31995R0354Euroopa Liidu Teataja L 041 , 23/02/1995 Lk 0001 - 0001


Nõukogu määrus (EÜ) nr 354/95,

20. veebruar 1995,

millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 1994. aasta ühinemisakti, eriti selle artiklit 169,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

määrusega (EMÜ) nr 337/75 [1] loodi Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus;

kõnealuse keskuse haldusnõukogu koosseisu on vaja kohandada, et võtta arvesse Austria, Soome ja Rootsi ühinemist liiduga,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 337/75 artikli 4 lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt.

1. Sissejuhatavas lauses asendatakse sõnad "39 liiget" sõnadega "48 liiget".

2. Punktides a, b ja c asendatakse sõnad "kaksteist liiget" sõnadega "viisteist liiget".

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1995.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. veebruar 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

E. Alphandéry

[1] EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 251/95 (EÜT L 30, 9.2.1995, lk 1).

--------------------------------------------------