31995E0413Euroopa Liidu Teataja L 245 , 12/10/1995 Lk 0001 - 0002


Ühine seisukoht,

2. oktoober 1995,

mille nõukogu on määratlenud Euroopa Liidu lepingu artikli J.2 alusel Angola kohta

(95/413/ÜVJP)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit J.2,

ON MÄÄRATLENUD JÄRGMISE ÜHISE SEISUKOHA:

A. Euroopa Liit püstitab Angola suhtes järgmised eesmärgid:

1) toetada Lusaka protokolli, Bicesse "acordos de paz" ja asjaomaste ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonide tõhusat rakendamist;

2) toetada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretäri eriesindaja ja vaatlejakolmiku tegevust;

3) kiirendada Lusaka protokollis sisalduvate kokkulepete ning pärast käesoleva dokumendi allakirjutamist Angola valitsuse ja UNITA vahel sõlmitud kokkulepete rakendamist lepinguosaliste ja UNAVEMi poolt;

4) toetada Angola Vabariigi presidendi ja UNITA presidendi vahel viimastel kohtumistel alustatud dialoogi, mis on märkimisväärne samm rahuprotsessi tugevdamiseks vajaliku usaldusliku õhkkonna tekke suunas. See peaks võimaldama luua kõikide angolalaste rahuliku kooseksisteerimise raamistiku, mis põhineb demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigil, õiglusel ja inimõiguste igakülgsel austamisel;

5) toetada rahvusvahelise üldsuse kooskõlastatud püüdlusi Angola ülesehitamiseks rahuprotsessi raames.

B. Nende eesmärkide edendamiseks, tervitades 25. ja 26. septembril 1995 Brüsselis toimunud UNDP ümarlaua positiivseid tulemusi, millele Euroopa Liit on suurel määral kaasa aidanud, on Euroopa Liit valmis:

1) abistama Angola valitsust demokraatia tugevdamise ja õigusriigi rajamise eesmärgi saavutamisel;

2) jätkuvalt osalema jõupingutustes, mille eesmärk on leevendada pagulaste ja ümberasustatud isikute kannatusi ning kiirendada nende sotsiaalset ja majanduslikku taasintegreerimist.

3) kaasa aitama demobiliseeritud sõdurite sotsiaalse taasintegreerimise püüdlustele, sealhulgas Angola ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vastavatele püüdlustele;

4) abistama UNAVEM III, osaledes ÜRO peasekretäri 1995. aasta juulikuu aruandes ettepandud inimõiguste järelevalveüksuse tugevdamises;

5) osalema demineerimistoimingutes, sealhulgas jalaväemiinide suhtes võetud ühismeetme raames; [1]

6) osalema Angola ja rahvusvahelise üldsuse algatustes, mille eesmärk on rahvusliku leppimise saavutamine, stabiilse olukorra taastamine ja maa ülesehitamine.

C. Nõukogu ja komisjon, kumbki tegutsedes oma pädevuse piires, võtavad käesoleva ühise seisukoha rakendamiseks vajalikke meetmeid.

Nõukogu pädevad töörühmad tagavad käesoleva ühise seisukoha järelevalve.

D. Käesolev ühine seisukoht avaldatakse Euroopa Ühenduste Teatajas.

Luxembourg, 2. oktoober 1995

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Solana

[1] Nõukogu 12. mai 1995. aasta otsus 95/170/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu lepingu artikli J.3 alusel vastu võetud ühismeedet jalaväemiinide kohta (EÜT L 115, 22.5.1995, lk 1).

--------------------------------------------------