31992R3649Euroopa Liidu Teataja L 369 , 18/12/1992 Lk 0017 - 0024
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0111
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0111


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 3649/92,

17. detsember 1992,

aktsiisiga maksustatavate lähteliikmesriigis tarbimisse lastud toodete ühendusesisesel liikumisel kasutatava lihtsustatud saatedokumendi kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatavate kaupade üldise korralduse ja nende toodete valdamise, liikumise ning järelevalve kohta, [1] eriti selle artikli 7 lõiget 4,

võttes arvesse aktsiisikomitee arvamust

ning arvestades, et:

aktsiisiga maksustatavate liikmesriigis juba tarbimisse lastud toodete vaba liikumist ei piirata kõnealuse liikmesriigi territooriumiga; kui tooted on ärilisel eesmärgil määratud või eraldatud teisele liikmesriigile, võetakse aktsiisimaksu uuesti vastavalt sihtliikmesriigi eeskirjadele ja sellest tulenevalt tagastatakse lähteliikmesriigis tasutud aktsiisimaks;

nendelt toodetelt tasutavate maksude õigsuse kontrollimise tagamiseks on direktiivi 92/12/EMÜ artikli 7 lõikes 4 ette nähtud lihtsustatud saatedokument, mis sisaldab selle direktiivi artikli 18 lõikes 1 märgitud saatedokumendi põhiandmeid; tuleks määrata selle dokumendi sisu ja vorm;

asjaomastel ettevõtjatel ei tohiks olla lisakohustusi veodokumentide suhtes ja seetõttu tuleks ette näha olemasolevate äridokumentide kasutamine, kui need vastavad teatavatele tingimustele;

on vaja ette näha saatedokumendi plank lähteliikmesriigis tasutud aktsiisimaksu tagastamiseks;

tuleks määrata saatedokumendi menetlemist puudutavad üksikasjad ja eksemplaride arv;

on vaja ette näha täielikult denatureeritud alkoholi kaubanduses liikumise saatedokument,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kui aktsiisiga maksustatavaid ja ühes liikmesriigis juba tarbimisse lastud tooteid kavatsetakse kasutada teises liikmesriigis direktiivi 92/12/EMÜ artiklis 7 märgitud eesmärkidel, peab ühendusesisese liikumise eest vastutav isik koostama lihtsustatud saatedokumendi. Nimetatud toodete liikumisel ühest liikmesriigist teise peab see dokument olema kaubasaadetisega kaasas ning liikmesriikide pädevatele ametiasutustele kontrollimiseks kättesaadav.

Artikkel 2

1. Lisas esitatud näidist võib kasutada lihtsustatud saatedokumendina vastavalt nimetatud näidise 1. eksemplari pöördel esitatud selgitavatele märkustele.

2. Äridokumente, nagu näiteks kaubaarveid, veokirju, veodokumente jne, võib samuti kasutada lihtsustatud saatedokumendina, tingimusel et nad sisaldavad sama teavet kui lisas esitatud näidisdokument ja teabe sisu on määratav numbrite järgi, mis vastavad nimetatud näidise lahtrite vastavatele numbritele.

Artikkel 3

"Lihtsustatud saatedokument maksude õigsuse kontrollimiseks (aktsiisiga maksustatavad kaubad)"

.

Artikkel 4

Lihtsustatud saatedokument koostatakse kolmes eksemplaris.

1. eksemplari säilitab kaubasaatja maksude õigsuse kontrollimiseks.

2. eksemplar peab kaubaga liikumise ajal kaasas olema ja selle säilitab kaubasaaja.

3. eksemplar peab kaubaga liikumise ajal kaasas olema ja tagastatakse kaubasaatjale koos vastuvõtutõendiga, milles kaubasaaja osutab ka selle kauba edaspidisele maksumenetlusele sihtliikmesriigis, kui kaubasaatja seda eelkõige maksutagastustaotlusega seoses nõuab. See eksemplar liidetakse direktiivi 92/12/EMÜ artikli 22 lõikes 3 sätestatud võimalike maksutagastustaotlustega.

Artikkel 5

Lihtsustatud saatedokumenti kasutatakse ka täielikult denatureeritud alkoholi ühendusesiseses kaubanduses liikumise puhul, vastavalt direktiivi 92/83/EMÜ [2] artikli 27 lõike 1 punktis a sätestatule.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1993.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 1992

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christiane Scrivener

[1] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

[2] EÜT L 316, 31.10.1992, lk 21.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------