31994L0025Euroopa Liidu Teataja L 164 , 30/06/1994 Lk 0015 - 0038
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 26 Lk 0098
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 13 Köide 26 Lk 0098


Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/25/EÜ,

16. juuni 1994,

väikelaevu käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eelkõige selle artiklit 100a,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, [2]

toimides asutamislepingu artiklis 189b sätestatud korras [3]

ning arvestades, et:

siseturg peab hõlmama sisepiirideta ala, kus on tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine;

erinevates liikmesriikides kehtivad väikelaevade ohutusalaseid omadusi puudutavad õigusaktid erinevad üksteisest ulatuselt ja sisult; niisugused erinevused takistavad kaubavahetust ja loovad siseturul ebavõrdseid konkurentsitingimusi;

siseriiklike õigusaktide ühtlustamine on ainus viis niisuguste vaba kaubanduse tõkete kõrvaldamiseks; liikmesriigid ei suuda üksi seda eesmärki rahuldaval viisil saavutada; käesoleva direktiiviga kehtestatakse vaid need nõuded, mis on olulised väikelaevade liikumisvabaduse seisukohast;

käesolev direktiiv käsitleb vaid neid väikelaevu, mille miinimumpikkus on ISO-standarditest tulenevalt 2,5 m ja maksimumpikkus 24 m;

tehniliste tõkete eemaldamine väikelaevade ja nende komponentide valdkonnas määral, mil neid ei ole võimalik kõrvaldada kõikide liikmesriikide seas võrdväärsust vastastikku tunnustades, peab järgima nõukogu 7. mai 1985. aasta määrusega [4] sätestatud uut lähenemisviisi, millega nõutakse üldise heaolu seisukohast oluliste ohutusnõuete ja muid aspekte puudutavate nõuete defineerimist; artikli 100a lõikega 3 nähakse ette, et komisjon võtab tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset puudutavates ettepanekutes aluseks kaitstuse kõrge taseme; oluliste nõuetega sätestatakse kriteeriumid, millele peavad vastama väikelaevad, osaliselt komplekteeritud väikelaevad ning nende komponendid nii eraldi kui paigaldatuna;

seetõttu sätestatakse käesoleva direktiiviga ainult olulised nõuded; olulistele nõuetele vastavuse tõendamise hõlbustamiseks osutuvad väikelaevade ja nende II lisas loetletud komponentide puhul vajalikeks ühtlustatud Euroopa standardid; ühtlustatud Euroopa standardeid koostavad eraõiguslikud organisatsioonid ning need ei või olla kohustuslikud; Euroopa Standardikomiteed (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteed (Cenelec) on sel eesmärgil tunnustatud kui organeid, mis on pädevad võtma vastu ühtlustatud standardeid kooskõlas komisjoni ja nende kahe organi vahelist koostööd käsitlevate 13. novembril 1984 allakirjutatud üldsuunistega; käesolevas direktiivis tähendab ühtlustatud standard tehnilist spetsifikatsiooni (Euroopa standardit või ühtlustamisdokumenti), mille on vastu võtnud ükskõik kumb või mõlemad eespool nimetatud asutused komisjoni soovitusel vastavalt nõukogu 28. märtsi 1983. aasta direktiivile 83/189/EMÜ, milles on sätestatud tehniliste standardite ja normide kohta käiva teabe esitamise kord, [5] ning vastavalt eespool nimetatud üldjuhistele;

kui pidada silmas ohte, mis kaasnevad väikelaevade ja nende komponentide kasutamisega, siis on vaja kehtestada menetlused, mille alusel saab hinnata direktiivi olulistele nõuetele vastavust; nimetatud menetlused tuleb koostada väikelaevadele ja nende komponentidele omast ohutaset silmas pidades; seetõttu peab iga vastavuskategooria olema täiendatud kohase menetlusega või valikuga erinevate võrdväärsete menetluste vahel; vastuvõetud menetlused on kooskõlas 22. juuli 1993. aasta nõukogu otsusega 93/465/EMÜ, mis käsitleb vastavushindamismenetluste erinevate faaside mooduleid ning CE-vastavusmärgise kinnitamise ja kasutamise eeskirju, mis on mõeldud kasutamiseks tehnilise ühtlustamise direktiivides [6];

nõukogu on näinud ette CE-märgise kinnitamise tootja või tema volitatud esindaja poolt ühenduses; nimetatud märgis näitab, et väikelaev ja komponendid vastavad kõikidele selle toote suhtes kehtivatele ühenduse õigusaktidega ette nähtud olulistele nõuetele ja hindamismenetlustele;

on asjakohane, et liikmesriigid võivad, nagu see on sätestatud asutamislepingu artikli 100a lõikega 5, rakendada ajutisi meetmeid, millega piiratakse või keelatakse väikelaevade ja nende koostisesse kuuluvate toodete turule toomine ja kasutamine juhul, kui need kujutavad konkreetset ohtu inimestele ja teatud juhtudel koduloomadele või omandile tingimusel, et nende meetmete suhtes kohaldatakse ühenduse kontrollmenetlust;

iga käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud otsuse adressaatidele tuleb teatada niisuguse otsuse põhjused ja nende kasutuses olevad edasikaebamisvõimalused;

on vaja sätestada üleminekukord, mis võimaldab turustada ja kasutusele võtta selliseid väikelaevu ja nende komponente, mis on toodetud vastavalt käesoleva direktiivi vastuvõtmise ajal kehtinud siseriiklikele õigusaktidele;

käesolev direktiiv ei sisalda sätteid, millega piiratakse väikelaevade kasutamist pärast nende kasutuselevõttu;

väikelaevade konstruktsioon võib mõjutada keskkonda, kuivõrd väikelaevadest võib voolata välja saasteaineid; seetõttu on vaja lisada direktiivi keskkonnakaitsealased sätted, niivõrd kui need sätted puudutavad väikelaevade konstruktsiooni otsese keskkonnamõju seisukohast;

käesoleva direktiivi sätted ei tohi mõjutada liikmesriikide õigust kehtestada kooskõlas asutamislepinguga niisuguseid nõudeid, mida nad võivad pidada vajalikuks seoses teatud vetel navigeerimisega keskkonnakaitsealastel eesmärkidel, veeteede struktuuri kaitsmise eesmärkidel ja ohutuse tagamiseks veeteedel, seda tingimusel, et see ei tähenda väikelaeva modifitseerimist ükskõik millisel viisil, mida käesoleva direktiiviga ei ole ette nähtud,

ON VÕTNUD VASTU KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I PEATÜKK

Artikkel 1

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse väikelaevade ja osaliselt komplekteeritud paatide suhtes ning II lisas nimetatud komponentide suhtes nii eraldi kui paigaldatuna.

2. Väikelaev tähendab ükskõik millist tüüpi paati olenemata selle peajõuseadmest, mille kere on vastavalt asjakohastele ühtlustatud standarditele mõõdetuna 2,5 kuni 24 m pikk ja mis on mõeldud kasutamiseks sportimisel või vaba aja veetmisel. Asjaolu, et sama paati oleks võimalik kasutada prahilepingu alusel või meelelahutuslikuks paadisõiduks vajalike oskuste väljaõppel, ei takista käesoleva direktiivi kohaldamist vastavale väikelaevale, kui see tuuakse turule meelelahutuslikel otstarvetel.

3. Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse ei kuulu:

a) ainult võidusõiduks mõeldud väikelaevad, kaasa arvatud võidusõidusõudepaadid ja sportsõudepaadid, mille tootja on vastavalt märgistanud;

b) süstad ja kajakid, gondlid ja väikesed vesijalgrattad;

c) purjetamislainelauad;

d) surfjetid, jetid ja muud sarnased energiaallikaga varustatud veesõidukid;

e) algupärased, enne 1950. aastat konstrueeritud ajaloolised veesõidukid ja nende üksikud täpsed koopiad, mis on valmistatud peamiselt originaalmaterjalidest ning mille tootja on vastavalt märgistanud;

f) eksperimentaalveesõidukid eeldusel, et neid ei tooda hiljem ühenduses turule;

g) isiklikuks kasutamiseks ehitatud veesõidukid eeldusel, et neid ei tooda hiljem, viieaastase perioodi jooksul ühenduses turule;

h) veesõidukid, mis on mõeldud laevapere pardale võtmiseks ja reisijate veoks kommertseesmärkidel, ilma seejuures lõikega 2 sätestatut kahjustamata, eriti need, mis on määratletud 4. oktoobri 1982. aasta nõukogu direktiiviga 82/714/EMÜ, mis kehtestab tehnilised nõuded siseveeteede laevadele [7] reisijate arvust olenemata;

i) allveesõidukid;

j) õhkpadiliikurid;

k) tiiburlaevad.

Artikkel 2

Turule toomine ja kasutuselevõtt

1. Liikmesriigid rakendavad kõiki vajalikke meetmeid tagamaks artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete turule toomise ja ekspluatatsiooni andmise sihtotstarbel kasutamiseks ainult juhul, kui need ei sea ohtu inimeste turvalisust ja tervist, omandit või keskkonda, kui need on nõuetekohaselt ehitatud ja neid hooldatakse nõuetekohaselt.

2. Käesoleva direktiivi sätted ei tohi takistada liikmesriikidel kooskõlas asutamislepinguga vastu võtta teatud vetel navigeerimist puudutavaid sätteid seoses keskkonnakaitsealaste ja veeteede struktuuri kaitsmise eesmärkidega ning ohutuse tagamisega veeteedel, seda eeldusel, et see ei nõua käesolevale direktiivile vastava veesõiduki modifitseerimist.

Artikkel 3

Olulised nõuded

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud tooted peavad vastama I lisas sätestatud olulistele ohutusalastele, tervishoiualastele, keskkonnakaitsealastele ja tarbijakaitsealastele nõuetele.

Artikkel 4

Artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete vaba liikumine

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista oma territooriumil niisuguste artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete turule toomist ega kasutuselevõttu, mis kannavad IV lisas nimetatud CE-märgist, mis näitab nende vastavust kõigile käesoleva direktiivi sätetele, kaasa arvatud II peatükiga sätestatud vastavusmenetlustele.

2. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista osaliselt komplekteeritud paatide turule toomist, kui vastava paadi ehitaja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja või turule toomise eest vastutav isik kinnitab vastavalt III A lisale, et nimetatud paadid on mõeldud teiste poolt lõpuni komplekteerimiseks.

3. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista niisuguste II lisas nimetatud komponentide turule toomist ja kasutuselevõttu, mis kannavad IV lisas nimetatud CE-märgist, mis näitab nende komponentide vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, kui need komponendid on mõeldud paigaldamiseks väikelaeva vastavalt III B lisas viidatud deklaratsioonile, mille on andnud välja tootja, tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja või isik, kes need komponendid ühenduse turule toob, kui on tegemist impordiga kolmandast riigist.

4. Liikmesriigid ei loo takistusi käesoleva direktiivi nõuetele mittevastavate artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete esitlemiseks messidel, näitustel, esitlustel jne, seda tingimusel, et nähtaval sildil on selgelt osutatud, et selliseid tooteid ei või turustada ega kasutusele võtta enne, kui need on nimetatud nõuetele vastavaks muudetud.

5. Kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud tooted kuuluvad muid aspekte käsitlevate direktiivide reguleerimisalasse, mis näevad samuti ette CE-märgise kinnitamise, näitab märgis, et tooted vastavad ka nende muude direktiivide sätetele. Kui aga tootja võib ühe või mitme kõnealuse direktiivi kohaselt üleminekuaja jooksul valida, milliseid nõudeid kohaldada, näitab CE-märgis toote vastavust siiski ainult nendele direktiividele, mida tootja on kohaldanud. Sellisel juhul tuleb sellistele toodetele lisatavates, kõnealuste direktiividega ettenähtud dokumentides, märkustes ja juhendites esitada kohaldatavate direktiivide viiteandmed Euroopa Ühenduste Teatajas avaldatud kujul.

Artikkel 5

Kui artikli 1 lõikes 1 nimetatud tooted vastavad asjakohastele siseriiklikele standarditele, mis on vastu võetud vastavalt ühtlustatud standarditele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa Ühenduste Teatajas, käsitavad liikmesriigid neid artiklis 3 nimetatud põhinõuetele vastavatena. Liikmesriigid avaldavad niisuguste siseriiklike standardite viitenumbrid.

Artikkel 6

1. Kui liikmesriik või komisjon leiab, et artiklis 5 nimetatud ühtlustatud standardid ei vasta täielikult artiklis 3 nimetatud olulistele nõuetele, teavitab komisjon või liikmesriik sellest direktiivi 83/189/EMÜ alusel moodustatud komiteed, esitades oma põhjendused. Komitee teeb oma arvamuse viivitamatult teatavaks.

Komitee arvamuse kättesaamisel teatab komisjon liikmesriikidele, kas kõnealused standardid on vaja artiklis 5 nimetatud trükiste hulgast välja jätta.

2. Komisjon võib käesoleva direktiivi ühetaolise praktikas kohaldamise tagamiseks rakendada vastavalt lõikes 3 sätestatule mistahes asjakohaseid meetmeid.

3. Komisjoni abistab alaline komitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

Alaline komitee kehtestab oma töökorra.

Komisjoni esindaja esitab komiteele rakendatavate meetmete eelnõu. Tähtaja jooksul, mille eesistuja võib määrata küsimuse kiireloomulisusest lähtuvalt, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse, vajaduse korral hääletades.

Arvamus protokollitakse ja lisaks on igal liikmesriigil õigus taotleda oma seisukoha protokollimist.

Komisjon arvestab võimalikult suurel määral komitee arvamust. Komisjon teatab komiteele, kuidas arvamust on arvesse võetud.

4. Alaline komitee võib käsitleda ka kõiki käesoleva direktiivi kohaldamisega seotud küsimusi, mida komitee esimees omal algatusel või mõne liikmesriigi taotlusel tõstatab.

Artikkel 7

Kaitseklausel

1. Kui liikmesriik tuvastab, et IV lisas nimetatud vastavusmärgist kandev väikelaev või II lisas nimetatud komponent võib juhul, kui see on nõuetekohaselt valmistatud, paigaldatud ja hooldatud ning seda on kasutatud sihtotstarbeliselt, ohustada inimeste turvalisust ja tervist, omandit või keskkonda, siis rakendab see liikmesriik kõiki asjakohaseid ajutisi meetmeid kõnealuse väikelaeva või komponendi turult kõrvaldamiseks või selle turule toomise või kasutuselevõtu keelamiseks või piiramiseks.

Liikmesriik teatab komisjonile viivitamatult kõikidest niisugustest meetmetest, põhjendades oma otsust ja täpsustades, kas nõuetele mittevastavus tuleneb:

a) artiklis 3 nimetatud oluliste nõuete mittetäitmisest;

b) artiklis 5 nimetatud standardite ebaõigest kohaldamisest, niivõrd kui standardeid on väidetavalt kohaldatud;

c) puudustest artiklis 5 osutatud standardites endis.

2. Komisjon peab esimesel võimalusel asjaosalistega nõu. Kui komisjon pärast sellist nõupidamist leiab, et:

- meetmed on põhjendatud, teatab ta sellest viivitamatult meetmeid rakendanud liikmesriigile ja teistele liikmesriikidele; kui lõikes 1 nimetatud otsus tuleneb standardite puudustest, esitab komisjon juhul, kui otsuse teinud liikmesriik kavatseb selle juurde jääda, pärast asjaomaste osapooltega konsulteerimist kahe kuu jooksul küsimuse artikli 6 lõikes 1 nimetatud komiteele ning algatab seejärel artikli 6 lõikes 1 nimetatud menetluse,

- meetmed ei ole põhjendatud, teatab ta sellest viivitamatult meetmeid rakendanud liikmesriigile ja tootjale või tema ühenduses registreeritud volitatud esindajale.

3. Kui II lisas nimetatud mittevastavale komponendile või mittevastavale väikelaevale on kinnitatud CE-märgis, rakendab märgise kinnitaja suhtes järelevalvet teostav liikmesriik kohaseid meetmeid. Nimetatud liikmesriik teatab sellest viivitamatult komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

4. Komisjon tagab liikmesriikide teavitamise selle menetluse käigust ja lõpptulemusest.

II PEATÜKK

Vastavushindamine

Artikkel 8

Enne artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete tootmist ja turule toomist rakendab tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja I lisa punktis 1 kirjeldatud paatide konstruktsioonikategooriate A, B, C ja D puhul alltoodud menetlusi.

1. A- ja B-kategooria puhul:

- paatide puhul, mille kere pikkus on alla 12 m: sisemine tootmisjärelevalve pluss katsed (moodul Aa), mida kirjeldatakse VI lisas,

- paatide puhul, mille kere pikkus on 12 m kuni 24 m: VII lisas nimetatud EÜ tüübihindamine (moodul B) täiendatult mooduliga C (tüübivastavus), mida kirjeldatakse VIII lisas, või mõni alltoodud moodulitest: B + D või B + F või G või H.

2. C-kategooria puhul:

a) paatide puhul, mille kere pikkus on 2,5 m kuni 12 m:

- I lisa punktidega 3.2 ja 3.3 seotud ühtlustatud standarditele vastavuse korral: sisemine tootmisjärelevalve (moodul A), mida kirjeldatakse V lisas,

- I lisa punktidega 3.2 ja 3.3 seotud ühtlustatud standarditele mittevastavuse puhul: sisemine tootmisjärelevalve pluss katsed (moodul Aa), mida kirjeldatakse VI lisas.

b) paatide puhul, mille kere pikkus on 12 m kuni 24 m: VII lisas kirjeldatud EÜ tüübihindamine (moodul B), millele järgneb VIII lisas kirjeldatud moodul C (tüübivastavus), või mõni alltoodud moodulitest: B + D või B + F või G või H.

3. D-kategooria puhul:

Paatide puhul, mille kere pikkus on 2,5 m kuni 24 m: sisemine tootmisjärelevalve (moodul A), mida kirjeldatakse V lisas.

4. II lisas nimetatud komponentide puhul: ükskõik milline alltoodud moodulitest: B + C või B + D või B + F või G või H.

Artikkel 9

Teavitatud asutused

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele nende asutuste nimed, mille nad on määranud teostama artiklis 8 nimetatud vastavushindamismenetlustega seotud ülesandeid, nende volitustejärgsed eriülesanded ja komisjoni poolt neile eelnevalt omistatud identifitseerimisnumbrid.

Komisjon avaldab teavitatud asutuste nimekirja koos neile määratud identifitseerimisnumbrite ja volitustejärgsete ülesannetega Euroopa Ühenduste Teatajas. Komisjon tagab selle nimekirja ajakohastamise.

2. Niisuguses teatises nimetatavate asutuste hindamisel kohaldavad liikmesriigid XIV lisas sätestatud kriteeriume. Eeldatakse, et asjakohastes ühtlustatud standardites sätestatud hindamiskriteeriumidele vastavad asutused vastavad neile kriteeriumidele.

3. Kui asutust volitanud liikmesriik leiab, et asutus ei vasta enam XIV lisas nimetatud kriteeriumidele, peab ta nimetatud volituse tühistama. Liikmesriik teatab sellest viivitamatult komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

III PEATÜKK

CE-märgistus

Artikkel 10

1. Väikelaevad ja II lisas nimetatud, artiklis 3 nimetatud olulistele nõuetele vastavaks peetavad komponendid peavad olema nende turule toomisel varustatud CE-vastavusmärgisega.

2. CE-vastavusmärgis peab väikelaevadel vastavalt I lisa punktile 2.2 ning II lisas nimetatud komponentidel ja/või nende pakenditel näha olema IV lisas näidatud kujul nähtavas, loetavas ja kustutamatus vormis.

CE-märgise juures peab olema VI, IX, X, XI ja XII lisaga sätestatud menetluste rakendamise eest vastutava teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

3. On keelatud kinnitada väikelaevadele niisuguseid märgiseid või pealdisi, mida kolmandad osapooled võivad nende tähenduse või kuju tõttu CE-märgisega segamini ajada. Muid märgiseid võib väikelaevadele või II lisas nimetatud komponentidele ja/või nende pakendile kinnitada tingimusel, et sellega ei halvendata CE-märgise nähtavust ja loetavust.

4. Ilma artikli 7 kohaldamist piiramata:

a) kui liikmesriik tuvastab, et CE-märgis on kinnitatud valesti, on tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kohustatud lõpetama seaduserikkumise selle liikmesriigi poolt kehtestatud tingimustel;

b) kui mittevastavus jätkub, peab liikmesriik rakendama kõiki vajalikke meetmeid kõnealuse toote turustamise piiramiseks või keelamiseks või tagama vastavalt artiklis 7 sätestatud menetlusele toote turult kõrvaldamise.

IV PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 11

Kui antud direktiivile toetudes võetakse vastu artikli 1 lõikes 1 nimetatud toodete turustamist või kasutuselevõttu piirav otsus, siis tuleb esitada niisuguse otsuse täpsed põhjused. Asjaomast osapoolt teavitatakse otsusest võimalikult kiiresti, kusjuures sellele osapoolele teatatakse ka asjakohases liikmesriigis kehtivatele seadustele vastavad heastamisvahendid ja ajavahemike pikkus, mille jooksul tuleb esitada edasikaebus.

Artikkel 12

Komisjon rakendab kõikide käesoleva direktiivi rakendamisega seotud asjakohaseid otsuseid mõjutavate andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 13

1. Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 16. detsembril 1995. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamatult komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad nimetatud sätteid alates 16. juunist 1996.

Artikli 6 lõikes 3 nimetatud alaline komitee võib asuda oma ülesandeid täitma alates käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast. Liikmesriigid võivad rakendada artiklis 9 nimetatud meetmeid alates nimetatud kuupäevast.

Kui liikmesriigid võtavad esimeses lõigus osutatud sätted vastu, lisavad nad nendesse või nende sätete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi määravad liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike õigusnormide teksti.

3. Liikmesriigid lubavad tuua turule ja võtta kasutusele niisuguseid artikli 1 lõikes 1 nimetatud tooteid, mis vastavad nende territooriumil käesoleva direktiivi vastuvõtukuupäeval kehtivatele eeskirjadele, nelja-aastase perioodi jooksul alates sellest kuupäevast.

Artikkel 14

Käesolev direktiiv jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Artikkel 15

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. juuni 1994

Euroopa Parlamendi nimel

president

E. Klepsch

Nõukogu nimel

eesistuja

Y. Papantoniou

[1] EÜT C 123, 15.5.1992, lk 7.

[2] EÜT C 313, 30.11.1992, lk 38.

[3] Euroopa Parlamendi 16. novembri 1992. aasta arvamus (EÜT C 337, 21.12.1992, lk 17), nõukogu 16. detsembri 1993. aasta ühine seisukoht (EÜT C 137, 19.5.1994, lk 1), Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsus (EÜT C 91, 28.3.1994).

[4] EÜT C 136, 4.6.1985, lk 1.

[5] EÜT L 109, 26.4.1983, lk 8. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 88/182/EMÜ EÜT L 81, 26.3.1988, lk 75).

[6] EÜT L 220, 30.8.1993, lk 23.

[7] EÜT L 301, 28.10.1982, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

OLULISED OHUTUSNÕUDED VÄIKELAEVADE KONSTRUEERIMISEL JA EHITAMISEL

1. PAATIDE KONSTRUKTSIOONIKATEGOORIAD

Konstruktsioonikategooria | Tuule tugevus pallides (Beaufort’i skaala) | Oluline lainekõrgus (H 1/3, meetrid) |

A — "Ookean" | üle 8 | üle 4 |

B — "Avameri" | kuni 8, viimane sh | kuni 4, viimane sh |

C — "Rannalähedane" | kuni 6, viimane sh | kuni 2, viimane sh |

D — "Kaitstud veed" | kuni 4, viimane sh | kuni 0,5, viimane sh |

Määratlused:

OOKEAN : Konstrueeritud pikkadeks merereisideks, mille jooksul tuule tugevus võib tõusta üle 8 palli (Beaufort’i skaala järgi) ja oluline lainekõrgus olla 4 meetrit või enam; laevad on suurel määral teistest eraldatud ja isemajandavad.

AVAMERI : Konstrueeritud merereisideks avamerel, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 8 pallini, viimane sh (Beaufort’i skaala järgi), ning oluline lainekõrgus 4 meetrini, viimane sh

RANNALÄHEDANE : Konstrueeritud reisideks rannikuvetes, suurtes lahtedes, suudmelahtedes, järvedel ja jõgedel, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 6 pallini, viimane sh, ning oluline lainekõrgus 2 meetrini, viimane sh

KAITSTUD VEED : Konstrueeritud reisideks väikestel järvedel, jõgedel ja kanalites, kus tuule tugevus võib tõusta kuni 4 pallini, viimane sh, ning oluline lainekõrgus 0,5 meetrini, viimane sh

Iga kategooria paadid tuleb konstrueerida ja ehitada taluma nimetatud parameetreid püstivuse, ujuvuse ja muude I lisas loetletud asjakohaste oluliste nõuete suhtes, ning paadid peavad olema hästi juhitavad.

2. ÜLDNÕUDED

Väikelaevad ja II lisas nimetatud komponendid peavad vastama neile kohaldatavatele olulistele nõuetele.

2.1. Laevakere identifitseerimine

Iga väikelaev tuleb märgistada laevakere identifitseerimisnumbriga, mis sisaldab alltoodud informatsiooni:

- valmistaja kood,

- päritoluriik,

- unikaalne seerianumber,

- valmistamisaasta,

- mudeli aasta.

Asjakohases ühtlustatud standardis on nende nõuete kohta esitatud detailsed andmed.

2.2. Valmistajasilt

Iga väikelaev peab olema varustatud laevakere identifitseerimisnumbrist eraldi kinnitatud, püsiva sildiga, mis sisaldab alltoodud informatsiooni:

- valmistaja nimi,

- CE-märgis (vt IV lisa),

- laeva konstruktsioonikategooria vastavalt punktile 1,

- valmistaja poolt soovitatud maksimaalne last vastavalt punktile 3.6,

- tootja poolt soovitatud inimeste arv, mille pardal kandmiseks laev konstrueeriti.

2.3. Kaitse üle parda kukkumise eest ja vahendid uuesti pardale pääsemiseks

Väikelaev peab sõltuvalt konstruktsioonikategooriast olema konstrueeritud selliselt, et üle parda kukkumise oht oleks viidud miinimumini ja et tagasi pardale pääsemine oleks hõlpsamaks muudetud.

2.4. Nähtavus peamisest roolimiskohast

Mootorpaatide puhul peab peamine roolimiskoht tagama operaatorile normaalsetel kasutustingimustel (kiirus ja last) hea nähtavuse igas suunas.

2.5. Omaniku käsiraamat

Iga väikelaev peab olema varustatud omaniku käsiraamatuga ühenduse ametlikus keeles või keeltes, mille võivad vastavalt asutamislepingule kindlaks määrata need liikmesriigid, milles väikelaeva turustatakse. Nimetatud käsiraamatus tuleb pöörata erilist tähelepanu tulekahju- ja vee sissevoolu ohule; see peab sisaldama punktides 2.2, 3.6 ja 4 loetletud informatsiooni ja ka väikelaeva lastita kaalu kilogrammides.

3. NÕUDED TERVIKLIKKUSELE JA KONSTRUKTSIOONILE

3.1. Konstruktsioon

Materjalide valiku ja kombinatsiooni ning laeva konstruktsiooniga tuleb tagada väikelaeva piisav tugevus igas suhtes. Erilist tähelepanu tuleb pöörata konstruktsioonikategooriale vastavalt punktile 1 ja tootja poolt soovitatud maksimaalsele lastile vastavalt punktile 3.6.

3.2. Püstivus ja vabaparras

Väikelaev peab olema piisava püstivuse ja vabapardaga arvestades laeva konstruktsioonikategooriat vastavalt punktile 1 ja tootja poolt soovitatud maksimaalset lasti vastavalt punktile 3.6.

3.3. Ujuvus ja ujuvilpüsimine

Väikelaev peab olema konstrueeritud selliselt, et oleks tagatud selle konstruktsioonikategooriale vastavalt punktile 1.1 ja tootja poolt soovitatud maksimaalsele lastile vastavalt punktile 3.6 kohased ujuvusomadused. Kõik elamiskõlblikud mitmekordse kerega väikelaevad peavad olema konstrueeritud selliselt, et oleks tagatud piisav ujuvus, et laev jääks ujuvile ka ümberpööratud asendis.

Alla kuue meetri pikkused paadid, mis on oma konstruktsioonikategoorias kasutamisel uppumise suhtes tundlikud, tuleb varustada kohaste uputatud olekus ujuvilpüsimise vahenditega.

3.4. Avad laevakeres, laevalael ja tekiehitises

Avad laevakeres, laevalael ja tekiehitises ei tohi nõrgendada väikelaeva konstruktiivset terviklikkust ja suletuina selle ilmastikukindlat terviklikkust.

Aknad, illuminaatorid, uksed ja luugikatted peavad taluma veesurvet, mis neile nende spetsiifilistes asukohtades tõenäoliselt osaks saab, aga ka punktkoormust, mida avaldab tekil liikuvate inimeste raskus.

Vastavalt punktis 3.6 nimetatud tootja poolt soovitatud maksimaalsele lastile vastavast veeliinist allpool paiknevad laevakere seadised, mis on ette nähtud vee keresse või kerest välja laskmiseks, tuleb varustada sulgevahenditega, millele on tagatud kiire juurdepääs.

3.5. Vee sissevool

Kõik väikelaevad tuleb konstrueerida selliselt, et uppumisoht oleks viidud miinimumini.

Eriti tähelepanelik tuleb olla, kui see on asjakohane, alltoodu suhtes:

- kokpitid ja pandurid, mis peavad olema isedreenivad või varustatud muude vahenditega vee laeva sisemusest eemale hoidmiseks;

- ventilatsiooniseadised;

- vee eemaldamine pumpade või muude vahenditega.

3.6. Tootja poolt soovitatud maksimaalne last

Tootja poolt soovitatud maksimaalne last (kütus, vesi, toidumoon, mitmesugune sisseseade ja inimesed (kilogrammides)), mille kandmiseks laev konstrueeriti ja mis on märgitud valmistajasildile, määratakse kindlaks vastavalt konstruktsioonikategooriale (punkt 1), püstivusele ja vabapardale (punkt 3.2) ning ujuvusele ja ujuvilpüsimisele (punkt 3.3).

3.7. Päästeparvede hoiustamine

Kõik kategooriatesse A ja B kuuluvad väikelaevad ning üle kuue meetri pikkused kategooriatesse C ja D kuuluvad väikelaevad tuleb varustada ühe või mitme hoiustamiskohaga päästeparve (päästeparvede) jaoks, mis on piisavalt suur (suured) niisuguse inimhulga mahutamiseks, mille vedamiseks laev tootjapoolse soovituse kohaselt konstrueeriti. Nimetatud hoiustamiskoht (hoiustamiskohad) peavad olema kogu aeg kergesti juurdepääsetavad.

3.8. Pääsetee

Kõik üle 12 meetri pikkused mitmekordse kerega elamiskõlblikud väikelaevad peavad olema varustatud laeva ümbermineku korral kasutatavate toimivate pääseteedega.

Kõik elamiskõlblikud väikelaevad peavad olema varustatud tulekahju korral kasutatavate toimivate pääseteedega.

3.9. Ankurdamine, sildumine ja pukseerimine

Kõik väikelaevad peavad nende konstruktsioonikategooriat ja omadusi arvestades olema varustatud ühe või mitme tugeva teraviku või mõne muu vahendiga, mida on võimalik turvaliselt rakendada ankurdamiseks, sildumiseks ja lastide pukseerimiseks.

4. JUHTIMISOMADUSED

Tootja tagab väikelaeva juhtimisomaduste rahuldava taseme kõige võimsama mootori puhul, mille jaoks laev on konstrueeritud ja valmistatud. Kõikide väikelaevadel kasutatavate laevamootorite puhul tuleb kasutaja käsiraamatus tuua ära maksimaalne mootori nimivõimsus vastavalt ühtlustatud standardile.

5. PAIGALDUSNÕUDED

5.1. Mootorid ja mootoriruum

5.1.1. Laeva pardal paiknevad mootorid

Kõik laeva pardale paigaldatavad mootorid tuleb paigutada eluruumidest eraldatud piiratud kohta ning paigaldada selliselt, et nii tulekahjuoht või tulekahju levimise oht kui ka eluruumides mürgistest aurudest, kuumusest, mürast ja vibratsioonist tulenevad ohud oleks viidud miinimumini.

Sagedast ülevaatust ja/või teenindamist nõudvad mootori osad ja abiseadised peavad olema kergesti ligipääsetavad.

Mootoriruumides kasutatud isoleermaterjalid peavad olema põlematud.

5.1.2. Ventilatsioon

Mootoriruum peab olema ventileeritav. Ohtlik vee sissepääs mootoriruumi tuleb läbi kõikide sisselaskeavade välistada.

5.1.3. Kaitsmata osad

Kui mootor ei ole katte või kestaga kaitstud, siis tuleb tervisekahjustusi põhjustada võivad mootori kaitsmata liikuvad või kuumad osad tõhusalt varjata.

5.1.4. Päramootorite käivitamine

Kõik päramootoritega paadid peavad olema varustatud seadisega, mis takistab mootori käivitamist lahutamata ülekande korral, välja arvatud järgmistel juhtudel:

a) kui mootor toodab vähem kui 500 njuutoni (N) suurust staatilist tõukejõudu;

b) kui mootor on varustatud piirava drosselseadisega mootori käivitamise ajal tõukejõu piiramiseks tasemele 500 N.

5.2. Kütusesüsteem

5.2.1. Üldsätted

Tankimis-, hoiustamis-, ventilatsiooni- ja mootori toitesüsteemi seadmed ja paigaldised peavad olema konstrueeritud ja paigaldatud selliselt, et tulekahju- ja plahvatusoht oleks viidud miinimumini.

5.2.2. Kütusepaagid

Kütusepaagid, juhtmed ja voolikud tuleb veetihedalt sulgeda ning olulise kuumuse allikaist eraldada või nende eest kaitsta. Kütusepaakide valmistamise materjal ja paakide konstruktsioonimeetod peavad vastama paakide mahutavusele ja neis hoitava kütuse tüübile. Kõik kütusepaakide asukohad peavad olema ventileeritavad.

Alla 55 °C süttimispunktiga vedelkütust tuleb hoida paakides, mis ei ole laevakere osa ja mis on:

a) isoleeritud mootoriruumist ja kõikidest muudest süüteallikatest,

b) eraldatud eluruumidest.

Kui vedelkütuse süttimispunkt on 55 °C või sellest kõrgem, võib seda hoida laevakerega ühe terviku moodustavates paakides.

5.3. Elektrisüsteem

Elektrisüsteemid tuleb konstrueerida ja paigaldada selliselt, et oleks tagatud väikelaeva nõuetekohane toimimine normaalsetel kasutustingimustel ning miinimumini viidud tulekahju tekkimise ja elektrilöögi saamise oht.

Tähelepanu tuleb pöörata ülekoormuskaitsele ning kõikide vooluahelate lühisekaitsele, välja arvatud akutoitel töötavad mootori käivitusahelad.

Akudest eralduda võivate gaaside kogunemise vältimiseks peab olema tagatud ventilatsioon. Akud tuleb kindlalt kinnitada ning neid tuleb kaitsta vee sissepääsu eest.

5.4. Roolimissüsteem

5.4.1. Üldsätted

Roolimissüsteemid tuleb konstrueerida, ehitada ja paigaldada selliselt, et need võimaldaks juhitavust ettenähtavate töötingimuste korral.

5.4.2. Avariisid puudutavad korraldused

Purjepaadid ja ühemootorilised pardal paikneva mootori ning kaugjuhitava rooliga roolimissüsteemidega mootorpaadid tuleb varustada avariivahenditega, mis võimaldavad väikelaeva roolida vähendatud kiirusel.

5.5. Gaasisüsteem

Olmetingimustes kasutatavad gaasisüsteemid peavad olema aurude väljastamist võimaldavat tüüpi ning need tuleb projekteerida ja paigaldada selliselt, et vältida lekkeid ja plahvatusohtu ning et oleks tagatud võimalus lekkekontrolli teostamiseks. Materjalid ja komponendid peavad olema kasutatava spetsiifilise gaasi jaoks kohased, et taluda merekeskkonnale omaseid mõjusid ja kokkupuuteid.

Iga seade tuleb varustada kõikidel põletitel toimiva leegikustutusseadisega. Igal gaasiseadmel peab olema eraldi jaotussüsteemi haru ning iga seadet tuleb kontrollida eraldi sulguriga. Lekete ja põlemissaadustega kaasnevate ohtude vältimiseks peab olema tagatud piisav ventilatsioon.

Kõik püsivalt paigaldatud gaasisüsteemiga väikelaevad peavad olema varustatud piiratud alaga, kus asuvad kõik gaasiballoonid. Nimetatud piiratud ala tuleb eraldada eluruumidest, sellele peab olema võimalik juurde pääseda vaid väljastpoolt ning seda tuleb ventileerida välja, et lekkiv gaas ei koguneks laeva siseruumidesse. Püsivaid gaasisüsteeme tuleb pärast paigaldamist katsetada.

5.6. Tulekaitse

5.6.1. Üldsätted

Paigaldatavate seadmete tüüp ja väikelaeva planeering peavad arvesse võtma tuleohtu ja tule levikut. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lahtise leegiga seadmete ümbrusele, kuumadele aladele või mootoritele ja lisamasinatele, õli ja kütuse ülevoolamisele, katmata õli- ja kütusetorudele, ning vältida tuleb elektrijuhtmestiku paigaldamist masinate kuumade alade kohale.

5.6.2. Tuletõrjevahendid

Väikelaevad peavad olema varustatud tuleohule vastavate tuletõrjevahenditega. Bensiinimootori kaitsekest peab olema kaitstud tulekustutussüsteemiga, mis hoiab tulekahju korral ära kaitsekesta avamise vajaduse. Kui väikelaev on varustatud kantavate tulekustutitega, siis peavad need paiknema kergesti ligipääsetavas kohas ning üks neist tuleb paigutada selliselt, et seda ulatuks võtma väikelaeva peamisest roolimiskohast.

5.7. Laevatuled

Kui väikelaev on varustatud laevatuledega, siis peavad need vastama 1972. aasta COLREG’i (kokkupõrkeid käsitlevad määrused) või CEVNI (euroopa eeskiri siseveeteede jaoks) määrusele, nagu kohane.

5.8. Heitmete ennetamine

Väikelaevad peavad olema konstrueeritud selliselt, et oleks välistatud saasteainete (õli, kütuse jms) juhuslik üle parda voolamine.

Tualettidega varustatud väikelaevadel peavad olema kas:

a) kogumismahutid või

b) võimalus paigaldada ajutiselt kogumismahutid neis kasutuspiirkondades, kus inimese väljaheidete väljalase on piiratud.

Lisaks peavad inimese väljaheidete väljastamiseks mõeldud laevakeret läbistavad torud olema varustatud tihedalt suletavate klappidega.

--------------------------------------------------

II LISA

KOMPONENDID

1. Pardal paiknevate ja ahtrisse paigaldatavate mootorite seadmed peavad olema süttimise eest kaitstud.

2. Päramootorite seadmed peavad lahutamata ülekande korral olema varustatud käivitamiskaitsega.

3. Roolirattad, roolimismehhanismid ja ankruketi koostid.

4. Kütusepaagid ja kütusevoolikud.

5. Monteeritavad luugid ja illuminaatorid.

--------------------------------------------------

III LISA

EHITAJA VÕI TEMA ÜHENDUSES REGISTREERITUD VOLITATUD ESINDAJA VÕI TURULE TOOMISE EEST VASTUTAVA ISIKU DEKLARATSIOON

(Artikli 4 lõiked 2 ja 3)

a) Artikli 4 lõikes 2 (osaliselt komplekteeritud väikelaevad) nimetatud ehitaja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja deklaratsioon peab sisaldama alltoodut:

- ehitaja nimi ja aadress;

- ehitaja ühenduses registreeritud esindaja või juhul, kui see on asjakohane, turule toomise eest vastutava isiku nimi ja aadress;

- osaliselt komplekteeritud väikelaeva kirjeldus;

- teatis selle kohta, et osaliselt komplekteeritud väikelaev on mõeldud teiste poolt lõpuni komplekteerimiseks ning et see vastab selles ehitamisstaadiumis kohaldatavatele olulistele nõuetele.

b) Artikli 4 lõikes 3 (komponendid) nimetatud ehitaja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja või turule toomise eest vastutava isiku deklaratsioon peab sisaldama alltoodut:

- ehitaja nimi ja aadress;

- ehitaja ühenduses registreeritud esindaja või juhul, kui see on asjakohane, turule toomise eest vastutava isiku nimi ja aadress;

- komponendi kirjeldus;

- teatis selle kohta, et komponent vastab asjakohastele olulistele nõuetele.

--------------------------------------------------

IV LISA

CE-MÄRGIS

CE-vastavusmärgis koosneb tähtedest "CE" järgmisel kujul:

+++++ TIFF +++++

Märgise vähendamisel või suurendamisel tuleb kinni pidada siin esitatud joonise proportsioonidest.

CE-märgise eri osad peavad olema ligikaudu ühekõrgused, vähemalt 5 mm.

Kui tootmise üle teostatavasse järelevalvesse sekkub teavitatud asutus, peab CE-märgisele järgnema nimetatud asutuse identifitseerimisnumber.

--------------------------------------------------

V LISA

SISEMINE TOOTMISJÄRELEVALVE

(moodul A)

1. Punktiga 2 sätestatud kohustusi täitev tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et kõnealused tooted vastavad neile kohaldatava direktiivi nõuetele. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa).

2. Tootja koostab lõikes 3 kirjeldatud tehnilise dokumentatsiooni ning tema või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja säilitab seda asjaomaste siseriiklike ametiasutuste poolt kontrollimiseks vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmistamist.

Kui ei tootja ega tema volitatud esindaja ei ole ühenduses registreeritud, siis vastutab tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse eest isik, kes toote ühenduse turule toob.

3. Tehniline dokumentatsioon võimaldab hinnata toodete vastavust direktiivi nõuetele. Kuivõrd hindamiseks vaja, peab see sisaldama informatsiooni toote konstruktsiooni, valmistamise ja töötamise kohta (vt XIII lisa).

4. Tootja või tema volitatud esindaja säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat koos tehnilise dokumentatsiooniga.

5. Tootja peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid selleks, et tootmisprotsessiga tagataks toodete vastavus punktis 2 nimetatud tehnilisele dokumentatsioonile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele.

--------------------------------------------------

VI LISA

SISEMINE TOOTMISJÄRELEVALVE PLUSS KATSED

(moodul Aa, valikuvõimalus 1)

Antud moodul koosneb V lisas kirjeldatud moodulist A pluss järgmistest lisanõuetest:

Tootja poolt või tootja nimel teostatakse tootja toodangut esindaval ühel või mitmel paadil üks või mitu alltoodud katset, samaväärne arvutus või kontrollimine:

- püstivuskatse vastavalt oluliste nõuete punktile 3.2,

- ujuvusomaduste katse vastavalt oluliste nõuete punktile 3.3.

Mõlemale variatsioonile ühised sätted

Nimetatud katsed või arvutused või kontrollimised teostatakse tootja poolt valitud teavitatud asutuse vastutusel. Tootja kinnitab valmistamise ajal tootele teavitatud asutuse vastutusel asutuse tunnusnumbri.

--------------------------------------------------

VII LISA

EÜ TÜÜBIHINDAMINE

(moodul B)

1. Teavitatud asutus teeb kindlaks ja tõendab, et kavandatava toote näidis vastab sellele kohaldatava direktiivi sätetele.

2. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja peab esitama tema enda poolt valitud teavitatud asutusele EÜ tüübihindamise taotluse.

Taotlus peab sisaldama alltoodut:

- tootja nimi ja aadress ning, kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, ka tema nimi ja aadress;

- kirjalik kinnitus selle kohta, et samasugust taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;

- punktis 3 nimetatud tehniline dokumentatsioon.

Taotleja esitab teavitatud asutusele kavandatava toote näidise (edaspidi "tüübinäidis") [1].

Kui see on kontrollimiseks vajalik, võib teavitatud asutus nõuda lisanäidiseid.

3. Tehniline dokumentatsioon võimaldab hinnata toote vastavust direktiivis esitatud nõuetele. Kuivõrd hindamiseks vaja, peab see sisaldama informatsiooni toote konstruktsiooni, valmistamise ja funktsioneerimise kohta (vt XIII lisa).

4. Teavitatud asutus:

4.1. kontrollib tehnilist dokumentatsiooni, kinnitab toodetud tüübinäidise vastavuse tehnilisele dokumentatsioonile ning selgitab välja osad, mis on konstrueeritud vastavalt artiklis 5 nimetatud standardite asjakohastele sätetele, samuti osad, mille konstrueerimisel ei ole kõnealuste standardite asjakohaseid sätteid järgitud;

4.2. teostab või laseb teostada vajalikud uuringud ja katsed, et kontrollida, kas nendel juhtudel, kui ei ole kohaldatud artiklis 5 märgitud standardeid, vastavad tootja kasutatud lahendused direktiivis sätestatud olulistele nõuetele;

4.3. teostab või laseb teostada vajalikud uuringud ja katsed, et kontrollida, kas juhtudel, kui tootja on otsustanud kohaldada asjakohaseid standardeid, on neid tegelikult kohaldatud;

4.4. lepib taotluse esitajaga kokku uuringute teostamise ja vajalike katsete tegemise koha.

5. Kui tüübinäidis vastab direktiivi nõuetele, annab teavitatud asutus taotlejale EÜ tüübihindamistõendi. Tõendis peab olema kirjas tootja nimi ja aadress, uuringute põhjal tehtud järeldused, tõendi kehtivust käsitlevad tingimused ja heakskiidetud tüübi kindlakstegemiseks vajalikud andmed.

Tõendile tuleb lisada tehnilise dokumentatsiooni asjakohaste osade nimekiri, mille koopiat säilitatakse teavitatud asutuses.

Kui teavitatud asutus keeldub tootjale tüübihindamistõendit väljastamast, peab asutus esitama keeldumise üksikasjaliku põhjenduse.

6. Taotleja peab EÜ tüübihindamistõendiga seotud tehnilist dokumentatsiooni hoidvat teavitatud asutust teavitama kõigist kinnitatud tootes tehtud muudatustest, mis tuleb täiendavalt kinnitada juhul, kui need võivad mõjutada olulistele nõuetele vastavust või toote ettenähtud kasutamistingimusi. Täiendav kinnitus väljastatakse algupärase EÜ tüübihindamistõendi lisana.

7. Teavitatud asutused peavad edastama teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet väljaantavate ja tühistatavate EÜ tüübihindamistõendite ja nende lisade kohta.

8. Muudel teavitatud asutustel on õigus saada EÜ tüübihindamistõendite ja/või nende lisade ärakirju. Tõendite lisad peavad olema kättesaadavad teistele teavitatud asutustele.

9. Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama EÜ tüübihindamistõendite ja nende lisade koopiaid koos tehnilise dokumentatsiooniga vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist.

Kui ei tootja ega tema volitatud esindaja ei ole ühenduses registreeritud, siis vastutab tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse eest isik, kes toote ühenduse turule toob.

[1] Tüübinäidis võib hõlmata mitut tooteteisendit, seda tingimusel, et teisendite vahelised erinevused ei mõjuta ohutustasandit ega muid toote toimimist puudutavaid nõudeid.

--------------------------------------------------

VIII LISA

TÜÜBIVASTAVUS

(moodul C)

1. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et kõnealused tooted vastavad EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele. Tootja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa).

2. Tootja rakendab kõiki vajalikke meetmeid selleks, et valmistamisprotsessiga tagataks toodete vastavus EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele.

3. Tootja või tema volitatud esindaja säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmistamist.

Kui ei tootja ega tema volitatud esindaja ei ole ühenduses registreeritud, siis vastutab tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse eest isik, kes toote ühenduse turule toob (vt XIII lisa).

--------------------------------------------------

IX LISA

TOODANGU KVALITEEDI TAGAMINE

(moodul D)

1. Punktis 2 nimetatud kohustusi täitev tootja tagab ja kinnitab, et kõnealused tooted vastavad EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa). Koos CE-märgisega kinnitatakse tootele ka punktis 4 täpsustatud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse tunnusnumber.

2. Tootja rakendab tootmisel, toote lõplikul ülevaatusel ja katsete läbiviimisel lõikes 3 täpsustatud heakskiidetud kvaliteedisüsteemi ning tema suhtes kohaldatakse punktis 4 sätestatud järelevalvet.

3. Kvaliteedisüsteem

3.1. Tootja esitab tema enda valitud teavitatud asutusele oma asjaomaste toodete suhtes kohaldatava kvaliteedisüsteemi hindamise taotluse.

Taotlus peab sisaldama alltoodut:

- kogu asjakohane teave kavandatava tootekategooria kohta,

- kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon,

- vajadusel kinnitatud tüübi tehniline dokumentatsioon (vt XIII lisa) ja EÜ tüübihindamistõendi ärakiri.

3.2. Kvaliteedisüsteem tagab toodete vastavuse EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele.

Kõik tootja poolt vastuvõetud elemendid, nõuded ja sätted dokumenteeritakse süstemaatiliselt ja korrapäraselt kirjalike normide, menetluste ja juhenditena. Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon peab võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -juhiste ja -andmestike kooskõlastatud tõlgendamist.

See peab eelkõige sisaldama piisavat kirjeldust alltoodu kohta:

- kvaliteedieesmärgid ning organisatsiooni struktuur, juhtkonna vastutus ja volitused seoses tootekvaliteediga,

- tootmise, kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise meetodid, kasutatavad protsessid ja süstemaatilised toimingud,

- tootmise eel, selle vältel ja pärast seda teostatavad kontrolltoimingud ja katsed ning nende sagedus,

- kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ning aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne,

- nõutava tootekvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise üle teostatava järelevalve abinõud.

3.3. Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab punktis 3.2 nimetatud nõuetele. Teavitatud asutus eeldab, et asjakohaste ühtlustatud standardite kohaldamise kvaliteedisüsteemid vastavad nimetatud nõuetele.

Auditikomisjonis peab olema vähemalt üks liige, kellel on asjaomase tootetehnoloogia hindamise kogemusi. Hindamismenetlus peab sisaldama kontrollkülastust tootja tööruumidesse.

Otsusest teatatakse tootjale. Teade peab sisaldama hindamise põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

3.4. Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kõnealust süsteemi töökorras, et see toimiks jätkuvalt adekvaatselt ja tõhusalt.

Tootja või tema volitatud esindaja teavitab kvaliteedisüsteemi kinnitanud teavitatud asutusi kavandatavatest kvaliteedisüsteemi ajakohastamistest.

Teavitatud asutus hindab kavandatavaid muudatusi ja otsustab, kas ka muudetud kvaliteedisüsteem rahuldab punktis 3.2 esitatud nõudeid või on vaja hindamist korrata.

Otsusest teatatakse tootjale. Teade peab sisaldama hindamise põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

4. Teavitatud asutuse poolt teostatav järelevalve

4.1. Järelevalve eesmärk on kindlustada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

4.2. Tootja tagab teavitatud asutusele ülevaatamiseks sissepääsu tootmis-, ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ning laoruumidesse ja edastab asutusele kogu vajaliku teabe, eelkõige:

- kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni,

- kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.

4.3. Teavitatud asutus viib regulaarselt läbi auditeid, et kindlustada kvaliteedisüsteemi töökorras hoidmine ja rakendamine tootja poolt, ning esitab tootjale selle kohta auditeerimisaruande.

4.4. Lisaks võib teavitatud asutus teha kontrollkäike ilma tootjale ette teatamata. Niisuguste külastuste käigus võib teavitatud asutus vajadusel teostada või lasta teostada katseid, et kontrollida, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti. Teavitatud asutus esitab tootjale külastust käsitleva aruande ning katse tegemise korral katsearuande.

5. Tootja säilitab siseriiklike ametiasutuste jaoks vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist järgmisi dokumente:

- punkti 3.1 teise lõigu teises taandes märgitud dokumentatsioon,

- punkti 3.4 teises lõigus nimetatud ajakohastamist käsitlevad andmed,

- teavitatud asutuse otsus ja aruanded, mida on nimetatud punkti 3.4 viimases lõigus ning punktides 4.3 ja 4.4.

6. Teavitatud asutused edastavad teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide kinnitamiste ja tühistamiste kohta.

--------------------------------------------------

X LISA

TOOTE VASTAVUSTÕENDAMINE

(moodul F)

1. See moodul kirjeldab menetlust, millega tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kontrollib ja tõendab, et tooted, millele kehtivad punkti 3 sätted, vastavad EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele.

2. Tootja rakendab kõiki vajalikke meetmeid selleks, et valmistamisprotsessiga tagataks toodete vastavus EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ning neile toodetele kohaldatava direktiivi nõuetele. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa).

3. Toodete direktiivi nõuetele vastavuse kontrollimiseks teostab teavitatud asutus vajalikud uuringud ja katsed, mis teostatakse tootja valikul kas selliselt, et iga toodet uuritakse ja katsetatakse punkti 4 kohaselt eraldi või uurides ja katsetades tooteid punkti 5 kohaselt statistilistel alustel.

3a. Tootja või tema volitatud esindaja säilitab vastavusdeklaratsiooni koopiat vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmistamist.

4. Vastavustõendamine iga toote kontrollimise ja katsetamise teel

4.1. Toodete EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja neile kohaldatava direktiivi nõuetele vastavuse tõendamiseks uuritakse iga toodet eraldi ja teostatakse artiklis 5 nimetatud asjakohaste standarditega kehtestatud kohased katsed või nendega võrdväärsed katsed.

4.2. Teavitatud asutus kinnitab või laseb igale heakskiidetud tootele kinnitada oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta kirjaliku vastavustunnistuse.

4.3. Tootja või tema volitatud esindaja peab tagama, et ta on nõudmise korral võimeline esitama teavitatud asutuse vastavustunnistused.

5. Statistiline tõendamine

5.1. Tootja esitab kõik oma tooted homogeensete partiidena ja rakendab kõiki vajalikke meetmeid iga toodetava partii homogeensuse tagamiseks tootmisprotsessiga.

5.2. Kõik tooted on tõendamiseks saadaval homogeensete partiidena. Igast partiist võetakse juhuslik valim. Valimisse kuuluvaid tooteid kontrollitakse ükshaaval ning teostatakse artiklis 5 nimetatud asjakohaste standarditega sätestatud kohased katsed või nendega võrdväärsed katsed, et tagada toodete vastavus neile kohaldatava direktiivi nõuetele ja teha kindlaks, kas vastav partii kinnitatakse vastavaks või lükatakse tagasi.

5.3. Statistilises menetluses kasutatakse järgmisi elemente:

- rakendatav statistiline meetod,

- valimivõtu plaan koos menetlusele iseloomulike omadustega.

5.4. Vastavaks tunnistatud partiide puhul kinnitab teavitatud asutus või laseb igale tootele kinnitada oma tunnusnumbri ning koostab teostatud katsete kohta kirjaliku vastavustunnistuse. Kõik niisugusesse partiisse kuuluvad tooted võib turule tuua, välja arvatud valimis mittevastavaiks osutunud tooted.

Kui partii lükatakse tagasi, peab teavitatud asutus või pädev ametiasutus rakendama vajalikke meetmeid selle partii turule toomise vältimiseks. Kui partiisid lükatakse tagasi sageli, võib teavitatud asutus statistilise tõendamise peatada.

Tootja võib teavitatud asutuse vastutusel kinnitada valmistamise ajal tootele nimetatud asutuse tunnusnumbri.

5.5. Tootja või tema volitatud esindaja peab tagama, et ta on nõudmise korral võimeline esitama teavitatud asutuse vastavustunnistused.

--------------------------------------------------

XI LISA

ÜKSIKTOOTE VASTAVUSTÕENDAMINE

(moodul G)

1. See moodul kirjeldab menetlust, millega tootja tagab ja kinnitab, et toode, mille kohta on väljastatud punktis 2 nimetatud tunnistus, vastab sellele kohaldatava direktiivi nõuetele. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa).

2. Teavitatud asutus kontrollib üksiktoodet ja teostab artiklis 5 nimetatud asjakohaste standarditega sätestatud kohased katsed või nendega võrdväärsed katsed, et tagada toote vastavus direktiivi olulistele nõuetele.

Teavitatud asutus kinnitab või laseb heakskiidetud tootele kinnitada oma tunnusnumbri ja koostab teostatud katsete kohta vastavustunnistuse.

3. Tehniline dokumentatsioon on mõeldud selleks, et oleks võimalik hinnata vastavust direktiivi nõuetele ning saada aru toote konstruktsioonist, valmistamisest ja toimimisest (vt XIII lisa).

--------------------------------------------------

XII LISA

TÄIELIK KVALITEEDI TAGAMINE

(moodul H)

1. Antud moodul kirjeldab menetlust, millega punktis 2 nimetatud kohustusi täitev tootja tagab ja kinnitab, et asjaomased tooted vastavad neile kohaldatava direktiivi nõuetele. Tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja kinnitab igale tootele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni (vt XV lisa). Koos CE-märgisega kinnitatakse tootele ka punktis 4 täpsustatud järelevalve eest vastutava teavitatud asutuse tunnusnumber.

2. Tootja rakendab vastavalt punktile 3 kinnitatud kvaliteedisüsteemi projekteerimisel, tootmisel ning toote lõplikul ülevaatusel ja katsetamisel ning tema suhtes kohaldatakse järelevalvet vastavalt punktile 4.

3. Kvaliteedisüsteem

3.1. Tootja esitab oma kvaliteedisüsteemi hindamiseks teavitatud asutusele taotluse.

Taotlus sisaldab alltoodut:

- kogu asjakohane teave kavandatava tootekategooria kohta,

- kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon.

3.2. Kvaliteedisüsteem tagab toodete vastavuse neile kohaldatava direktiivi nõuetele.

Kõik tootja poolt vastuvõetud elemendid, nõuded ja sätted dokumenteeritakse süstemaatiliselt ja korrapäraselt kirjalike normide, menetluste ja juhenditena. Kvaliteedisüsteemi dokumentatsioon tagab ühesuguse arusaamise kvaliteedipõhimõtetest ja -menetlustest, näiteks kvaliteediprogrammidest, -projektidest, -juhistest ja -andmestikest.

See peab eelkõige sisaldama alltoodu piisavat kirjeldust:

- kvaliteedialased eesmärgid ja organisatsiooni struktuur ning juhtkonna konstruktsiooni ja tootekvaliteediga seotud kohustused ja volitused;

- konstruktsiooni käsitlevad tehnilised näitajad, kaasa arvatud kohaldatavad standardid ja juhul, kui artiklis 5 nimetatud standardeid ei kohaldata täies ulatuses, siis kasutatavad vahendid, millega tagatakse vastavus toodetele kohaldatava direktiiviga sätestatud olulistele nõuetele;

- projekteerimise järelevalve ja kontrolli meetodid, asjaomasesse tootekategooriasse kuuluvate toodete projekteerimisel kasutatavad protsessid ja süstemaatilised toimingud;

- vastavad tootmise, kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise meetodid, kasutatavad protsessid ja süstemaatilised toimingud;

- tootmise eel, selle vältel ja pärast seda teostatavad kontrolltoimingud ja katsed ning nende sagedus;

- kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katse- ja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne;

- nõutava konstruktsiooni ja tootekvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise järelevalve teostamise vahendid.

3.3. Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi ja teeb kindlaks, kas see vastab punktis 3.2 nimetatud nõuetele. Teavitatud asutus eeldab, et asjakohase ühtlustatud standardi (EN 29001) kohaldamise kvaliteedisüsteemid vastavad nendele nõuetele.

Auditikomisjonis peab olema vähemalt üks liige, kellel on asjaomase tootetehnoloogia hindamise kogemusi. Hindamise käigus tehakse kontrollkäik tootja tööruumidesse.

Otsusest teatatakse tootjale. Teade peab sisaldama hindamise põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

3.4. Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma kõnealust süsteemi töökorras, et see toimiks jätkuvalt adekvaatselt ja tõhusalt.

Tootja või tema volitatud esindaja teatab kvaliteedisüsteemi kinnitanud teavitatud asutusele kvaliteedisüsteemi kavandatavatest ajakohastamistest.

Teavitatud asutus hindab kavandatavaid muudatusi ja otsustab, kas ka muudetud kvaliteedisüsteem rahuldab lõikes 3.2 esitatud nõudeid või on vaja hindamist korrata.

Otsusest teatatakse tootjale. Teade peab sisaldama hindamise põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.

4. Teavitatud asutuse vastutusel olev EÜ järelevalve

4.1. Järelevalve eesmärk on kindlustada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.

4.2. Tootja tagab teavitatud asutusele ülevaatamiseks sissepääsu konstruktsiooni-, tootmis-, ülevaatus- ja katsetuskohtadesse ning laoruumidesse ja edastab asutusele kogu vajaliku teabe, eelkõige:

- kvaliteedisüsteemi dokumentatsiooni,

- kvaliteedisüsteemi konstruktsiooni käsitlevas osas ettenähtud kvaliteediandmestikud, näiteks analüüsitulemused, arvutused, katsed jms,

- kvaliteedisüsteemi tootmist käsitlevas osas ettenähtud kvaliteediandmestikud, näiteks ülevaatusaruanded ja katseandmed, taatlusandmed, andmed töötajate erialase pädevuse kohta jne.

4.3. Teavitatud asutus viib regulaarselt läbi auditeid, et kindlustada kvaliteedisüsteemi töökorras hoidmine ja rakendamine tootja poolt, ning esitab tootjale selle kohta auditeerimisaruande.

4.4. Lisaks võib teavitatud asutus teha kontrollkäike ilma tootjale ette teatamata. Niisuguste kontrollkäikude ajal võib teavitatud asutus teostada või lasta teostada katseid, et vajadusel kontrollida kvaliteedisüsteemi nõuetekohast toimimist; teavitatud asutus esitab tootjale külastust käsitleva aruande ning katse tegemise korral katsearuande.

5. Tootja säilitab siseriiklike ametiasutuste jaoks vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimist järgmisi dokumente:

- punkti 3.1 teise lõigu teises taandes märgitud dokumentatsioon,

- punkti 3.4 teises lõigus nimetatud ajakohastamist käsitlevad andmed,

- teavitatud asutuse otsused ja aruanded, mida on nimetatud punkti 3.4 viimases lõigus ning punktides 4.3 ja 4.4.

6. Teavitatud asutused edastavad teistele teavitatud asutustele asjakohast teavet kvaliteedisüsteemide kinnitamiste ja tühistamiste kohta.

--------------------------------------------------

XIII LISA

TOOTJA POOLT KOOSTATAV TEHNILINE DOKUMENTATSIOON

Lisades V, VII, VIII, IX ja XI nimetatud tehniline dokumentatsioon peab sisaldama kõiki asjakohaseid andmeid ja tootja poolt kasutatavaid vahendeid, et tagada komponentide või väikelaeva vastavus neid puudutavatele olulistele nõuetele.

Tehniline dokumentatsioon võimaldab mõista toote konstruktsiooni, tootmist ja toimimist ning hinnata toote vastavust käesoleva direktiivi nõuetele.

Kuivõrd hindamise jaoks oluline, peab dokumentatsioon sisaldama alltoodut:

- tüübi üldkirjeldus,

- põhimõtteline konstruktsioon, tööjoonised ning komponentide, alamkoostude, elektriskeemide jms plaanid,

- nimetatud tööjoonistest ja plaanidest ning toote tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused,

- artiklis 5 nimetatud täielikult või osaliselt kohaldatavate standardite nimekiri ning nende lahenduste kirjeldused, mida on kasutatud olulistele nõuetele vastavuse saavutamiseks juhul, kui artiklis 5 nimetatud standardeid ei kohaldata,

- konstruktsiooniarvutuste, teostatud uuringute jms tulemused,

- katsearuanded või arvutused, nimelt püstivuse kohta vastavalt oluliste nõuete punktile 3.2 ja ujuvuse kohta vastavalt oluliste nõuete punktile 3.3.

--------------------------------------------------

XIV LISA

MIINIMUMNÕUDED, MIDA LIIKMESRIIGID PEAVAD ASUTUSTE MÄÄRAMISEL ARVESSE VÕTMA

1. Teavitatud asutus, selle juht ja vastavustõendamiskatsete eest vastutav personal ei tohi olla kontrollitava paadi või komponentide projekteerija, tootja, tarnija või paigaldaja ega ühegi nimetatud osapoole volitatud esindaja. Nad ei tohi otseselt ega volitatud esindajatena osaleda nimetatud toodete projekteerimisel, ehitamisel, turustamisel ega hooldamisel. See ei välista võimalust vahetada tootja ja teavitatud asutuse vahel tehnilist teavet.

2. Teavitatud asutus ja selle personal peavad vastavustõendamiskatseid teostama suurima erialase usaldusväärsuse ja tehnilise pädevusega ning olema sõltumatud kõikidest surveavaldustest ja ahvatlustest, eelkõige rahalistest, mis võiksid mõjutada nende arvamust või kontrolli tulemusi, eriti isikutelt või isikute rühmadelt, kelle huvid on seotud vastavustõendamise tulemusega.

3. Teavitatud asutuse kasutuses peab olema vastavustõendamisega seotud haldus- ja tehniliste ülesannete nõuetekohase täitmise võimaldamiseks vajalik personal ja vajalikud vahendid; asutusel peab olema ka juurdepääs eriliseks vastavustõendamiseks vajalikele seadmetele.

4. Kontrollimise eest vastutaval personalil peab olema:

- hea tehniline ja erialane ettevalmistus,

- piisavad teadmised nende teostatavaid katseid käsitlevate nõuete alal ja piisavad kogemused selliste katsete läbiviimisel,

- suutlikkus koostada katsete tulemuste kinnitamiseks tunnistusi, protokolle ja aruandeid.

5. Peab olema tagatud kontrolliva personali erapooletus. Personali töötasu ei tohi sõltuda läbiviidud katsete arvust ega tulemustest.

6. Teavitatud asutus peab sõlmima vastutuskindlustuslepingu, välja arvatud juhul, kui niisugust vastutust kannab vastavalt siseriiklikele õigusaktidele riik või kui katsete eest vastutab otseselt liikmesriik ise.

7. Teavitatud asutuse personal peab hoidma direktiivi või selle jõustamiseks vastuvõetud siseriiklike õigusaktide kohaselt täidetud ülesannete käigus omandatud teabega seotud ametisaladust (välja arvatud teabevahetus selle riigi pädevate haldusasutustega, kus teavitatud asutus tegutseb).

--------------------------------------------------

XV LISA

KIRJALIK VASTAVUSDEKLARATSIOON

1. Direktiivi sätetele vastavuse kohta väljastatud kirjalik vastavusdeklaratsioon peab olema alati kaasas:

- väikelaevadega, kusjuures vastavusdeklaratsioon peab olema liidetud omaniku käsiraamatuga (I lisa punkt 2.5),

- II lisas nimetatud komponentidega.

2. Kirjalik vastavusdeklaratsioon peab sisaldama alltoodut: [1]

- tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja nimi ja aadress, [2]

- väikelaeva [3] või komponendi [4] kirjeldus,

- viited kasutatud asjakohastele ühtlustatud standarditele või viited spetsifikatsioonidele, millega seoses vastavust kinnitatakse,

- asjakohastel juhtudel viide teavitatud asutuse poolt väljastatud EÜ tüübihindamistõendile,

- asjakohastel juhtudel teavitatud asutuse nimi ja aadress,

- tootja või tema ühenduses registreeritud volitatud esindaja nimel alla kirjutama volitatud isiku andmed.

[1] ja olema koostatud I lisa punktiga 2.5 ettenähtud keel(t)es.

[2] ärinimi ja täielik aadress, volitatud esindaja peab esitama ka tootja ärinime ja aadressi.

[3] asjakohastel juhtudel toote margi kirjeldus, tüüp, seerianumber.

[4] asjakohastel juhtudel toote margi kirjeldus, tüüp, seerianumber.

--------------------------------------------------