31993L0051Euroopa Liidu Teataja L 205 , 17/08/1993 Lk 0024 - 0025
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 51 Lk 0186
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 51 Lk 0186


Komisjoni direktiiv 93/51/EMÜ,

24. juuni 1993,

millega kehtestatakse eeskirjad teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete liikumise kohta läbi kaitstud ala ning selliselt kaitstud alalt pärit ning sellel alal toimuvate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/93/EMÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse kandumise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 93/19/EMÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõike 7 esimest ja teist taanet,

ning arvestades, et:

ühenduse taimetervise korra kohaldamine ühenduses kui sisepiirideta alal hõlmab "kaitstud alade" tunnustamist, mis on teatavate taimede, taimsete saaduste või muude toodete jaoks kehtestatud ühe või mitme kahjuliku organismi suhtes;

direktiivi 77/93/EMÜ sätete alusel ei tohi V lisa A osa II jaos loetletud taimi, taimseid saadusi ja muid tooteid määratletud kaitstud aladele alates 1. juunist 1993 sisse tuua ega seal vedada, kui kõnealuste toodete, nende pakendi või neid vedava veoki külge ei ole kinnitatud kõnealuse direktiivi artikli 10 lõike 1 kohaselt ametlikult välja antud ja kõnealusel alal kehtivat taimepassi; neid sätteid ei kohaldata, kui taimede, taimsete saaduste ja muude toodete liikumise puhul läbi kaitstud alade, mis on kehtestatud kõnealuste taimede, taimsete saaduste ja muude toodete jaoks ühe või mitme kahjuliku organismi suhtes, on täidetud teatavad tagatised; need sätted on järgitavad vähem rangete tingimuste alusel kui need, mis on sätestatud kõnealuse direktiivi artikli 6 lõikes 4 selliselt kaitstud alalt pärit või nendel aladel veetavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete jaoks;

üldtunnustatud tagatiste puudumisel tuleks need sätestada, võttes arvesse kõnealuste vedude toimumise tüüpilisi tingimusi, millega oleks tagatud asjakohane taimetervise kaitse;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud, kui direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osa II jaos loetletud taimi, taimseid saadusi või muid tooteid, mis on pärit väljastpoolt direktiivi 77/93/EMÜ artikli 2 lõike 1 punkti h kohaselt kõnealuste taimede, taimsete saaduste või muude toodete jaoks ühe või mitme kahjuliku organismi suhtes kehtestatud kaitstud ala, veetakse ilma kõnealusel alal kehtiva taimepassita läbi sellise ala sihtkohta, mis asub väljaspool kõnealust ala.

2. Järgmised tingimused peavad olema täidetud:

a) kasutatavad pakendid või lõikes 1 osutatud taimi, taimseid saadusi või muid tooteid vedavad sõidukid on puhtad ning vabad lõikes 1 osutatud asjakohastest organismidest ning nende puhul peab olema tagatud kahjulike organismide levikuohu puudumine;

b) pakendid või taimi, taimseid saadusi või muid tooteid vedavad sõidukid suletakse rangete taimetervise standardite kohaselt ning direktiivis 77/93/EMÜ osutatud vastutavatele ametiasutustele vastuvõetaval viisil, et tagada kahjulike organismide levikuohu puudumine asjakohasel kaitstud alal ning identsuse muutumatus, ning need jäävad suletuks kogu läbi kaitstud ala toimuva veo ajaks;

c) lõikes 1 osutatud taimedele, taimsetele saadustele või muudele toodetele lisatakse tavaliselt kaubanduslikel eesmärkidel kasutatav dokument, milles märgitakse, et nimetatud tooted on pärit väljastpoolt asjakohast kaitstud ala ning et nende sihtkoht asub väljaspool asjakohast kaitstud ala.

3. Kui direktiivi 77/93/EMÜ artikli 11 lõike 7 kohaselt korraldatava ning asjakohasel alal läbiviidava ametliku kontrolli käigus avastatakse, et artikli 1 lõike 2 alusel sätestatud nõudeid ei täideta, võetakse vajaduse korral viivitamata järgmised ametlikud meetmed, ilma et see piiraks meetmeid, mis võetakse, kui taimed, taimsed saadused või muud tooted ei vasta direktiivis 77/93/EMÜ sätestatud tingimustele:

- pakendi pitseerimine,

- taimede, taimsete saaduste või muude toodete vedu ametliku järelevalve all väljaspool kaitstud ala asuvasse sihtkohta.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid näevad ette, et direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osa II jaos loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete suhtes, mis on pärit nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete jaoks ühe või mitme kahjuliku organismi suhtes kehtestatud kaitstud alalt ning mida seal veetakse, kohaldatakse vähem rangeid tingimusi.

2. Lõike 1 kohaldamisel võib kohaldada järgmisi vähem rangeid tingimusi:

kõnealuse direktiivi artikli 6 lõikes 4 osutatud ametlikud uuringud võib läbi viia komisjoni 30. juuli 1992. aasta direktiivis 92/70/EMÜ [3] ühenduses kaitstud alade tunnustamiseks läbiviidavate vaatluste üksikasjalikes eeskirjades sätestatud tingimuste kohaselt.

Artikkel 3

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid nõukogu direktiivi 91/683/EMÜ [4] artikli 3 lõikes 1 osutatud kuupäeval. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid kõnealused normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile viivitamata siseriiklike õigusaktide teksti, mis nad käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võtavad. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuni 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20.

[2] EÜT L 96, 22.4.1993, lk 33.

[3] EÜT L 250, 29.8.1992, lk 37.

[4] EÜT L 376, 31.12.1991, lk 29.

--------------------------------------------------