31993L0052Euroopa Liidu Teataja L 175 , 19/07/1993 Lk 0021 - 0022
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 51 Lk 0009
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 51 Lk 0009


Nõukogu direktiiv 93/52/EMÜ,

24. juuni 1993,

millega muudetakse direktiivi 89/556/EMÜ koduveiste embrüote ühendusesisese kaubanduse ja nende kolmandatest riikidest impordi loomatervishoiu nõuete kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 43,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust [2]

ning arvestades, et:

vastavalt nõukogu 25. septembri 1989. aasta direktiivi 89/556/EMÜ loomatervishoiunõuete kohta koduveiste embrüote ühendusesiseseks kaubastamiseks ja impordiks kolmandatest riikidest [3] artiklile 1 on osutatud direktiivi kohaldamisalast välja jäänud teatavate meetoditega saadud embrüod; embrüoid, mille suhtes tuleb kohaldada meetodeid, millega kaasneb zona pellucida penetratsioon, võidakse teatava lisakaitse korral kaubastada või importida seni, kui need rahuldavad osutatud direktiivi nõudeid enne kõnealuste meetodite kasutamist; samuti võidakse asjakohase kaitse korral kaubastada ja importida in vitro viljastamise teel saadud embrüoid;

lisakaitse nõuab lisade muutmist, mis kuulub vastavalt direktiivi 89/556/EMÜ artiklile 16 komisjoni pädevusse;

kõnealusesse direktiivi tuleks teha ka muid muudatusi, et selgitada munarakkude viljastamiseks kasutatava sperma staatust ning arvesse võtta uusi ühenduse suu- ja sõrataudi põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 89/556/EMÜ muudetakse käesolevaga järgmiselt.

1. Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata rakutuumade siirdamise teel saadud embrüote suhtes."

2. Artiklisse 2 lisatakse järgmine tekst:

"g) embrüotootmisrühm – embrüokogumisrühm, mis on ametlikult heaks kiidetud viljastama in vitro vastavalt asjakohases lisas sätestatud tingimustele."

3. Artikli 3 punkti a esimene lõik asendatakse järgmisega:

"a) need peavad olema eostatud kunstseemendamise või in vitro viljastamise teel spermaga isasdoonorloomalt, kes on registreeritud seemendusjaamas, mida pädev asutus on tunnustanud spermat koguma, töötlema ja hoidma, või spermaga, mis on imporditud kooskõlas direktiiviga 88/407/EMÜ. [4]

4. Artikkel 4 jäetakse välja.

5. Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

"2a. Embrüokogumisrühmale eraldatakse tunnustus in vitro viljastamisel saadavate embrüote tarvis üksnes siis, kui peetakse kinni käesoleva direktiivi asjakohase lisa sätetest ning kui kõnealune embrüokogumisrühm suudab järgida käesoleva direktiivi muid asjakohaseid sätteid, eriti käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 sätteid, mida kohaldatakse mutatis mutandis."

6. Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Nähes vastavalt lõikele 1 ette loomatervishoiunorme suu- ja sõrataudi kohta, tuleb arvesse võtta, et:

- kolmandatest riikidest, kus vaktsineeritakse suu- ja sõrataudi vastu, võidakse importida üksnes külmutatud embrüoid. Neid embrüoid tuleb hoida enne ärasaatmist vähemalt 30 päeva heakskiidetud tingimustes,

- doonorloomad peavad olema farmist, kus ühtegi looma ei ole 30 päeva jooksul enne kogumist vaktsineeritud suu- ja sõrataudi vastu, ning mille suhtes ei kehti ühtegi keeldu ega karantiinimeedet."

7. Artiklid 11, 12 ja 13 asendatakse järgmisega:

"Artikkel 11

Kohaldatakse direktiivis 90/675/EMÜ [*] EÜT L 373, 31.12.1990, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1601/92 (EÜT L 173, 27.6.1992, lk 13). sätestatud põhimõtteid ja norme, eriti liikmesriikide läbiviidava kontrolli korraldamise ja järelkontrolli, samuti rakendada tulevate kaitsemeetmete suhtes."

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 1. jaanuaril 1994. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Luxembourg, 24. juuni 1993

Nõukogu nimel

eesistuja

B. Westh

[1] EÜT C 63, 5.3.1993, lk 11.

[2] EÜT C 150, 31.5.1993.

[3] EÜT L 302, 19.10.1989, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29).

[4] EÜT L 194, 22.7.1988, lk 10. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 90/425/EMÜ (EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29)."

--------------------------------------------------