31995F1127(03)Euroopa Liidu Teataja C 316 , 27/11/1995 Lk 0048 - 0048


Nõukogu akt,

26. juuli 1995,

millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon

(95/C 316/03)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli K.3 lõike 2 punkti c

ning arvestades, et:

Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks vaatlevad liikmesriigid võitlust Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava pettuse vastu kui ühise huvi küsimust, mis kuulub lepingu VI jaotises käsitletud koostöövaldkonda;

maksimaalselt edukaks võitluseks kõnealuse pettuse vastu on vaja koostada esimene leping, mida peatselt täiendataks teise aktiga ning mis parandaks Euroopa ühenduste finantshuvide kriminaalõigusliku kaitse tõhusust;

OTSUSTAB koostada konventsiooni, mille tekst on esitatud lisas ning millele liikmesriikide valitsuste esindajad on täna alla kirjutanud,

SOOVITAB liikmesriikidel see kooskõlas oma põhiseadusest tulenevate nõuetega vastu võtta.

Brüssel, 26. juuli 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

J. A. Belloch Julbe

--------------------------------------------------