31993R3605Euroopa Liidu Teataja L 332 , 31/12/1993 Lk 0007 - 0009


Nõukogu määrus (EÜ) nr 3605/93,

22. november 1993,

Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 104c lõike 14 kolmandat lõiku,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

mõisted "valitsemissektor", "puudujääk" ja "investeerimine" on sätestatud protokollis ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse kohta, viidates Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemile (ESA); [3] on vaja ESA klassifikatsiooni koodidele osutavate mõistete täpseid määratlusi; neid määratlusi võib muuta siseriikliku statistika ühtlustamise kontekstis või muudel põhjustel; kõikide muutuste üle ESAs otsustab nõukogu kooskõlas asutamislepingus sätestatud pädevuseeskirjade ja menetlusega;

ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitlevas protokollis sätestatud mõiste "võlg" määratlust tuleb laiendada viitega ESA klassifikatsiooni koodidele;

nõukogu 13. veebruari 1989. aasta direktiiv 89/130/EMÜ, Euratom rahvamajanduse kogutoodangu turuhindadesse arvestamise ühtlustamise kohta [4] annab turuhindadesse arvestatud sisemajanduse kogutoodangu piisava ja üksikasjaliku määratluse;

vastavalt ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli tingimustele peab komisjon esitama kõnealuses menetluses kasutatavad statistilised andmed;

liikmesriikide kavandatud ja tegelikku puudujääki ning nende võlataset käsitlevate aruannete viivitamatu ja korrapärase komisjonile esitamise korraldamiseks on vaja üksikasjalikke reegleid;

vastavalt asutamislepingu artikli 104c lõigetele 2 ja 3 jälgib komisjon liikmesriikide eelarveseisundit ja valitsemissektori võla kujunemist ning kontrollib eelarvedistsipliini täitmist valitsemissektori eelarve puudujäägi ja valitsemissektori võlaga seotud kriteeriumide põhjal; kui liikmesriik ei vasta ühele või kummalegi kriteeriumile, peab komisjon arvesse võtma kõiki asjakohaseid tegureid; komisjon peab kontrollima, kas liikmesriigis on ülemäärase eelarvepuudujäägi tekkimise oht,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1 JAGU

Mõisted

Artikkel 1

1. Ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli ja käesoleva määruse kohaldamiseks määratletakse järgmistes lõigetes nimetatud mõisteid Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (ESA) kohaselt. Sulgudes antud koodid osutavad ESA teisele trükile.

2. "Valitsemissektor" tähendab valitsemissektorit (S60), st keskvalitsust (S61), kohalikku omavalitsust (S62) ja sotsiaalkindlustusfonde (S63), arvestamata ESAs määratletud kommertstehinguid.

Kommertstehingute väljaarvamine tähendab, et valitsemissektor (S60) hõlmab vaid institutsioonilisi üksusi, kelle põhitegevuseks on turuväliste teenuste pakkumine.

3. "Valitsemissektori eelarve puudujääk (ülejääk)" tähendab valitsemissektori (S60) ESAs määratletud võetud netolaenu (antud netolaenu) (N5). Valitsemissektori eelarve puudujäägis sisalduv intress on ESAs määratletud intressi (R41) summa.

4. "Valitsemissektori investeeringud" tähendavad valitsemissektori (S60) ESAs määratletud kapitali kogumahutust põhivarasse (P41).

5. "Valitsemissektori võlg" tähendab valitsemissektori (S60) kogu täitmata võlakohustuse nimiväärtust aasta lõpus, välja arvatud need võlakohustused, millele vastavad finantsvahendid on valitsemissektori (S60) valduses.

Valitsemissektori võlg koosneb valitsemissektori järgmist liiki võlakohustustest: ESAs määratletud sularaha ja hoiused (F20 ja F30), vekslid ja lühiajalised võlakirjad (F40), pikaajalised võlakirjad (F50), muud lühiajalised laenud (F79) ning teised keskmise tähtajaga ja pikaajalised laenud (F89).

Täitmata võlakohustuse nimiväärtus aasta lõpus on selle nominaalväärtus.

Indeksiga seotud võlakohustuse nimiväärtus vastab kohustuse nominaalväärtusele, mida korrigeeritakse indeksiga seotud kapitali juurdekasvuga aasta lõpuks.

Välisvaluutas vääringustatud võlakohustused arvestatakse iga aasta viimasel tööpäeval omavääringusse ümber tüüpilise turu vahetuskursi põhjal.

Artikkel 2

Sisemajanduse kogutoodang tähendab direktiivi 89/130/EMÜ, Euratom artiklis 2 määratletud sisemajanduse kogutoodangut turuhindades (SKTth).

Artikkel 3

1. Valitsemissektori eelarve kavandatud puudujäägi suurus tähendab liikmesriikide poolt jooksvaks aastaks kehtestatud summasid, mis on kooskõlas nende eelarve eest vastutavate ametiasutuste kõige viimaste otsustega.

2. Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad eelnenud aasta arvestuslikke, esialgseid, lõplikult kinnitamata või lõplikke tulemusi.

2 JAGU

Aruandluseeskirjad ja reguleerimisala

Artikkel 4

1. Alates 1994. aasta algusest esitavad liikmesriigid komisjonile aruande oma valitsemissektori eelarve kavandatud ja tegeliku puudujäägi ning valitsemissektori võla taseme kohta kaks korda aastas, esimene kord enne jooksva aasta (n aasta) 1. märtsi ja teine kord enne n aasta 1. septembrit.

2. Enne n aasta 1. märtsi liikmesriigid:

- esitavad komisjonile aruande oma valitsemissektori eelarve kavandatud puudujäägi kohta n aastal, oma valitsemissektori eelarve tegeliku puudujäägi ajakohastatud arvestuse n-1 aastal ja oma valitsemissektori eelarve tegeliku puudujäägi aastatel n-2, n-3 ja n-4,

- esitavad komisjonile samal ajal oma avaliku sektori vastavate eelarvete puudujäägi aastatel n, n-1 ja n-2, lähtudes liikmesriigis enamkasutatavast määratlusest, ning arvud, mis selgitavad avaliku sektori eelarvete kõnealuse puudujäägi ümberarvestamist valitsemissektori eelarve puudujäägiks. Seda ümberarvestust selgitavad komisjonile esitatavad arvud sisaldavad eelkõige alasektorite S61, S62 ja S63 võetud netolaenu käsitlevaid arve,

- esitavad komisjonile aruande oma tegeliku valitsemissektori võla arvestusliku taseme kohta n-1 aasta lõpus ja oma tegeliku valitsemissektori võla taseme aastatel n-2, n-3 ja n-4,

- esitavad komisjonile samal ajal arvud aastate n-1 ja n-2 kohta, mis selgitavad nende valitsemissektori eelarve puudujäägi põhjuseid, ning muud asjakohased tegurid, mis mõjutasid nende valitsemissektori võla taseme muutumist.

3. Enne n aasta 1. septembrit esitavad liikmesriigid komisjonile aruande:

- oma valitsemissektori eelarve kavandatud ja ajakohastatud puudujäägi kohta n aastal ja oma valitsemissektori eelarve tegeliku puudujäägi aastatel n-1, n-2, n-3 ja n-4, järgides lõike 2 teise alapunkti nõudeid,

- oma valitsemissektori võla tegeliku taseme kohta aastatel n-1, n-2, n-3 ja n-4, järgides lõike 2 neljanda alapunkti nõudeid.

4. Komisjonile kooskõlas lõigetega 2 ja 3 esitatavad arvud valitsemissektori eelarve kavandatud puudujäägi kohta on väljendatud omavääringus ja eelarveaastates.

Valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud edastatakse komisjonile kooskõlas lõigetega 2 ja 3 ning need on väljendatud omavääringus ja kalendriaastates, välja arvatud n-1 aasta ajakohastatud arvestus, mida võib väljendada eelarveaastates.

Kui eelarveaasta erineb kalendriaastast, esitavad liikmesriigid komisjonile valitsemissektori eelarve tegelikku puudujääki ja valitsemissektori võla tegelikku taset käsitlevad arvud eelarveaastates ka kahe jooksvale eelarveaastale eelnenud eelarveaasta kohta.

Artikkel 5

Kooskõlas artikli 4 lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud menetlusega esitavad liikmesriigid komisjonile oma valitsemissektori investeerimis- ja intressikulutusi käsitlevad arvud.

Artikkel 6

Liikmesriigid esitavad komisjonile oma sisemajanduse kogutoodangu prognoosi n aastaks ja oma sisemajanduse kogutoodangu tegeliku suuruse aastatel n-1, n-2, n-3 ja n-4 artikli 4 lõikes 1 osutatud tähtaegadeks.

Artikkel 7

Kui nõukogu muudab ESAt kooskõlas asutamislepingus sätestatud pädevuseeskirjade ja menetlusega, viib komisjon artiklitesse 1 ja 4 sisse uued viited ESAle.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1994.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. november 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

Ph. Maystadt

[1] EÜT C 324, 1.12.1993, lk 8 jaEÜT C 340, 17.12.1993, lk 8.

[2] EÜT C 329, 6.12.1993.

[3] Euroopa ühenduste statistikaamet, Euroopa rahvamajanduse arvepidamise süsteem (ESA), teine trükk.

[4] EÜT L 49, 21.2.1989, lk 26.

--------------------------------------------------