31993D0068Euroopa Liidu Teataja L 022 , 30/01/1993 Lk 0124 - 0124
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 6 Lk 0043
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 5 Köide 6 Lk 0043


Otsus nr 148,

25. juuni 1992,

kohaldatavate õigusaktide sertifikaadi (vorm E 101) kasutamise kohta juhtudel, kui lähetuse aeg ei ületa kolme kuud

(93/68/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE VÕÕRTÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUSE HALDUSKOMISJON,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) artikli 81 punkti a, mille kohaselt halduskomisjoni ülesanne on tegelda kõigi määruse rakendamisega seotud haldusküsimustega,

ning arvestades, et:

vajaduse tõttu vähendada kuritarvituse ohtu tuleb otsust nr 125 muuta, selleks on vaja kõikidel juhtudel vormi E 101 lahtrisse 5 märkida täpne kuupäev;

tänapäeva majanduselu tingimused nõuavad paljudelt tööstus-, kaubandus- ja põllumajandusettevõtete töötajatelt neid tööle võtnud ettevõtte huvides sagedaste lühiajaliste välisreiside tegemist;

neil juhtudel on raske õigeaegselt enne ärasõitu saada kohaldatavate õigusaktide sertifikaati selle riigi määratud asutuselt, kus ettevõte on registrisse kantud;

kohaldatavate õigusaktide sertifikaadi väljaandmise kord on vaja muuta paindlikumaks selle tagamiseks, et kindlustatud isik omaks dokumenti, mis kinnitab, et ta viibib teatavas liikmesriigis töö asjus ja et tema suhtes kohaldatakse teda tööle võtnud ettevõtte asukohariigi õigusakte,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

1. Lähetuste puhul kestusega kuni kolm kuud võib määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 11 lõikes 1 mainitud asutus ettevõtte taotlusel ettevõttele välja anda järjenumbrit kandvad vormi E 101 koopiad, kus tuleb täita ainult 5. lahter.

2. Ettevõte täidab selle vormi kaks eksemplari. Üks kõnesolev eksemplar antakse töötajale enne tema ärasõitu, teine eksemplar saadetakse 24 tunni jooksul selle riigi määratud asutusele, kus ettevõte on registrisse kantud.

3. Käesolev otsus, millega asendatakse otsus nr 125, jõustub Euroopa Ühenduste Teatajas avaldamisele järgneva kuu esimesel päeval.

Halduskomisjoni eesistuja

S. Pinto Pizzaro

--------------------------------------------------