31994L0027Euroopa Liidu Teataja L 188 , 22/07/1994 Lk 0001 - 0002
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 26 Lk 0128
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 26 Lk 0128


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/27/EÜ,

30. juuni 1994,

millega kaheteistkümnendat korda [1] muudetakse direktiivi 76/769/EMÜ liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses teatavate ohtlike ainete ja valmististe turustamise ja kasutamise piirangutega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [3]

toimides asutamislepingu artiklis 189b sätestatud korras [4]

ning arvestades, et:

asutamislepingu artikliga 8a on kehtestatud sisepiirideta ala, kus tagatakse kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine;

siseturu arendamine peaks järk-järgult parandama elu kvaliteeti, tervisekaitset ja tarbijaohutust; käesoleva direktiiviga ette pandavad meetmed on vastavuses nõukogu 9. novembri 1989. aasta resolutsiooniga tarbijakaitsepoliitika uuendamise tulevaste prioriteetide kohta;

nikli olemasolu teatavates nahaga otse ja pikemaks ajaks kokkupuutesse sattuvates toodetes võib põhjustada inimesel ülitundlikkust nikli suhtes ning tekitada allergilisi reaktsioone; sellepärast tuleks nikli kasutamist sellistes esemetes piirata;

üks liikmesriik on oma territooriumil juba sisse seadnud tõrjeabinõude süsteemi niklist põhjustatud ülitundlikkuse ja nikliallergia vastu ning veel üks liikmesriik kavandab oma territooriumil teistsuguse süsteemi sisseseadmist; sellepärast on olemas kaubandustõkete oht;

enne käesoleva direktiivi rakendamist tuleks määratleda ja avaldada testimeetodid, mida kasutatakse näitamaks vastavust käesolevale direktiivile; nende testimeetodite suhtes peaks kehtima Euroopa standard;

teatavate liikmesriikide poolt nikli kasutamise suhtes juba vastu võetud või kavandatavatel piirangutel on otsene mõju siseturu väljakujundamisele ja toimimisele; sellepärast on vaja ühtlustada liikmesriikide õigusakte selles valdkonnas ning sellest tulenevalt muuta direktiivi 76/769/EMÜ [5] I lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/769/EMÜ I lisa täiendatakse käesoleva direktiivi lisas näidatud tekstiga.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu hiljemalt kuus kuud pärast seda, kui komisjon on avaldanud Euroopa Ühenduste Teatajas Euroopa Standardikomitee (CEN) poolt vastu võetud standardid kõikide testimeetodite kohta, mida kasutatakse näitamaks toodete vastavust käesolevale direktiivile, või kuus kuud pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist, kui teisena osutatud kuupäev on esimesena osutatud kuupäevast varasem, nii et:

- kuue kuu möödudes ühe või teise eespool osutatud tähtaja lõpust, vastavalt sellele, kumba tähtaega kohaldatakse, ei tohi ükski tootja ega importija turustada tooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile,

- 18 kuu möödudes ühe või teise eespool osutatud tähtaja lõpust, vastavalt sellele, kumba tähtaega kohaldatakse, ei tohi lõpptarbijale müüa tooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile, välja arvatud juhul, kui need tooted on turule saadetud enne kõnealuse tähtaja lõppu.

Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

2. Kui liikmesriigid lõikes 1 osutatud meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. juuni 1994

Euroopa Parlamendi nimel

president

E. Klepsch

Nõukogu nimel

eesistuja

A. Baltas

[1] Komisjoni ettepanek esitati direktiivi 76/769/EMÜ 14. muutmiseks (EÜT C 116, 27.4.1993, lk 18).

[2] EÜT C 116, 27.4.1993, lk 18.

[3] EÜT C 304, 10.11.1993, lk 2.

[4] Euroopa Parlamendi 2. detsembri 1993. aasta arvamus (EÜT C 342, 20.12.1993, lk 15), nõukogu 4. märtsi 1994. aasta ühine seisukoht (EÜT C 137, 19.5.1994, lk 60) ning Euroopa Parlamendi 5. mai 1994. aasta otsus (seni avaldamata).

[5] EÜT L 262, 27.9.1976, lk 201. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 91/339/EMÜ (EÜT L 186, 12.7.1991, lk 64).

--------------------------------------------------

LISA

"28.NikkelCAS nr 7440-0-20EINECS nr 2311114 ja selle ühendid | Ei tohi kasutada: 1)piikkomplektides, mis pannakse augustatud kõrvadesse ning muudesse augustatud inimkehaosadesse augustamisel tekkinud haava epiteliseerumise ajal, olenemata sellest, kas need pärast eemaldatakse või mitte, välja arvatud juhul, kui sellised piikkomplektid on homogeensed ning nikli kontsentratsioon nendes on nikli massi ja kogumassi vahekorrana väljendatult väiksem kui 0,05 %;2)toodetes, mis on ette nähtud olema nahaga otse ja pikemat aega kokkupuutes, näiteks:kõrvarõngastes,kaelakeedes, käevõrudes ja kettides, jalakettides, sõrmustes,käekellakorpustes, kellarihmades ja nende pingutajates,neetnööpides, pingutajates, neetides, tõmblukkudes ja metallmärkides, kui neid kasutatakse rõivaesemetes,kui nikli eraldumise määr nende toodete osadest, mis nahaga otse ja pikemat aega kokku puutuvad, on suurem kui 0,5 μg/cm2 nädalas;3)sellistes toodetes, mis on loetletud punktis 2, kui nende kattekiht ei ole niklist, välja arvatud juhul, kui sellest kattekihist piisab tagamaks, et nikli eraldumise määr nende toodete osadest, mis nahaga otse ja pikemat aega kokku puutuvad, ei ületa toote normaalsel kasutamisel vähemalt kahe aasta jooksul 0,5 μg/cm2 nädalas.Lisaks sellele ei tohi turustada tooteid, mille suhtes kohaldatakse punkti 1, 2 ja 3, kui need ei vasta nendes punktides sätestatud nõuetele." |

--------------------------------------------------