31994R1868Euroopa Liidu Teataja L 197 , 30/07/1994 Lk 0004 - 0006
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 60 Lk 0005
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 60 Lk 0005


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1868/94,

27. juuli 1994,

millega kehtestatakse kartulitärklise tootmise kvoodisüsteem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 42 ja 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

nõukogu 14. juuni 1993. aasta määrusega (EMÜ) nr 1543/93 (millega määratakse kindlaks kartulitärklise tootjatele makstava lisatasu summa 1993/94., 1994/95. ja 1995/96. turustusaastal) [4] nähakse ette, et nõukogu otsustab, mis meetmed tuleb võtta, kui 1993/94. või 1994/95. turustusaastal toodetakse ühenduses kartulitärklist üle 1,5 miljoni tonni; 1993/94. turustusaastal see kogus ületati;

kartulitärklise sektoris ei kohaldata tootmise suhtes piiranguid ega teraviljasektoris kohaldatavat maa tootmisest kõrvaldamist; sellele vaatamata peavad kartulitärklise sektoris kohaldatavad sätted olema kooskõlas tootmise kontrollimisega, mis on seal sama vajalik kui muudeski sektorites;

kartulitärklise tootmise lisatasude puhul on kõige paremini sobiv tootmise kontrollimist käsitlev meede kvoodisüsteemi kehtestamine;

igale kartulitärklist tootvale liikmesriigile tuleks eraldada kvoot, mis põhineb kõnealuses liikmesriigis 1990/91., 1991/92. ja 1992/93. turustusaastal toodetud keskmisel kartulitärklise kogusel, mille eest on lisatasu saadud, ja mida on ühenduse 1,5 miljoni tonni suurust üldkvooti arvesse võttes võrdeliselt kohandatud;

kvoodid tuleks eraldada Taanile, Saksamaale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Hollandile 1995/96., 1996/97. ja 1997/98. turustusaastal kasutamiseks;

Saksamaa puhul õigustavad uutes liidumaades enne ühinemist kehtinud plaanimajanduselt turumajandusele üleminek, sellest tulenev muutus põllumajandusliku tootmise struktuurides ning vajalikud investeeringud erineva, nimelt 1992/93. võrdlusaasta kasutamist, kõnealusel aastal toodetud koguse ületamist 90000 tonni võrra ning reservi loomist Saksamaa jaoks, et katta enne 31. jaanuari 1994 tagastamatute investeeringute abil toodetud toodangut, kui ei ole võimalik kinni pidada Saksamaale eraldatud kvoodist; need kogused ei või moodustada osa ühenduse 1,5 miljoni tonnisest kvoodist; seepärast tuleb need lisada sellele kogusele;

tootjaliikmesriigid peaksid jaotama oma kvoodi kolmeaastaseks ajavahemikuks kõigi kartulitärklist tootvate ettevõtjate vahel, võttes aluseks 1990/91., 1991/92. ja 1992/93. turustusaastal nende poolt toodetud keskmise tärklisekoguse, mille eest on saadud lisatasu, või liikmesriigi valikul ainult 1992/93. turustusaastal toodetud tärklisekoguse, mille eest on saadud lisatasu, ja kõnealuste ettevõtjate poolt kartulitärklise tootmisse enne 31. jaanuari 1994 tehtud investeeringud;

kartulitärklise turu võimaliku restruktureerimise arvessevõtmiseks teatab komisjon nõukogule kolmeaastase ajavahemiku lõpus ja seejärel iga kolme aasta järel intervalliga kvoodieraldised, millele lisatakse vajaduse korral asjakohased ettepanekud; samal ajal kontrollitakse ka uusi kartulitärklise tootjaid;

eriliste struktuuriliste piirangute tõttu tärklisesektoris tuleb kehtestada kartulitärklise tootmiseks lisatasu ettevõtja kvoodi piires; kartulitootjate kaitsmise eesmärgil sõltub lisatasu maksmine kvoodi piires kartulitärklise tootmiseks vajaliku kartulikoguse eest miinimumhinna maksmisest;

kartulitärklist tootvad ettevõtjad ei sõlmi külvieelseid lepinguid kartulitootjatega kartulikoguse koh ta, millest saadav tärklisekogus ületab nende kvoodi; üle kvoodi toodetud tärklis eksporditakse ühendusest ilma eksporditoetuseta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kehtestatakse kvoodisüsteem sellise kartulitärklise tootmiseks, mille jaoks antakse ühenduse abi.

Artikkel 2

1. Kartulitärklise tootmiseks 1995/96., 1996/97. ja 1997/98. turustusaastal eraldatakse kvoodid järgmistele tootjaliikmesriikidele:

Taani: | 178460 tonni, |

Saksamaa: | 591717 tonni, |

Hispaania: | 2000 tonni, |

Prantsusmaa | 281516 tonni, |

Madalmaad: | 538307 tonni, |

kokku: | 1592000 tonni. |

Saksamaal 1996/97. turustusaastal realiseeritud toodangu katmiseks luuakse kuni 110000tonnine reserv, tingimusel et selline toodang on tulenenud enne 31. jaanuari 1994 tehtud investeeringutest. Saksamaa võib sellist reservi kasutada ainult pärast seda, kui on kasutatud kõik kartulitärklist tootvate ettevõtjate tegevuse lõpetamise tõttu kättesaadavad kvoodid. Saksamaa võib kasutada reservi siis, kui komisjon on kiitnud heaks eespool nimetatud tingimused.

2. Iga tootjaliikmesriik jaotab lõikes 1 osutatud kvoodi kartulitärklist tootvate ettevõtjate vahel 1995/96., 1996/97. ja 1997/98. turustusaastal kasutamiseks liikmesriigi valikul:

- kas iga ettevõtja poolt 1990/91., 1991/92. ja 1992/93. turustusaastal toodetud kartulitärklise keskmise koguse põhjal, mille puhul on makstud määruse (EMÜ) nr 1543/93 artiklis 1 osutatud lisatasu,

- või nende poolt 1992/93. turustusaastal toodetud kartulitärklise koguse põhjal, mille puhul on makstud määruse (EMÜ) nr 1543/93 artiklis 1 osutatud lisatasu.

Vajaduse korral võtab tootjaliikmesriik objektiivsete kriteeriumide alusel arvesse kartulitärklist tootvate ettevõtjate enne 31. jaanuari 1994 tehtud investeeringud, mis ei ole kõnealuse liikmesriigi valitud.

Artikkel 3

1. Komisjon esitab nõukogule hiljemalt 31. oktoobril 1997 ning sellest alates iga kolme aasta järel aruande kvoodi jagamise kohta ühenduses, lisades vajaduse korral asjakohased ettepanekud. Selles aruandes võetakse arvesse nii kartulitärklise turu kui teraviljatärklise turu arengut.

2. Nõukogu jagab asutamislepingu artikli 43 alusel hiljemalt 30. novembril 1997 ning sellest alates iga kolme aasta järel liikmesriikide vahel lõikes 1 osutatud aruande põhjal järgmisel kolmel turustusaastal kasutatava kvoodi.

3. Liikmesriigid teatavad hiljemalt 31. detsembril 1997 ja sellest alates iga kolme aasta järel asjaomastele isikutele järgmise kolme turustusaasta kvoodi jagamise üksikasjad.

Artikkel 4

Kartulitärklist tootvad ettevõtjad ei sõlmi külvieelseid lepinguid kartulitootjatega kartulikoguse kohta, millest saadav tärklisekogus ületab artikli 2 lõikes 2 osutatud neile eraldatud kvoodi.

Artikkel 5

Kartulitärklist tootvatele ettevõtjatele makstakse lisatasu 18,43 eküüd artikli 2 lõikes 2 osutatud kvoodi piires toodetud tärklise tonni kohta, tingimusel et nad on maksnud kartulitootjatele kartulitärklise kvoodi piires tootmiseks vajaliku kartulikoguse eest määruse (EMÜ) nr 1766/92 [5] artikli 8 lõikes 1 osutatud miinimumhinna.

Artikkel 6

1. Ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist, eksporditakse üle artikli 2 lõikes 2 osutatud kvoodi toodetud kartulitärklise kogus ühendusest enne kõnealusele turustusaastale järgnevat 1. jaanuari.

Eksportimisel ei maksta eksporditoetust.

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, võib kartulitärklist tootev ettevõtja mis tahes turustusaastal lisaks kõnealuseks aastaks ettenähtud kvoodile kasutada kuni 5 % oma järgmise turustusaasta kvoodist. Sellisel juhul vähendatakse vastavalt järgmise turustusaasta kvooti.

Artikkel 7

Käesoleva määruse sätted ei hõlma kartulitärklist, mida toodavad ettevõtjad, kes ei ole ostnud määruse (EMÜ) nr 1766/92 artiklis 8 osutatud tasakaalustamistoetust saanud kartuleid ning kellel ei ole õigust saada kõnealuse määruse artiklis 7 osutatud toetust.

Artikkel 8

Käesoleva määruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 1766/92 artiklis 23 sätestatud korras. Need sisaldavad eelkõige ettevõtjate ühinemise, omanike vahetuse ja kaubandustegevuse alustamise või lõpetamise puhul kohaldatavaid eeskirju ning kehtivalt süsteemilt käesoleva määrusega kehtestatavale süsteemile ülemineku hõlbustamiseks vajalikke erimeetmeid.

Artikkel 9

Määrus (EMÜ) nr 1543/93 tunnistatakse alates 1. juulist 1995 kehtetuks. Viiteid määrusele (EMÜ) nr 1543/93 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 10

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 1995.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. juuli 1994

Nõukogu nimel

eesistuja

Th. Waigel

[1] EÜT C 83, 19.3.1994, lk 5.

[2] EÜT C 128, 9.5.1994.

[3] EÜT C 148, 30.5.1994, lk 49.

[4] EÜT L 154, 25.6.1993, lk 4.

[5] EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1866/94 (EÜT L 197, 30.7.1994, lk 1).

--------------------------------------------------