31994D0984Euroopa Liidu Teataja L 378 , 31/12/1994 Lk 0011 - 0016
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 65 Lk 0278
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 65 Lk 0278


Komisjoni otsus,

20. detsember 1994,

milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid värske linnuliha impordiks kolmandatest riikidest

(EMPs kohaldatav tekst)

(94/984/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1991. aasta direktiivi 91/494/EMÜ loomatervishoiu nõuete kohta värske linnuliha ühendusesise kaubanduse ning kolmandatest riikidest importimise puhul, [1] viimati muudetud direktiiviga 93/121/EÜ, [2] eriti selle artikleid 11 ja 12, ning arvestades, et:

komisjoni otsusega 94/85/EÜ, [3] viimati muudetud otsusega 94/453/EÜ, [4] on kehtestatud kolmandate riikide loetelu, millest lubatakse värsket linnuliha importida;

komisjoni otsuses 94/438/EÜ [5] on seoses klassikalise lindude katkuga ja Newcastle'i haigusega kehtestatud põhinõuded kolmandate riikide liigitamiseks värske linnuliha importimisel;

on asjakohane piirata käesoleva otsuse reguleerimisala linnuliikide suhtes, mis on hõlmatud nõukogu direktiiviga 71/118/EMÜ, [6] viimati muudetud ja ajakohastatud direktiiviga 92/116/EMÜ, [7] ja kehtestada eraldi otsuses teiste linnuliikide loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid;

seetõttu tuleb kehtestada loomatervishoiu nõuded ja veterinaarsertifikaadid; kuna kolmandates riikides on erinevaid samalaadse tervisliku seisundiga rühmi, on selle arvessevõtmiseks asjakohane kehtestada eri veterinaarsertifikaadid;

vastavalt asjaomastest kolmandatest riikidest saadud teabele ja mõnes riigis komisjoni teenistuste poolt läbiviidud kontrollimiste tulemustele on praegu võimalik koostada kaks sertifitseerimise kategooriat;

olukorda nendes kolmandates riikides, mille jaoks ei ole veel võimalik sertifikaate koostada, uuritakse tähelepanelikult, et teada saada, kas nad vastavad ühenduse kriteeriumidele või mitte; käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 31. oktoobril 1995, et lubada või keelata importi nendest riikidest;

käesoleva otsuse kohaldamine ei piira muuks otstarbeks kui inimtarbimiseks imporditud linnuliha suhtes võetavaid meetmeid;

kuna koostamisel on uus sertifitseerimiskava, tuleks näha ette ajavahemik selle rakendamiseks;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid lubavad importida värsket linnuliha I lisas loetletud kolmandatest riikidest ja kolmandate riikide osadest tingimusel, et see vastab II lisas sätestatud asjaomaste veterinaarsertifikaatide nõuetele ja et sellele lisatakse nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud sertifikaat. Nimetatud sertifikaat on koostatud vastavalt I lisas toodud näidisele ja sellel on üldosa, mis vastab II lisa 1. osale, ja üks täiendav veterinaarsertifikaat, mis vastab II lisa 2. osale.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. maist 1995.

Artikkel 3

Käesolev otsus vaadatakse uuesti läbi hiljemalt 31. oktoobril 1995.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. detsember 1994

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 35.

[2] EÜT L 340, 31.12.1993, lk 39.

[3] EÜT L 44, 17.2.1994, lk 31.

[4] EÜT L 187, 22.7.1994, lk 11.

[5] EÜT L 181, 15.7.1994, lk 35.

[6] EÜT L 55, 8.3.1971, lk 23.

[7] EÜT L 62, 15.3.1993, lk 1.

--------------------------------------------------

I LISA

Kolmandad riigid või nende osad, millel lubatakse kasutada värske linnuliha ühendusse impordiks II lisas esitatud sertifikaate

Märkus:

Tähed A ja B osutavad II lisa 2. osas esitatud näidiste mudelitele.

ISO kood | Riik | Territooriumi osa | Kasutatav näidis |

AU | Austraalia | | A |

BR | Brasiilia | Rio Grande do Sul ja Sante Catarina osariigid | A |

CA | Kanada | | A |

CH | Šveits | | A |

CL | Tšiili | | A |

CY | Küpros | | A |

CZ | Tšehhi Vabariik | | A |

HR | Horvaatia | Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Koprivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko- Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko- Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagrebi provintsid | A |

HU | Ungari | | A |

IL | Iisrael | | B |

NZ | Uus-Meremaa | | A |

PL | Poola | | A |

RO | Rumeenia | | A |

SK | Slovakkia | | A |

TH | Tai | | B |

US | Ameerika Ühendriigid | | A |

--------------------------------------------------

II LISA

1. OSA

+++++ TIFF +++++

2. OSA

Näidis A

+++++ TIFF +++++

Näidis B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------