31994R1627Euroopa Liidu Teataja L 171 , 06/07/1994 Lk 0007 - 0013
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 6 Lk 0086
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 6 Lk 0086


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1627/94,

27. juuni 1994,

millega nähakse ette kalapüügilube käsitlevad üldsätted

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

vastavalt artiklile 9 nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusest (EÜ) nr 3690/93, millega kehtestatakse ühenduse süsteem, mis sätestab kalapüügilitsentsides sisalduva miinimumteabe eeskirjad, [4] peab nõukogu vastu võtma üldsätted ühenduse kalalaevade ning kolmanda riigi lipu all sõitvate ja ühenduse kalavetes tegutsevate laevade suhtes kohaldatavate kalapüügilubade kohta;

vastavalt nõukogu 20. detsembri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 3760/92 (millega luuakse ühenduse kalanduse ja akvakultuuri süsteem) [5] artiklitele 4 ja 8 võib nõukogu määrata ühenduse kalalaevadele vetele ja kalavarudele juurdepääsuks teatavad tingimused, mis võivad sisaldada kalapüügilubade nõuet;

kalapüügilubade süsteemi kehtestamiseks peab nõukogu iga juhtumi puhul otsustama kalapüügitüübi kõige sobivama määratluse üle ja vajaduse korral piiritlema muu hulgas üksikasjalikult kalavarud või kalavarude rühmad, veed ja/või kalapüügivahendid;

käesoleval etapil pole ilmnenud vajadust väljaandmise kalapüügilube ka lipuriigiks oleva liikmesriigi territoriaalvetes kala püüdvatele väikelaevadele, sest vajaduse korral on selliste laevade püügikoormust võimalik reguleerida muude vahenditega;

ühenduse ja kolmandate riikide vahel sõlmitud kalanduskokkulepete kontekstis peaks kolmanda riigi lipu all sõitvate ja ühenduse kalavetes tegutsevate laevade kalapüügitegevus toimuma püügilitsentsi alusel, mida täiendab kalapüügiluba;

on soovitatav seada ühenduse tasandil sisse kord, mille alusel iga liikmesriik annab oma lipu all sõitvatele laevadele välja kalapüügilube ja korraldab nende kasutamist, ning kord, mille alusel komisjon korraldab kolmanda riigi lipu all sõitvatele ja ühenduse kalavetes tegutsevatele laevadele litsentside väljaandmist, mida täiendab kalapüügiluba;

komisjon peab tagama, et lipuriigiks olev liikmesriik kalapüügilubade kasutamist korraldades järgiks ühenduse õigust;

ühenduse kalavarude kaitse- ja majandamispoliitika järjepidevuse tagamiseks tuleks kehtestada riiklikes kalapüügilubades sisalduva teabe edastamise kord;

nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2847/93 (millega luuakse ühise kalanduspoliitika suhtes rakendatav kontrollisüsteem) [6] artikli 31 lõikes 3 sätestatud võimalus kohaldada karistusi, sealhulgas võimalus peatada või tühistada kalapüügilitsents, aitab tõenäoliselt kaasa kalavarude kasutamist käsitleva määruse täiendamisele; järelikult on tähtis, et lipuriigiks oleva liikmesriigi pädevad asutused oleksid võimelised haldusotsusega algatama kalapüügiloa peatamise või tühistamise menetlust;

sel eesmärgil tuleb liikmesriigi tasandil sätestada üksikasjalikud rakenduseeskirjad, mis käsitlevad teabevahetuse korda kalapüügi järelevalve eest vastutavate asutuste ja lipuriigiks olevas liikmesriigis rikkumiste korral kohtuprotsessi algatamise eest vastutavate asutuste vahel;

kontrolli tagamiseks kalapüügilubade alusel toimuva kalapüügi üle tuleb kehtestada üldeeskirjad, mis reguleeriksid koostööd kalapüügilubade väljaandmise ja nende kasutuse korraldamise eest vastutavate asutuste ja kalapüügi järelevalve eest vastutavate asutuste vahel;

määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklis 13 ja määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklis 37 sisalduvaid sätteid andmete konfidentsiaalsuse kohta tuleks kohaldada käesoleva määruse alusel kogutud teabe suhtes; sel eesmärgil peavad liikmesriigid ja komisjon võtma asjakohaseid meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva määrusega nähakse ette üldsätted, mis käsitlevad:

a) kalapüügilube, mida kohaldatakse ühenduse kalalaevade sellise püügitegevuse suhtes, mis toimub määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklite 4 ja 8 alusel vastuvõetud ühenduse meetmete kohaselt, mis käsitlevad vetele ja kalavarudele juurdepääsu tingimusi. Iga kord, kui nõukogu võtab vastu otsuse juurdepääsu tingimuste kohta, kaalub ta kalapüügiloa vajadust;

b) kalapüügilitsentse ja -lube, mida kohaldatakse kolmanda riigi lipu all sõitvate ning ühenduse ja kõnealuse riigi vahel sõlmitud kalanduskokkuleppe alusel ühenduse kalavetes tegutsevate kalalaevade suhtes;

c) riiklikes kalapüügilubades sisalduva teabe edastamise korda.

2. Laevadelt, mille kogupikkus on alla 10 m ja mis sõidavad liikmesriigi lipu all ning mis püüavad kala üksnes lipuriigiks oleva liikmesriigi territoriaalvetes, kalapüügiluba ei nõuta.

Artikkel 2

1. Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) kalapüügiluba – eelnev kalapüügiluba, mis on välja antud ühenduse kalalaevale kalapüügilitsentsi täiendamiseks, võimaldades tal seeläbi kala püüda kindlaksmääratud ajal, teatavas piirkonnas ja kasutada teatavat kalapüügitüüpi vastavalt nõukogu poolt vastuvõetud meetmetele;

b) kolmanda riigi lipu all sõitva kalalaeva kalapüügilitsents ja kalapüügiluba – miinimumandmeid kõnealuse laeva identifitseerimise, tehniliste omaduste ja varustuse kohta sisaldav komisjoni tunnistus, mida täiendab eelnev luba, mis võimaldab laeval ühenduse vetes kala püüda vastavalt ühenduse õiguse asjakohastele sätetele ja kõnealuse riigiga sõlmitud kalanduskokkuleppele.

2. Liikmesriigid võivad valida kõnealusele loale teise nime tingimusel, et on täielikult arusaadav, et tegemist on loaga käesoleva määruse tähenduses.

Artikkel 3

1. Artikli 7 kohaselt väljaantud kalapüügiluba peab sisaldama vähemalt I lisas ettenähtud teavet.

2. Kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade suhtes kohaldatav kalapüügilitsents ja kalapüügiluba peavad sisaldama vähemalt II lisas ettenähtud teavet.

Artikkel 4

1. Lipuriigiks olev liikmesriik annab välja kalapüügilube ja korraldab oma lipu all sõitvate laevade kalapüügilubade kasutamist ühenduse õiguse asjakohaste sätete, sealhulgas määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklis 11 sätestatud meetmete kohaselt.

2. Komisjon annab välja kalapüügilitsentse ja -lube ning korraldab ühenduse nimel kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade kalapüügilitsentside ja kalapüügilubade kasutamist ühenduse õiguse asjakohaste sätete ja asjaomase riigiga sõlmitud kalanduskokkulepetes sisalduvate või kõnealuste kokkulepete raames vastuvõetud sätete kohaselt.

Artikkel 5

1. Lipuriigiks olev liikmesriik ei või kalapüügiluba välja anda, kui asjaomasel laeval ei ole määruse (EÜ) nr 3690/93 kohaselt saadud kalapüügilitsentsi või kui kõnealuse laeva kalapüügilitsents on nimetatud määruse artikli 5 kohaselt peatatud või tühistatud.

2. Kalapüügiluba muutub kehtetuks, kui vastava laeva kalapüügilitsents tühistatakse lõplikult; kõnealune luba peatatakse, kui litsents tühistatakse ajutiselt.

Artikkel 6

1. Üksnes need artikli 1 punktides a ja b nimetatud laevad, millel on kehtivad kalapüügiload, võivad vastavalt nendes lubades sätestatud tingimustele loas nimetatud kalavarudesse või kalavaru rühmadesse kuuluvaid kalu püüda, pardale jätta, ümber laadida ja maha lossida, välja arvatud erijuhud, kui nõukogu on otsustanud kaaspüügi eeskirju kitsendada.

2. Iga kalapüügiluba kehtib üksnes ühe kalalaeva kohta.

3. Kalalaevadel võib olla mitu kalapüügiluba.

Ühenduse kalavetes ja avamerel tegutsevad ühenduse kalalaevad

Artikkel 7

1. Lipuriigiks olev liikmesriik teeb kindlaks laevad, mis tõenäoliselt hakkavad tegelema kalapüügiga vastavalt artikli 1 punktis a nimetatud juurdepääsutingimustele. Liikmesriik tagab kõnealuste laevade vastavuse nõukogu poolt sätestatud tingimustele ja edastab asjakohase teabe komisjonile.

2. Komisjon vaatab lipuriigiks oleva liikmesriigi esitatud teabe läbi, kontrollib, kas see vastab ühenduse õiguse asjakohastele sätetele ja artikli 13 kohaselt vastuvõetud otsustele, ning teavitab liikmesriiki läbivaatuse tulemusest aja jooksul, mis ei ületa 10 tööpäeva.

Nõukogu võib komisjoni ettepanekul kvalifitseeritud häälteenamusega otsustada vajaduse korral vastu võtta erineva tähtaja, kui kalapüügiloa korda kohaldatakse erilisel viisil.

3. Lipuriigiks olev liikmesriik võib kalapüügiloa välja anda pärast komisjoni läbivaatuse tulemuse kättesaamist või lõikes 2 sätestatud aja lõppedes.

4. Selleks, et tagada määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklite 4 ja 8 kohaselt vastuvõetud ühenduse kalavarude kaitse- ja majandamismeetmete järgimine, võtab lipuriigiks olev liikmesriik vajalikud meetmed, sealhulgas vajaduse korral muudab või peatab täielikult või osaliselt enda poolt väljaantud kalapüügiloa ning teatab sellest komisjonile.

Artikkel 8

1. Kui lipuriigiks olev liikmesriik on määruse (EMÜ) nr 3760/92 artikli 9 alusel võtnud riikliku kalapüügiloa vormis vastu riiklikud sätted, et kõnealuse määruse artikli 8 kohaselt jagada kalapüügivõimalused üksikute laevade vahel, saadab asjaomane liikmesriik kõnealuste sätete kohaselt komisjonile igal aastal määratud kalapüügitüübis tegevusloa saanud laevade kohta teavet.

2. Kui liikmesriigid on määruse (EMÜ) nr 3760/92 artikli 10 kohaselt kehtestanud spetsiaalse riikliku lubade süsteemi, saadavad nad komisjonile igal aastal kokkuvõtte loataotlustes sisalduvast teabest ning sellega seonduvad püügikoormuse üldandmed.

Kolmanda riigi lipu all sõitvad ja ühenduse vetes tegutsevad laevad

Artikkel 9

1. Vastavalt nõukogu poolt vastuvõetud kalavarude kaitse- ja majandamisega seotud meetmetele, mida kohaldatakse kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade suhtes, edastavad kõnealuse kolmanda riigi pädevad asutused komisjonile kõnealuse kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade kalapüügilitsentside ja kalapüügilubade taotlused, kui need laevad tõenäoliselt hakkavad tegelema kalapüügiga ühenduse vetes komisjoni poolt kõnealusele riigile antud kalapüügivõimaluste raames.

2. Komisjon vaatab lõikes 1 nimetatud taotlused läbi ja annab kalapüügilitsentsid ja kalapüügiload välja nõukogu poolt vastuvõetud meetmete ning kõnealuse riigiga sõlmitud kalanduskokkuleppes sisalduvate või kõnealuse kokkuleppe raames vastuvõetud sätete kohaselt.

3. Komisjon teatab väljaantud kalapüügilitsentsidest ja -lubadest liikmesriikide poolt määratud pädevatele kontrollorganitele.

Artikkel 10

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata igasugusest kolmanda riigi lipu all sõitva laevaga seotud rikkumisest.

2. Pärast lõikes 1 nimetatud teatamist võib komisjon artikli 9 kohaselt väljaantud kalapüügilitsentsi ja kalapüügiload peatada või tühistada ning võib keelduda asjaomasele laevale uue kalapüügilitsentsi ja kalapüügiloa väljaandmisest. Komisjoni otsusest teatatakse kolmandale riigile.

3. Komisjon teatab asjaomaste liikmesriikide kontrollorganitele viivitamata lõike 2 kohaselt võetud meetmetest.

Üldsätted

Artikkel 11

Pidades silmas artiklis 14 sätestatud koostöö tõhustamist, komplekteerib lipuriigiks olev liikmesriik määruse (EÜ) nr 3690/93 artiklis 6 nimetatud kartoteegi/kartoteegid, et koostada terviklik kogu kõikidest andmetest, mis on seotud kõnealuse liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele käesoleva määruse artikli 7 kohaselt väljaantud kalapüügilubadega, kuivõrd kõnealuseid andmeid ei ole ühenduse kalalaevade registrit käsitleva 19. jaanuari 1994. aasta komisjoni määruse (EÜ) nr 109/94 [7] kohaselt kogutud.

Artikkel 12

Liikmesriigid määravad artiklis 7 sätestatud kalapüügilubade väljaandmiseks pädevad asutused ja võtavad meetmeid, mis on vajalikud süsteemi tõhususe tagamiseks. Nad teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile kõnealuste asutuste nimed ja aadressid. Liikmesriigid teatavad komisjonile võetud meetmetest hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumist ja ettetulevatest muutustest nii ruttu kui võimalik.

Artikkel 13

1. Pärast määruse (EMÜ) nr 2847/93 artikli 33 lõike 1 kohaselt või rahvusvahelise inspektsioonisüsteemi rakenduseeskirjade alusel tehtud teatamist kohaldavad lipuriigiks oleva liikmesriigi pädevad asutused kooskõlas siseriikliku õigusega, võttes arvesse kõiki rikkumise avastanud pädeva asutuse poolt määratud karistusi, vajaduse korral menetlust, mille tulemuseks on, sõltuvalt rikkumise raskusest, tõenäoliselt:

- trahvid,

- keelatud kalapüügivahendi ja saagi konfiskeerimine,

- laeva arestimine,

- laeva tegevuse ajutine seiskamine,

- kalapüügiloa peatamine,

- kalapüügiloa tühistamine.

2. Lõike 1 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võtab komisjon vastu määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklis 18 ettenähtud korras eelkõige selleks, et liikmesriigid saaksid kohaldada kõnealust lõiget õiglastel ja arusaadavatel tingimustel.

Artikkel 14

1. Lipuriigiks olevad liikmesriigid ja liikmesriigid, kes vastutavad nende suveräänsete õiguste või jurisdiktsiooni alla kuuluvate merevete inspekteerimise eest, teevad koostööd, et tagada kalapüügilubades sätestatud tingimuste järgimine.

2. Sel eesmärgil teatab lipuriigiks olev liikmesriik inspekteerimise eest vastutvale liikmesriigile:

a) kalapüügilubadega seotud andmed kohe, kui liikmesriik on kõnealustes vetes kalapüügiga tõenäoliselt tegelema hakkavatele laevadele load välja andnud;

b) kalastusaasta jooksul inspekteerimise eest vastutava liikmesriigi taotluse korral viivitamata kõnealustes vetes kala püüdva laeva kalapüügiloa kehtivusest ning omal algatusel nendest kalapüügilubadest, mille kehtivusaeg on lõppenud.

3. Komisjoni või inspekteerimise eest vastutava liikmesriigi taotluse korral edastab lipuriigiks olev liikmesriik viivitamata lõike 2 punktis b nimetatud teabe.

Artikkel 15

Määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklit 13 ja määruse (EMÜ) 2847/93 artiklit 37 kohaldatakse käesoleva määruse kohaselt saadud andmete suhtes.

Artikkel 16

Artiklite 7, 8 ja 10 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad võetakse vastu määruse (EMÜ) nr 3760/92 artiklis 18 ettenähtud korras.

Artikkel 17

Nõukogu võtab 31. detsembriks 1994 vastu otsuse komisjoni esitatud sätete kohta, mis käsitlevad liikmesriigi lipu all sõitvate ja kolmanda riigi vetes tegutsevate laevade kalapüügilubade süsteemi kohaldamist ühenduse ja kõnealuse riigi vahelise kalanduskokkuleppe alusel, võttes arvesse kõnealuse süsteemi kohaldamisest liikmesriikide õigusaktidele tulenevaid mõjusid.

Artikkel 18

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1995.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikide liikmesriikides.

Luxembourg, 27. juuni 1994

Nõukogu nimel

eesistuja

C. Simitis

[1] EÜT C 310, 16.11.1993, lk 13.

[2] EÜT C 20, 24.1.1994, lk 540.

[3] EÜT C 34, 2.2.1994, lk 73.

[4] EÜT L 341, 31.12.1993, lk 93.

[5] EÜT L 389, 31.12.1992, lk 1.

[6] EÜT L 261, 20.10.1993, lk 1.

[7] EÜT L 19, 22.1.1994, lk 5.

--------------------------------------------------

I LISA

ARTIKLITE 7 JA 9 KOHASELT VÄLJAANTUD KALAPÜÜGILUBADES SISALDUV MIINIMUMTEAVE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II LISA

KOLMANDA RIIGI LIPU ALL SÕITVATELE LAEVADELE VÄLJAANTUD KALAPÜÜGILITSENTSIDES JA KALAPÜÜGILUBADES SISALDUV MIINIMUMTEAVE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------