31992R0479Euroopa Liidu Teataja L 055 , 29/02/1992 Lk 0003 - 0005
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 8 Köide 2 Lk 0008
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 8 Köide 2 Lk 0008


Nõukogu määrus (EMÜ) nr 479/92,

25. veebruar 1992,

asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid)

EUROOPA ÜHENDUSTE NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 87,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, [1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, [2]

võttes arvesse majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust [3]

ning arvestades, et:

asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaselt võib kuulutada asutamislepingu artikli 85 lõike 1 kohaldamatuks kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse teatavate liikide suhtes, mis vastavad artikli 85 lõike 3 tingimustele;

vastavalt asutamislepingu artiklile 87 tuleb määrusega vastu võtta artikli 85 lõike 3 rakendussätted; artikli 87 lõike 2 punkti b kohaselt peab selline määrus kehtestama üksikasjalikud eeskirjad artikli 85 lõike 3 kohaldamiseks, võttes arvesse ühelt poolt vajadust kindlustada tõhus järelevalve ja teiselt poolt vajadust lihtsustada halduskontrolli niipalju kui võimalik; vastavalt artikli 87 lõike 2 punktile d tuleb kõnealuses määruses määratleda komisjoni ja Euroopa Kohtu sellekohased funktsioonid;

liinilaevandus on kapitalimahukas tööstusharu; konteinerveod on suurendanud vajadust koostöö ja ratsionaliseerimise järele; selleks et edukalt konkureerida liinilaevanduse maailmaturul, peavad ühenduse mereveod saavutama vajaliku majanduskasvu;

liinilaevandusettevõtjate vahel sõlmitud ühised teeninduskokkulepped, mille eesmärk on ratsionaliseerida oma tegevust tehniliste, tegevus- ja/või kaubanduskokkulepete abil (laevandusringkondades tuntud konsortsiumide nime all), aitavad kaasa liinilaevandusteenuste tõhustamisele ning tehniliste ja majanduslike edusammude suurendamisele;

meretranspordil on oluline tähtsus ühenduse kaubavahetuse arendamisel ning konsortsiumlepped võivad olla tähtsad, arvestades rahvusvahelise liinilaevanduse iseärasusi;

kõnealuste lepete seaduslikuks tunnistamine on üks viis, mis aitab parandada ühenduse laevanduse konkurentsivõimet;

konsortsiumide pakutavate laevandusteenuste kasutajad võivad saada osa tootlikkuse suurendamisest ja teenuste täiustamisest tulenevast kasust, mis muu hulgas saavutatakse suurema veomahu kasutamisega kaasneva kulutuste vähenemisega ning laevade ja seadmete täiustamisega kaasnevate teenuste kvaliteedi paranemisega;

seetõttu tuleks komisjonil võimaldada määrusega teatada, et asutamislepingu artikli 85 lõike 1 sätteid ei kohaldata konsortsiumlepete, otsuste ega kooskõlastatud tegevuse teatavate liikide suhtes, lihtsustamaks ettevõtjatevahelist koostööd majanduslikult soovitaval viisil ning konkurentsipoliitikale kahjulikku mõju avaldamata;

komisjon peaks tihedas ja pidevas koostöös liikmesriikide pädevate asutustega olema võimeline täpselt määratlema kõnealuste erandite ulatuse ning nendega kaasnevad tingimused;

liinilaevanduse konsortsiumid on erilised ja terviklikud ühisettevõtted; eri asjaoludel sõlmitud konsortsiumlepped erinevad üksteisest suurel määral; konsortsiumlepete ulatust, osapooli, tegevust või tingimusi muudetakse sageli; seetõttu peaks komisjoni ülesanne olema aeg-ajalt kindlaks määrata need konsortsiumid, kellele grupierand tuleks anda;

tagamaks, et asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kõik tingimused oleksid täidetud, tuleks grupierandid siduda tingimustega, tagamaks et lastisaatjad saaksid õiglast osa ning säiliks konkurents;

asutamislepingu artiklite 85 ja 86 meretranspordi suhtes kohaldamise üksikasjalikke eeskirju käsitleva nõukogu 22. detsembri 1986. aasta määruse (EMÜ) nr 4056/86 [4] artikli 11 lõike 4 kohaselt võib komisjon sätestada, et kooskõlas asutamislepingu artikli 85 lõikega 3 vastuvõetud otsust kohaldatakse tagasiulatuvalt; soovitav on, et komisjoni volitataks määrusega vastu võtma asjakohaseid sätteid;

käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvatest kokkulepetest, otsustest ja kooskõlastatud tegevusest teatamine ei saa olla kohustuslik, sest eelkõige on see ettevõtjate kohustus kontrollida, et need vastaksid konkurentsieeskirjadele ja eriti komisjoni käesoleva määruse rakendusmääruses sätestatud tingimustele;

erandeid ei anta, kui asutamislepingu artikli 85 lõike 3 tingimused on täitmata; komisjon peaks seetõttu olema pädev võtma asjakohaseid meetmeid, kui osutub, et kokkuleppe toime on asutamislepingu artikli 85 lõikega 3 vastuolus; komisjon peaks saama võimaluse esmalt anda kokkuleppe osapooltele soovitusi ning seejärel teha otsuseid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1. Ilma et see piiraks määruse (EMÜ) nr 4056/86 kohaldamist, võib komisjon määrusega ning kooskõlas asutamislepingu artikli 85 lõikega 3 teatada, et asutamislepingu artikli 85 lõiget 1 ei kohaldata ettevõtjatevaheliste kokkulepete, ettevõtjate ühenduste otsuste ning kooskõlastatud tegevuse nende liikide suhtes, mille eesmärk on edendada liinilaevandusettevõtjate vahelist koostööd ühiste meretransporditeenuste osutamise vallas või sellist koostööd alustada, et ratsionaliseerida oma tegevust tehniliste, tegevus- ja/või kaubanduskokkulepete abil, välja arvatud hindade kindlaksmääramine (konsortsiumid).

2. Lõike 1 kohaselt vastuvõetud määruses nähakse ette, milliste kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes seda kohaldatakse, ning täpsustatakse tingimused ja kohustused, mille alusel asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohaselt ei kohaldata nende suhtes asutamislepingu artikli 85 lõiget 1.

Artikkel 2

1. Artikli 1 kohaselt vastuvõetud määrust kohaldatakse viis aastat alates selle jõustumise päevast.

2. Kui määruse vastuvõtmise aluseks olnud asjaolud muutuvad, võib nimetatud määruse kehtetuks tunnistada või seda muuta.

Artikkel 3

Artikli 1 kohaselt vastuvõetud määrus võib sisaldada sätet, et seda kohaldatakse tagasiulatuvalt nimetatud määruse jõustumise kuupäeval kehtivate kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes, kui need vastavad kõnealuse määrusega kehtestatud tingimustele.

Artikkel 4

Enne määruse vastuvõtmist avaldab komisjon selle eelnõu, et kõik asjaomased isikud ja organisatsioonid saaksid esitada oma arvamuse komisjoni määratud põhjendatud tähtaja jooksul, mille pikkus on vähemalt üks kuu.

Artikkel 5

1. Enne määruse eelnõu avaldamist ja kõnealuse määruse vastuvõtmist konsulteerib komisjon määruse (EMÜ) nr 4056/86 artikli 15 lõike 3 kohaselt loodud nõuandekomiteega, kes tegeleb meretranspordi alal konkurentsi piirava tegevuse ja turgu valitseva seisundi küsimustega.

2. Määruse (EMÜ) nr 4056/86 artikli 15 lõikeid 5 ja 6, mis käsitlevad kõnealuse nõuandekomiteega konsulteerimist, kohaldatakse tingimusel, et komisjoniga peetavad ühisnõupidamised ei toimu varem kui üks kuu pärast kokkukutsumisteate väljasaatmist.

Artikkel 6

1. Kui asjaomased isikud rikuvad tingimusi või kohustusi ja rikkumine seostub erandiga, mis on antud artikli 1 alusel vastuvõetud määrusega, võib komisjon sellise rikkumise lõpetamiseks:

- pöörduda kõnealuste isikute poole soovitustega ja

- juhul, kui kõnealused isikud ei järgi neid soovitusi, ja olenevalt kõnesoleva rikkumise raskusest, võtta vastu nende teatavat tegevust keelava või neid selleks sundiva otsuse või nende poolt kasutatud grupierandi tühistamise korral anda neile määruse (EMÜ) nr 4056/86 artikli 11 lõike 4 alusel üksikerand või tühistada neile antud grupierand.

2. Kui komisjon kas omal algatusel või liikmesriigi või oma õigustatud huvi kaitsvate füüsiliste või juriidiliste isikute nõudmisel leiab mingil teatud juhul, et artikli 1 alusel vastuvõetud määrusele vastavalt grupierandi saanud kokkuleppe, otsuse või kooskõlastatud tegevuse toime on vastuolus asutamislepingu artikli 85 lõikega 3 või keelatud kõnealuse lepingu artikli 86 alusel, võib komisjon selliste kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes antud grupierandi tühistada ning võtta vastavalt määruse (EMÜ) nr 4056/86 artiklile 13 kõik asjakohased meetmed kõnealuste rikkumiste lõpetamiseks.

3. Enne otsuse tegemist lõike 2 kohaselt võib komisjon pöörduda asjaomaste isikute poole soovitustega rikkumine lõpetada.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. veebruar 1992

Nõukogu nimel

eesistuja

Vitor Martins

[1] EÜT C 167, 10.7.1990, lk 9.

[2] EÜT C 305, 25.11.1991, lk 39.

[3] EÜT C 69, 18.3.1991, lk 16.

[4] EÜT L 378, 31.12.1986, lk 4.

--------------------------------------------------