31994R1500Euroopa Liidu Teataja L 162 , 30/06/1994 Lk 0001 - 0002
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 2 Köide 11 Lk 0132
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 2 Köide 11 Lk 0132


Nõukogu määrus (EÜ) nr 1500/94,

21. juuni 1994,

millega muudetakse komisjoni määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, [1] eriti selle artiklit 249,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 20 lõikes 4 on kindlaks määratud, et tariifseid soodusmeetmeid, mis sisalduvad ühenduse poolt teatavate riikide või riikide rühmadega sõlmitud kokkulepetes, millega nähakse ette tariifne sooduskohtlemine, või tariifseid soodusmeetmeid, mis ühendus on ühepoolselt vastu võtnud teatavate riikide või territooriumide rühmade suhtes, ning ühepoolseid peatamismeetmeid, millega nähakse ette teatavalt kaubalt nõutavate imporditollimaksude vähendamine või nendest vabastamine, kohaldatakse ainult deklarandi taotlusel, kui asja-omane kaup vastab nende meetmetega ettenähtud tingimustele;

ühenduse kaubanduspoliitika toimimise seisukohast on oluline teha täpset statistikat kaubavahetuse mahu kohta selle kauba puhul, mille suhtes nimetatud soodusmeetmed kehtivad;

niisuguse statistika kasutamiseks peavad ühtse haldusdokumendi lahtrisse 36 kantud koodid olema kõikides liikmesriikides ühtsed;

liikmesriikidele tuleb siiski anda võimalus kohandada oma tollialast arvutisüsteemi;

seepärast tuleb ette näha üleminekuperiood, mille jooksul võib kasutada siseriiklikke koode, mis on kooskõlas ühenduse koodidega;

alates 1. jaanuarist 1996 tuleb ette näha andmete kogumine kauba kohta, mille puhul taotletakse eksporditoetust;

kui komisjoni esitatud määruse eelnõu kohta puudub tolliseadustiku komitee arvamus, peab nõukogu vajalikud sätted vastu võtma,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga muudetakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 [2] lisasid 37 ja 38 vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1995.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 21. juuni 1994

Nõukogu nimel

eesistuja

G. Moraitis

[1] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[2] EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 655/94 (EÜT L 82, 25.3.1994, lk 15).

--------------------------------------------------

LISA

1. Käesolevaga muudetakse määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisa 37 järgmiselt:

a) I jaotise punkti B.2. Nõutavad andmed. Miinimumloend. Vabasse ringlusse lubamise deklaratsioonis täidetavatele lahtritele lisatakse "36".

b) Lahtriga 36 seotud tekst II jaotise punktis C asendatakse järgmisega:

"36. Soodustus

Märkida vastav kood.

1. jaanuarini 1996 võivad liikmesriigid kasutada muid kui lisas 38 nimetatud koode, tingimusel et need koodid võimaldavad statistika kogumist vähemalt sama täpselt kui kõnealuses lisas nimetatud koodid."

2. Määruse (EMÜ) nr 2454/93 lisasse 38 lisatakse järgmine lahtriga 36 seotud tekst:

"Lahter 36: Soodustus

Vastavad koodid on:

1. Koodi esimene number

Kood | Tariifne kord |

1 | Tavaline tariifne kord (ilma soodussertifikaadita) |

2 | Üldine soodustuste süsteem (GSP) |

3 | Muud tariifsed soodustused (EUR 1, ATR või samaväärne dokument) |

2. Järgmised kaks numbrit

Kood | Tariifne kord |

00 | Mitte ükski järgmistest |

10 | Tariifide kohaldamise peatamine |

15 | Tariifide kohaldamise peatamine koos kindlaksmääratud eesmärgipärase kasutusega |

18 | Tariifide kohaldamise peatamine koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi |

20 | Tariifikvoot |

23 | Tariifikvoot koos kindlaksmääratud eesmärgipärase kasutusega |

25 | Tariifikvoot koos sertifikaadiga, mis tõendab toote spetsiifilist laadi |

28 | Tariifikvoot pärast välistöötlemist |

40 | Ühisest tollitariifistikust tulenev kindlaksmääratud eesmärgipärane kasutus |

50 | Toote spetsiifilist laadi tõendav sertifikaat. |

--------------------------------------------------