31993L0064Euroopa Liidu Teataja L 250 , 07/10/1993 Lk 0033 - 0034
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 52 Lk 0261
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 52 Lk 0261


Komisjoni direktiiv 93/64/EMÜ,

5. juuli 1993,

millega kehtestatakse tarnijate ja ettevõtete järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed vastavalt nõukogu direktiivile 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1992. aasta direktiivi 92/34/EMÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta, [1] eriti selle artikli 6 lõiget 4,

ning arvestades, et:

on asjakohane kehtestada järelevalve- ja kontrollimeetmed kõikide tarnijate ja nende ettevõtete suhtes, välja arvatud need, kelle tegevus piirdub paljundusmaterjali ja viljapuude turuleviimisega;

käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas puuviljade botaanilistesse perekondadesse ja liikidesse kuuluva paljundusmaterjali ja taimede alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse direktiivi 92/34/EMÜ artikli 6 lõikes 4 käsitletava järelevalve ja kontrolli rakendusmeetmed tarnijate ja nende ettevõtete kohta, kelle tegevus ei piirdu paljundusmaterjali ja viljapuude turuleviimisega ja kelle puhul viivad kõnealuse direktiivi artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrolli läbi tarnijad ise või akrediteeritud tarnijad.

Artikkel 2

Vastutav ametiasutus teostab korrapäraselt, vähemalt kord aastas asjakohasel ajal tarnijate ja nende ettevõtete järelevalvet ja kontrolli, et tagada tarnija tegevusele või tegevuste eripära arvesse võttes direktiivis 92/34/EMÜ kehtestatud nõuete jätkuv järgimine, eelkõige selle artikli 5 lõike 2 esimeses kuni neljandas taandes sätestatud põhimõtete järgimine.

Artikkel 3

Direktiivi 92/34/EMÜ artikli 5 lõike 2 esimeses taandes osutatud tootmisprotsessi probleemsete kohtade kindlakstegemise ja artikli 5 lõike 2 neljandas taandes osutatud arvestuse pidamise puhul teostab vastutav ametiasutus tarnijate suhtes järelevalvet ja kontrolli, tagamaks, et tarnija:

a) võtab vajaduse korral jätkuvalt arvesse järgmisi probleemseid asjaolusid:

- tootmisprotsessi alustamiseks kasutatud paljundusmaterjali ja viljapuude kvaliteet,

- paljundusmaterjali ja viljapuude külvamine, ümberistutamine, potti istutamine ja maha istutamine,

- nõukogu direktiivi 77/93/EMÜ [2] artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud tingimuste täitmine,

- viljelemiskava ja -meetod,

- üldine taimede hooldus,

- paljundamine,

- saagikoristus,

- hügieen,

- töötlemine,

- pakendamine,

- ladustamine,

- transport,

- haldusküsimused;

b) peab arvestust, et mainitud vastutavatele ametiasutustele oleks võimalik anda kogu olemasolevat teavet:

i) taimede või muude objektide kohta, mis on:

- ostetud ladustamiseks või istutamiseks tarnija valduses,

- tootmises

või

- saadetud teistele

ja

ii) taimede mistahes keemilise töötlemise kohta ning et tarnija säilitaks vastavaid dokumente vähemalt aasta;

c) on isiklikult kättesaadav või määrab mõne muu taimekasvatuses tehniliselt kogenud ja taimetervise probleeme tundva isiku, et teha koostööd mainitud vastutavate ametiasutustega;

d) viib vastavalt vajadusele ja sobival ajal mainitud vastutavate ametiasutuste poolt heakskiidetud viisil läbi visuaalset kontrolli;

e) võimaldab mainitud vastutavaid ametiasutusi esindavatele isikutele juurdepääsu, eelkõige kontrollimiseks ja/või proovide võtmiseks, ning võimaldab juurdepääsu punktis b mainitud arvestustele ja nendega seotud dokumentidele;

f) teeb igati koostööd mainitud vastutavate ametiasutustega.

Artikkel 4

Direktiivi 92/34/EMÜ artikli 5 lõike 2 teises taandes osutatud probleemsete asjaolude kontrollimeetodite sisseseadmisel ja rakendamisel jälgib ja kontrollib vastutav ametiasutus tarnijat, et vajaduse korral tagada selliste meetodite jätkuv elluviimine, võttes eriti arvesse:

a) artiklis 3 nimetatud probleemsete asjaolude kontrollimeetodite kättesaadavust ja tegelikku kasutamist;

b) kõnealuste meetodite usaldusväärsust;

c) nende sobivust tootmise sisu ja turustamiskorralduste, sealhulgas haldusaspektide hindamiseks; ja

d) tarnija töötajate pädevuse kontrollimiseks.

Artikkel 5

Direktiivi 92/34/EMÜ artikli 5 lõike 2 kolmandas taandes osutatud akrediteeritud laboratooriumides analüüsimiseks proovide võtmisel teostab vastutav ametiasutus tarnija suhtes järelevalvet ja kontrolli, et vajaduse korral tagada, et:

a) proove võetakse eri tootmisetappidel vastavalt akrediteerimise ajal tootmismeetodite kinnitamisel vastutavale ametiasutusele teatatud sagedusele;

b) proove võetakse tehniliselt korrektsel viisil ja statistiliselt usaldusväärses korras, võttes arvesse tehtava analüüsi liiki;

c) proove võtavad selleks pädevad isikud ja

d) proove analüüsitakse laboratooriumis, mis on vastavalt mainitud direktiivi artikli 6 lõikele 2 selleks akrediteeritud.

Artikkel 6

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 30. juunil 1994. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise menetluse näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuli 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 157, 10.6.1992, lk 1.

[2] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20.

--------------------------------------------------