriigis, kus toodang ületab riikliku garanteeritud koguse, millele on liidetud 5 %, täiendavat vähendamist võrdeliselt kõnealuse ületamisega.

Kohaldatava vähendamise määrab komisjon artiklis 17 sätestatud korras kindlaks nii, et oleks tagatud, et põllumajanduseküüdes väljendatud kulud ei ole suuremad kui juhul, kui asjaomast garanteeritud maksimumkogust ei oleks ületatud.

Artikkel 6

1. Kuivsööta töötlevatel ettevõtjatel, kes taotlevad käesoleva määruse alusel toetust, on õigus saada ettemakse, mille suurus on:

- 34,41 eküüd tonni kohta kuivsööda puhul, mille eest taotletakse artikli 3 lõikes 2 osutatud toetust, ja

- 19,32 eküüd tonni kohta kuivsööda puhul, mille eest taotletakse artikli 3 lõikes 3 osutatud toetust.

Liikmesriigid viivad läbi vajalikud kontrollid, et tagada ettemakse saamise õiguse põhjendatus. Pärast ettemakse saamise õiguse kindlakstegemist tehakse ettemakse.

2. Ettemakse saamise tingimustele vastamiseks peab kõnealune kuivsööt olema töötlemisettevõttest välja viidud.

3. Kui on tehtud ettemakse, makstakse lõppsumma, mis võrdub ettemakse summa ja kuivsööda töötlemisettevõttele makstava toetuse kogusumma vahelise erinevusega, võttes arvesse artikli 5 sätteid.

Artikkel 7

Liikmesriigid teatavad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. maiks kuivsöödakogused, mis vastasid toetuse saamise tingimustele artikli 3 lõike 2 ja artikli 3 lõike 3 alusel eelmisel turustusaastal.

Artikkel 8

Artiklis 3 sätestatud toetust antakse asjaomase poole taotluse korral kuivsööda puhul, mis on töötlemisettevõttest välja viidud ja vastab järgmistele tingimustele:

a) maksimaalne niiskusesisaldus peab olema vahemikus 11-14 % ning võib varieeruda vastavalt toote esitlusviisile;

b) kuivaine minimaalne toorvalgusisaldus peab olema vähemalt:

- 15 % artikli 1 punktis a ja artikli 1 punkti b teises taandes loetletud toodete puhul,

- 45 % artikli 1 punkti b esimeses taandes loetletud toodete puhul;

c) kuivsööt peab olema veatu, ehtne ja standardse turustuskvaliteediga.

Eelkõige kiudaine- ja karotiinisisaldust käsitlevad täiendavad tingimused võib kehtestada artiklis 17 sätestatud korras.

Artikkel 9

Artiklis 3 sätestatud toetust antakse üksnes töötlemisettevõtetele, kes töötlevad artiklis 1 loetletud tooteid ja kes:

a) peavad laoarvestust, milles on märgitud vähemalt:

- kasutatud haljassööda ja vajadusel päikesekuiva sööda kogused; kui ettevõtte konkreetsed asjaolud seda nõuavad, võib koguseid hinnata külvipindade põhjal,

- toodetud kuivsöödakogused ning ettevõttest väljaviidava sööda kogused ja kvaliteet;

b) esitavad muud toetuse saamise õiguse kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;

c) kuuluvad vähemalt ühte järgmistest kategooriatest:

- ettevõtted, kes on sõlminud lepingud kuivatatava sööda tootjatega,

- ettevõtted, kes on töödelnud oma põllukultuure või rühmade puhul oma liikmete põllukultuure,

- ettevõtted, kes on saanud oma tarned juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, kes pakuvad teatavaid kindlaksmääratavaid tagatisi ja on sõlminud lepingud kuivatamiseks ettenähtud sööda tootjatega; kõnealused juriidilised või füüsilised isikud on ostjad, kelle on artiklis 17 sätestatud korras kehtestatud tingimustel heaks kiitnud pädevad asutused liikmesriikides, kus sööt on koristatud.

Artikkel 10

Ettevõtted, kes töötlevad oma põllukultuure või rühmade puhul oma liikmete põllukultuure, esitavad liikmesriikide pädevatele asutustele kindlaksmääratavaks kuupäevaks iga-aastased deklaratsioonid alade kohta, millelt koristatud sööt on ette nähtud töötlemiseks.

Artikkel 11

1. Artikli 9 punktis c osutatud lepingutes märgitakse lisaks tootjatele sööda ja vajaduse korral päikesekuiva sööda eest makstavale hinnale ka:

- ala, kust põllukultuur tuleb töötlemisettevõttesse tarnida,

- tarne- ja maksetingimused.

2. Kui artikli 9 punkti c esimeses taandes osutatud lepingud on tootjate tarnitud sööda töötlemist käsitlevad töötlemislepingud, täpsustatakse neis vähemalt maa-ala, millelt koristatud põllukultuurid tuleb tarnida, ning lepingud sisaldavad lauset, millega nähakse ette töötlemisettevõtete kohustus maksta tootjatele artiklis 3 täpsustatud toetus, mille nad saavad lepingute alusel töödeldud koguste eest.

Artikkel 12

1. Liikmesriigid kehtestavad järelevalvesüsteemi, et kontrollida iga töötlemisettevõtte puhul, kas:

- eelmistes artiklites sätestatud tingimused on täidetud,

- toetusetaotlustega hõlmatud kogused vastavad miinimumkvaliteediga kuivsööda kogustele, mis ettevõtetest välja viiakse.

2. Kuivsööt kaalutakse ja sellest võetakse proovid töötlemisettevõttest väljaviimisel.

3. Liikmesriigid edastavad komisjonile sätted, mida nad kavatsevad lõike 1 kohaldamiseks rakendada, enne kõnealuste sätete vastuvõtmist.

II JAOTIS

Kauplemine kolmandate riikidega

Artikkel 13

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse artiklis 1 loetletud toodete puhul ühise tollitariifistiku tollimaksumäärasid.

Artikkel 14

1. Käesoleva määrusega hõlmatud toodete klassifitseerimise suhtes kohaldatakse koondnomenklatuuri tõlgendamise üldeeskirja ja selle rakendamise erieeskirju; käesoleva määruse kohaldamisest tulenev tariifinomenklatuur moodustab osa kaupade koondnomenklatuurist.

2. Kui käesolevas määruses või vastavalt sellele võetud sätetes ei ole sätestatud teisiti, on kolmandate riikidega kauplemisel keelatud:

- mis tahes tollimaksuga samaväärse toimega maksu kehtestamine,

- koguseliste piirangute või samaväärse toimega meetmete kohaldamine.

Artikkel 15

1. Kui impordi või ekspordi suurenemine põhjustab või võib põhjustada artiklis 1 loetletud ühe või mitme toote turul ühenduses tõsiseid häireid, mis võivad ohustada asutamislepingu artiklis 39 sätestatud eesmärke, võib komisjon kolmandate riikidega kauplemisel kohaldada asjakohaseid meetmeid, kuni häired või häirete oht on möödunud.

Nõukogu võtab komisjoni ettepanekul asutamislepingu artikli 43 lõikes 2 sätestatud korras vastu käesoleva lõike rakendamise üldeeskirjad ja määratleb, millisel juhul ja millises ulatuses võivad liikmesriigid võtta kaitsemeetmeid.

2. Kui tekib lõikes 1 osutatud olukord, võtab komisjon liikmesriigi taotluse korral või omal algatusel vajalikud meetmed; meetmetest teatatakse liikmesriikidele ja neid tuleb viivitamata kohaldada. Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse, teeb ta selle kohta otsuse kolme tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

3. Iga liikmesriik võib meetmetega, mille kohta on komisjon otsuse teinud, pöörduda kolme tööpäeva jooksul alates otsuse teatavaks tegemise päevast nõukogu poole. Nõukogu tuleb viivitamata kokku. Nõukogu võib kvalifitseeritud häälteenamusega kõnealust meedet muuta või selle tühistada.

4. Käesolevat artiklit kohaldatakse vastavalt kohustustele, mis tulenevad asutamislepingu artikli 228 lõike 2 kohaselt sõlmitud lepingutest.

III JAOTIS

Üldsätted

Artikkel 16

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse artiklis 1 osutatud toodete valmistamise ja nendega kauplemise suhtes asutamislepingu artikleid 92, 93 ja 94.

Artikkel 17

1. Komisjoni abistab komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

2. Kui tuleb järgida käesolevas artiklis ettenähtud menetlust, edastab eesistuja küsimuse kas omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel komiteele.

3. Komisjoni esindaja esitab võetavate meetmete eelnõu komiteele. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja, lähtudes küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud asutamislepingu artikli 148 lõikes 2 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse kõnealuses artiklis sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.

4. Komisjon võtab meetmed vastu ja neid kohaldatakse viivitamata. Kui meetmed ei ole komitee arvamusega kooskõlas, teatab komisjon sellest viivitamata nõukogule. Sellisel juhul:

- võib komisjon vastuvõetud meetmete kohaldamise edasi lükata mitte rohkem kui ühe kuu võrra alates kõnealusest teatamisest,

- võib nõukogu eelmises lõigus osutatud tähtaja jooksul kvalifitseeritud häälteenamusega võtta vastuse teistsuguse otsuse.

5. Komitee võib käsitleda muid küsimusi, mille on tõstatanud komitee eesistuja omal algatusel või liikmesriigi esindaja taotlusel.

Artikkel 18

Artiklis 17 sätestatud korras võetakse vastu:

a) käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, eelkõige seoses:

- artiklis 3 osutatud toetuse ja artiklis 6 sätestatud ettemakse maksmisega,

- toetuse saamise õiguse kontrollimise ja kinnitamisega, sealhulgas mis tahes vajalike kontrollidega, mille puhul võib kasutada ühtse haldus- ja kontrollsüsteemi teatavaid osasid,

- miinimumkvaliteedi kindlaksmääramise kriteeriumidega,

- tingimustega, mida peavad täitma artikli 9 punkti c teises taandes osutatud ettevõtted, ning artiklis 10 osutatud tingimustega,

- rakendatavate kontrollimeetmega vastavalt artikli 12 lõikele 2,

- artiklis 9 osutatud lepingute sõlmimiseks järgitavate kriteeriumidega ja teabega, mida kõnealused kriteeriumid peavad sisaldama, ning artiklis 11 sätestatud kriteeriumidega,

- garanteeritud maksimumkoguse kohaldamisega;

b) üleminekumeetmed, kui need osutuvad vajalikuks, et hõlbustada üleminekut määruses (EMÜ) nr 1117/78 määratletud toetusesüsteemilt käesoleva määrusega kehtestatud süsteemile.

Artikkel 19

Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva määruse rakendamiseks võetud meetmetest.

Artikkel 20

1. Määrus (EMÜ) nr 1117/78 tunnistatakse kehtetuks, välja arvatud artiklid 7 ja 8, mis kehtivad kuni 30. juunini 1995.

2. Määrus (EMÜ) nr 1417/78 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 21

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. aprillist 1995, välja arvatud II jaotis, mida kohaldatakse alates 1. juulist 1995.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. veebruar 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Puech

[1] EÜT C 365, 21.12.1994, lk 8.

[2] EÜT C 56, 6.3.1995.

[3] EÜT L 142, 30.5.1978, lk 2. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 3496/93 (EÜT L 319, 21.12.1993, lk 17).

[4] EÜT L 171, 28.6.1978, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1110/89 (EÜT L 118, 29.4.1989, lk 1).

--------------------------------------------------