31994L0003Euroopa Liidu Teataja L 032 , 05/02/1994 Lk 0037 - 0040
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 56 Lk 0025
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 56 Lk 0025


Komisjoni direktiiv 94/3/EÜ,

21. jaanuar 1994,

millega sätestatakse menetlus kolmandatest riikidest pärinevate taimetervist otseselt ohustavate saadetiste või kahjulike organismide kinnipidamisest teavitamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/93/EMÜ taimedele ja taimsetele saadustele kahjulike organismide liikmesriikidesse sissetoomise ja ühenduses levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, [1] viimati muudetud komisjoni direktiiviga 93/110/EMÜ, [2] eriti selle artikli 15 lõiget 4,

ning arvestades, et:

kolmandatest riikidest pärinevate, direktiivi 77/93/EMÜ V lisa B osas loetletud või seal loetlemata taimi, taimseid saadusi või muid objekte või isoleeritud kahjulikke organisme sisaldavate saadetiste puhul, mida käsitletakse otsese ohuna nimetatud direktiivi I ja II lisas loetletud või loetlemata kahjulike organismide sissetoomise või levitamise suhtes, teavitavad asjaomased liikmesriigid komisjoni ja teisi liikmesriike meetmetest, mida nad võtavad ühenduse territooriumi kaitsmiseks sellise ohu eest;

vastavasisuline teave peaks ühelt poolt aitama komisjonil hinnata kinnipidamise ja sellest tulenevate ohtude ulatust ning valmistada otstarbekuse korral koos asjaomase liikmesriigiga võimalikult kiiresti ette vastavad kaitse- või tõrjemeetmed, ja teiselt poolt aitama teistel liikmesriikidel sellisele ohule vastu seista;

sellel eesmärgil peaks komisjon looma teabevõrgu kahjulike organismide uutest esinemisjuhtudest teavitamiseks vastavuses eespool nimetatud direktiivi artikli 19a lõike 6 esimese taandega;

on oluline, et kõiki kinnipidamisest potentsiaalselt mõjutatud ühenduse piiripunkte ja komisjoni ennast teavitatakse viivitamatult kõikidest ühenduse piiripunktis kinni peetud taimede, taimsete saaduste või muude objektide saadetistest, millega võib kaasneda otsene kahjulike organismide sissetoomise või levitamise oht;

iga liikmesriigi pädeva keskasutuse ülesandeks on koordineerida taimetervisega seonduvaid küsimusi vastavuses direktiiviga 77/93/EMÜ;

selline koordineerimine hõlmab kohustust edastada teatised kinnipidamise kohta nii ülejäänud liikmesriikidele kui ka asjaomase liikmesriigi vastavatesse kinnipidamisest potentsiaalselt mõjutatud piiripunktidesse;

on otstarbekas kehtestada liikmesriikide pädevates ametiasutustes kasutamiseks ühenduse trükitud standardvorm kinnipidamistest teavitamiseks;

süsteemi efektiivseks toimimiseks on vajalik teabevõrgu loomine nimetatud vormides sisalduva informatsiooni kasutamiseks ja töötlemiseks;

süsteemi haldamine ei välista kinnipidamisest teavitamise vormides sisalduva informatsiooni osalist kasutamist eesmärkidel, mis on sätestatud Pariisis 18. aprillil 1951 alla kirjutatud Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) asutamise konventsioonis, viimati muudetud 21. septembril 1988;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Käesoleva direktiivi mõistes tähendab "kinnipidamine" igasugust liikmesriigi poolset direktiivi 77/93/EMÜ artikli 12 lõikele 8 vastavat tegevust, mis puudutab kolmandatest riikidest pärinevaid, taimi, taimseid saadusi või muid objekte või taimedele või taimsetele saadustele kahjulikke organisme sisaldavaid, eespool nimetatud direktiivi sätetele mittevastavaid saadetisi tervikuna või nende osasid.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid kohustuvad tagama, et kinnipidamise puhul edastatakse teatis kinnipidamise kohta hiljemalt kahe tööpäeva jooksul pärast kinnipidamise päeva, välja arvatud direktiivi 77/93/EMÜ artikli 12 lõike 1 punkti b sätete rikkumise korral, kinnipidamisega kaasneva tagasilükkamise puhul aga eelistatult veelgi kiiremini, välja arvatud juhul, kui tegemist on üksnes nimetatud direktiivi artikli 12 lõike 1 punkti b sätete rikkumisega, järgmistele instantsidele:

- liikmesriigi enda vastutavale keskasutusele,

- liikmesriigi enda asjakohastele vastutavatele ametiasutustele,

- liikmesriigi enda asjaomastesse piiripunktidesse,

- teiste liikmesriikide asjakohastele keskasutustele, ilma et see piiraks käesoleva direktiivi artikli 4 konkreetsete sätete kohaldamist,

- komisjonile.

2. Kui liikmesriigi vastutav keskasutus saab kinnipidamisteatise teiselt liikmesriigilt, tagab ta vastava informatsiooni viivitamatu edastamise tema enda asjaomastesse piiripunktidesse.

Artikkel 3

Teatis kinnipidamise kohta koostatakse vastavuses käesoleva direktiivi lisas toodud näidisvormiga ning täidetakse kooskõlas soovitustega, mis on sätestatud juhistes direktiivi 77/93/EMÜ artikli 19a lõike 6 teise taande kohaselt oma ülesandeid täitvatele ekspertidele ja riiklikele inspektoritele.

Artikkel 4

Ilma et see piiraks artikli 2 lõike 1 neljanda taande kohaldamist, võtab komisjon asjaomase liikmesriigi palvel direktiivi 77/93/EMÜ artikli 19a lõike 6 esimeses taandes sätestatud teabevõrgu arenedes kinnipidamisteatise edastamise enda peale, saates teistele liikmesriikidele lisas toodud näidisele vastava nõuetekohaselt täidetud vormi.

Artikkel 5

Käesoleva direktiiviga sätestatud kohustuste täitmiseks kasutavad liikmesriigid eelistatult komisjoni poolt loodud teabevõrku.

Artikkel 6

Asjaomase liikmesriigi palvel ja komisjoni poolt loodud teabevõrgu raames edastab komisjon kinnipidamisteatise vormid Euroopa ja Vahemeremaade Taimekaitseorganisatsioonile, millele liikmesriigid on vastavalt nimetatud organisatsiooni asutamise konventsioonile kohustatud edastama igasuguse kinnipidamist puudutava informatsiooni. Sellest tulenevalt saadab komisjon nimetatud organisatsioonile käesoleva direktiivi lisas toodud näidisega kooskõlas oleva nõuetekohaselt täidetud vormi, jättes seejuures täitmata vormi punktid 1, 2, 3, punkti 15 alapunktid c–g ja punkti 17.

Artikkel 7

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalikud õigusnormid kolm kuud pärast selle ilmumist Euroopa Ühenduste Teatajas ning teavitavad sellest viivitamata komisjoni.

Kui liikmesriigid kõnesolevad normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamatult käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetavate siseriiklike õigusnormide tekstid. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Brüssel, 21. jaanuar 1994

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20.

[2] EÜT L 303, 10.12.1993, lk 19.

--------------------------------------------------

LISA

Artiklites 3 ja 4 viidatud näidisvorm

EUROOPA ÜHENDUS: TEATIS KOLMANDATEST RIIKIDEST PÄRINEVA SAADETISE VÕI KAHJULIKU ORGANISMI KINNIPIDAMISE KOHTA

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------