31993L0050Euroopa Liidu Teataja L 205 , 17/08/1993 Lk 0022 - 0023
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 51 Lk 0184
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 51 Lk 0184


Komisjoni direktiiv 93/50/EMÜ,

24. juuni 1993,

millega määratletakse teatavad direktiivi 77/93/EMÜ V lisa A osas loetlemata taimed, mille tootjad või tootmispiirkondades asuvad laod ja laomajandid peavad olema kantud ametlikku registrisse

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1976. aasta direktiivi 77/93/EMÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, [1] viimati muudetud direktiiviga 93/19/EMÜ, [2] eriti selle artikli 6 lõiget 5 ja artikli 6 lõike 7 viiendat taanet,

ning arvestades, et:

mõningate nimetatud direktiivi V lisa A osas loetlemata toodete, näiteks kartuli (välja arvatud seemnekartul) või Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. viljade ja nende hübriidide tootmiseks, mis ei ole direktiivis 77/93/EMÜ loetletud kahjulike organismidega saastunud või nakatunud, ning selleks, et liikmesriigid saaksid sellist toodangut piisavalt kontrollida, on vajalik, et eespool nimetatud toodete tootjad, või kui see osutub mugavamaks, siis nende toodete tootmispiirkondades asuvad ühised laod ja laomajandid oleksid kantud kohalikku, regionaalsesse või riiklikusse registrisse;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taimetervise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva direktiivi lisas loetletud toodete tootjad või nende tootmispiirkondades asuvad ühised laod või loamajandid on kantud kohalikku, regionaalsesse või riiklikkusse registrisse.

Artikkel 2

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid nõukogu direktiivi 91/683/EMÜ [3] artikli 3 lõikes 1 osundatud kuupäeval. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud siseriiklike õigusnormide teksti. Komisjon teatab sellest teistele liikmesriikidele.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 24. juuni 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 26, 31.1.1977, lk 20.

[2] EÜT L 96, 22.4.1993, lk 33.

[3] EÜT L 376, 31.12.1991, lk 29.

--------------------------------------------------

LISA

1. Solanum tuberosum L. mugulad, välja arvatud seemnekartul.

2. Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. viljad ja nende hübriidid.

--------------------------------------------------