31993R1108Euroopa Liidu Teataja L 113 , 07/05/1993 Lk 0001 - 0002


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1108/93,

4. mai 1993,

millega nähakse ette teatavad sätted ühelt poolt ühenduse ning teiselt poolt Austria, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi vahel sõlmitud kahepoolsete põllumajanduslepingute kohaldamiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades, et:

ühendus allkirjastas 2. mail 1992 Portos kirjade vahetuse teel Austria, Islandi, Norra, Rootsi, Soome ja Šveitsiga teatavat põllumajanduskorda käsitlevad kahepoolsed lepingud;

kõnealuste lepingutega samal ajal kirjutati alla Euroopa Majanduspiirkonna leping ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikide vahel (edaspidi "EMP leping"); kõikide poolte eesmärk oli tagada EMP lepingu ja kahepoolsete põllumajanduslepingute üheaegne jõustumine;

Šveitsi Konföderatsiooni otsuse tulemusena, millega otsustati EMP lepingut mitte ratifitseerida, kirjutati 17. märtsil 1993 kirjade vahetuse teel alla lepingud ühelt poolt ühenduse ja teiselt poolt Austria, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi vahel eesmärgiga kohaldada kõnealuste riikidega 2. mail 1992 sõlmitud kahepoolseid põllumajanduslepinguid alates 15. aprillist 1993 kuni EMP lepingu jõustumiseni; 17. märtsil 1993 sõlmitud lepingutes sätestatakse samuti, et välja arvatud juhul, kui lepinguosalised otsustavad teisiti, aeguvad kõnealused ajutised lepingud 1. jaanuaril 1994, juhul kui EMP leping ei ole selleks kuupäevaks jõustunud;

nõukogu on kõnealused lepingud heaks kiitnud 15. märtsi 1993. aasta otsusega; [1]

kõnealuste lepingute sätete kohaldamiseks tuleb ette näha rakendussätted,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Asutamislepingu II lisas loetletud ja ühise turukorralduse eeskirjadega hõlmatud põllumajandustoodete puhul võetakse 2. mail 1992 Portos ühelt poolt Euroopa Majandusühenduse ja teiselt poolt Austria, Soome, Islandi, Norra ja Rootsi vahel sõlmitud kahepoolsete põllumajanduslepingute rakendussätted vastu nõukogu 27. juuni 1968. aasta määruse (EMÜ) nr 804/68 (piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta) [2] artiklis 30 või muude ühist turukorraldust käsitlevate määruste vastavates artiklites sätestatud korras. Kui lepingute kohaldamine eeldab tihedat koostööd allakirjutanud riikidega, võib komisjon võtta kõik selle koostöö tagamiseks vajalikud meetmed.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 15. aprillist 1993.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. mai 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

J. Trøjborg

[1] EÜT L 109, 1.5.1993, lk 1.

[2] EÜT L 148, 28.6.1968, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 2071/92 (EÜT L 215, 30.7.1992, lk 1).

--------------------------------------------------