31993D0070Euroopa Liidu Teataja L 025 , 02/02/1993 Lk 0034 - 0038


Komisjoni otsus,

21. detsember 1992,

ANIMO-sõnumi kodifitseerimise kohta

(93/70/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ veterinaar- ja zootehniliste kontrollide kohta, mida kohaldatakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega, [1] viimati muudetud direktiiviga 92/65/EMÜ, [2] eriti selle artikli 20 lõiget 3,

ning arvestades, et:

selleks et tagada arvutivõrgu funktsioneerimine 3. detsembril 1991, võttis komisjon vastu otsuse 91/637/EMÜ, millega kehtestatakse ANIMO-arvutivõrgu vahendusel edastatava sõnumi näidis [3];

on vaja tagada ANIMO-sõnumi kiire mõistmine ja kaitsta tõhusalt loomade tervist ning määratleda otsuse 91/637/EMÜ lisa punktis 4 nimetatud kaubasaadetiste puhul kasutatav kood;

teatavat liiki elusloomade ja toodete nimetamine käesoleva otsusega ettenähtud kodifitseerimise puhul ei tähenda seda, et sõnum tuleb saata ANIMO-arvutivõrgu abil;

käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 91/637/EMÜ lisa punkti 4 esimeses taandes nimetatud kaubasaadetiste puhul kasutatavad koodid on määratletud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 1992

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Ray Mac Sharry

[1] EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

[2] EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

[3] EÜT L 343, 13.12.1991, lk 46.

--------------------------------------------------

LISA

ANIMO-SÕNUMI SAATMISEL KASUTATAVAD KAUBA NIMETUSED JA KOODID

HOBUSLASED (CN-kood: 0101)

—registreeritud hobused | 21.01.01.09 |

—aretamiseks ja tootmiseks ettenähtud hobused | 21.01.01.01 |

—tapahobused | 21.01.01.02 |

—ajutiseks impordiks ettenähtud hobused | 21.01.01.10 |

—muud hobuslased | 21.01.09 |

VEISED (CN-kood: 0102)

—alla 15 päeva vanused vasikad | 21.02.01 |

—aretusveised | 21.02.02 |

—tootmiseks ettenähtud veised | 21.02.04 |

—tapaveised | 21.02.03 |

—muud veised | 21.02.09 |

LAMBAD JA KITSED (CN-kood: 0104)

—aretuslambad | 21.03.02 |

—nuumlambad | 21.03.01 |

—tapalambad | 21.03.03 |

—aretuskitsed | 21.04.02 |

—nuumkitsed | 21.04.01 |

—tapakitsed | 21.04.03 |

SEAD (CN-kood: 0103)

—aretussead | 21.05.02 |

—tootmiseks ettenähtud sead | 21.05.01 |

—tapasead | 21.05.03 |

KODULINNUD (CN-kood: 0105 või 0106)

—ühepäevased kodulinnud (20 või enam ühikut) | 22.01.09 |

—aretuseks ja tootmiseks ettenähtud kodulinnud (20 või enam ühikut) | 22.02.09 |

—uluklindude varude taastootmiseks ettenähtud kodulinnud (20 või enam ühikut) | 22.04.09 |

—kodulindude partiid, mis koosnevad vähem kui 20 linnust | 22.09.09 |

—tapalinnud | 22.03.09 |

ELUSKALAD (CN-kood: 0301)

—haigustele vastuvõtlikud kalaliigid | 23.04.01.09 |

—muud kalaliigid | 23.04.02 |

KOORIKLOOMAD (CN-kood: 0306)

—haigustele vastuvõtlikud koorikloomaliigid | 23.04.03.09 |

—muud koorikloomaliigid | 23.04.04 |

MOLLUSKID (CN-kood: 0307)

—haigustele vastuvõtlikud molluskiliigid | 23.04.05.09 |

—muud molluskiliigid | 23.04.06 |

ELUSKALADE MUNAD JA SUGURAKUD (CN-kood: 0301)

—haigustele vastuvõtlike liikide munad ja sugurakud | 23.06.01 |

—muude liikide munad ja sugurakud | 23.06.09 |

HAUDEMUNAD (CN-kood 04070011 või 04070019)

—haudemunade partiid, mis koosnevad vähema kui 20 ühikust | 41.01.01 |

—haudemunade partiid, mis koosnevad vähemalt 20 ühikust | 41.01.02 |

SPERMA-MUNARAKUD-EMBRÜOD (CN-kood: 0511)

—veiste sperma | 46.01.01 |

—sigade sperma | 46.01.02 |

—muude liikide sperma: | |

—hobuslaste sperma | 46.01.09.01 |

—lammaste sperma | 46.01.09.02 |

—kitsede sperma | 46.01.09.03 |

—muude liikide sperma | 46.01.09.99 |

—veiste munarakud | 46.02.01 |

—muude liikide munarakud: | |

—sigade munarakud | 46.02.09.01 |

—hobuslaste munarakud | 46.02.09.02 |

—lammaste munarakud | 46.02.09.03 |

—kitsede munarakud | 46.02.09.04 |

—muude liikide munarakud | 46.02.09.99 |

—veiste embrüod | 46.03.01 |

—muude liikide embrüod: | |

—sigade embrüod | 46.03.09.01 |

—hobuslaste embrüod | 46.03.09.02 |

—lammaste embrüod | 46.03.09.03 |

—kitsede embrüod | 46.03.09.04 |

—muude liikide embrüod | 46.03.09.99 |

MUUD IMETAJAD (CN-kood: 0106)

—esikloomalised | 11.01 |

—sõralised: | |

mäletsejalised

—veislased | 11.03.01.01 |

—harksarvikud | 11.03.01.02 |

—kaelkirjaklased | 11.03.01.03 |

—hirvlased | 11.03.01.04 |

—muud mäletsejalised | 11.03.01.05 |

kaamellased

—kaamelid ja laamad | 11.03.02 |

sealised

—jõehobuslased | 11.03.03.01 |

—sigalased | 11.03.03.03 |

—muud sealised | 11.03.03.02 |

—kabjalised: | |

—ninasarviklased | 11.04.01 |

—taapirlased | 11.04.02 |

—meriveiselised | 11.05 |

—küüniskabjalised | 11.06 |

—londilised: | |

—aafrika elevant | 11.07.01 |

—india elevant | 11.07.02 |

—toruhambulised: |

—tuhnik | 11.08.01 |

—kiskjalised: | |

kaslased

—kassid | 11.09.01 |

—muud kaslased | 11.09.02 |

koerlased

—koerad | 11.09.03 |

—muud koerlased | 11.09.04 |

muud kiskjalised

—hüäänlased | 11.09.05 |

—tsiibetkaslased | 11.09.06 |

—kärplased | 11.09.07 |

—pesukarulased | 11.09.08 |

—karulased | 11.09.09 |

—loivalised: |

—hülglased | 11.10.01 |

—kõrvukhülglased | 11.10.03 |

—morsklased | 11.10.02 |

—vaalalised | 11.11 |

—närilised: | |

—merisigalased | 11.12.01.01 |

—okassealised | 11.12.01.99 |

—hiirlased | 11.12.02 |

—muud hiirelised | 11.12.02.99 |

—oravalised | 11.12.03 |

—jäneselised: | |

—taastootmiseks ettenähtud jänesed | 11.12.04.01 |

—muud jänesed | 11.12.04.02 |

—ulukküülik | 11.12.04.03 |

—viiksjäneslased | 11.12.04.04 |

—soomusloomalised | 11.13 |

—napihambulised | 11.14 |

—käsitiivalised | 11.15 |

—putuktoidulised | 11.16 |

—karustiivalised | 11.17 |

—kukrulised | 11.18 |

—ainupilulised (imetajad) | 11.19 |

MUUD LINNUD (CN-kood: 0106)

—hanelised | 12.16 |

—piiritajalised | 12.06 |

—kiivilised | 12.23 |

—öösorrilised | 12.07 |

—kaasuarilised | 12.24 |

—kurvitsalised | 12.13 |

—toonekurelised | 12.17 |

—hiirlinnulised | 12.05 |

—tuvilised | 12.11 |

—siniraalised | 12.03 |

—käolised | 12.09 |

—kullilised | 12.15 |

—kanalised | 12.14 |

—kaurilised | 12.21 |

—kurelised | 12.12 |

—värvulised | 12.01 |

—pelikanilised | 12.18 |

—rähnilised | 12.02 |

—pütilised | 12.20 |

—tormilinnulised | 12.19 |

—papagoilised | 12.10 |

—nandulised | 12.25 |

—pingviinilised | 12.27 |

—kakulised | 12.08 |

—jaanalinnulised | 12.26 |

—tinamulised | 12.22 |

—järanokalised | 12.04 |

ROOMAJAD (CN-kood: 0106)

—soomuselised | 13.01 |

—maolised | 13.02 |

—krokodillilised | 13.04 |

—kilpkonnalised: | |

—merikilpkonlased | 13.03.01 |

—muud kilpkonlased | 13.03.99 |

KAHEPAIKSED (CN-kood: 0106)

—päriskonnalised: | |

—konlased | 14.01.01 |

—muud konlased | 14.01.99 |

—hiidsalamanderlased | 14.02 |

—muud sabakonnalised | 14.03 |

—MUUD SELGROOGSED LOOMAD (CN-kood: 0106) | 19.01 |

SELGROOTUD LOOMAD (CN-kood: 0106)

—putukad: | |

—mesilasema | 24.01.01 |

—mesilased | 24.01.02 |

—siidiussid | 24.01.03 |

—muud putukad | 24.01.99 |

—muud selgrootud loomad | 24.02 |

LOOMSED JÄÄTMED (CN-kood: 0511)

—töötlemata kõrge riskiteguriga materjal | 49.01 |

—töödeldud kõrge riskiteguriga materjal | 49.02 |

—töötlemata madala riskiteguriga materjal | 49.03 |

—töödeldud madala riskiteguriga materjal | 49.04 |

NÄÄRMED JA ORGANID (CN-kood: 0510)

—farmaatsiatööstuse jaoks | 48.07.01 |

--------------------------------------------------