31993D0436Euroopa Liidu Teataja L 202 , 12/08/1993 Lk 0031 - 0041
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 5 Lk 0100
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 4 Köide 5 Lk 0100


Komisjoni otsus,

30. juuni 1993,

milles sätestatakse Tšiilist pärit kalatoodete impordi eritingimused

(93/436/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 1991. aasta direktiivi 91/493/EMÜ, milles sätestatakse kalatoodete tootmise ja turuleviimise tervishoiunõuded, [1] eriti selle artiklit 11,

ning arvestades, et:

rühm ühenduse eksperte on teinud Tšiilisse kontrollkäigu, et kontrollida ühendusse saadetavate kalatoodete tootmis-, ladustamis- ja lähetustingimusi;

kalatoodete tervishoiukontrolli ja -järelevalvet käsitlevate Tšiili õigusaktide sätteid võib käsitada samaväärsetena direktiivi 91/493/EMÜ sätetega;

Tšiili pädev asutus Servicio Nacional de Pesca (Sernap) ja selle allasutus Sanidad Pesquera on võimelised tõhusalt kontrollima kehtivate seaduste kohaldamist;

direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punktis a osutatud veterinaarsertifikaadi saamise kord peab hõlmama samuti näidissertifikaadi määratlust ning sertifikaadi koostamisel kasutatavat keelt (kasutatavaid keeli) ja sellele alla kirjutama volitatud isikut käsitlevaid miinimumnõudeid;

direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti b kohaselt tuleks kalatoodete pakenditele kinnitada tähis, kuhu on märgitud kolmanda riigi nimi ja päritoluettevõtte või kalatöötlemislaeva loanumber;

direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 punkti c kohaselt tuleb koostada heakskiidetud ettevõtete ja/või kalatöötlemislaevade loetelu; kõnealune loetelu tuleb koostada Sernapi poolt komisjonile esitatud teabe põhjal; seepärast peab Sernap tagama, et täidetakse direktiivi 91/493/EMÜ artikli 11 lõike 4 vastavaid sätteid;

Sernap on andnud ametliku kinnituse direktiivi 91/493/EMÜ lisa V peatükis sätestatud eeskirjade järgimise ja kõnealuses direktiivis sätestatud ettevõtete ja kalatöötlemislaevade heakskiitmist käsitlevate nõuetega samaväärsete nõuete täitmise kohta;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sernap, Tšiili majanduse, ehitustööde ja rekonstrueerimise ministeeriumi talitus, on Tšiili pädev asutus, kes kontrollib ja tõendab kalatoodete vastavust direktiivi 91/493/EMÜ nõuetele.

Artikkel 2

Tšiilist pärit kalatooted, välja arvatud mis tahes kujul kahepoolmelised karploomad, okasnahksed, mantelloomad ja meriteod, peavad vastama järgmistele tingimustele:

1. igale partiile peab olema lisatud nõuetekohaselt täidetud, allkirjastatud, kuupäevastatud ja ühel lehel esitatud veterinaarsertifikaadi nummerdatud originaal, mis vastab käesoleva otsuse A lisas esitatud näidisele;

2. tooted peavad olema pärit käesoleva otsuse B lisas loetletud heakskiidetud ettevõtetest või kalatöötlemislaevadelt;

3. välja arvatud külmutatud pakendamata kalatoodete puhul, mis on ette nähtud konservide tootmiseks, peab kõikidele pakenditele olema märgitud kustutamatult sõna "Tšiili" ja päritoluettevõtte või kalatöötlemislaeva loanumber.

Artikkel 3

1. Artikli 2 lõikes 1 nimetatud sertifikaadid tuleb koostada vähemalt ühes selle liikmesriigi ametlikest keeltest, kus toimub kontrollimine.

2. Tõenditel peab olema Sernapi esindaja nimi, ametinimetus ja allkiri ning Sernapi ametlik tempel, mille värv erineb muude kinnituste värvist.

Artikkel 4

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juulist 1993.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. juuni 1993

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René Steichen

[1] EÜT L 268, 24.9.1991, lk 15.

--------------------------------------------------

A LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

B LISA

HEAKSKIIDETUD ETTEVÕTETE JA KALATÖÖTLEMISLAEVADE LOETELU

I. Ettevõtted

Number | Nimi ja aadress | Loa kehtivuse tähtaeg |

01003 | Procemar SA Africa | 30.12.1995 |

01007 | Frigopesca SA Africa | 30.8.1995 |

01011 | Agropesca SA Africa | 30.4.1995 |

01012 | Novamar SA Africa | 30.8.1995 |

01013 | Pesquera Marvesa SA Africa | 30.8.1995 |

01060 | Pesquera Iquique-Guanayes SA Iquique | 30.12.1995 |

01064 | Pesquera del Norte SA Iquique | 30.12.1995 |

01065 | Pesquera Vamar Ltda Iquique | 30.4.1995 |

01068 | Inversiones Santa Monica Ltda Iquique | 30.4.1995 |

01069 | Pesquera Centomar Ltda Iquipe | 30.4.1995 |

01070 | Sarmenia Cultivos Marinos Iquique | 30.4.1995 |

02005 | Helga Mánquez Monardes Tocopilla | 30.4.1995 |

02022 | Pesquera Friomar Ltda Antofagasta | 30.12.1995 |

02023 | Rodolfo Rojas y Cía Ltda Antofagasta | 30.4.1995 |

02024 | Ricardo Devoto Riveros Antofagasta | 30.4.1995 |

02025 | Pesquera Marazul Ltda Antofagasta | 30.4.1995 |

02029 | Universidad de Antofagasta Antofagasta | 30.12.1995 |

02030 | Sociedad Abarca y Gómez Ltda Antofagasta | 30.8.1995 |

02035 | Pesquera Arántzazus SA Antofagasta | 30.8.1995 |

02037 | Norpesca Ltda Antofagasta | 30.4.1995 |

02043 | Oriele Rojas Rojas Antofagasta | 30.8.1995 |

02046 | Sociedad Pesquera Galeb Ltda Antofagasta | 30.8.1995 |

02050 | Pesquera y Conservera Tamail Ltda Taltal | 30.12.1995 |

02055 | Santana y Cía Ltda Mejillones | 30.4.1995 |

03061 | Cía Pesquera Camanchaca SA Caldera | 30.4.1995 |

03062 | Sociedad Pesquera Caldera SA Caldera | 30.12.1995 |

03067 | Gilframar Ltda Caldera | 30.12.1995 |

03072 | Pesquera Playa Blanca SA Caldera | 30.12.1995 |

03073 | Cabo Negro SA Caldera | 30.12.1995 |

03074 | Pesquera Skuna Ltda Caldera | 30.12.1995 |

03077 | Pesquera Huillinco Ltda Caldera | 30.4.1995 |

03078 | Sociedad Exportadora Mas-Mar Ltda Caldera | 30.4.1995 |

04002 | Sarpesca SA Coquimbo | 30.4.1995 |

04005 | Pesquera Humboldt SA Coquimbo | 30.12.1995 |

04007 | Pesquera San José SA Coquimbo | 30.12.1995 |

04011 | Pesquera Sabropesca Ltda Coquimbo | 30.12.1995 |

04013 | Productora y Comercializadora del Mar Ltda (Procomar Ltda) Coquimbo | 30.12.1995 |

04017 | Sociedad Agrícola Industrial y Comercial Pérez y Ramírez Ltda (Leymo) Coquimbo | 30.12.1995 |

04023 | Empresa Pesquera y Conservera Proteus SA Coquimbo | 30.4.1995 |

04031 | Pesquera Andacollo SA Coquimbo | 30.4.1995 |

04052 | Pesquera Mares de Chile SA Coquimbo | 30.4.1995 |

05003 | Pesquera Quintero SA Quintero | 30.4.1995 |

05011 | Pesquera Santa Lucía SA Quintero | 30.4.1995 |

05050 | Pesquera San Sebastián SA San Antonio | 30.4.1995 |

05054 | Comercial Alesa SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05057 | Pesquera Francis Drake SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05060 | Conservera Trans Antartic Ltda Valparaíso | 30.12.1995 |

05067 | La Ballenita Ltda Valparaíso | 30.4.1995 |

05071 | Intercomercial Sama SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05077 | Mavicruz SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05079 | Pesquera Marli Mar SA Valparaíso | 30.4.1995 |

05205 | Jaime Azocar Campusano San Antonio | 30.4.1995 |

05212 | Pesquera Mamina SA San Antonio | 30.4.1995 |

05214 | Pesquera Marazul Ltda San Antonio | 30.4.1995 |

07005 | Pesquera Constitución Ltda Constitución | 30.4.1995 |

08003 | Chile Algas Talcahuano | 30.12.1995 |

08090 | Conservas Multiexport SA Coronel | 30.12.1995 |

08097 | Arlavan Ltda Talcahuano | 30.4.1995 |

08098 | Comercial Alesa SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08100 | Pesquera Santa María SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08104 | Prodemar Ltda Talcahuano | 30.12. 1995 |

08107 | Pesquera San Miguel Ltda Talcahuano | 30.12.1995 |

08113 | Iquique-Guanaye Talcahuano | 30.12.1995 |

08116 | Congelados del Pacífico Ltda Talcahuano | 30.4.1995 |

08120 | Pesquera San José del Sur SA Talcahuano | 30.12.1995 |

08123 | Pesquera del Golfo SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08128 | Pesquera Cantábrico SA Talcahuano | 30.8.1995 |

08133 | Unifish SA Talcahuano | 30.12.1995 |

08136 | Frioexport SA Coronel | 30.4.1995 |

08137 | Heriberto Muñoz Concha Talcahuano | 30.4.1995 |

08138 | Pesquera Grimar SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08141 | Frigorífico Talcahuano Talcahuano | 30.4.1995 |

08142 | Sociedad Empacadora Austral SA Talcahuano | 30.4.1995 |

08143 | Sociedad Pesquera Camanchaca SA Talcahuano | 30.12.1995 |

08146 | Pesquera Larus Ltda Talcahuano | 30.12.1995 |

08148 | Unifish Canning Talcahuano | 30.12.1995 |

08150 | Industria Conservera Agromar Ltda Talcahuano | 30.12.1995 |

08152 | La Fuente del Mar Talcahuano | 30.12.1995 |

08250 | Cía Pesquera San Pedro SACI Talcahuano | 30.12.1995 |

08252 | Fundación para la Capacitación Pescador Arte- sanal "Funcap" Coronel | 30.12.1995 |

08253 | Sociedad Pesquera Viento Sur LT Coronel | 30.4.1995 |

08254 | Independent Fisheries SA Coronel | 30.4.1995 |

08259 | Comercial e Industrial Anchomar Ltda Coronel | 30.8.1995 |

10012 | Fast-Service Ltda Valdivia | 30.4.1995 |

10014 | Serviven SA Valdivia | 30.12.1995 |

10018 | Piscícola Entremos SA Valdivia | 30.4.1995 |

10019 | Pesquera Río Calle Calle SA Valdivia | 30.4.1995 |

10030 | Isla Tenglo Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10032 | Eicomar SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10034 | Pesquera Trans Antantartic Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10036 | Proaustral Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10037 | Jaalmar Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10039 | Pesquera Ralún Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10050 | Pesquera Royale Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10053 | Alimentos Multiexport SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10054 | Infrimar Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10055 | Pesquera Quehui Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10057 | Pesquera Luis Ibarra Pozo Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10058 | Asenav SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10060 | Pesquera Luis Andrade Pinto Puerto Montt | 30.4.1995 |

10063 | Tamai Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10064 | Pesquera Mar Antartico SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10066 | Aquasur Fischeries SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10067 | Agtoindustrial Santa Cruz SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10068 | Dipromar SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10070 | Nichiro Chile Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10072 | Pesquera Aguamar SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10076 | Pesquera Cormoran Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10080 | Fiordo Blanco Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10081 | Conservamar SA Puerto Montt | 30.12.1995 |

10082 | Produal Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10083 | Seabay Chile SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10084 | Ventisqueros SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10085 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Montt | 30.12.1995 |

10092 | Vartich Comercio Exterior Puerto Montt | 30.12.1995 |

10097 | Pesquera Santa Marta Ltda Puerto Montt | 30.4.1995 |

10100 | Luis Orlando Retamales Carden Puerto Montt | 30.12.1995 |

10103 | Canales del Sur SA Puerto Montt | 30.4.1995 |

10150 | Conservera San Rafael Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10154 | Soto Lenize Hijos Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10156 | Fitz-Roy SA Calbuco | 30.12.1995 |

10157 | Pesquera Leymo Ltda (Pérez y Ramírez Ltda) Calbuco | 30.12.1995 |

10158 | Pesquera Puluqui Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10159 | Pesquera y Conservera El Ancla Ltda Calbuco | 30.12.1995 |

10160 | Aguas Claras SA Calbuco | 30.12.1995 |

10163 | South Pacific Fishing Co. SA Calbuco | 30.12.1995 |

10166 | Conservera Sacramento SA Calbuco | 30.12.1995 |

10180 | Pesquera American Seafood Ltd Ancud | 30.12.1995 |

10182 | Infrimar Ltda Ancud | 30.4.1995 |

10183 | Sociedad Comercial Gran América Ltda Ancud | 30.4.1995 |

10189 | Pesquera Messamar SA Ancud | 30.12.1995 |

10190 | Sociedad Pesquera Pacífico Austral Ltd Ancud | 30.12.1995 |

10195 | Cultivos Marinos Chile SA Ancud | 30.4.1995 |

10210 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30.12.1995 |

10212 | Promex Ltda Castro | 30.12.1995 |

10216 | Pesquera Andina SA Castro | 30.4.1995 |

10217 | Salmones Aucar Ltda Castro | 30.8.1995 |

10220 | Pesquera Unichile SA Castro | 30.12.1995 |

10221 | Salmones Antártica SA Castro | 30.4.1995 |

10223 | Conservas Dalcahue SA Castro | 30.12.1995 |

10225 | Comercial Gop Ltda Castro | 30.6.1995 |

10226 | Skiring Salmón Ltda Castro | 30.4.1995 |

10227 | Pesquera Unimarc SA Castro | 30.4.1995 |

10228 | Frigorífico Dalcahue SA Castro | 30.4.1995 |

10229 | Sociedad Comercial Industrial Agromar Ltda Castro | 30.12.1995 |

10231 | Antarfrío SA Castro | 30.4.1995 |

10232 | Maintec SA Castro | 30.12.1995 |

10235 | Proces Adora Avalón SA Castro | 30.8.1995 |

10236 | Asesoría Acuícola Ltda Castro | 30.4.1995 |

10237 | Cultivos Achao SA Castro | 30.10.1994 |

10239 | René Diaz Miranda Castro | 30.6.1995 |

10255 | Salazar y Cerna Ltda Quellón | 30.12.1995 |

10256 | Pesquera Palacios SA Quellón | 30.12.1995 |

10258 | Salmones Quellón Ltda Quellón | 30.12.1995 |

10259 | Pacific Star SA Quellón | 30.12.1995 |

10260 | Pesquera Yadrán SA Quellón | 30.6.1995 |

10267 | Sociedad Comercial Madrinos Principadox Quellón | 30.6.1995 |

11004 | Pesquera Friosur SA Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11006 | Sociedad Comercial GOP Ltda Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11007 | Darwin Ltda Puerto Aysén | 30.12.1995 |

11010 | Pesquera Salmar Ltda Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11012 | Pesca Chile SA Puerto Aysén | 30.4.1995 |

11014 | Pesca Austral SA Puerto Aysén | 30.12.1995 |

11018 | Salmones Antártica Puerto Aysén | 28.8.1995 |

11025 | Comercial Comtesa Ltda Puerto Aysén | 30.12.1995 |

12006 | Pesquera Morelia Reyes y Cía Ltd Punta Arenas | 30.12.1995 |

12007 | Pesquera Héctor Ujevic Pivcevic Punta Arenas | 30.12.1995 |

12015 | Pesquera Galindo y Vergara Ltd Punta Arenas | 30.12.1995 |

12016 | Comercial Comtesa SA Punta Arenas | 30.12.1995 |

12028 | Pesquera Royale Ltda Punta Arenas | 30.12.1995 |

12030 | Pesquera Torres del Paine SA Punta Arenas | 30.12.1995 |

12033 | Cidepes Ltda Punta Arenas | 30.12.1995 |

12036 | Pesquera Edén Ltda Punta Arenas | 30.12.1995 |

12038 | Copra Ltda Punta Arenas | 30.4.1995 |

12039 | Pesca Chile SA Punta Arenas | 30.4.1995 |

12042 | Frigorífico Tres Puentes de Magallanes Ltda Punta Arenas | 30.4.1995 |

12048 | Pesca Suribérica SA Punta Arenas | 30.4.1995 |

13024 | Sociedad Agrícola Aguas Claras Santiago | 30.8.1995 |

13027 | Sociedad Comercial e Industrial Nanaimo Ltd Santiago | 30.8.1995 |

13030 | Sociedad Agrícola Aguas Blancas Santiago | 30.4.1995 |

13031 | Comercial Magna Ltda Santiago | 30.4.1995 |

13032 | Finamar SA Santiago | 30.8.1995 |

13035 | Comercial e Industrial Alichile LT Santiago | 30.8.1995 |

13043 | Chile Seafoods SA Santiago | 30.12.1995 |

13044 | Frigorífico Seminario Ltda Santiago | 30.4.1995 |

13051 | Sociedad Comercial Santa Bárbara SA Santiago | 30.4.1995 |

II. Kalatöötlemislaevad

Number | Laeva nimi | Omaniku nimi and aadress | Loa kehtivuse tähtaeg |

2001 | San Rafael | Pesquera Iquique Guanaye | 30.4.1995 |

2007 | Ying-Yang | Daering Fishering Co Ltda Chi. | 30.4.1995 |

2009 | Kirishima Maru | Endepes SA | 30.4.1995 |

2011 | Puerto Ballena | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2012 | Mino | Pesquera Suraustral SA | 30.4.1995 |

2013 | Betanzos | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2014 | Pedrosa | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2016 | Chomapi Maru | Pesca Chile SA | 30.4.1995 |

2018 | Elqui | Pesquera de Los Andes SA | 30.4.1995 |

2019 | Unzen | Endepes SA | 30.4.1995 |

2020 | Mar del Sur I | Pesquera Mar del Sur SA | 30.4.1995 |

2021 | Mar del Sur II | Pesquera Mar del Sur SA | 30.4.1995 |

2022 | Ercilla | Pesquera de Los Andes SA | 30.4.1995 |

2023 | Cisne Blanco | Pesca Cisnes SA | 30.4.1995 |

2024 | Cisne Verde | Pesca Cisnes SA | 30.4.1995 |

2025 | Mar del Sur III | Pesquera Mar del Sur SA | 30.4.1995 |

2026 | Isla Isabel | Pesca Suribérica SA | 30.4.1995 |

2030 | Antonio Lorenzo | Concar SA | 30.4.1995 |

2031 | Isla Sofía | Pesca Suribérica SA | 30.4.1995 |

2032 | Isla Camila | Pesca Suribérica SA | 30.4.1995 |

2034 | Chamiza | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2035 | Chacabuco | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2036 | Charrúa | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2037 | Chaval | Pesquera Punta Arenas SA | 30.4.1995 |

2038 | María Támara | Concar SA | 30.4.1995 |

1472 | Iber I | Iber Chile Ltda | 30.4.1995 |

--------------------------------------------------