31995L0028Euroopa Liidu Teataja L 281 , 23/11/1995 Lk 0001 - 0030


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/28/EÜ,

24. oktoober 1995,

teatavate kategooriate mootorsõidukite siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides vastavalt asutamislepingu artiklis 189b sätestatud menetlusele, [3]

ning arvestades, et:

siseturg hõlmab sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine; selleks tuleb vastu võtta meetmed;

tehnilised nõuded, millele teatavate kategooriate sõidukid peavad siseriikliku õiguse kohaselt vastama, on muu hulgas seotud teatavate kategooriate mootorsõidukite siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumisega;

kõnealused nõuded on liikmesriigiti erinevad;

seetõttu on vaja, et kõik liikmesriigid võtaksid lisaks olemasolevatele eeskirjadele või nende asemel vastu ühesugused nõuded, et eelkõige oleks võimalik rakendada nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiivis 70/156/EMÜ (mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) [4] ettenähtud EMÜ tüübikinnitusmenetlust;

käesolev direktiiv on üks mitmest üksikdirektiivist EMÜ tüübikinnitusmenetluse kohta, mis kehtestati direktiiviga 70/156/EMÜ; sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes direktiivi 70/156/EMÜ sätteid, mis kehtivad sõidukite süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul;

on kohane viidata nõukogu direktiivile 77/649/EMÜ, [5] milles on esitatud istekohtade lähtepunkti ("R-punkti") asukoha kindlaksmääramise kord;

reisijate turvalisuse ja liiklusohutuse tagamiseks on oluline, et busside kere siseehituses kasutatavad materjalid vastaksid miinimumnõuetele, et vältida või vähemalt pidurdada tulekahju arengut niivõrd, et sõidukis viibijad jõuavad tulekahju korral sõidukist väljuda;

on soovitav võtta kasutusele käesoleva direktiivi tähenduses alternatiivseid sõidukite tüübikinnitusmenetlusi, st süsteeme, mis põhinevad kas mootorsõidukite sees kasutatavate materjalide põlemiskäitumise katsetel või sõiduki osade EMÜ tüübikinnitusel iga materjali ja/või seadise, näiteks istmete, kardinate jne suhtes, mis paigaldatakse nende sõidukite sisse, kusjuures tuleb kontrollida selliste kinnitatud materjalide ja/või seadiste õiget paigaldust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

- sõiduk: direktiivi 70/156/EMÜ artiklis 2 määratletud sõiduk,

- sõiduki osa: direktiivi 70/156/EMÜ artiklis 2 määratletud seadis.

Artikkel 2

Liikmesriigid ei tohi keelduda:

- andmast EMÜ tüübikinnitust või siseriiklikku tüübikinnitust sõidukile või keelduda seda sõidukit müümast, registreerimast, kasutusele võtmast või kasutamast või need tegevused keelata põhjusel, mis on seotud sõiduki kere siseehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumisega,

- andmast EMÜ tüübikinnitust või siseriiklikku tüübikinnitust sõidukikere siseehituses kasutatavale osale või keelata selle müük või kasutamine põhjusel, mis on seotud sõiduki ehituses kasutatavate materjalide põlemiskäitumisega,

kui käesoleva direktiivi I, IV, V ja VI lisas sätestatud vastavad nõuded on täidetud.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need 18 kuu jooksul direktiivi vastuvõtmisest. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Alates eespool nimetatud kuupäevast ei või liikmesriigid enam keelata käesolevale direktiivile vastavate sõidukite esmast kasutuselevõttu või sõidukiosade müüki ja kasutust.

Nad kohaldavad neid sätteid 48 kuu jooksul alates käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäevast.

2. Kui liikmesriigid need meetmed võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näeb ette liikmesriik.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 24. oktoober 1995

Euroopa Parlamendi nimel

president

K. Hänsch

Nõukogu nimel

eesistuja

L. Atienza Serna

[1] EÜT C 154, 19.6.1992, lk 4.

[2] EÜT C 332, 16.12.1992, lk 12.

[3] Euroopa Parlamendi 29. oktoobri 1992. aasta arvamus (EÜT C 305, 23.11.1992, lk 109), nõukogu 8. detsembri 1994. aasta ühine seisukoht (EÜT C 384, 31.12.1994, lk 1) ja Euroopa Parlamendi 15. juuni 1995. aasta otsus (EÜT C 166, 3.7.1995).

[4] EÜT L 42, 23.2.1970, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 93/81/EMÜ (EÜT L 264, 23.10.1993, lk 49).

[5] EÜT L 267, 19.10.1977, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 90/630/EMÜ (EÜT L 341, 6.12.1990, lk 20).

--------------------------------------------------

LISADE LOETELU

| | | Lehekülg |

I lisa: | Kohaldamisala, mõisted, EMÜ tüübikinnituse taotlemine, EMÜ tüübikinnituse andmine, nõuded, tüübimuudatused, toodangu vastavus, sõidukisse paigaldamisel kehtivad nõuded … | 292 |

Liide: | Sõiduki osa EMÜ tüübikinnitusmärgi näidis … | 297 |

II lisa: | Teatised … | 298 |

1. liide: | Teatis (sõiduk) … | 298 |

2. liide: | Teatis (sõidukiosa) … | 301 |

III lisa: | EMÜ tüübikinnitustunnistused … | 303 |

1. liide: | Tüübikinnitustunnistus (sõiduk) … | 303 |

2. liide: | Tüübikinnitustunnistus (sõidukiosa) … | 305 |

IV lisa: | Materjalide horisontaalse põlemiskiiruse katse … | 307 |

V lisa: | Materjalide sulamisomaduste katse … | 313 |

VI lisa: | Materjalide vertikaalse põlemiskiiruse katse … | 315 |

--------------------------------------------------