31992R2719Euroopa Liidu Teataja L 276 , 19/09/1992 Lk 0001 - 0010
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0070
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 9 Köide 2 Lk 0070


Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2719/92,

11. september 1992,

aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate aktsiisiga maksustatavate toodete haldus-saatedokumendi kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatavate toodete üldise korralduse ja nende valdamise, liikumise ning järelevalve kohta, [1] eriti selle artikli 18 lõiget 1 ja artikli 19 lõiget 1,

võttes arvesse aktsiisikomitee arvamust

ning arvestades, et:

aktsiisiga maksustatavate toodete liikumine maksuladude vahel ning maksulao ja registreeritud või registreerimata ettevõtja vahel toimub aktsiisi peatamise korra alusel; on vaja kohustuslikus korras kehtestada haldus- või äridokumendina kasutatava saatedokumendi sisu ja vorm;

samuti on vaja määrata, kes ja kuidas toimetab pädevale ametiasutusele sellele adresseeritud saatedokumendi neljanda eksemplari; on soovitav ja praktikaga kooskõlas panna see kohustus sihtriigi kaubasaajale, kuna üksnes tema võib selle maksujärelevalve seisukohast tähtsa dokumendi toimetada pädevale ametiasutusele nii, et ei teki vale adressaadi kätte sattumise ohtu; kui seda nõuab sihtliikmesriigi pädev ametiasutus, peab ka neljas eksemplar sisaldama kauba vastuvõtutõendit, milles teatatakse kõnealusele asutusele, et kaup on vastu võetud kaubasaaja maksulattu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud dokumenti kasutatakse aktsiisi peatamise korra alusel liikuvate nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ artikli 3 lõikes 1 määratletud tähenduses aktsiisiga maksustatavate kaupade haldus-saatedokumendina. Kõnealuse dokumendi täitmise juhend ja kasutamise kord on esitatud selle dokumendi 1. eksemplari pöördel.

Artikkel 2

1. Haldusdokumendi võib asendada äridokumendiga, kui see sisaldab haldusdokumendile kohustuslikke andmeid.

2. Äridokument, mille vorm ei ole sama kui haldusdokumendil, peab sisaldama haldusdokumendile kohustuslikke andmeid ja nende sisu peab olema määratav numbrite järgi, mis vastavad haldusdokumendi lahtrite numbritele.

Artikkel 3

Kui aktsiisiga maksustatavad tooted liiguvad alalisi torujuhtmeid pidi, võivad asjaomased liikmesriigid omavahelisel kokkuleppel lubada, et kaubasaatja maksulao ja kaubasaaja maksulao vahel liikuvate kaupade liiki ja kogust käsitlev teave esitatakse, kasutades haldus-saatedokumendi asemel elektroonilist andmetöötlust. Niisugune korraldus peab olema piisav, et tagada kaubavarude kontrolliks ja maksu nõudmiseks vajalike andmete kättetoimetamine.

Artikkel 4

Kaubasaaja lisab sihtliikmesriigi pädeva ametiasutuse nõudmisel saatedokumendi neljandale eksemplarile samasuguse kauba vastuvõtutõendi kui kolmandale (tagastatavale) eksemplarile ja annab selle pädevale ametiasutusele, kellele ta peab aru andma vastavalt selle ametiasutuse juhistele.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 1993.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. september 1992

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christiane Scrivener

[1] EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1.

--------------------------------------------------

LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------