31993R2825Euroopa Liidu Teataja L 258 , 16/10/1993 Lk 0006 - 0010
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 53 Lk 0024
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 53 Lk 0024


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2825/93,

15. oktoober 1993,

millega sätestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 1766/92 teraviljaturu ühise korralduse kohta, [1] muudetud määrusega (EMÜ) nr 2193/93, [2] eriti selle artikli 13 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 28. detsembri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 3813/92 ühises põllumajanduspoliitikas rakendatavate arvestusühiku ja ümberarvestuskursside kohta, [3] eriti selle artikli 6 lõiget 2,

ning arvestades, et:

määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 13 lõikes 5 sätestatakse, et kui on vaja võtta arvesse teatavate teraviljast saadud alkohoolsete jookide tootmise eripärasid, võib eksporditoetuse andmise tingimusi kohandada vastavalt konkreetsele olukorrale; oleks asjakohane sätestada selline kohandamine teatavate alkohoolsete jookide puhul, kui ühelt poolt ei ole teravilja hind ekspordi hetkel seotud teravilja hinnaga tootmise hetkel ning teiselt poolt on lõpptoode saadud mitme toote segust, nii et enam ei ole võimalik jälgida eksporditavas lõpptootes sisalduva teravilja päritolu, eelkõige kuna kõnealuseid alkohoolseid jooke tuleb vähemalt kolm aastat laagerdada;

seda laadi probleeme on esinenud eelkõige Šoti viski, Iiri viski ja Hispaania viski puhul;

tavapärast eksporditoetuste süsteemi tuleks võimaluse korral kohaldada samal viisil; seetõttu tuleks asutamislepingu artikli 9 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastava teravilja eest maksta eksporditoetust proportsionaalselt eksporditud alkohoolsete jookidega; sel eesmärgil tuleks asjaomased destilleeritud teraviljakogused korrutada ühtse kindlaksmääratud koefitsiendiga, mis arvutatakse asjaomaste liikmesriikide esitatud siseriikliku statistika alusel; asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja müüdud üldkoguste suhe tundub olevat õiglane ja lihtne alus; on vaja määratleda "eksporditud üldkoguste" ja "turustatud üldkoguste" mõiste; destilleeritud teravilja koguste ja koefitsiendi kindlaksmääramisel ei tuleks arvesse võtta sisese töötlemise korraga hõlmatud koguseid;

tuleb sätestada kõnealuse koefitsiendi kohandamine eelkõige selleks, et vältida olukorda, kus toetuste maksmine toob kaasa varude ebaloomuliku suurenemise;

määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 13 lõikega 2 nähakse ette võimalus eksporditoetuste diferentseerimiseks sõltuvalt sihtkohast; seetõttu tuleks sätestada objektiivsed kriteeriumid, mille alusel kaotatakse eksporditoetus teatavate sihtkohtade puhul;

tuleks kindlaks määrata toetuse summa määramise kuupäev; kõnealune kuupäev tuleks siduda eelkõige teravilja kontrolli alla suunamise ajaga ning hiljem destilleeritud koguste puhul iga maksustatava destilleerimisperioodiga; enne eksporditoetuse maksmist tuleb esitada destilleerimisdeklaratsioon, millega tõendatakse, et teravili on destilleeritud; kõnealune deklaratsioon peab sisaldama kogu teavet, mis on vajalik toetuste arvutamiseks; vastavalt määruse (EMÜ) nr 3813/92 artiklile 6 võib põllumajandusliku ümberarvestuskursi rakendusjuht olla ka iga maksustatava destilleerimisperioodi esimene päev;

käesoleva määruse kohaldamisel on vaja teada, et tooted on ühendusest välja viidud, ning teatavatel juhtudel on vaja teada ka nende sihtkohta; seetõttu on vaja kohaldada nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) [4] sätestatud ekspordi määratlust ning kasutada komisjoni 27. novembri 1987. aasta määruses (EMÜ) nr 3665/87 (milles sätestatakse põllumajandustoodete eksporditoetuste süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad, [5] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1708/93 [6]) ettenähtud tõendeid;

koefitsiendi kehtestamiseks tuleks tõendada, et asjaomased alkohoolsete jookide kogused on eksporditud; tuleks sätestada, et ühenduse territooriumile tagasitoodava kauba suhtes kohaldatakse nõukogu 25. märtsi 1976. aasta määruse (EMÜ) nr 754/76 (ühenduse tolliterritooriumile tagasitoodava kauba suhtes kohaldatava tollikäitluse kohta, [7] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1147/86 [8]) artiklit 2, juhul kui eritingimused on täidetud;

liikmesriikidelt tuleks nõuda vajaliku teabe korrapärast edastamist komisjonile;

kõnealuste toodete jaoks eksporditoetuste andmise süsteemi järjepidevuse tagamiseks tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. juulist 1993, v.a käesoleva määrusega kehtestatud uued sätted, mis käsitlevad deklaratsiooni ja kontrolle, ning teatavad kursid ja koefitsiendid;

käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas teraviljaturu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Käesoleva määrusega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad sellisele teraviljale eksporditoetuste kindlaksmääramise ja andmise kohta, mis eksporditakse määruse (EMÜ) nr 1766/92 artikli 13 lõikes 5 osutatud alkohoolsete jookidena, mille tootmisprotsessi kuulub vähemalt kolme aasta pikkune kohustuslik laagerdumisaeg.

2. Kui artikli 6 lõikes 1 ei sätestata teisiti, ei kohaldata lõikes 1 osutatud alkohoolsete jookide suhtes nõukogu määrust (EMÜ) nr 3035/80. [9]

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud eksporditoetust võib anda teraviljale, mis vastab asutamislepingu artikli 9 lõikes 2 sätestatud tingimustele ning mida kasutatakse CN-koodide 22083091 ja 22083099 alla kuuluvate ja nõukogu määruse (EMÜ) nr 1576/89 [10] kohaselt valmistatavate alkohoolsete jookide tootmiseks.

Artikkel 3

Käesoleva määruse kohaldamisel:

a) on "asjaomane destilleerimisperiood" ajavahemik, mis vastab toetuse saaja ja tolli või muu pädeva asutuse vahel aktsiisimaksu kontrollimiseks kokkulepitud destilleerimisperioodile (maksustatav ajavahemik);

b) on "eksporditav üldkogus" asutamislepingu artikli 9 lõike 2 tingimustele vastavate alkohoolsete jookide kogus, mis eksporditakse sihtkohta, mille puhul kohaldatakse toetust. Esitatavad tõendid on täpsustatud käesoleva määruse artiklis 13;

c) on "turustatud üldkogus" asutamislepingu artikli 9 lõike 2 tingimustele vastavate alkohoolsete jookide kogus, mis on tootmisettevõttest või hoidlast lõplikult välja viidud eesmärgiga müüa see inimtoiduks;

d) on "kontrolli alla suunamine" artiklis 2 osutatud alkohoolsete jookide valmistamiseks ettenähtud teravilja suunamine tollikontrolliprotseduuri alla või samaväärseid tagatisi pakkuva haldusprotseduuri alla.

Artikkel 4

1. Eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest, mille ettevõtted, millel on õigus toetust saada, on suunanud kontrolli alla ja destilleerinud asjaomase destilleerimisperioodi jooksul ning mis on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks iga-aastaselt kindlaksmääratava koefitsiendiga, mida kohaldatakse kõikide isikute suhtes, kellel on õigus toetust saada; kõnealune koefitsient väljendab asjaomaste alkohoolsete jookide eksporditud ja turustatud üldkoguste keskmist suhet kõnealuste koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi keskmisele laagerdumisajale.

Destilleeritud teraviljakoguste ja koefitsiendi kindlaksmääramisel ei võeta arvesse sisese töötlemise korraga hõlmatud koguseid.

2. Koefitsiendi arvutamisel võetakse samuti arvesse asjaomaste alkohoolsete jookide varude muutumist.

3. Koefitsient võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast teraviljast.

4. Pädevad asutused kontrollivad korrapäraselt tegelikult eksporditud koguseid ja varude suurust.

Artikkel 5

Artikli 4 lõikes 1 osutatud koefitsient määratakse kindlaks enne iga aasta 1. juulit.

Seda kohaldatakse 1. juulist järgmise aasta 30. juunini.

Koefitsient määratakse kindlaks vastavalt liikmesriikide esitatud teabele, mis käsitleb ajavahemikku kindlaksmääramisele eelneva aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini.

Artikkel 6

1. Kohaldatav toetusemäär määratakse kindlaks vastavalt määruse (EMÜ) nr 3035/80 artiklile 4.

2. Toetusemäära ja põllumajandusliku ümberarvestuskursina kasutatakse vastavalt määra ja kurssi, mis kehtivad teravilja kontrolli alla suunamise päeval.

Iga järgneva maksustatava destilleerimisperioodi puhul pärast kontrolli alla suunamise destilleerimisperioodi kasutatakse asjaomase maksustatava destilleerimisperioodi esimesel päeval kehtivat määra ja kurssi.

Artikkel 7

1. Kui maailmaturu olukord või konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad, kaotatakse eksporditoetus teatavate sihtkohtade puhul.

2. Kui toetus on lõike 1 kohaselt kaotatud või kui see on uuesti kehtestatud, vähendatakse või suurendatakse artikli 4 lõikes 1 osutatud koefitsienti vastavalt olukorrale võrdeliselt suhtarvuga, mis saadakse kaotatud või uuesti kehtestatud toetusega hõlmatud sihtkohtadesse eelneval aastal eksporditud koguste ja kõnealusel aastal eksporditud üldkoguste jagamisel.

Artikkel 8

Käesoleva määruse kohaldamisel võib teravilja asendada linnastega.

Sellisel juhul on linnaste odra ekvivalendi arvutamiseks kasutatav koefitsient 1,30.

Kui kontrolli alla suunatud linnased on rohelised linnased, mille niiskusesisaldus on 43–47 %, on 7 % niiskusesisaldusega linnaste samaväärse koguse arvutamisel kasutatav koefitsient 0,57.

Artikkel 9

1. Eksporditoetuse saamise õigus on üksnes ühenduse piiritusevalmistajatel.

2. Piiritusevalmistaja edastab pädevatele asutustele enne iga maksustatava destilleerimisperioodi algust deklaratsiooni, mis sisaldab kõiki eksporditoetuse arvutamiseks vajalikke üksikasju, eelkõige järgmist teavet:

a) teravilja või linnaste kirjeldus vastavalt ühise tollitariifistiku nomenklatuurile, vajaduse korral rühmitatud ühtlasteks partiideks;

b) toodete netomass ja niiskusesisaldus iga punktis a nimetatud partii puhul;

c) kinnitus selle kohta, et teravili vastab asutamislepingu artikli 9 lõikes 2 sätestatud tingimustele;

d) ladustamise ja destilleerimise koht.

Maksustatava destilleerimisperioodi jooksul võib destilleerimisprotsessi käigus deklaratsiooni ajakohastada, et võtta arvesse tegelikult destilleeritavaid suuremaid või väiksemaid koguseid.

3. Pärast iga destilleerimisperioodi esitab piiritusevalmistaja pädevatele asutustele deklaratsiooni (edaspidi "destilleerimisdeklaratsioon"), milles ta kinnitab, et on asjaomase destilleerimisperioodi jooksul destilleerinud lõikes 2 sätestatud deklaratsioonis ettenähtud teravilja, et toota ühte kõnealustest alkohoolsetest jookidest; piiritusevalmistaja märgib saadud destilleeritud toodete kogused. Kõnealust deklaratsiooni kontrollivad selle riigi asutused, kus tooted kontrolli alla suunatakse.

4. Eksporditoetus makstakse pärast seda, kui on esitatud tõendid, et teravili on suunatud kontrolli alla ning destilleeritud.

5. Toetuse arvutamisel võetakse arvesse teravilja netomassi, kui niiskusesisaldus ei ületa 15 %. Kui kasutatava teravilja niiskusesisaldus on üle 15 %, kuid mitte üle 16 %, võetakse arvesse 1 % võrra vähendatud netomassi. Kui kasutatava teravilja niiskusesisaldus on üle 16 %, kuid mitte üle 17 %, on vähendus 2 %. Kui kasutatava teravilja niiskusesisaldus on üle 17 %, on vähendus 2 % iga protsendi kohta, mille võrra ületatakse 15 % niiskusesisaldust.

Toetuse arvutamisel võetakse arvesse linnaste, v.a artiklis 8 osutatud roheliste linnaste netomassi, kui niiskusesisaldus ei ületa 7 %. Kui kasutatavate linnaste niiskusesisaldus on üle 7 %, kuid mitte üle 8 %, võetakse arvesse 1 % võrra vähendatud netomassi. Kui kasutatavate linnaste niiskusesisaldus on üle 8 %, on vähendus 2 % iga protsendi kohta, mille võrra ületatakse 7 % niiskusesisaldust.

Ühenduse standardmeetod käesolevas määruses osutatud alkohoolsete jookide valmistamiseks ettenähtud teravilja ja linnaste niiskusesisalduse kindlaksmääramiseks on esitatud komisjoni määruse (EMÜ) nr 1908/84 [11] II lisas.

Artikkel 10

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed artiklis 9 osutatud deklaratsioonide täpsuse kontrollimiseks ning meetmed, mis käsitlevad teravilja füüsilist kontrolli, destilleerimisprotsessi ja saadud destilleeritud toote kasutamist.

Artikkel 11

1. Töötlemise kõrvalsaadused vabastatakse kontrollimisest, kui on kindlaks tehtud, et nende kogus ei ületa tavapäraselt saadavate kõrvalsaaduste kogust.

2. Toetust ei anta, kui teravili või linnased ei ole veatud ja standardse turustuskvaliteediga.

Artikkel 12

1. Toetust maksab liikmesriik, kus on vastu võetud artiklis 9 osutatud deklaratsioonid.

2. Toetust makstakse üksnes ettevõtja kirjaliku taotluse alusel. Liikmesriigid võivad selleks ette näha erivormi.

3. Välja arvatud vääramatu jõu puhul, tuleb toetuse saamiseks nõutavad dokumendid esitada 12 kuu jooksul alates päevast, mil kontrolli alla suunamisega tegelevad pädevad asutused on destilleerimisdeklaratsiooni vastu võtnud, vastasel korral jäädakse toetuse saamise õigusest ilma.

Artikkel 13

1. Artikli 4 kohaldamisel tuleb tõendada, et asutamislepingu artikli 9 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate alkohoolsete jookide kogused on eksporditud.

2. Kohaldatavad tõendid on sätestatud määruses (EMÜ) nr 3665/87.

3. Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab "eksport":

- eksporti määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklites 161 ja 162 määratletud tähenduses

ning

- tarneid määruse (EMÜ) nr 3665/87 artikliga 34 hõlmatud sihtkohtadesse.

4. Eksporditud toodetena käsitatakse ka määruse (EMÜ) nr 3665/87 artikli 38 alusel heakskiidetud pardavarulattu paigutatud tooteid. Kõnealustesse ladudesse paigutatud toodete puhul kohaldatakse eespool nimetatud määruse artikleid 38–41 mutatis mutandis.

Artikkel 14

1. Alkohoolsete jookide eksportimise päevana käsitatakse ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmise päeva.

2. Ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmisel esitatavas deklaratsioonis peavad olema järgmised andmed:

a) asjaomaste alkohoolsete jookide kirjeldus vastavalt koondnomenklatuurile;

b) eksporditavate alkohoolsete jookide kogused, väljendatuna puhta alkoholi liitrites;

c) alkohoolsete jookide koostise kirjeldus või muu sellekohane viide, mille põhjal saab kindlaks määrata kasutatud teravilja liigi;

d) tootjaliikmesriik.

3. Kui alkohoolne jook on saadud eri teraviljaliikidest ja on hilisema segamise tulemus, piisab lõike 2 punkti c kohaldamisel selle märkimisest deklaratsioonis.

Artikkel 15

1. Selleks et alkohoolse joogi kogust käsitataks ekspordituna, tuleb kuue kuu jooksul alates ekspordiga seotud tolliformaalsuste täitmise kuupäevast esitada määratud asutusele artiklis 13 osutatud tõendid.

2. Kui vaatamata eksportija sellekohastele püüdlustele ei ole ettenähtud tähtaja jooksul tõendeid esitatud, võib tähtaega pikendada kokku kuni kuue kuu võrra.

Kui tõendid ekspordi kohta esitatakse pärast tähtaja möödumist, nii et toimingut ei saa arvestada sama kalendriaasta ekspordi hulka, arvatakse kõnealune eksporditoiming järgmise kalendriaasta ekspordi hulka.

Artikkel 16

1. Ühenduse transiidiprotseduuri kohaldamise puhul kohaldatakse artikli 13 lõikes 1 osutatud jookide puhul ühenduse välistransiidiprotseduuri.

2. Määruse (EMÜ) nr 754/76 kohaldamisel käsitatakse artikli 13 lõikes 1 osutatud jooke kaubana, mille puhul eksporditoetuse saamiseks nõutavad ekspordiga seotud tolliformaalsused on täidetud. Selliseid jooke võib lubada vabasse ringlusse üksnes juhul, kui makstakse tagasi eksporditoetusele vastav summa.

Artikkel 17

Artikli 7 kohaldamisel tuleb lisaks esitada tõendid selle kohta, et asjaomased alkohoolsed joogid on jõudnud sihtkohta, mille puhul eksporditoetus määrati.

Sellisel juhul on tõendid kauba importimise kohta kolmandasse riiki, mille puhul kohaldatakse eksporditoetust, määruse (EMÜ) nr 3665/87 artiklites 17 ja 18 sätestatud tõendid.

Artikkel 18

1. Asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva määruse kohaldamiseks pädevate asutuste nimed ja aadressid.

2. Asjaomased liikmesriigid edastavad komisjonile enne iga aasta 16. juulit järgmise teabe:

a) vastavalt kaupade koondnomenklatuurile rühmitatud ning asutamislepingu artikli 9 lõike 2 tingimustele vastavad teravilja ja linnaste kogused, mis on destilleeritud ajavahemikus eelneva aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini;

b) vastavalt kaupade koondnomenklatuurile rühmitatud teravilja ja linnaste kogused, mida sama ajavahemiku jooksul on töödeldud sisese töötlemise korra kohaselt;

c) artikliga 2 hõlmatud ning artiklis 19 esitatud kategooriatesse rühmitatud alkohoolsete jookide kogused, sealhulgas sama ajavahemiku jooksul nii eksporditud kui turustatud kogused;

d) artiklis 19 esitatud kategooriatesse rühmitatud alkohoolsete jookide kogused, mis on toodetud sisese töötlemise korra alusel ning eksporditud sama ajavahemiku jooksul kolmandatesse riikidesse;

e) alkohoolsete jookide kogused, mis on olnud laos eelneva aasta 31. detsembril, ning kogused, mis on toodetud kõnealuses ajavahemikus.

3. Asjaomased liikmesriigid edastavad komisjonile võimaluse korral ka punktides a–d loetletud teabe iga kvartali kohta enne 16. oktoobrit, 16. jaanuari ja 16. aprilli.

Artikkel 19

Artikli 18 kohaldamisel:

a) on "teraviljaviski" linnastest ja teraviljast valmistatud viski;

b) on "linnaseviski" eranditult linnastest valmistatud viski;

c) on "A-kategooria Iiri viski" linnastest ja teraviljast valmistatud viski, kusjuures linnaste osa on vähemalt 30 %;

d) on "B-kategooria Iiri viski" odrast ja linnastest valmistatud viski, kusjuures linnaste osa on vähemalt 30 %;

e) määratakse artikli 14 lõikes 3 osutatud alkohoolsete jookide valmistamisel kasutatud eri teraviljaliikide protsendimäärad kindlaks artiklis 2 osutatud alkohoolsete jookide valmistamisel kasutatud eri teraviljaliikide üldkoguste põhjal.

Artikkel 20

Komisjoni määruse (EMÜ) nr 1842/81 [12] artikli 1, artikli 4 lõike 1 ja artikli 10 sätteid kohaldatakse siiski ajavahemikul 1. juulist 1993 kuni käesoleva määruse artikli 8, artikli 9 lõigete 2, 3 ja 5 ning artikli 10 kohaldamise kuupäevani.

Artikkel 21

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamise päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. juulist 1993, välja arvatud artikkel 8, artikli 9 lõiked 2, 3 ja 5 ning artikkel 10, mida kohaldatakse alates esimesest maksustatavast destilleerimisperioodist pärast käesoleva määruse jõustumisest.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. oktoober 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 181, 1.7.1992, lk 21.

[2] EÜT L 196, 5.8.1993, lk 22.

[3] EÜT L 387, 31.12.1992, lk 1.

[4] EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

[5] EÜT L 351, 14.12.1987, lk 1.

[6] EÜT L 159, 1.7.1993, lk 77.

[7] EÜT L 89, 2.4.1976, lk 1.

[8] EÜT L 105, 22.4.1986, lk 1.

[9] EÜT L 323, 29.11.1980, lk 27.

[10] EÜT L 160, 12.6.1989, lk 1.

[11] EÜT L 178, 5.7.1984, lk 22.

[12] EÜT L 183, 4.7.1981, lk 10.

--------------------------------------------------